اینجا

Report
T
Towards strategic management accounting
Ali Mahdian
‫مشکالت پیش روی حسابداری در دنیای جدید‬
‫• ‪ Economies of scope‬یا ‪economies of scale‬‬
‫برای ورود به بازارهای جهانی موثرتر است؟‬
‫مشکالت پیش روی حسابداری در دنیای جدید‬
‫‪Economies of scope‬‬
‫مشکالت پیش روی حسابداری در دنیای جدید‬
‫• اهمیت مزیتهای رقابتی(‪:)Competitive advantage‬‬
‫این مقوله مهمترین فاکتور در عملکرد شرکت در بازارهای رقابتی می باشد‪.‬‬
‫• کارکرد جدید حسابداری‪:‬‬
‫در دنیای رقابتی کنونی ‪ ،‬سود آوری بلند مدت با بهبود رضایت مشتری بدست می‬
‫آید نه با فروش هر چه بیشتر محصوالتی که سیستمهای حسابداری کنونی‬
‫حاشیه سود بیشتری برای آنها محاسبه کرده اند‪ TQM .‬و ‪ JIT‬بعنوان روشهای‬
‫جدید حسابداری در پاسخ به این نیاز بوجود آمده اند‪.‬‬
‫• حسابداری مدیریت استراتژیک )‪، )SMA‬در محیط رقابتی شدید و پر از‬
‫ریسک شکست تجاری کنونی ‪،‬خود را بعنوان کارکرد اصلی مدیرت تجاری‬
‫موسسات معرفی کرده است‪.‬‬
‫‪SMA‬چیست؟‬
‫• تعریف واحدی از )‪ SMA (strategic management accounting‬بسیار‬
‫مشکل و خطرناک می باشد‪ .‬به همین جهت به جای تعریف آن سعی می کنیم‬
‫نحوه تکامل آن را بصورت اختصار توضیح دهیم‪.‬‬
‫• در دهه ‪ 1980‬و ‪ 1990‬بسیاری از شرکتهای اروپایی مزیت های رقابتی‬
‫خود را از دست دادند و به اعتقاد بسیاری خصوصیات قدیمی و از دور خارج‬
‫شده حاسابداری مدیریت سنتی باعث این امر بوده است‪.‬رقابت تجاری فزاینده‬
‫در دهه ‪ 1980‬نیاز به تکنیک های جدید حسابداری داشت‪ .‬متاسفانه کماکان‬
‫اطال عات ارائه شده از سوی سیتم قدیمی حسابداری مدیرت باعث تصمیماتی‬
‫می شود که در محیط تجاری کنونی“ مربوط ” نمی باشند‪.‬‬
‫چرا سیستمهای سنتی حسسابداری مدیریت کارا‬
‫نیستند؟‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫حسابداری مدیرت سنتی بیشتر به اطالعات درونی پرداخته و به اطالعات‬
‫خارجی (از واحد اقتصادی) به اندازه کافی نمی پردازد‪.‬‬
‫حسابداری مدریت سنتی از استراتژیهای بلند مدت بدور می باشد و تعاملی با‬
‫آن ندارند‪.‬‬
‫حسابداری مدیریت سنتی موفقیت استراژیهای جاری شرکت را اندازه گیری‬
‫نمی کند و به آنها بازخور (‪ ) feedback‬نمی دهد‪.‬‬
‫حسابداری مدیریت سنتی اطالعات مالی را با گرایشهای نادرست نشان می‬
‫دهد‪ .‬برای مثال هزینه یابی استراتژیک در آن انجام نمی شود‪.‬‬
‫مقایسه ‪SMA‬با حسابداری سنتی مدیرت‬
‫نکته مهم در مقایسه دو روش‪ SMA :‬نسخۀ‬
‫نسخۀ تکمیل شده آن می باشد‪.‬‬
‫ا‬
‫کامال متفاوتی از حسابداری سنتی مدیریت نمی باشد بلکه‬
‫‪ SMA‬و تمهای استراتژی‪:‬‬
‫• در سالهای ابتدائی دهه ‪ 1980‬تئوریسینهای مختلفی تالش کردند تا ارتباطی‬
‫بین سیستمهای کنترلی مدیریت و استراتژی تجاری برقرار کنند‪ .‬آنها نشان‬
‫دادند که سیستمهای کنترلی مدیریت تأثیز بسازایی بر طراحی استراتژی در‬
‫یک واحد تجاری دارند‪ .‬به طور مثال ‪ balanced scorecard ، Kaplan‬را‬
‫بعنوان وسیله ارزیابی عملکرد استراتژیک و ترجمه استراتژی به عملکرد‬
‫پیشنهاد کرد‪ .‬در همین جهت‪ ،‬برای مثال‪ SMA ،‬تعامل متقابلی با‬
‫‪Marketing‬داشته و خود را با ورود به دسیپلینهای دیگر تکامل می دهد‪.‬‬
‫• امر ما فوق باعث شده است که ‪ SMA‬خود را در ‪ 3‬جهت تکامل دهد‪:‬‬
