New_3Dec_KPI_TemplateRegion11_DC

Report
ตัวชีว้ ด
ั คาเป
่ ้ าหมาย
Template ปี 2558
: แผนงานป้องกันควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพ
วันที่ 3 ธันวาคม
การ
ควบคุม
โรคติดเชือ
้
ใน
โรคติดตอ
่ โรงพยาบา
ทาง
ล
เพศสั มพั
นธ ์
HIV/A
IDS
วัณ
โรค
โรค
ไขเลื
้ อดอ
อก
โรค
ไขหวั
้ ด
ใหญ/่
อุบต
ั ิ
ใหม่
โรคและ
ภัย
สุขภาพ
โรคเลป
โตสไป
โรซีส
โรคมือ
เทา้
ปาก
โรค
เรือ
้ น
โรค
พิษ
สุนข
ั
บา
โรค
มาลาเ
รีย
อหิวาต
กโรค
โรค
อุจจาระ
รวง
่
เฉี ยบพลัน
และอาหาร
เป็ นพิษ
โรคที่
ป้องกันได้
ดวย
้
วัคซีน
การ
บริโภค
เครือ
่ งดืม
่
แอลกอฮ
อล ์
การ
บริโภค
ยาสูบ/
บุหรี่
โรคจาก
การ
ประกอบ
อาชีพ
โรคไม่
ติดตอ
่
เรือ
้ รัง
อุบต
ั เิ ห
ตุทาง
ถนน
โรคไม่
ติดตอ&
่
ภัย
สุขภาพ
การ
ป้องกัน
เด็ก
จมน้า
สาร
ตะกัว่
ในเด็ก
สถานการณ์
&
ิ
ผลการวเคราะห์ GAP รายโรค ,จัดลาดับความสาคัญปัญหา
ลำดับ
1
Gap: Success
และมาตรการลด Gap
่
กลุ
ม
/
พื
น
้
ที
่
Rate82%,
อัตราตายสูง
9.01% ผูป
้ ่ วย
ดื้อยาสูง14
ราย, อัตรา
ขาดยาโอน
ออกสูงใน
ต่างชาติ
เสี่ยง:7จังหวัด
มาตรการลด
Gap:ศักยภาพ
จนท.ใหม,่ นิเทศ,
ประเมินคุณภาพ,
สื่ อสารประชาสม
พันธ ์
4
โรคที
่
ป
้
องกั
น
ผลการวิเคราะห์ GAP รายโรค ,จัดลาดับความสาคัญปัญหา
ได้ด้วยวัคซีและมาตรการลด
น
Gap
1
สถานการณ์ กลุ่มเสี่ยง/พืน้ ที่เสี่ยง:กลุม่
&Gap:
Vaccine
Coverage ใน
กลุ่มเสี่ยง
,มีรายงาน
การระบาด
ของโรคคอ
ประชากรเคลือ
่ นยาย,
้
แรงงานตางชาติ
่
พืน
้ ทีช
่ ายแดน, ชุมชน
แออัด
มาตรการลดGap: เรงรั
่ ด
เพิม
่ ความครอบคลุมการรับ
วัคซีน,
ยกระดับคุณภาพการ
7
ผลการวิเคราะห์ GAP รายโรค ,จัดลาดับความสาคัญปัญหา
ิ
โรคต
ด
ต่
อ
และมาตรการลด Gap
1
อุบตั ิ ใหม่
สถานการณ์
&Gap:
EID + สังคม
โลก+การ
เคลื่อนย้าย
กลุ่ม/พืน้ ที่เสี่ยง : 7จังหวัด
มาตรการลด Gap:
-พัฒนาความรวมมื
อเครือข
่
ขับเคลือ
่ นมาตรการตามแน
ทางPHER ,
สื่ อสารความเสี่ ยง
8
ผลการวิเคราะห์ GAP รายโรค ,จัดลาดับความสาคัญปัญหา
สถานการณ์
+
และมาตรการลด
Gap
2
Gap: ปี 2556
มีผ้ปู วยสูงใน
รอบ 10 ปี ,
ปี 57 อัตรา
ป่ วยสูงเป็ น
อันดับ 1ใน 12
เขต ,ยังขาด
การมีส่วนร่วม
กลุ่ม/พืน้ ที่เสี่ยง:
เสี่ ยงสูง
36 อาเภอ
มาตรการลด
Gap:
ป้องกันเชิงรุก,
เน้นการมี
ส่วนรวมของ
่
ชุมชน ,พัฒนา
9
ิ
ผลการว
เ
คราะห์
GAP รายโรค ,จัดลาดับความสาคัญปัญหา
สถานการณ์
และมาตรการลด Gap
3
ปี
56=67ราย
&Gap:
-การเข้าถึง
บริการของ
กลุ่มเสี่ยง
-การมี
พฤติกรรม
กลุ่ม/พืน้ ที่เสี่ยง: 7
จังหวัด
,กลุม
่ ปชก.เปราะบาง
พืน
้ ที่
เรงรั
่ ด4 จังหวัด
(นศ.,ภก.,สฎ.,รน.)
มาตรการลดGap:
-บูรณาการดาเนินงาน
ตาม
10
ิ เคราะห์
ผลการว
ป่ วยสู
งที่ GAP รายโรค ,จัดลาดับความสาคัญปัญหา
และมาตรการลด Gap
3
ภูเก็ต
(74.43/แสน)
-ระบบเฝ้ า
ระวังฯยังไม่
ครอบคลุม ,
การเข้าถึง
กลุ่ม
เปราะบาง,
กลุ่มเสี่ยง/พืน้ ที่เสี่ยง: 7
จังหวัด,กลุม
่ ปชก.
เปราะบางพืน
้ ที่
เรงรั
่ ด4 จังหวัด
(นศ.,ภก.,สฎ.,รน.)
มาตรการลดGap: บูรณาการดาเนินงาน
ตามกลุมวั
่ ย ,พัฒนา
รูปแบบและคุณภาพการ
11
ิ ษ รายโรค ,จัดลาดับความสาคัญปัญหา
อาหารเป็
นพGAP
ิ เคราะห์
ผลการว
5 สถานการณ์ +และมาตรการลด Gap
Gap:
-ปี 56 มี
รายงานป่ วย
ด้วย
อหิวาตกโรค 3
ราย,อัตราป่ วย
ด้วยอุจจาระ
ร่วงเฉี ยบพลัน
กลุ่มเสี่ยง/พืน้ ที่เสี่ยง: 7
จังหวัด ,กลุมเสี
่ ่ ยงใน
เด็กและผูสู
ื้ ที่
้ งอายุพน
เสี่ ยงตออหิ
วาตกโรค :
่
รน. สฎ
มาตรการลดGap: บูรณาการดาเนินงาน
ตามกลุมวั
่ ย , สนับสนุ น
12
ปาก
ผลการวิเคราะห์ GAP รายโรค ,จัดลาดับความสาคัญปัญหา
ลำดัสถานการณ์
บ
และมาตรการลด Gap
8
+Gap:
-ปี 56 มี
อัตราป่ วย
82.78/แสน
-การมีส่วน
ร่วมของ
ชุมชนใน
การ
กลุ่มเสี่ยง/พืน้ ที่เสี่ยง: กลุม่
เด็กอายุ 0-5ปี / ศูนยเด็
์ ก
เล็ก และโรงเรียนอนุ บาล
ใน 7 จังหวัด
มาตรการลดGap:
ส่งเสริม/บูรณาการ
ดาเนินงานในศูนยเด็
์ กเล็ก,
ถายทอดองค
ให
ความรู
่
้ ้
์
13
ผลการวิเคราะห์ GAP รายโรค
,จั่ม
ดเสี
ลาดั่ยบงความส
าคั
ญ่ยปังญหา
กลุ
/พืน
้
ที
่
เ
สี
สถานการณ์
และมาตรการลด
Gap
: 7จังหวั
ด
+Gap: มาตรการลด Gap:
ข้อมูล 43
แฟ้ มยังไม่
สมบูรณ์ เกณฑ์
คลินิค NCD
คุณภาพยัง
พัฒนาระบบรายงาน
และขอมู
้ ล, เฝ้าระวัง
พฤติกรรมเสี่ ยง, พัฒนา
ศั กยภาพเพือ
่
ดาเนินงานตามนโยบาย
คลินิก NCD คุณ
ภาพ,รณรงค ์
ประชาสั มพันธ ์
สถานการณ์
&G
ผลการวิเคราะห์ GAP รายโรค ,จัดลาดับความสาคัญปัญหา
ลำดับap:
-ปี 56=
และมาตรการลด
Gap
3
กลุ่มเสี่ยง/พืน้ ที่
อัตราตาย22.46/
เสี่ยง: 5จังหวัด
แสน (1278ราย)
(ภก.,ชพ.,สฎ,กบ.,นศ.)
