Projeyi İndir

Report
FEN EĞİTİMİNDE
İNFORMAL UYGULAMALAR
(OYUN KULÜBÜ)
Projeyi yürüten:
NEŞE GÖNÜL
Proje Danışmanı:
Yrd. Doç. Dr. M. HANDAN GÜNEŞ
GİRİŞ
İnformal eğitim; ‘bünyesinde uzmanları ve/veya
eğitimcileri barındıran ve bu kişilerin
sayesinde bireyleri motive edip, olaylar ve
durumlar (özellikle problemler) karşısında
düşünmelerini sağlayan sivil toplum örgütleri,
halk eğitim merkezleri, enstitüler, gençlik ve
oyun kulüpleri, müze, hayvanat bahçesi, botanik
bahçesi, aqua park, oyun sahaları, medya, plaj,
stadyum veya hastane gibi hayatın devam ettiği
yerlerde olan öğrenmeler’ şeklinde
tanımlanmaktadır (Henze, 1992; Shotton, 1993; Griffin, 1994;
McGivney, 1999; Anderson, Lucas ve Ginns, 2003).
İnformal eğitimi, bazı eğitimciler hayat boyu
öğrenme, bazıları ise bireyler tarafından kontrol
edilen öğrenme projeleri olarak tanımlamıştır
(Griffin,1994; Aslan, 2003; Türkmen 2010).
Yapılan araştırmalar ışığında etkili bir informal fen
eğitiminin bireyler üzerinde pozitif etkiler gösterdiği
ispatlanmıştır (Wolins, Jensen, ve Ulzheimer, 1992; Anderson, Lucas ve Ginns, 2003; Ash,
2003; Griffin, 2004).
PROJENİN AMACI
Fen ve teknoloji dersi ünitelerinin anlaşılmasında
informal uygulamaların(oyun kulübü) etkisinin
incelenmesi amaçlanmıştır.
PROJENİN YÖNTEMİ
Bu araştırmada informal eğitimin uygulandığı
deney grubu ve sadece geleneksel yöntemin
kullanıldığı kontrol grubu bulunmaktadır. Her iki
gruba da araştırmanın başlangıcında ve sonunda
‘Fen ve Teknoloji Dersine Yönelik Başarı Testi
(FYBT)’ uygulanmıştır. Ayrıca deney grubundaki
öğrencilere, uygulama sonundaki görüşlerini
almak için görüşme formu kullanılmıştır. Deney
grubu velilerine de görüşme formu
uygulanmıştır.
Araştırmanın Deneysel Deseni:
Gruplar
Ön test
Uygulanan yöntem
Son test
Deney Grubu
FYBT
Çevreye Yönelik
Tutum Ölçeği
(ÇYTÖ)
Fen ve Teknoloji
Dersine Yönelik
Tutum Ölçeği
(FYTÖ)
Geleneksel yöntem
ve oyun
kulübü(öğrenciler
hafta içi iki gün
hafta sonları yarım
gün oyun kulübüne
gitmişlerdir).
FYBT
ÇYTÖ
FYTÖ
Öğrenci görüşme
formu
Veli görüşme formu
Kontrol Grubu
FYBT
ÇYTÖ
FYTÖ
Geleneksel yöntem
FYBT
ÇYTÖ
FYTÖ
OYUN KULÜBÜ
Oyun kulübü okul dışı bir yerde seçildi. İki katlı
bir yer kiralandı. Birinci katı bilgisayarla ilgili
oyunlar ve belgesel izlemek için, ikinci kat ise
posterler ve oyunlar için kullanıldı.
Oyun kulübü kendi hazırladığımız posterlerle
süslendi. Günlük hayatta öğrencilerin en
beğendikleri oyunlar tespit edildi ve bu oyunlar
fen ve teknoloji dersine uyarlandı. Oyunlar sınıf
konularına ve öğrenci seviyelerine uygun bir
şekle getirildi.
Oyunlarımızdan bazıları;
Tombala
Yap boz oyunu;
Çarkı çevir oyunu;
Vitaminler nerede bulunur oyunu, bil doğruyu al puanı
oyunu, bilgi küpü, kendi ekosistemini oluştur
ve DNA labirenti oyunu;
Bazı yarışmaları (Çarkıfelek ve Canlı Para)
Fen ve teknoloji dersine uyarladık.
Oyun kulübünde belgeseller izlendi.
Oyun kulübü bahçesinde de oyunlar oynandı. Kulüp
olarak tabiatı koruma alanına gezi düzenledik. Farklı
ekosistemleri yerinde inceledik.
SONUÇ VE BULGULAR
• Tüm verilerimiz SPSS programında analiz edilmiştir.
Analiz sonuçlarımızda anlamlı bir fark ortaya çıkmıştır
.
• Öğrencilerimiz bu uygulama sonucunda fen dersine ve
çevreye karşı olumlu tutum geliştirmişlerdir.
• Öğrencilerimizin fen derslerindeki başarıları artmıştır.
• Öğrencilerimiz fen ve teknoloji oyun kulübünün tüm
derslerde de olmasını istediklerini görüş formunda
belirtmişlerdir.
• Velilerimizde bu uygulamadan memnun kaldıklarını ve
evde çocuklarından sürekli fen dersiyle ilgili sözler
duyduklarını ifade etmişlerdir.
Bizlerin temel hedefi kalıcı öğrenmeleri
gerçekleştirmek, problem durumunda çözüm
üretebilen bireyler yetiştirmektir. Bu yüzden eğitim
sistemimizde informal uygulamalara daha çok yer
vermeli ve hayat boyu öğrenmeyi eğlenceli hale
getirmeliyiz.
Bizlerde bulunduğumuz okulların çevrelerine oyun
kulüpleri kurup öğrencilerimizi bu kulüplere
yönlendirebiliriz. Böylece tüm derslerde kalıcı
öğrenmenin gerçekleşmesinde katkımız olur.
TEŞEKKÜRLER
KAYNAKLAR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Anderson, D., ve Lucas, K. B., ve Ginns. I. S. (2003). Theoretical perspectives on learning in an
informal setting. Journal of Research in Science Teaching 40 (2): 177–199
Ash,D. (2003). Dialogic inquiry in life science conversations of family groups in a museum. Journal
of Research in Science Teaching, 40(2), 138-162.
Aslan, K. (2003). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. Temel Kavramlar. İzmir, Ege Üniversitesi.
Griffin, J. (1994). Learning to learn in informal science settings. Research in Science Education, 24,
121–128.
Griffin, J. (2004). Research on Students and Museums: Looking More Closely at the Students in
School Groups. Science Education, 88 (1), S59– S70.
Henze, R. (1992) Informal Teaching and Learning. A study of everyday cognition in a Greek
community, Hillsdale, N. J.: Lawrence Erlbaum Associates.
McGivney, V. (1999) Informal learning in the community: a trigger for change and
development. (Leicester: NIACE).
Shotton, J. (1993). No Master High of Low. Libertarian education and schooling 1890 - 1990,
Bristol: Libertarian Education.
Türkmen,H.(2010). İnformal (sınıf dışı) Fen Bilgisi Eğitimine Tarihsel Bakış ve Eğitimimize
Entegrasyonu. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt:03 No:39 Syf:46-59.
Wolins, Li, S., Nn. Jensen ve Ulzheimer (1992). Children’s memories of museum field trips:
qualitative study. Journal of Museum Education 17(2), 17-27.

similar documents