‫‪• Manufacturing‬‬
‫‪strategy‬‬
‫‪• Corporate‬‬
‫‪strategy‬‬
‫‪• Marketing‬‬
‫‪strategy‬‬
Corporate strategy ‫و‬SMA
Marketing strategy ‫و‬SMA
Operating startegy ‫و‬SMA
‫معانی مختلف مفهوم استراتژی‬
.‫استراتژی معانی مختلفی داشته و در سطوح مختلفی اجرا می شود‬
Corporate strategy
Business, product or
market strategies
Functional,
strategies)HR,finance,…)
‫• این سطحی از فعالیت است که به مجموعه ای از فعالیتهای تجاری‬
‫اطالق می شود که مدیران اصطالحا ا به آنها ‪strategic business‬‬
‫‪ (SBU)units‬می گویند‪.‬مساله اصلی در این سطح تصمیم گیری‬
‫در مورد یکپارچگی کلی پرتفولیوی تجاری و کارا بودن هر ‪SBU‬‬
‫می باشد‪ .‬متخصصان برنامه ریزی ‪ ،‬ابزار هایی تهیه کرده اند‬
‫جهت ارزیابی یک پرتفولیوی تجاری و اتخاذ استراژی های کارا در‬
‫آن ‪ .‬به این ابزارها ‪ portfolio planning models‬می گویند‪ .‬برای‬
‫مثال دو روش زیر روشهای نوینی می باشند(به یکی از آنها در اینجا خواهیم پرداخت)‬
‫‪General Electric’s nine –cell matrix‬‬
‫‪GE‬‬
‫‪Boston Consultancy Group’s‬‬
‫‪growth share matrix‬‬
‫‪BCG‬‬
‫‪ BCG‬چیست؟‬
‫• ‪ BCG‬تقسیم بندی دو سطحی از هر ‪ SBU‬بر اساس دو متغییر‬
‫می باشد ‪ :‬نرخ رشد بازار و سهم از بازار‪.‬‬
‫‪Business, product or market level‬‬
‫• در این سطح استراتژی معنای متفاوتی از معنای استراتژی در‬
‫‪ corporate level‬دارد‪.‬استراتژی در این سطح به برنامه های رقابتی‬
‫ای گفته می شود که در جهت دستیابی به مزیتهای رقابتی بوسیله‬
‫قراردادن محصوالت شرکت در یک زمینه رقابتی به نام صنعت انجام‬
‫می گیرد‪ .‬به طور اخص‪ ،‬در این سطح(‪ ،) business level‬استراتژی‬
‫به استراتژی رقابتی(‪ (competitive strategy‬تبدیل می شود‪.‬‬
‫‪ Micahael Porter‬دارای مشهورترین مدل مفهومی جهت تجزیه و‬
‫تحلیل ‪ Competitive strategy‬می با شد ‪ .‬به اعتقاد پورتر‪،‬‬
‫‪competitive strategy‬راهی است که یک شرکت اتخاذ می کند تا‬
‫محصوالت خود را در یک صنعت قرار دهد ‪ .‬مدل او پیشنهاد می کند که‬
‫سه روش کلی جهت این امر وجود دارد‪:‬‬
‫مدل پورتر‬
‫حداقل هزینه ‪1.Cost leadership:‬‬
‫کیفیت ممتاز ‪2.Differentiation:‬‬
‫انتخاب یکی از دو مورد باال در یک بازار محدود ‪3.Focus:‬‬
‫روشهای ارزیابی عملکرد‪ :‬از روشهای قدیمی تا‬
‫روشهای استراتژیک‬
‫• مهمترین پیشرفتهای اخیر در حسابداری مدیرت ابداع ‪ ABC‬و ‪Balanced‬‬
‫بعنوان روشهای ارزیابی عملکرد هستند‪.‬‬
‫‪scorecard‬‬
‫• روشهای سنتی ارزیابی عملکرد‪(responsibility accounting) :‬‬
‫این روشها شامل تکنیکهایی از جمله بودجه‪ ،‬تجزیه و تحلیل انحرافات و ‪....‬می‬
‫باشند‪ .‬نقطه ضعف اصلی این روشها فقدان استفاده از پارامترهای غیر مالی‬
‫می باشد‪.‬‬
‫• تأکید اصلی روشهای سنتی ارزیابی عملکرد ‪ ،‬سهم هر قسمت در یک شرکت‬
‫بر ایجاد نسبت مالی برگشت سرمایه می باشد‪.‬‬
‫• نقاط ضعف دیگر‪:‬‬
‫عدم‬
‫انعطاف‬
‫پذیری‬
‫عدم‬
‫انطباق با‬
‫استراتژی‬
‫نگاه کوتاه‬
‫مدت‬
‫روشهای جدید ارزیابی عملکرد‪Balanced :‬‬
‫‪scorecard‬‬
‫• فواید‪:‬‬
‫• تجمیع روشهای ارزیابی عملکرد مالی با غیر مالی‬
‫• ارتباط روشهای ارزیابی عملکرد با استراتژی واحد تجاری‬
‫با تشکر‬

similar documents