สูงกว่า
มาตรการลดGap:
ระดับประเทศ
พัฒนาระบบริหาร
จัดการขอมู
ั เิ หตุ
-ข้อมูล&การ
้ ลอุบต
,พัฒนาศั กยภาพ
นาไปใช้
บุคลากรและภาคี
ประโยชน์
เครือขาย
, สื่ อสาร
่
ความเสี่ ยง
15
ผลการวิเเด็
คราะห์
กจมนGAP
้า รายโรค ,จัดลาดับความสาคัญปัญหา
่
กลุ
ม
เสี
่
ย
ง
/
พื
น
้
ที
่
ลำดับ
และมาตรการลด
Gap
4
สถานการณ์ &G
ap: -การให้
ความสาคัญ
ของผูบ้ ริหาร
ระดับจังหวัด
-ความตระหนัก
ของผู้ปกครอง/
ผู้ดแู ลเด็ก
เสี่ยง: พท.เสี่ ยงมาก
2 จังหวัด
(กบ.,สฎ,),พท.เสี่ ยง
ปานกลาง 3
จังหวัด (ชพ,ภก,นศ)
มาตรการลด Gap:
พัฒนาศั กยภาพ
บุคลากรเครือขาย/
่
กลไกการป้องกันเด็ก
16
ิ เคราะห์ GAP
ผลการว
สถานการณ์
& รายโรค ,จัดลาดับความสาคัญปัญหา
4 Gap: ผลตรวจและมาตรการลด Gap
สารตะกัวใน
่
เลือดเด็ก<5ปี
5คน ใน นศ.
มีสารตะกัว่
เกินมาตรฐาน
ทุกคน ปี 57
สารวจเพิ่ม 32
คน พบสาร
กลุ่ม/พืน้ ที่เสี่ยง: 7 จังหวัด
กลุมเด็
่ กปฐมวัย
มาตรการลดGap:
-สารวจหาสารตะกัว่ ในเด็ก
เพือ
่ เป็ นขอมู
้ ลในการพัฒนา
และดาเนินงาน
-ส่งเสริมการเฝ้าระวัง
ป้องกันลดความเสี่ ยงตอ
่
17
ผลการวิเคราะห์ GAP รายโรค ,จัดลาดับความสาคัญปัญหา
สถานการณ์
+
G
และมาตรการลด
Gap
5
ap: -ผลการ
ตรวจคัดกรอง
สารเคมีกาจัด
ศัตรูพืชตกค้าง
ในกระแสเลือด
สูง ใน พง. นศ.
ชพ.
กลุ่ม/พืน้ ที่เสี่ยง: 7
จังหวัด
มาตรการลดGap:
-พัฒนากลไปความ
รวมมื
อกับเครือขาย,
่
่
-สนับสนุ นการ
จัดบริการอาชีวอนามัย
-รณรงค ์
ประชาสั มพันธ
18
ผลการวิเคราะห์ GAP รายโรค ,จัดลาดับความสาคัญปัญหา
ลำดับสถานการณ์ +
กลุ่มเสี่ยGap
ง/พืน้ ที่เสี่ยง:
และมาตรการลด
5
Gap:
-
อัตราการสูบ
บุหรี่ปชก15
ปี ขึน้ ไปสูงใน
5จังหวัด
-ขาดความ
ต่อเนื่ องใน
5 จังหวัด (รน.,น
ศ.,สฎ,ชพ.,พง.)
มาตรการลดGap:
รณรงคประชาสั
มพันธ ์
์
,สนับสนุ นการ
ดาเนินงานของภาคี
เครือขาย
,ส่งเสริม
่
การบังคับใช้กฎหมาย
19
ap:
ผลการวิเคราะห์ GAP รายโรค ,จักลุ
ดล่ม
าดัเสี
บความส
าคั
ญ
ปั
ญ
หา
่ยง/พืน้ ที่
-จังหวัดที่ ต้อง
และมาตรการลด Gap
8
เฝ้ าระวัง คือ
ชุมพร ,ความ
ชุกของนักดื่มใน
ปชก.วัยรุ่น เขต
11สูงที่ ชม
ุ พร
(15%)
-การมีส่วนร่วม
ของ
เสี่ยง:พืน้ ทีเ่ สี่ ยงเฝ้า
ระวัง 1 จังหวัด
(ชพ.)
มาตรการลดGap:
อ
พัฒนาความรวมมื
่
ภาคีเครือขาย
,
่
สนับสนุ นการเฝ้า
ระวังตรวจเตือน
ตรวจจับการละเมิด
20
กรอบการดาเนินงานแผนงานป้องกันควบคุม
โรคและภัยสุขภาพ
เขตบริ
่ ทั
ตรวจจักบารสุ
เร็วขภาพที
ตอบโต
น
้ 11
ป้องกันได้
ระบบ
เฝ้าระวัง
ตรวจจับ
เร็ว
ป้องกัน
ได้
• ศักยภาพ
ตอบ ทีม
โต้ทัน SRRT
• ระบบการ
ตอบโต้
ภาวะ
ฉุ กเฉิน
ป้องกันโรคและภัยสุขภาพในพืน
้ ทีแ
่ ละ
กลุมเป
่ ้ าหมายพิเศษ
ช่อง
ทางเข้าออก
สุขภาวะ
ชายแดน
ประชากรตาง
่
ดาว
้
ตัวชีว้ ด
ั
ระดับกระทรวง 6 ตัวชีว้ ด
ั
ระดับเขต 11 ตัวชีว้ ด
ั
ระดับจังหวัด 11 ตัวชีว้ ด
ั
ตัวชีว้ ด
ั
ระดับกระทรวง
เขตบริการสุขภาพที่
11
ปี 2558
ตัวชีว้ ด
ั
ระดับ
กระทรวง
นิยาม
เป้าหมา แหลง่
ย/
ข้อมูล
Base
line
1. อัตราการ
เสี ยชีวต
ิ จาก
การจมน้า
ของเด็กอายุ
ตา่ กวา่ 15
ปี
เด็กอายุตา่ กวา่ 15 ปี
หมายถึง เด็กแรกเกิดถึง
เด็กทีม
่ อ
ี ายุตา่ กวา่ 15 ปี
การจมน้า หมายถึง
การจมน้าทีเ่ กิดจาก
อุบต
ั เิ หตุ (ICD-10 =
W65-W74) ยกเวนที
้ เ่ กิด
จากการใช้ยานพาหนะ
หรือการเดินทางทางน้า
และภัยพิบต
ั ิ
เป้าหมาย ฐานขอ
้
ไมเกิ
มูลการ
่ น
6.5 ตอ
ตาย
่
ประชากร จาก
เด็กอายุตา่
ทะเบีย
กวา่ 15 ปี
น
แสนคน
(เขต 11= ราษฎร ์
59 ราย)
Base
line: -
ตัวชีว้ ด
ั
ระดับ
กระทรวง
นิยาม/
การจัดเก็บ
เป้าหมา แหลง่
ย/
ข้อมูล
Base
line
2. ความชุก
ผู้บริโภค
เครือ
่ งดืม
่
แอลกอฮอล ์
ในประชากร
อายุ 15-19
ปี ไมเพิ
่ ขึน
้
่ ม
ผู้บริโภคเครือ
่ งดืม
่
แอลกอฮอล ์ หมายถึง ผู้ที่
บริโภคเครือ
่ งดืม
่
แอลกอฮอล ์ ภายในรอบ
12 เดือนทีผ
่ านมา
่
ความชุกผู้บริโภค
เครือ
่ งดืม
่ แอลกอฮอลไม
์ ่
เพิม
่ ขึน
้ ควรมีการ
ดาเนินงานดังนี้
1. ประชุมคณะกรรมการ
เป้าหมาย ฐานขอ
้
ไมเพิ
่ ขึน
้
มูลการ
่ ม
จากผลการ ตาย
สารวจในปี
จาก
2557
ทะเบีย
(21.7%)
น
Base
ราษฎร ์
line: -ปี 57 อยู่
ระหวาง
่
ประมวลผล
(ข้อมูลไมเป็
่ น
ตัวชีว้ ด
ั
ระดับ
กระทรวง
นิยาม
2. ความชุก
ผู้บริโภค
เครือ
่ งดืม
่
แอลกอฮอล ์
ในประชากร
อายุ 15-19
ปี ไมเพิ
่ ขึน
้
่ ม
วิธก
ี ารจัดเก็บขอมู
้ ล
ผลการสารวจอนามัยและ
สวัสดิการ
ปี 2558
ระยะเวลาประเมินผล
ทุก 3 ปี (จากสานักงาน
สถิตแ
ิ หงชาติ
) และปี ละ
่
1 ครัง้ (จากการสารวจ
BSS)
เป้าหมา แหลง่
ย/
ข้อมูล
Base
line
Base
line: -ปี
54
ความชุก
พังงา
4.7 %
สุราษฎร ์
12.2%
ชุมพร
15 %
กระบี่
1.
