Plenaire toelichting nieuwe regelgeving 1 september 2014

Report
Ontmoetingsdag coördinerend directeurs SO
(donderdag 19 juni 2014)
Toelichting: Wijziging regelgeving op 1
september 2014
Nieuwe regelgeving
Onderwijsorganisatie
Secundair Onderwijs
Schooljaar 2014-2015
Brecht Vanwynsberghe
Leerling die verblijft in open asielcentrum
• Wijziging Artikel 3 – Codex SO punt 2°/1
• SO en DBSO: aanpassing definitie OKAN – leerling
• Leerling die officieel verblijft in open asielcentrum (art.2,10° - wet
van 12/1/2007) en op 31/12 volgend op aanvang schooljaar:
• SO: minimum 12 jaar – maximum 18 jaar
• DBSO: maximum 18 jaar
Ingebruikname van een nieuwe
vestigingsplaats
• SO en DBSO
• Aanvraag voor 31 maart van voorafgaand schooljaar
• Vestigingsplaatsen schooljaar 2013-2014 zonder officiële
goedkeuring zijn van rechtswege goedgekeurd, enkel voor 20132014. Om ze ook volgend schooljaar open te kunnen houden 
nieuwe aanvraag.
• Aanvraag tot erkenning of financiering van een nieuwe school
voltijds
gewoon
of
buitengewoon
onderwijs
(geen
herstructurering): vestigingsplaatsen maken deel uit van de
aanvraag tot oprichting.
• Inspectie: veiligheid, hygiëne en bewoonbaarheid en geeft advies
aan de Vlaamse Regering die beslist, uiterlijk 30 juni. Indien 30
juni wordt overschreden  automatische goedkeuring.
Toekenning uren- leraar
• Regels overdracht lesuren (onderwijzend personeel) afgestemd
BUO en SO.
• Herverdeling tussen scholen:
• Max. 2% SO – Max. 3% BUO: berekend op basis van het totaal
aantal uren-leraar dat gedurende het vorig schooljaar werd
toegekend.
• Kan alleen als:
• In overeenstemming afspraken scholengemeenschap
• Onderhandeling in lokaal comité
• Geen bijkomende TBSOB onderwijzend personeel
Toekenning uren- leraar
•
Overdracht uren-leraar
• Overeenstemming afspraken scholengemeenschap
• Onderhandeling in tussencomité
• Geen bijkomende TBSOB – onderwijzend personeel (op
erewoord)
• BUSO school met aanvraag AGODI extra lesuren  kan geen
lesuren overdragen.
• Maximum 2% binnen eigen instelling.
• Onbeperkt naar andere scholen.
Vorming nieuwe scholengemeenschappen
• Nieuwe periode van scholengemeenschap vanaf 1/9/2014
• Uitgangspunt: duur voor 6 jaar
• School kan op 1/9/2017; 1/9/2018; 1/9/2019 uit een
scholengemeenschap stappen op voorwaarde “schoolbestuur met
bepaalde kenmerken”
• School kan eveneens uit scholengemeenschap stappen:
• Minder dan 900 regelmatige leerlingen
• School wordt overgenomen door schoolbestuur van ander
onderwijsnet
• Schoolbestuur met bepaalde kenmerken: is een schoolbestuur dat
voldoet aan bepaalde criteria in verband met schaalgrootte en
organisatie – school krijgt hiervoor incentives (lineaire basis) –
VlaReg legt de criteria vast.
Bevoegdheid SGM – leerlingenoriëntering en
begeleiding (CLB)
• De beperking om per scholengemeenschap slechts met één
CLB samen te werken wordt opgeheven.
• Als een DBSO is opgenomen in de SGM:
• SGM heeft overlegplicht (leerlingenoriëntering en
begeleiding) ten aanzien van elk regionaal overlegplatform
(decreet 10 juli 2008 – stelsel leren en werken), waarvan
het werkingsgebied geheel of gedeeltelijk samenvalt met
dat van de scholengemeenschap.
OKAN - toelatingsvoorwaarden
• Bij overstap van een onthaaljaar OKAN naar
vervolgonderwijs:
• Klassenraad geeft advies.
