AEFI

Report
‫عوارض ناخواسته ایمن سازی ‪AEFI‬‬
‫شبکه بهداشت و درمان شهرستان طارم‬
‫واحد پیشگیری و مبارزه با بیماری ها‬
‫هدف ایمن سازی‬
‫‪ ‬حفاظت فرد و جامعه در برابر بیماری های قابل پیشگیری‬
‫واکسن های مورد استفاد عوارض‬
‫نادر و ناچیز دارند و هیچ واکسنی بدون‬
‫عارضه نیست‬
‫عوارض نامطلوب پس از ایمنسازی به ‪ 5‬گروه تقسیم میشود‪:‬‬
‫‪ ‬واکنش به واکسن(‪)VACCINE REACTION‬‬
‫‪ ‬اشتباه در برنامه(‪)PROGRAM EROOR‬‬
‫‪ ‬همزمانی(‪)COINCIDENTAL‬‬
‫‪ ‬واکنش تزریق( ‪)INJECTION REACTION‬‬
‫‪ ‬ناشناخته (‪)UNKNOW‬‬
‫واکنش به واکسن(‪)VACCINE REACTION‬‬
‫‪‬‬
‫واکنش های عادی و خفیف‬
‫‪.1‬‬
‫واکنش های موضعی(‪:)LOCAL REACTION‬مثل درد‪،‬تورم یا‬
‫قرمزی محل تزریق‪.‬‬
‫‪ %10‬میزان انتظارات بجز ثالث‪،‬یادآور کزاز که تا ‪ %50‬هم گزارش شده‬
‫است‬
‫‪‬‬
‫واکنش های عمومی(‪)systemic reaction‬‬
‫‪.1‬‬
‫شامل تب ‪،‬تحریک پذیری‪،‬رنگ پریدگی‪،‬راشهای جلدی و‪...‬‬
‫‪ %10‬مورد انتظاراست بجز ثالث که تا ‪ %50‬هم گزارش شده است‬
‫‪.2‬‬
‫‪.2‬‬
‫واکنش های نادر و شدید واکسن‬
‫‪‬تشنج‬
‫‪‬ترمبوسیتوپنی‬
‫‪‬حمالت هایپوتونیک با کاهش پاسخ دهی‬
‫‪‬جیغ کشیدن مداوم‬
‫‪‬شوک آنافیالکسیک‬
‫اشتباه در برنامه(‪)PROGRAM EROOR‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪‬‬
‫اتفقاتی در هنگام تهیه واکسن‬
‫حمل ونقل‬
‫تجویز‬
‫قابل پیشگیری بوده و شناسایی و تصحیح این خطاها دارای اهمیت‬
‫زیادی است‬
‫آبسه استریل‬
‫‪‬‬
‫بدلیل وجود آلومینیوم در بعض ی واکسن ها به خصوص ثالث‬
‫ایجاد می شود‬
‫‪.1‬‬
‫تکان دادن ناکافی ویال قبل از استفاده‬
‫تزریق سطحی به جای عضالنی‬
‫یخ زدگی واکسن‬
‫این نوع آبسه را افزایش می دهد‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫آبسه باکتریال‬
‫‪ ‬به دلیل آلودگی واکسن یا سایر وسایل تزریقی‬
‫‪ ‬در ‪ BCG‬ناش ی از تکنیک نادرست تزریق(تزریق زیر جلدی به جای‬
‫داخل جلدی)‬
‫برای جلوگیری از خطای برنامه‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫واکسن باید فقط بوسیله حالل مخصوص هر کارخانه باز سازی شود‬
‫واکسن های باز سازی شده باید در پایان هر جلسه واکسیناسیون و حداکثر ‪6‬‬
‫ساعت پس از بازسازی دور ریخته شود(‪)BCG, MMR‬‬
‫انقضاء واکسن کنترل شود‬
‫واکسنی که مشمول نگهداری تا پایان تاریخ انقضاء است پس از باز شدن بیش‬
‫از یکمها مورد استفاده قرار نگیرد‬
‫هیچ گونه دارو یا ماده ای نباید در یخچال واکسن نگهداری شود‬
‫کارکنان ایمنسازی باید آموزش الزم را ببینند و برای اطمینان از انجام صحیح‬
‫مراحل مختلف کار نظارت کافی بعمل آید‬