สานักงา
นสถิต ิ
แหงชาติ
่
2.
สานักงา
น
สาธารณ
สุข
จังหวัด
ตัวชีว้ ด
ั
ระดับ
กระทรวง
3.อัตราตาย
จากอุบต
ั เิ หตุ
ทางถนน
นิยาม
เป้าหมา แหลง่
ย/
ข้อมูล
Base
line
อุบต
ั เิ หตุทางถนน (รหัส
เป้าหมาย
ICD-10-TM = V01ไมเกิ
่ น
V89) หมายถึง การตายจาก 18 ตอ
่
อุบต
ั เิ หตุจราจรทางบก ไม่
ประชากร
รวมทางน้าและทางอากาศ
แสนคน
ผู้เสี ยชีวต
ิ หมายถึง ผู้ที่
ในปี 58
เสี ยชีวต
ิ จากอุบต
ั เิ หตุทาง
Base
ถนน นับตัง้ แตเกิ
่ ดเหตุถงึ
line: 30 วันหลังเกิดเหตุ รวม
การเสี ยชีวต
ิ ทีจ
่ ุดเกิดเหตุ
ระหวางนาสงรพ. ทีห
่ อง
ปี 57( 9
เดือน)
ฐานข้อ
มูลการ
ตาย
ทะเบียน
ราษฎร ์
จาก
มรณ
บัตร
ตัวชีว้ ด
ั
ระดับ
กระทรวง
3.อัตราตาย
จากอุบต
ั เิ หตุ
ทางถนน
นิยาม
วิธก
ี ารจัดเก็บขอมู
้ ล
ข้อมูลการตายจาก
อุบต
ั เิ หตุทางถนนแยกเป็ น
รายจังหวัด จากสานัก
นโยบายและยุทธศาสตร ์
สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ทุกไตรมาส
เป้าหมา แหลง่
ย/
ข้อมูล
Base
line
ตัวชีว้ ด
ั
ระดับ
กระทรวง
นิยาม/
การจัดเก็บ
เป้าหมา แหลง่
ย/
ข้อมูล
Base
line
4. อัตราตาย
จากโรค
หลอดเลือด
หัวใจ
การตายจากโรคหลอด
เลือดหัวใจหมายถึง การ
ตายจากโรคหลอดเลือด
หัวใจ(รหัสICD-10-TM
=I20-I25) ในทุกกลุมอายุ
่
วิธก
ี ารจัดเก็บขอมู
้ ล
เมือ
่ มีการเสี ยชีวต
ิ ของ
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
หัวใจ (รหัส ICD-10TM =I20-I25)
เป้าหมาย ฐานข้อ
ลดลงรอย
้
ละ 10 ใน
ระยะ 5 ปี
(ปี 2558–
2562) และ
วัดผลลัพธ ์
สุดท้ายใน
ปี พ.ศ.
2562
Base
line: -
มูลการ
ตายจาก
มรณ
บัตร
ทะเบียน
ราษฎร ์
ตัวชีว้ ด
ั
ระดับ
กระทรวง
5. ร้อยละของ
อาเภอที่
สามารถ
ควบคุม
โรคติดตอ
่
สาคัญของ
พืน
้ ทีไ่ ด้
นิยาม
เป้าหมา แหลง่
ย/
ข้อมูล
Base
line
1. ควบคุมโรคได้
เป้าหมาย
หมายถึง สามารถ
ร้อยละ
ควบคุมโรคไดภายใน
2 50
้
รุน
ก
่ (2 เทาของระยะฟั
่
(หน่วยระดับ
ตัวทีย
่ าวทีส
่ ุดของโรค)
ตาบล,
ของการระบาดนับจาก
อาเภอที่
ผาน=มี
ตาบล
วันทีพ
่ บผู้ป่วยรายแรก
่
ผาน
75 %
่
2. โรคติดตอส
าคั
ญ
่
ของตาบล
ไดแก
้ ่ โรคไขเลื
้ อดออก ทัง้ หมดใน
อาเภอ)
(2 รุนเท
ากั
บ
28
วั
น
),
่
่
ฐานขอ
้
มูล
รายงา
น
506
ตัวชีว้ ด
ั
ระดับ
กระทรวง
นิยาม
5. ร้อยละของ
อาเภอที่
สามารถ
ควบคุม
โรคติดตอ
่
สาคัญของ
พืน
้ ทีไ่ ด้
วิธก
ี ารจัดเก็บขอมู
้ ล
รายงานการเฝ้าระวังทาง
ระบาดวิทยาโรคติดตอ
่
(ระบบรายงาน 506)
ระยะเวลาประเมินผล
ปี ละครัง้
วิธก
ี ารประเมินผล
ประเมินจากรายงานผู้ป่วย
โรคหัด และโรค
ไข้เลือดออก ในระบบ
เป้าหมา แหลง่
ย/
ข้อมูล
Base
line
ตัวชีว้ ด
ั
ระดับ
กระทรวง
นิยาม/
การจัดเก็บ
6. ร้อยละ
ของอาเภอ
ชายแดน
สามารถ
ควบคุม
โรคติดตอ
่
สาคัญของ
พืน
้ ทีช
่ ายแดน
1. อาเภอชายแดน
หมายถึง อาเภอทีม
่ อ
ี าณา
เขตติดตอกั
่ น
่ บประเทศเพือ
บ้าน
2. ควบคุมโรคได้ หมายถึง
สามารถควบคุมโรคได้
ภายใน 2 รุน
่ (2 เทาของ
่
ระยะฟักตัวทีย
่ าวทีส
่ ุดของ
โรค) ของการระบาดนับจาก
วันทีพ
่ บผู้ป่วยรายแรก
3. โรคติดตอส
่ าคัญ ของ
เป้าหมา แหลง่
ย/
ข้อมูล
Base
line
เป้าหมาย
ร้อยละ
50
Base
line: -
ฐานข้อ
มูล
รายงาน
506
รายชือ
่
และ
ลาดับ
ของโรค
ทีม
่ ี
ความสา
คัญสูง
ของ
ตัวชีว้ ด
ั
ระดับเขต
นิยาม/
การจัดเก็บ
6. ร้อยละ
ของอาเภอ
ชายแดน
สามารถ
ควบคุม
โรคติดตอ
่
สาคัญของ
พืน
้ ทีช
่ ายแดน
วิธก
ี ารจัดเก็บขอมู
้ ล
รายงานการเฝ้าระวังทาง
ระบาดวิทยาโรคติดตอ
่
(ระบบรายงาน 506)
ระยะเวลาประเมินผล
ปี ละครัง้
วิธก
ี ารประเมินผล
ประเมินจากรายงานผู้ป่วย
โรคโรคติดตอที
่ ี
่ ม
ความสาคัญสูง ลาดับที่
เป้าหมา แหลง่
ย/
ข้อมูล
Base
line
เป้าหมาย
ร้อยละ
50
Base
line: -
ฐานข้อ
มูล
รายงาน
506
รายชือ
่
และ
ลาดับ
ของโรค
ทีม
่ ี
ความสา
คัญสูง
ของ
ตัวชีว้ ด
ั
ระดับเขต
เขตบริการสุขภาพที่
11
ปี 2558
ตัวชีว้ ด
ั
ระดับเขต
1. จานวน
นิยาม
เป้าหมา แหลง่
ย/
ข้อมูล
Base
line