• Toelatingsklassenraad moet rekening houden met advies,
of haar afwijkende beslissing voldoende motiveren.
• In het voltijds SO maakt het personeelslid dat belast is met
de ondersteuning, opvolging en begeleiding van gewezen
anderstalige nieuwkomers in de SGM – lid met
raadgevende stem van de toelatingsklassenraad.
Omzetting bestaande structuuronderdelen
• VlaReg kan zich het recht toe-eigenen om een bestaand
structuuronderdeel om te zetten.
• Enerzijds door structuuronderdeel op te heffen.
• Anderzijds door één van de onderstaande aspecten van
structuuronderdelen te wijzigen:
• Benaming
• Graad, onderwijsvorm, studiegebied, leerjaarniveau.
• Duurtijd, doch uitsluitend wat SE-N-SE betreft.
• Goedkeuring van de leerplannen
Natuurwetenschappen in de 3de graad
• Natuurwetenschappen of fysica en/of chemie en/of biologie, al
dan niet ‘toegepast’, al of niet in een geïntegreerde vorm”, wordt
nu ook ingeschreven als vak van de basisvorming in de derde
graad TSO en KSO
• vanaf 1 september 2017 in het eerste leerjaar; vanaf 1 september
2018 in het tweede leerjaar.
Programmatie
• Zie dienstbrieven GO! – mei 2014
Rationalisatienorm
• Nieuwe rationalisatienormen voor scholen die, behoudens een
eerste graad, enkel het studiegebied ballet organiseren.
Examencommissie
• Technische wijzigingen (data)
• De examencommissie kan voortaan bepalen waarin vakken van
een examenprogramma of onderdelen van eenzelfde vak van een
examenprogramma moeten worden afgelegd.
Integratietoelagen
• De integratietoelagen worden voortaan uitbetaald in (minstens)
twee schijven. Vóór de eerste februari moet de helft van (het
bedrag van) de integratietoelagen voor het betrokken schooljaar
zijn uitbetaald; het saldo moet gestort zijn vóór de eerste juli.
VERPLICHTE STAGES
• Verplichting tot minimum 18 halve dagen stage per schooljaar
• Afwijking: enkel bij overmacht
• Invulling stage = lokale bevoegdheid
• Gefaseerde invoering vanaf 1 september 2014
• Finaal: alle opleidingen
• 5 + 6 TSO
• 5 + 6 + 7 BSO
• Meer info: SO/2002/09:
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/do
cument.asp?docid=13301
STUDIEVERANDERINGEN
TIJDENS SCHOOLJAAR
Opzet:
versoepeling individuele leertrajecten
valorisatie rol toelatingsklassenraden
zie: SO 64:
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/docu
ment.asp?docid=9418
STUDIEVERANDERINGEN
TIJDENS SCHOOLJAAR
1ste graad:
tot 15 november : overstap van BVL naar 1A
•
•
•
3 voorwaarden, o.a.: 1A of 1B reeds eerder gevolgd
toelatingsklassenraad kan afwijken van datum (15 november)
NIEUW: toelatingsklassenraad kan afwijken van voorwaarde “1A of 1B
reeds eerder gevolgd”
tot 15 januari : overstap van 1A of 1B naar BVL
•
•
•
1 voorwaarde: 1A of 1B reeds eerder gevolgd
toelatingsklassenraad kan afwijken van datum (15 januari)
NIEUW: toelatingsklassenraad kan afwijken van voorwaarde “1A of 1B
reeds eerder gevolgd”
STUDIEVERANDERINGEN
TIJDENS SCHOOLJAAR
3de graad:
7 Se-n-Se TSO/KSO:
•
•
NIEUW: veranderen van structuuronderdeel tot 30 september
NIEUW: toelatingsklassenraad kan afwijken van datum (30 september) na
advies begeleidende klassenraad + omwille van ernstige medische,
psychische, sociale of onderwijskundige reden
7 BSO:
•
•
veranderen van structuuronderdeel tot 30 september
NIEUW: toelatingsklassenraad kan afwijken van datum (30 september) na
advies begeleidende klassenraad + omwille van ernstige medische,
psychische, sociale of onderwijskundige reden
Tijdelijk onderwijs aan huis
• Nieuwe regeling vanaf 1/9/2015,
• Naast het recht op tijdelijk onderwijs aan huis voor leerlingen die
wegens ziekte of ongeval niet naar school kunnen, wordt vanaf
volgend schooljaar ook voorzien in het recht (onder de
voorwaarden die de Vlaamse regering bepaalt) op synchroon
internetonderwijs – eventueel in combinatie mét onderwijs aan
huis. Kinderen staan dan via internet, in ‘real time’ in verbinding
met de klas.