‫بررس ی اپیدمیولوژیک هر عارضه باید پس از ایمنسازی انجام گردد تا پس از پی‬
‫بردن به عارضه نسبت به تصحیح آن اقدام شود‬
‫عوارض همزمان‬
‫‪‬عارضه ای همزمان با لیمنسازی رخ میدهد اما به‬
‫اشتباه به ایمن سازی ارتباط داده می شود‬
‫واکنش تزریق‬
‫‪ ‬این واکنش ها با محتوای واکسن ارتباطی ندارد و در اثر‬
‫تزریق رخ می دهد‪.‬غش کردن(‪ )FAINT‬واکنش شایعی‬
‫است که معموال در بچه های باالی ‪ 5‬سال رخ می دهد و‬
‫بدون هیچ درمانی خوب می شود‬
‫‪ ‬کاهش زمان انتظار‪،‬تنظیم درجه حرارت اتاق‪،‬آماده کردن‬
‫واکسن دور از دید کودک به کاهش نگرانی کمک می کند‬
‫تفاوت ‪ FINT‬و آنافیالکس ی‬
‫پس‬
‫‪‬‬
‫آنافیالکس ی واکنش ی نادر و شدید است که میتواند موجب مرگ شود‬
‫‪‬‬
‫‪ FAINT‬در افراد بالغ شایع است و بیشتر بالفاصله پس از تزریق رخ می دهد‬
‫در مدت ‪ 1-2‬دقیقه بهبود میا بد‬
‫در طول ‪ FAINT‬فرد ناگهان رنگ پریده می شود و سطح هوشیاری کاهش یافته و روی‬
‫زمین می افتد‬
‫حاالت اضطرابی با رنگ پریدگی ‪،‬قیافه وحشت زده و عالیم تنفس ی و سرگیجه ‪،‬گزگز دستها‬
‫و اطراف صورت‬
‫ضربان قوی کاروتید در جریان ‪ FAINT‬حفظ می گردد ولی در آنافیالکس ی وجود ندارد‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪‬بیشتر واکنشهای شدید بروزی سریع دارند و‬
‫اغلب واکنش های تهدید کننده حیات در‬
‫مدت ‪ 10‬دقیقه از ایمنسازی بوجود می‬
‫ایند‪،‬لذا باید تمام واکسینه شده ها را در‬
‫مدت ‪ 10-20‬دقیقه پس از واکسیناسیون‬
‫تحت نظر گرفت‬
‫نحوه گزارش دهی در سیستم مراقبت(‪)AEFI‬‬
‫‪‬اگر فردی پس از انجام واکسیناسیون‬
‫مراجعه نمود و عارضه ای را به واکسن‬
‫ارتباط داد آن عارضه را تلفنی گزارش نمایید‬
‫چه عوارض ی باید گزارش شوند‬
‫چه عوارض ی باید گزارش فوری شوند‬
‫‪‬کلیه مواردی که ناش ی از واکسیناسیون است‬
‫‪‬کلیه موارد بستری در بیمارستان به علت عارضه‬
‫ناش ی از واکسیناسیون‬
‫‪‬کلیه آبسه های محل تزریق‬
‫‪‬سایر عوارض در صورت ایجا نگرانی در جامعه‬
‫نحوه گزارش دهی‬
‫‪ ‬حداکثر ظرف مدت ‪ 24‬ساعت لیست خطی تکمیل و به‬
‫شبکه گزارش فوری شود‬
‫‪ ‬تکمیل فرم شماره ‪2‬‬
‫‪ ‬حداکثر تا ‪ 72‬ساعت فرم بررس ی شماره ‪ 3‬تکمیل گردد‬
‫‪ ‬ارسال فرم بررس ی و کلیه مدارک و پرونده بیمارستانی در‬
‫صورت بستری در بیمارستان در اولین فرصت یا نهایتا‬
‫پایان ماه‬
‫عوارض غیر فوری‬
‫‪ ‬در پایان هر ماه با تعدادکل موارد فوری گزارش می گردد‬
‫‪ ‬برای هر بیمار لیست خطی و فرم بررس ی انفرادی گزارش‬
‫عارسه واکسن (فرم‪)2‬‬
‫‪ ‬ارسال به صورت ماهنه‬
‫‪‬گزارش عوارض واکسن از خانه بهداشت ها‬
‫نیز گزارش می شود‬
‫با تشکر‬

similar documents