1.เด็กอายุตา่ กวา่ 15 ปี : เขต
ฐานข้อ
การเสี ยชีวต
ิ
เด็กแรกเกิดถึงอายุตา่ กวา่ 11= 59 มูลการ
ตายจาก
ราย
จากการจมน้า 15 ปี
ทะเบียน
(พง=7,
ของเด็ก (อายุ 2.การจมน้า : การจมน้า สฎ=20,
ราษฎร ์
ตา่ กวา่ 15 ทีเ่ กิดจากอุบต
ั เิ หตุ
ชพ=8,กบ=7, โดย
นศ=16,
สานัก
ปี ) ลดลงตาม (ICD-10=W65-W74)
ภก=1,รน=0) นโยบาย
เกณฑในแต
่ ยกเว้นทีเ่ กิดจากการใช้
์
Base
และ
ละพืน
้ ทีเ่ สี่ ยง ยานพาหนะ หรือการ
line: ยุทธศา
ตัวชีว้ ด
ั
ระดับเขต
1. จานวน
นิยาม
วิธก
ี ารจัดเก็บขอมู
้ ล
ข้อมูลการตายจากการ
การเสี ยชีวต
ิ
จากการจมน้า จมน้า จาแนกเป็ นราย
ของเด็ก (อายุ จังหวัด จากสานักงาน
ตา่ กวา่ 15 สาธารณสุขจังหวัด และ/
ปี ) ลดลงตาม หรือสานักนโยบายและ
เกณฑในแต
่ ยุทธศาสตร ์ (ทุกไตรมาส)
์
ละพืน
้ ทีเ่ สี่ ยง
เป้าหมา แหลง่
ย/
ข้อมูล
Base
line
เขต
11= 59
ราย
ฐานข้อ
มูลการ
ตายจาก
ทะเบียน
(พง=7,
ราษฎร ์
สฎ=20,
ชพ=8,กบ=7, โดย
นศ=16,
สานัก
ภก=1,รน=0) นโยบาย
Base
และ
line: ยุทธศา
ตัวชีว้ ด
ั
ระดับเขต
นิยาม
เป้าหมาย/
Base line
แหลง่
ข้อมูล
รายงา
2.ร้อยละของ 1. ผู้สูบบุหรีใ่ นวัยรุน
่ ไมเกิ
่ นรอยละ
้
ผู้สูบบุหรีใ่ น
วัยรุนอายุ
่
15-18 ปี
หมายถึง ผู้สูบบุหรีท
่ ม
ี่ ี
อายุ 15-18 ปี
2. กลุมวั
่ ยรุน
่
หมายถึง จานวน
ประชากรวัยรุนที
่ ี
่ ม
อายุ 15-18 ปี
วิธก
ี ารจัดเก็บขอมู
้ ล
จากรายงานการ
สารวจของสานักงาน
สถิตแ
ิ หงชาติ
่
10 ของ
ประชากรอายุ
15 – 18 ปี
Base line: ปี 54 เขต
11=12.1%
(พง=3.98%
สฎ=16.27%
ชพ=12.59%
กบ=7.02%
นศ=12.65%
นการ
สารวจ
ของสา
นกงาน
สถิต ิ
แหงชา
่
ติ ทุก
2 ปี
ตัวชีว้ ด
ั
ระดับเขต
นิยาม
3.รอยละของ
้
เด็กและ
เยาวชนอายุ
15-24 ปี ทีม
่ ี
การป้องกัน
ตนเองโดยใช้
ถุงยางอนามัย
เมือ
่ มี
เพศสั มพันธ ์
ครัง้ ลาสุ
่ ด
1. การป้องกันตนเอง
โดยใช้ถุงยางอนามัย
เมือ
่ มีเพศสั มพันธครั
์ ง้
ลาสุ
่ ดคิดจากคามั
่ ธย
ฐานจากผลสารวจ
2. ครัง้ ลาสุ
่ ด : การ
มีเพศสั มพันธกั
์ บคู่
นอนทุกประเภทครัง้
ลาสุ
่ ดในรอบ 12
เดือนทีผ
่ านมา
่
3.กลุมนั
่ กเรียน ชาย-
เป้าหมาย/
Base line
ร้อยละ 58
Base line: ปี 54 = 69.8
ปี 54 = 57.8
ปี 54 = 56.4
แหลง่
ข้อมูล
สารวจ
โดย
สานัก
ระบาด
มิย-กค
(พง,สฎ
)
ตัวชีว้ ด
ั
ระดับเขต
นิยาม
3.รอยละของ
้
เด็กและ
เยาวชนอายุ
15-24 ปี ทีม
่ ี
การป้องกัน
ตนเองโดยใช้
ถุงยางอนามัย
เมือ
่ มี
เพศสั มพันธ ์
ครัง้ ลาสุ
่ ด
วิธก
ี ารจัดเก็บขอมู
้ ล
สุ่มสารวจ โดยสานัก
ระบาดวิทยา
ดาเนินการรวมกั
บ
่
สานักงานสาธารณสุข
จังหวัด 24 จังหวัด
ในช่วงเดือนมิถุนายน
– กรกฎาคม ของทุก
ปี
เป้าหมาย/
Base line
ร้อยละ 58
Base line: ปี 54 = 69.8
ปี 54 = 57.8
ปี 54 = 56.4
แหลง่
ข้อมูล
ใช้ผล
การ
สารวจ
จาก
ระบบ
เฝ้าระวัง
พฤติกรร
มที่
สั มพันธ ์
กับการ
ติดเชือ
้
เอชไอวี
(BSS)
ในกลุม
่
ตัวชีว้ ด
ั
ระดับเขต
นิยาม
4.อัตราตาย
จากอุบต
ั เิ หตุ
ทางถนนใน
เขตสุขภาพ
ลดลง (ลดลง
ร้อยละ 14
จากคาตั
่ ง้ ต้น
3 yrs median
ปี 53-55)
1.อุบต
ั เิ หตุทางถนน
(รหัส ICD-10TM = V01-V89) :
การตายจากอุบต
ั เิ หตุ
จราจรทางบก ไม่
รวมทางน้าและทาง
อากาศ คาโอกาส
่
รอดชีวต
ิ
เป้าหมายของ
ทศวรรษแหงความ
่
ปลอดภัยทางถนน(ปี
2554-2563) ลดการ
เป้าหมาย/
Base line
เป้าหมาย :
ลดลงรอยละ
้
14 หรือ
1,173 ราย
Base line: ปี 57( 9
เดือน)
เขต 11
=22.46/แสน
(พง=22.24,
สฎ=22.65,
ชพ=27.38,
กบ=19.87,
แหลง่
ข้อมูล
ฐานขอ
้
มูลการ
ตาย
จาก
ทะเบีย
น
ราษฎร ์
ตัวชีว้ ด
ั
ระดับเขต
นิยาม
4.อัตราตาย
จากอุบต
ั เิ หตุ
ทางถนนใน
เขตสุขภาพ
ลดลง (ลดลง
ร้อยละ 14
จากคาตั
่ ง้ ต้น
3 yrs median
ปี 53-55)
วิธก
ี ารจัดเก็บขอมู
้ ล
ข้อมูลการตายจาก
อุบต
ั เิ หตุทางถนนแยก
เป็ นรายจังหวัด จาก
สานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร ์
สานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ทุกไตร
มาส
เป้าหมาย/
Base line