• Afdwingbaar recht
Samenvatting maatregelen
Nieuwe
regelgeving
personeel
Schooljaar 2014-2015
Hilde Eloot
Inhoud nieuwe regelgeving vanaf 1/9/2014
Omvat bepalingen en maatregelen ingevolge :
• Uitvoering CAO X
• OD XXIV
• Nieuwe en/of gewijzigde besluiten van de Vlaamse
regering (BVR)
Maatregel CAO X: ‘werkdrukvermindering’
• Meer toezicht en controle vanuit de overheid op de
maximum 3% bijzondere pedagogische taken (‘BPT’) die
mogen worden ingericht.
Overschrijding van de 3%: is enkel mogelijk mits akkoord
lokaal comité.
• ‘Maatregelen’ zullen voorzien worden voor wie zich niet
aan de regels houdt (m.n.: ingeval van overschrijding
zonder akkoord)
• Ingangsdatum: 1/9/2014
• Concrete uitvoering: overleg met partners en vakbonden
afgesloten; de overheid zal zelf de knopen doorhakken
OD XXIV : Preventieve schorsing bij ontslag
om dringende redenen
• nu nog een ‘mogelijkheid’; vanaf 1/9/2014 ‘verplicht’
• ontslag zelf zal ingaan na het verstrijken van de beroepstermijn
of, ingeval van beroep, nadat de Kamer van beroep uitspraak
heeft gedaan
• preventieve schorsing zal dus periode dekken tussen
uitspraak ontslag en de definitieve afhandeling van het
ontslag
OD XXIV:
nieuwe regeling voor personeelsleden die
definitief arbeids-ongeschikt worden verklaard voor hun
ambt van benoeming (beslissing Medex) (1)
• bedoeling om meer personeelsleden te re-integreren (huidige
mogelijkheid van TBSOB-stelling met organieke WTW/REA wordt
zelden toegepast)
• nieuw: personeelslid vraagt, zodra ziektedagen uitgeput zijn, overleg
met IM en preventieadviseur-arbeidsgeneesheer (PA-AG); hieruit
volgt een advies van de PA-AG ; advies wordt bezorgd aan Medex
• als Medex beslist dat betrokkene definitief ongeschikt is voor zijn
gewone werkzaamheden maar wel geschikt voor specifieke functies,
moet de IM opnieuw een overleg met het personeelslid organiseren
(eventueel ook met de PA-AG ) om de beslissing van Medex te
concretiseren
OD XXIV: Nieuwe regeling voor personeelsleden die
definitief arbeids-ongeschikt worden verklaard voor hun
ambt van benoeming (beslissing Medex) (2)
• overleg leidt tot een van volgende conclusies:
1. tewerkstelling in ambt VB na aanpassing FB
2. tewerkstelling in ambt VB na aanpassing draagwijdte VB (leraars!)
3. tewerkstelling in ander ambt dan ambt VB (proefperiode in een
niet-organieke betrekking van het nieuwe ambt ; proefperiode
geslaagd: personeelslid wordt benoemd in nieuw ambt;
regelgeving nieuw ambt wordt integraal van toepassing
4. geen tewerkstelling mogelijk
• conclusie wordt schriftelijk vastgelegd
• als geen tewerkstelling mogelijk is of men komt niet tot een
overeenkomst : de uitoefening van het ambt wordt ontzegd
• beslissingsmacht ligt in handen van de IM
OD XXIV:
Soortgelijke regeling voor personeelsleden die
beroep doen op de procedure tot re-integratie
• verplicht overleg tussen IM, PA-AG en personeelslid, als het
personeelslid er om vraagt
• PA-AG geeft advies; IM en personeelslid bespreken; conclusie
kan zijn:
1.tewerkstelling in ambt VB na aanpassing FB
2. tewerkstelling in ambt VB na aanpassing draagwijdte VB
(enkel voor leraars!)