เป้าหมาย :
ลดลงรอยละ
้
14 หรือ
1,173 ราย
Base line: ปี 57( 9
เดือน)
เขต 11
=22.46/แสน
(พง=22.24,
สฎ=22.65,
ชพ=27.38,
กบ=19.87,
แหลง่
ข้อมูล
ฐานขอมู
้
ลการ
ตาย
ทะเบียน
ราษฎร ์
จาก
มรณ
บัตร
ตัวชีว้ ด
ั
ระดับเขต
5.รอยละของ
้
ผู้ป่วย
เบาหวานที่
ควบคุมระดับ
น้าตาลใน
เลือดไดดี
้
นิยาม
ระดับคาน
่ ้าตาลอยูใน
่
เกณฑที
่ วบคุมได้
์ ค
หมายถึง
1. คาระดั
บ HbA1c ครัง้
่
สุดท้าย น้อยกวาร
่ อยละ
้
7 ในปี งบประมาณที่
วิเคราะห ์ หรือ
2. คาระดั
บ Fasting
่
Plasma Glucose (FPG)
2 ครัง้ สุดทายที
ม
่ ข
ี ้อมูลมี
้
คาระหว
าง
70 - 130
่
่
มก./ดล. ทัง้ สองครัง้ ใน
ปี งบประมาณทีว่ เิ คราะห ์
หมายเหตุ ในการตรวจ
เป้าหมาย/
Base line
แหลง่
ข้อมูล
เป้าหมาย :
43
-เพิม
่ ขึน
้ รอย
แฟ้ม
้
ละ 5 จาก
เดิม (กรณีปี
57 ผลงานเขต
ตัง้ แตร่ ้อยละ
40 ขึน
้ ไป)
-เพิม่ ขึน
้ รอย
้
ละ 10 จาก
เดิม (กรณีปี
57 ผลงานเขต
น้อยกวาร
่ อย
้
ตัวชีว้ ด
ั
ระดับเขต
นิยาม
6.รอยละของ
้
ผู้ป่วยโรค
ความดัน
โลหิตสูงที่
ควบคุมระดับ
ความดัน
โลหิตไดดี
้
ควบคุมระดับความดัน
โลหิตไดตาม
้
เป้าหมาย หมายถึง
1. ในผู้ป่วยความดัน
โลหิตสูงทัว่ ไป ทีไ่ มมี
่
เบาหวานรวม
มี
่
ระดับความดันโลหิต
2 ครัง้ สุดทายที
่
้
ติดตอกั
่ นในรอบ
ปี งบประมาณ
<140/90 มม.ปรอท.
2. ในผู้ป่วยความดัน
โลหิตสูงทีม
่ เี บาหวาน
เป้าหมาย/
Base line
แหลง่
ข้อมูล
เป้าหมาย :
43
-เพิม
่ ขึน
้ รอย
แฟ้ม
้
ละ 5 จาก
เดิม (กรณีปี
57 ผลงานเขต
ตัง้ แตร่ ้อยละ
50 ขึน
้ ไป)
-เพิม่ ขึน
้ รอย
้
ละ 10 (กรณี
ปี 57 ผลงาน
เขตน้อยกวา่
ร้อยละ 50 )
ตัวชีว้ ด
ั
ระดับเขต
นิยาม
เป้าหมาย/
Base line
7. อัตรา
ผู้ป่วยรายใหม่
จาก
โรคเบาหวาน
ลดลง(E10E14)
ผู้ป่วยทีอ
่ าศั ยใน
จังหวัด ทีไ่ ดรั
้ บการ
วินิจฉัยครัง้ แรกจาก
แพทยว์ าป
่ ่ วยจาก
โรคเบาหวาน (E10E14) (ในกรณีไมมี
่
ข้อมูลเดิม เขต
พิจารณาจัดทาขอมู
้ ล
พืน
้ ฐานตัง้ ต้น)
เป้าหมาย :
-ลดลงจาก
ปี งบประมาณ
ทีผ
่ านมา
่
(ร้อยละ 5)
Base line: -
แหลง่
ข้อมูล
43
แฟ้ม
ตัวชีว้ ด
ั
ระดับเขต
นิยาม
เป้าหมาย/
Base line
8. อัตรา
ผู้ป่วยรายใหม่
จากความดัน
โลหิตสูง
(I10-I15)
ผู้ป่วยทีอ
่ าศั ยใน
จังหวัด ทีไ่ ดรั
้ บการ
วินิจฉัยครัง้ แรกจาก
แพทยว์ าป
่ ่ วยจากโรค
ความดันโลหิตสูง
(I10-I15) (ในกรณีไม่
มีข้อมูลเดิม เขต
พิจารณาจัดทาขอมู
้ ล
พืน
้ ฐานตัง้ ต้น)
เป้าหมาย :
-ลดลงจาก
ปี งบประมาณ
ทีผ
่ านมา
่
(ร้อยละ 8)
Base line: -
แหลง่
ข้อมูล
43
แฟ้ม
ตัวชีว้ ด
ั
ระดับเขต
นิยาม
9. ความชุก
ของ
พฤติกรรม
เสี่ ยงลดลง
(ดืม
่ เหลา,
้ สูบ
บุหรี,่ การ
บริโภคผัก
ผลไม้น้อย,
ออกกาลังกาย
ไมเพี
่ ยงพอ, ขี่
มอเตอรไซด
์
์
ไมสวมหมวก
่
นิรภัย, เมา
พฤติกรรมเสี่ ยงใน
ประชากรอายุ
เกีย
่ วกับ
-การดืม
่ สุราใน
ปัจจุบน
ั ,
-การดืม
่ สุราอยางหนั
ก
่
-การสูบบุหรีใ่ น
ปัจจุบน
ั
-การบริโภคผักและ
ผลไม้ < 5 หน่วย
มาตรฐาน/วัน
-การออกกาลังกาย
< 30 นาที และ < 5
เป้าหมาย/
Base line
เป้าหมาย :
ลดลงจากปี ท ี่
ผานมา
่
เขตกาหนด
เอง
Base line: -
แหลง่
ข้อมูล
สารวจ
โดย
กรม
ควบคุม
โรค
(BRF
SS)
กลาง
มค.มีค.58
ตัวชีว้ ด
ั
ระดับเขต
นิยาม
9. ความชุก
ของ
พฤติกรรม
เสี่ ยงลดลง
(ดืม
่ เหลา,
้ สูบ
บุหรี,่ การ
บริโภคผัก
ผลไม้น้อย,
ออกกาลังกาย
ไมเพี
่ ยงพอ, ขี่
มอเตอรไซด
์
์
ไมสวมหมวก
่
นิรภัย, เมา
วิธก
ี ารจัดเก็บขอมู
้ ล
การสารวจพฤติกรรม
เสี่ ยงโรคไมติ
่
่ ดตอและ
การบาดเจ็บ โดย
กรมควบคุมโรค
ระยะเวลาประเมินผล
ผลจากการสารวจใน
ปี 2558
เป้าหมาย/
Base line
เป้าหมาย :
ลดลงจากปี ท ี่
ผานมา
่
Base line: -
แหลง่
ข้อมูล
สารวจ
โดย
กรม
ควบคุม
โรค
(BRF
SS)
ตัวชีว้ ด
ั
ระดับเขต
10. ร้อยละ
ของอาเภอ
ควบคุมโรค
เข้มแข็งแบบ
ยัง่ ยืนภายใต้
ระบบสุขภาพ
อาเภอ
นิยาม
อาเภอ : กลุมบุ
่ คคล
หรือองคกรที
อ
่ ยูใน
่
์
พืน
้ ทีอ
่ าเภอ หน่วย
นับวัดทีอ
่ าเภอ (ไม่
รวม กทม.)
อาเภอควบคุมโรค
เข้มแข็งแบบยัง่ ยืน
ภายใต้ระบบสุขภาพ
อาเภอ : อาเภอทีม
่ ี
การดาเนินงานผาน
่
เกณฑคุ
์ ณลักษณะที่
กรมควบคุมโรค
กาหนด
เป้าหมาย/
Base line
เป้าหมาย :
รอยละ
80
้
Base line: -ผลจากการ
ประเมินตนเอง
ของอาเภอ
ณ 3
ส.ค.2557 =
ร้อยละ 97.3
-สคร.ประเมิน
รับรอง
มาตรฐาน
(30 % ของ
แหลง่
ข้อมูล
การ
ประเมิ
น
ตนเอง
จาก
เวบ
ไซต ์
สานัก
จัดการ
ความรู้
กรม
ควบคุม
โรค
ตัวชีว้ ด
ั
ระดับเขต
9. ร้อยละ
70 ของช่อง
ทางเข้าออก
ระหวาง
่
ประเทศและ
จังหวัด
ชายแดนที่
เป็ นเป้าหมาย
ผานเกณฑ
่
์
การประเมินที่
กาหนด
นิยาม
เป้าหมาย/
Base line
1.ช่องทางเขาออก
เป้าหมาย :
้
ระหวางประเทศ
:ดาน
่
่
รอยละ
70
้
ทาเรื
ทาอากาศยาน
่ อ
่
Base line: และพรหมแดนทางบก
2.จังหวัดชายแดนทีเ่ ป็ น
เป้าหมายผานเกณฑ
การ
่
์
ประเมินทีก
่ าหนด
หมายถึง จังหวัด
ชายแดนมีการพัฒนา
สมรรถนะหลักดานการ
้
เฝ้าระวังป้องกันควบคุม
โรคติดตอ
ั ใิ หม่
่ โรคอุบต
และภัยสุขภาพ
3. จังหวัดชายแดนทีเ่ ป็ น
เป้าหมาย :ระนอง
แหลง่
ข้อมูล
สสจ.,ส
คร.
(ประเมิน
ผลโดย
สานักงา
น
ป้องกัน
ควบคุม
โรค
กรม
ควบคุม
โรค)
ตัวชีว้ ด
ั
แผนปฎิบต
ั ก
ิ ารการป้องกัน
ควบคุมโรค
เขตบริการสุขภาพที่
11
ปี 2558
ตัวชีว้ ด
ั
นิยาม
1.ร้อยละของ 1.ควบคุมโรคได:้
เป้าหมา แหลง่
ย/
ข้อมูล
Base
line
ร้อยละ
30 ของ
อาเภอเสี่ ยงสูง ควบคุมโรคไดใน
2
้
อาเภอ
ทีส
่ ามารถ
เทาของระยะฟั
กตัวของ
่
ดาเนินงาน
การระบาดนับจากวันทีพ
่ บ เป้าหมาย
ป้องกัน
ผู้ป่วยรายแรกและ
Base
ควบคุมโรค
ภาพรวมลดไดมากกว
า่
้
line: ไข้เลือดออก ร้อยละ 8
ตามแนวทาง
2.แนวทางการพัฒนา :
43
แฟ้ม,
รายงา
นการ
ประเมิ
น VMI
ตัวชีว้ ด
ั
2.ร้อยละ
ของทีม
SRRT
ระดับ
จังหวัด มี
การ
สอบสวน
อุบต
ั เิ หตุ
ขนส่งทาง
ถนนตามขอ
้
บงชี
้ อง
่ ข
นิยาม
1.ทีม SRRT ระดับ
เป้าหมาย
/
Base
line
ร้อยละ
50
จังหวัด : สสจ.จัดทีม
สอบสวนอุบต
ั เิ หตุ :Base
ผู้รับผิดชอบงานอุบต
ั เิ หตุ
,EMS ,พยาบาลห้องฉุ กเฉิน line: ของ รพ.ประจาจังหวัด
ไมก
่ าหนดจานวน แตให
่ ้
สามารถดาเนินงานได้
2.การสอบสวนอุบต
ั เิ หตุทาง
ถนนตามขอบ
้ งชี
่ ้ : ทีม
SRRT จังหวัด มีการ
แหลง่
ข้อมูล
ทะเบีย
นรับ
แจ้ง
เหตุ
ของ
หน่วย
EMS
ที่ สสจ.
รายงา
ตัวชีว้ ด
ั
ระดับจังหวัด
เขตบริการสุขภาพที่
11
ปี 2558
ตัวชีว้ ด
ั
ระดับ
จังหวัด
นิยาม
1.จานวน
การเสี ยชีวต
ิ
จากการ
จมน้าของ
เด็ก
เด็กอายุตา่ กวา่ 15 ปี
หมายถึง เด็กแรกเกิดถึง
เด็กทีม
่ อ
ี ายุตา่ กวา่ 15 ปี
การจมน้า หมายถึง การ
จมน้าทีเ่ กิดจากอุบต
ั เิ หตุ
(ICD-10 = W65-W74)
ยกเวน
้
ทีเ่ กิดจากการใช้
ยานพาหนะ หรือการ
เดินทางทางน้า และภัย
พิบต
ั ิ
(จานวนการเสี ยชีวต
ิ จากการ
เป้าหมาย
/
Base
line
เขต
11= 59
ราย
แหลง่
ข้อมูล
1.
ฐานข้อ
มูลการ
ตายจาก
(พง=7,
ทะเบียน
สฎ=20,
ชพ=8,กบ=7, ราษฎร ์
นศ=16,
โดย
ภก=1,รน=0) สานัก
Base
นโยบาย
line: และ
เขต 11 ยุทธศา
สตร ์
ปี 56 =
2.