3. tewerkstelling in ander ambt dan ambt VB (proefperiode
in een niet-organieke betrekking van het nieuwe ambt ;
proefperiode geslaagd: personeelslid wordt benoemd in
nieuw ambt; regelgeving nieuw ambt wordt integraal van
toepassing
4. geen tewerkstelling mogelijk
OD XXIV : oude dossiers ‘Medex en re-integratie’
overgangsmaatregelen:
• wie ooit ‘bovenop’ werd toegevoegd aan een instelling
als administratieve ondersteuning (niet organiek): blijft
in dit systeem
• wie tussen 1/8/2012 en 1/9/2014 TBSOB werd gesteld:
verplichtingen betreffende REA/WTW zoals van kracht
tijdens het schooljaar 2013-2014 blijven ongewijzigd
van kracht
OD XXIV: ‘Tucht’ voor een gereaffecteerd of
wedertewerkgesteld personeelslid
• RVB waar personeelslid presteert, oefent tuchtmacht uit
• In regel: tuchtmaatregel enkel gevolgen op opdracht van
REA of WTW
• Ingeval van zwaarste tuchtstraffen (ontslag/afzetting):
doorwerking van de straf op de vaste benoeming is
mogelijk (voor zover de IM dit wil)
BVR bekwaamheidsbewijzen
• Jaarlijkse update van de besluiten met een aantal nieuwe
diploma’s die worden toegevoegd
• Nieuwe vakken (bvb AV vierde vreemde taal) met bijhorende
bekwaamheidsbewijzen worden toegevoegd
• De Banaba-diploma’s (‘bachelor in het onderwijs: buitengewoon
onderwijs’ en ‘bachelor in het onderwijs: zorgverbreding en
remediërend leren’ (en al hun voorgangers) blijven nu toch een
BPB voor zover ze worden behaald uiterlijk in het academiejaar
2014-2015 (aangesteld zijn is geen voorwaarde meer)
BVR m.b.t. de invoering van het ambt van
‘leraar NCZ’ (gewoon SO)
• Nieuw ambt van leraar NCZ wordt ingevoerd in het (gewoon) SO
• Gewoon SO : was het laatste onderwijsniveau waar het nog
geen afzonderlijk ambt was
• Bekwaamheidsbewijzen van het vak NCZ worden overgedragen
naar het nieuwe ambt
• Ambtshalve concordantie en overgangsmaatregelen (inzake
bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen) worden voorzien
BVR TBSOB (29-04-1992)
• Onderhandelingen m.b.t. wijzigingen aan het besluit : nog niet
afgerond
• Voor SO: geen grote wijzigingen in het verschiet (behalve de
wijzigingen m.b.t. de Medex en re-integratiedossiers die
zullen gelden voor alle niveaus)
• Wel mogelijk nieuwe bepaling: instelling die uitstapt uit een
SGM en niet in een nieuwe SGM stapt, zal zijn boventalligen
nog één jaar moeten melden aan de oude SGM.
(Nieuw) BVR geldelijke anc. zij-instromers: ???
• Ministeriële aankondiging (april 2014) : nieuwe
zij-instromers en personeelsleden die minstens vijf jaar niet in
het onderwijs zijn aangesteld geweest, zouden vanaf
1 september 2014 bij indiensttreding tot 20 jaar geldelijke
anciënniteit kunnen meenemen
• Veel ongenoegen bij verschillende partners op de
onderhandelingen
• Laatste stand van zaken (17/6): vakbonden verlaten boos de
onderhandelingen; onduidelijk wat er gaat gebeuren.
BVR mbt ziekteverlof, VVP ziekte, TBS ziekte:
wordt nog aangevuld met een nieuw verlof
•
•
Introductie van nieuw verlof : ‘Langdurig verlof voor verminderde prestaties
wegens medische redenen’ (aangekondigd in cao X)
Bedoeld voor VB personeelsleden (minstens 50% benoemd) voor wie geen
volledige werkhervatting meer in het vooruitzicht kan worden gesteld
•
Controle-orgaan beslist (motivering door geneesheer-specialist)
•
Nog te presteren: tussen 50 en 75%
•
Afwezigheid: wordt niet aangerekend als ziekteverlof
•
Duur van de eerste periode: tot 31/8 van het volgende schooljaar;
nadien verlengbaar per 12 maanden
•
Niet verrichte prestaties: betaald aan 60%
•
Ingangsdatum: 1 januari 2015
Communicatie nieuwigheden
•
AgODi : via Ronde Van Vlaanderen en via Omzendbrieven
in Edulex
•
GO! : - via Op Stapel
- via ‘Overzicht nieuwe regelgeving’: tweede helft
augustus
•
Meer info en toelichting : afdeling OOP, sector Personeel
(Lise Vandecan – An Meeussen – Hilde Eloot)
•
Contactgegevens:
 [email protected][email protected][email protected]
Nieuwe regelgeving
decreet houdende diverse
maatregelen
betreffende de
rechtspositie van
leerlingen in het secundair
onderwijs en betreffende
participatie op school
Schooljaar 2014-2015
Sophie Van Cauwenberghe
Annemie Van Gastel
Leerlingengegevens
Recht op inzage
(ouders en leerling)
Recht op toelichting
Recht op kopie
(eigen gegevens leerling)
Automatische gegevensdoorstroming
bij verandering van school
 gegevens m.b.t.
onderwijsloopbaan leerling
 in het belang van de leerling
gegevens m.b.t. schending
leefregels nooit
overdraagbaar
 verzet aantekenen is mogelijk
door ouders tegen overdracht
van gegevens na inzage, geen
principieel verzet
 geen verzet mogelijk indien
regelgeving de overdracht
verplicht stelt
Moederschapsverlof tienermoeder
 recht, geen plicht
 maximaal één week voor
vermoedelijke
bevallingsdatum
 maximaal 9 weken na
effectieve bevalling
 regelmatige leerling
(code J)
 recht op tijdelijk onderwijs
aan huis
Preventieve schorsing
• directeur of afgevaardigde neemt
beslissing
• decretale basis
• bewarende maatregel
• ontneemt recht om geheel van de
vorming werkelijk en regelmatig te
volgen
• maximaal 10 opeenvolgende
lesdagen (+ 1 verlenging)/max. 14
opeenvolgende kalenderdagen in
DBSO (+ 1 verlenging)
• school bepaalt of aanwezigheid is
vereist; weigering opvang
motiveren
• geen beroep mogelijk
Schending van
leefregels
Maatregelencontinuüm:
minder ingrijpende maatregel
gaat voor op een meer
ingrijpende maatregel
Tijdelijke uitsluiting
SO
• minimaal 1 lesdag
• maximaal 15 opeenvolgende
lesdagen
DBSO
• minimaal 1 kalenderdag
(DBSO)
• maximaal 21 opeenvolgende
kalenderdagen (DBSO)
Definitieve uitsluiting
 Voorafgaand advies klassenraad nodig
Nieuw: lid CLB zetelt in klassenraad met adviesbevoegdheid
Advies klassenraad in tuchtdossier opgenomen.
 Uitschrijving bij inschrijving in andere school tenzij manifeste
onwil bij zoektocht nieuwe school (onmiddellijk) of tenzij
leerling meerderjarig is; na 10 lesdagen i.p.v. 30 lesdagen
 Zoekinspanning: school zoekt samen met CLB andere school
(criteria: afstand, onderwijsnet, opleiding)
Beroep tegen beslissing definitieve
uitsluiting (DU)
 beroep instellen bij schoolbestuur (=RvB)= AD bij delegatie
 beroepscommissie behandelt beroep; dit leidt tot:
 gemotiveerde afwijzing op grond van onontvankelijkheid
(termijn overschreden; vormvereisten)
 bevestiging DU
 vernietiging DU
 Schoolbestuur aanvaardt verantwoordelijkheid voor deze
beslissing
 resultaat beroep wordt meegedeeld aan betrokken personen
binnen vervaltermijn vermeld in schoolreglement (RvB bepaalt
zelf termijn bv. 21 kalenderdagen) zo niet DU nietig
 Beslissing blijft geldig: beroep geen opschortende werking
Beroep tegen beslissing definitieve uitsluiting (DU)
Samenstelling beroepscommissie
 samenstelling door algemeen directeur
 interne leden: leden schoolbestuur/school/centrum DBSO waar DU
is genomen; niet directeur of afgevaardigde die DU heeft genomen
 externe leden (waaronder voorzitter): extern aan
schoolbestuur/school/centrum DBSO waar DU is genomen.