73 ราย
ตัวชีว้ ด
ั
ระดับ
จังหวัด
1.จานวน
การเสี ยชีวต
ิ
จากการ
จมน้าของ
เด็ก
นิยาม
วิธก
ี ารจัดเก็บขอมู
้ ล
1. รวบรวมข้อมูลการแจ้ง
ตายจากฐานขอมู
้ ลการตาย
ทะเบียนราษฎรของ
์
กระทรวงมหาดไทย โดย
สานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร ์
2. สถานบริการบันทึกขอมู
้ ล
การตายในโปรแกรมหลัก
และส่งออกขอมู
้ ลตาม
โครงสรางมาตรฐานข
อมู
้
้ ล
เป้าหมาย แหลง่
/
ข้อมูล
Base
line
ตัวชีว้ ด
ั
ระดับ
จังหวัด
นิยาม
2.สั ดส่วน
ของ
สถานศึ กษา
ทีไ่ ดรั
้ บการ
ตรวจวาไม
มี
่
่
การกระทา
ความผิด
กฎหมาย
ควบคุม
เครือ
่ งดืม
่
แอลกอฮอล ์
1.สถานศึ กษา:
สถาบันอุดมศึ กษาและโรงเรียน
ระดับเพชร
2.ในสถานศึ กษา:สถานทีต
่ ง้ั
ตัง้ แตรั
่ ว้ หรือแนวเขตของ
สถานศึ กษาเขามาใน
้
สถานศึ กษา
3. รอบสถานศึ กษา:สถานทีต
่ ง้ั
ตัง้ แตรั
่ ว้ หรือแนวเขตของ
สถานศึ กษาเขามาใน
้
สถานศึ กษาตอเนื
่ ่องไปจนถึง
ระยะ 300 เมตร เช่น
หอพัก
ร้านค้า/รานอาหาร
้
เป้าหมาย แหลง่
/
ข้อมูล
Base
line
-ใน
สารวจ
สถานศึ กษ โดย
า
กรม
ร้อยละ
ควบคุม
90
โรค
-นอก
สถานศึ กษ
า
ร้อยละ
50
Base
line: -
ตัวชีว้ ด
ั
ระดับ
จังหวัด
นิยาม
3. ร้อยละ
ของ
ผู้บาดเจ็บ
จาก
อุบต
ั เิ หตุ
ทางถนนที่
รับไวรั
้ กษา
ใน
โรงพยาบาล
ระดับ A S
M1
อุบต
ั เิ หตุทางถนน (รหัส ICD10-TM = V01-V89) หมายถึง
การตายจากอุบต
ั เิ หตุจราจรทาง
บก ไมรวมทางน
้าและทาง
่
อากาศ
คาโอกาสรอดชี
วต
ิ หมายถึง
่
การพิจารณาขอมู
้ ลของ
ผู้บาดเจ็บ โดยอาศัยวิธข
ี อง
TRISS Methodology โดยใช้
คา่ Probability of Survival
(Ps) ซึง่ คานวณจากตัวแปรที่
สาคัญ คือ Glassgow coma
score (GSC) ความดันโลหิต
เป้าหมาย แหลง่
/
ข้อมูล
Base
line
เป้าหมาย:
มากกวา่
ร้อยละ
98.5
Base
line: -
ระบบ
เฝ้าระวัง
การ
บาดเจ็บ
(IS)
หรือ
Trauma
registry
และใน
อนาคต
จาก
43 แฟ้ม
(ทีเ่ พิม
่
ตัวชีว้ ด
ั
ระดับ
จังหวัด
เป้าหมาย
/
Base
line
4. ร้อยละของ ผู้ทีไ่ ดรั้ บการประเมินและมีความ ร้อยละ
ผู้ทีไ่ ดรั
้ บการ เสี่ ยงสูงมาก หมายถึง ผู้ป่วย 50
ประเมิน
โอกาสเสี่ ยง
ตอโรคหั
วใจ
่
และหลอด
เลือด (CVD
Risk) และมี
ความเสี่ ยงสูง
มาก ไดรั
้ บ
การ
ปรับเปลีย
่ น
พฤติกรรม
นิยาม
ดวยโรคเบาหวาน
ความดัน
้
โลหิตสูง ทีไ่ ดรั
้ บการประเมิน
Base
โอกาสเสี่ ยงตอการเกิ
ด
โรคหั
ว
ใจ
่
line: และหลอดเลือด พบมีโอกาส
เสี่ ยงสูงมากในอีก 10 ปี
ขางหน
้
้ า ( CVD Risk ≥30 %)
การปรับเปลีย
่ นพฤติกรรมอยาง
่
เข้มข้น หมายถึง การส่งผู้ที่
ไดรั
้ บการประเมินและมีความ
เสี่ ยงสูงมาก เขารั
้ บการให้
คาปรึกษาตามคลินก
ิ บริการที่
แหลง่
ข้อมูล
จาก
การ
รายงาน
/
โปรแกร
มของ
สถาน
บริการ
สาธาร
ณสุข
ตัวชีว้ ด
ั
ระดับ
จังหวัด
5.รอยละ
้
ของ รพศ.
รพท. รพช.
ผานการ
่
ประเมิน
คลินิก
NCD
คุณภาพ
นิยาม
เป้าหมาย
/
Base
line
ร้อยละ
70
คลินิก NCD คุณภาพ
หมายถึง เครือขายของ
่
คลินิก/คลินิก/ศูนยในสถาน
์
บริการ ทีเ่ ชือ
่ มโยงในการ Base
บริหารจัดการและ
line: ดาเนินการทางคลินิก ให้
เกิดกระบวนการ ป้องกัน
ควบคุมและดูแลจัดการโรค
เรือ
้ รัง ทัง้ ในกลุมปกติ
่
กลุมเสี
่ ่ ยง และกลุมป
่ ่ วย
องคประกอบหลั
ก 6
์
แหลง่
ข้อมูล
จาก
การ
สารวจ
ของ
สคร.
(ทีม
นิเทศ
งาน
ของ
เขต
เครือข่
ตัวชีว้ ด
ั
ระดับ
จังหวัด
นิยาม
เป้าหมาย
/
Base
line
6 . จานวน
1.สถานทีท
่ างานทีเ่ ป็ น
เป้าหมาย
สถานที่
โรงงานทีไ่ ดรั
้ บอนุ ญาตให้ ร้อยละ
ทางาน/สถาน ประกอบกิจการ (เปิ ด
5 (ของ
ประกอบการ
ดาเนินการ) ตาม
สถาน
ไดรั
บ
ข
อมู
ล
/
้
้
พระราชบัญญัตโิ รงงาน
ประกอบก
เข้าถึงการ
พ.ศ. 2535
าร
ดาเนินการ
2. การเขาถึ
สถานที่
้ ง/ไดรั
้ บขอมู
้ ล ทัง้ หมด
ทางาน/สถาน การดาเนินงานของ
ในแตละ
่
ประกอบการ โครงการฯ: จัดการประชุม จังหวัด)
ปลอดโรค
ชีแ
้ จง การแจ้ง/ส่งขอมู
ล
้
ปลอดภัย
กายใจ เป็ น ของโครงการฯหรือรูปแบบ Base
แหลง่
ข้อมูล
สานักงา
น
สาธาร
ณสุข
จังหวัด
ส่ง
ข้อมูล
ให้
สานักงา
น
ป้องกัน
ควบคุม
โรคเขต
ตัวชีว้ ด
ั
ระดับ
จังหวัด
7 . ร้อยละ
นิยาม
เป้าหมาย
/
Base
line
ร้อยละ
50
1.สถานทีท
่ างานทีเ่ ป็ น
ของสถานที่ โรงงานทีไ
่ ดรั
้ บอนุ ญาตให้
ทางาน/
ประกอบกิจการ (เปิ ด
สถาน
ดาเนินการ) ตาม
Base
ประกอบการ พระราชบัญญัตโิ รงงาน
line: เข้ารวม
่
พ.ศ. 2535
โครงการ
2. การปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมาย
สถาน
ควบคุมเครือ
่ งดืม
่
ประกอบการ
แอลกอฮอล ์ หมายถึง ไม่
ปลอดโรค
พบการกระทาผิดกฎหมาย
ปลอดภัย
เกีย
่ วกับเครือ
่ งดืม
่
กายใจเป็ น
แหลง่
ข้อมูล
จาก
การ
รายงาน
/
โปรแกร
มของ
สถาน
บริการ
สาธาร
ณสุข
ตัวชีว้ ด
ั
ระดับ
จังหวัด
นิยาม
เป้าหมาย
/
Base
line
8 . ร้อยละ
3. การปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมาย ร้อยละ
ของสถานที่ ควบคุมการบริโภคยาสูบ
50
ทางาน/
หมายถึง การจัดให้มี
สถาน
เครือ
่ งหมายในเขตสูบบุหรี่ Base
ประกอบการ หรือเขตปลอดบุหรี่ ตาม
line: เข้ารวม
่
พระราชบัญญัตค
ิ ุ้มครอง
โครงการ
สุขภาพของผู้ไมสู
บบุหรี่
่
สถาน
พ.ศ. 2535 และไมพบการ
่
ประกอบการ
กระทาความผิดตาม
ปลอดโรค
พระราชบัญญัตค
ิ วบคุม
ปลอดภัย
ผลิตภัณฑยาสู
บ พ.ศ.
์
กายใจเป็ น
แหลง่
ข้อมูล
1.
สานักงา
น
ป้องกัน
ควบคุม
โรค
หรือ
สานัก
ตรวจ
และ
ประเมิน
ผล
2.
ตัวชีว้ ด
ั
ระดับ
จังหวัด
9 . ร้อยละ
นิยาม
วิธก
ี ารจัดเก็บขอมู
้ ล
ของสถานที่ 1) สรุปรายงานการตรวจ
ทางาน/
ราชการ รอบ 1 และ
สถาน
รอบ 2 จากสานักงาน
ประกอบการ ปองกันควบคุมโรคหรือ
้
เข้ารวม
่
สานักตรวจและประเมินผล
โครงการ
2) รายงานผลการประเมิน
สถาน
สถานศึ กษาจากสานักงาน
ประกอบการ
ป้องกันควบคุมโรค
ปลอดโรค
3) ผลการดาเนินงานของ
ปลอดภัย
จังหวัดจากระบบขอมู
้ ลผล
กายใจเป็ น
เป้าหมาย
/
Base
line
ร้อยละ
50
Base
line: -
แหลง่
ข้อมูล
1.
สานักงา
น
ป้องกัน
ควบคุม
โรค
หรือ
สานัก
ตรวจ
และ
ประเมิน
ผล
2.
ตัวชีว้ ด
ั
ระดับ
จังหวัด
นิยาม
เป้าหมาย แหลง่
/
ข้อมูล
Base
line
-ทะเบียน
10 . ร้อยละ 1. การเฝ้าระวังโดยทีม SRRT ร้อยละ
รับแจ้ง
ระดั
บ
อ
าเภอ
หมายถึ
ง
ที
ม
มี
60 ของ
60
เหตุการณ ์
การวิเคราะหสถานการณ
ทาง
์
์
การ
SRRT
ระบาดวิทยา เพือ
่ ตรวจจับการ
ระบาดที่
ระดับอาเภอ ระบาดหรือแนวโนมการระบาด Base
สานักงาน
้
สอบสวน
line: สาธารณสุ
จากฐานขอมู
้ ลการเฝ้าระวัง
ขจังหวัด
และควบคุม ผู้ป่วย (รง.506) และระบบเฝ้า
ระวั
ง
เหตุ
ก
ารณ
อย
างน
อย
โรคในโรค
่
้
์
ฐานขอมู
้ ล
เดือนละ 1 ครัง้
ระบบเฝ้า
และกลุม
่
2. การสอบสวนและควบคุมโรค
ระวัง
อาการทีม
่ ี
ผู้ป่วย
ไดอย
คุณภาพ หมายถึง
้ างมี
่
ความสาคัญ ทีม SRRT อาเภอมีการ
(รง. 506)
ของ
สูง
สอบสวนควบคุมโรค/ภัย และ
จังหวัด
ตัวชีว้ ด
ั
ระดับ
จังหวัด
11 . ร้อยละ
60 ของ
SRRT
ระดับอาเภอ
สอบสวน
และควบคุม
โรคในโรค
และกลุม
่
อาการทีม
่ ี
ความสาคัญ
สูง
นิยาม
และสามารถดาเนินการได้
อยางมี
คุณภาพ
ร้อยละ
่
50 ขึน
้ ไปของเหตุการณ ์
โดยไดผลตาม
ข้อ ก.
้
และข้ออืน
่ อีก 1 ข้อ
ไดแก
้ ่
ก.ควบคุมโรคสงบไมเกิ
่ น
Generation ที่ 2
ข.หาสาเหตุได้ หรือยืนยันได้
ดวยผลการตรวจทาง
้
ห้องปฏิบต
ั ก
ิ าร หรือสรุปสาเหตุ
ไดจากการเชื
อ
่ มโยงทางระบาด
้
เป้าหมาย
/
Base
line
ร้อยละ
60
Base
line: -
แหลง่
ข้อมูล
รายงาน
การ
วิเคราะ
ห์
สถานกา
รณ์
ประจาเ
ดือน
ของทีม
SRRT
ระดับ
อาเภอ
ตัวชีว้ ด
ั
ระดับ
จังหวัด
12. ร้อยละ
70 ของช่อง
ทางเข้าออก
ระหวาง
่
ประเทศและ
จังหวัด
ชายแดนที่
เป็ น
เป้าหมาย
ผานเกณฑ
่
์
การประเมิน
นิยาม
เป้าหมาย
/
Base
line
1.ช่องทางเขาออกระหว
าง
เป้าหมาย
้
่
ประเทศ :ดานท
าเรื
ทา่
่
่ อ
:
อากาศยาน และพรหมแดนทำงบก
ร้ อยละ
2.จังหวัดชายแดนทีเ่ ป็ น
70
เป้าหมายผานเกณฑ
การประเมิ
น
่
์
ทีก
่ าหนด หมายถึง จังหวัด
Base
ชายแดนมีการพัฒนาสมรรถนะ line: หลักดานการเฝ
้
้ าระวังป้องกัน
ควบคุมโรคติดตอ
ั ใิ หม่
่ โรคอุบต
และภัยสุขภาพ
3. จังหวัดชายแดนทีเ่ ป็ น
เป้าหมาย :ระนอง ชุมพร
4. .จังหวัดชายแดนทีเ่ ป็ น
แหลง่
ข้อมูล
สสจ.,ส
คร.
(ประเมิ
นผล
โดย
สานักงา
น
ป้องกัน
ควบคุม
โรค
กรม
ควบคุม
ตัวชีว้ ด
ั
ระดับ
จังหวัด
นิยาม
13.ความชุก
ของภาวะ
อ้วนลดลง
(BMI ≥ 25
กก/ม2 และ
หรือภาวะ
อ้วนลงพุง
(รอบเอวเกิน
ชาย 90
ซม. หญิง
80 ซม.)
ภาวะอ้วน หมายถึง
ผู้ทีมด
ี ช
ั นีมวลกาย >= 25
กก/ม2 หรือ
ผู้ทีม
่ รี อบเอวเกิน โดย
ชาย >= 90 ซม., หญิง
>= 80 ซม.
วิธก
ี ารจัดเก็บขอมู
้ ล
บันทึกขอมู
้ ลใน
โปรแกรมหลักของสถาน
บริการ ส่งออกขอมู
้ ลตาม
มาตรฐานโครงสราง
43
้
เป้าหมาย
/
Base
line
เป็ นข้อมูล
พืน
้ ฐาน
ใน
ปี งบประม
าณ
2558
Base
line: -
แหลง่
ข้อมูล
ฐานข้อ
มูล 43
แฟ้ม
ตัวชีว้ ด
ั
ระดับ
จังหวัด
14 .ร้อยละ
70 ของ
ชุมชน
ตางด
าว
่
้
ไดรั
้ บการ
จัดทา
ฐานขอมู
้ ล
เพือ
่ การ
ป้องกัน
ควบคุมโรค
และมีการ
นิยาม
เป้าหมาย แหลง่
/
ข้อมูล
Base
line
สบรส
ร้อยละ
70
ชุมชนตางด
าว
หมายถึง
่
้
สถานทีท
่ ม
ี่ ก
ี ารรวมตัวของ
ประชากรตางด
าว
ไดแก
่
้
้ ่
สถานที/่ สถานประกอบการ Base
หอพัก/ทีพ
่ ก
ั /หมูบ
line: ่ าน
้
ประชากรตางด
าว
หมายถึง
่
้
บุคคลธรรมดาซึง่ ไมมี
่
สั ญชาติไทย
ฐานขอมู
้ ลหมายถึง ขอมู
้ ล
ทีเ่ กีย
่ วของกั
บประชากรตาง
้
่
ดาวในชุ
มชน ทีไ่ ดจากการ
้
้
ตัวชีว้ ด
ั
ระดับ
จังหวัด
15.รอยละ
้
ของตาบล
เป้าหมายมี
การจัดการ
ดานสุ
ขภาพ
้
ตามเกณฑ ์
มาตรฐานที่
กาหนด
(ระดับดีขน
ึ้
ไป)
นิยาม
เป้าหมาย
/
Base
line
ร้อยละ
70
ตาบลจัดการสุขภาพ
หมายถึง ตาบลทีม
่ ี
กระบวนการสรางสุ
ขภาพที่
้
ให้ความสาคัญกับการ
Base
พัฒนาบทบาทภาค
line: ประชาชน ทองถิ
น
่ และ
้
ทุกๆ ภาคส่วนในทองถิ
น
่
้
ทีม
่ ก
ี ารบูรณาการรวมกั
น
่
ตาบลเป้าหมาย หมายถึง
รอยละ
50 ของตาบล
้
ตามเขตการปกครองในทุก
แหลง่
ข้อมูล
1.
สำานักง
าน
สาธาร
ณสุข
จังหวัด
2.
สานักงา
น
สนับสนุ
นบริการ
สุขภาพ
เขต

similar documents