kan verschillen per te behandelen dossier
kan niet wijzigen binnen te behandelen dossier
 persoon die zowel intern als extern is, wordt beschouwd als intern lid
(bv. lid ouderraad die ook leerkracht is)
 lid ouderraad, lid leerlingenraad (enkel secundair), lid schoolraad
(uitz. geleding personeel) = externe leden.
Beroep tegen evaluatiebeslissing
 beroep instellen bij schoolbestuur (=RvB)= AD bij delegatie
 beroep leidt tot:
 gemotiveerde afwijzing op grond van onontvankelijkheid
(termijn overschreden; vormvereisten)
 bevestiging oorspronkelijk evaluatieresultaat (al dan niet na
bijkomende proeven of opdrachten)
 vervanging door een ander evaluatieresultaat
 resultaat beroep wordt schriftelijk meegedeeld aan betrokken
personen uiterlijk op 15 september/15 maart
 recht om verder onderwijs te volgen zolang beroepsprocedure
loopt
Beroep tegen evaluatiebeslissing
samenstelling beroepscommissie

Samenstelling door AD
 interne leden: leden klassenraad (waaronder alleszins voorzitter); ev. lid
schoolbestuur (SB)
 externe leden (waaronder voorzitter beroepscommissie):
personen extern aan SB/school/centrum DBSO waar betwiste
evaluatiebeslissing is genomen.
Kan verschillen per te behandelen dossier
kan niet wijzigen binnen te behandelen dossier

persoon die zowel intern als extern is, wordt beschouwd als intern lid (bv. lid
ouderraad die ook leerkracht is)

lid ouderraad, lid leerlingenraad, lid schoolraad (uitz. geleding personeel)
= externe leden.
Werking beroepscommissies
 elk lid stemgerechtigd
 pariteit bij stemming
 stem voorzitter doorslaggevend bij staking van stemmen
 discretieplicht
 ouders + leerling (SO) worden gehoord
 leden klassenraad die advies hebben gegeven over DU/ leden
klassenraad die advies hebben gegeven over genomen
evaluatiebeslissing kunnen gehoord worden
Participatiedecreet

medezeggenschapscollege: niet meer verplicht, tenzij ten minste één
schoolraad erom vraagt en motiveert

pedagogische raad, leerlingenraad, ouderraad
 bepaalt wijze waarop die raad voor volgende mandaatperiode zal
samengesteld worden; indien geen zetelende raad of indien geen gebruik
van mandaatbevoegdheid, worden verkiezingen gehouden
 schriftelijke advies pedagogische raad, ouderraad, leerlingenraad: op
eigen initiatief of op vraag van de schoolraad; school geeft gemotiveerd
antwoord binnen 30 kalenderdagen na ontvangst advies
 algemeen informatierecht en informatieplicht
 minimale bepalingen huishoudelijk reglement
 nodige logistieke ondersteuning
 leerlingenraad: nodige begeleiding
BDGO en schoolraad: gewijzigd




vanaf 1 september 2015: 2 leerlingen in de schoolraad
enkel in SO
aangewezen door de leerlingenraad
indien geen leerlingenraad of leerlingenraad maakt geen
gebruik van die mogelijkheid, dan rechtstreeks verkozen door
en uit de leerlingen
 In BuSO – enkel verplicht in opleidingsvorm 4 – directeur
oordeelt in overleg met de pedagogische raad over de
opportuniteit van één of meer leerlingen in de schoolraad
Link decreet en contactpersoon
 Link decreet rechtspositie
http://www.vlaamsparlement.be/Proteus5/showParlInitiatief.ac
tion?id=911952
Dit decreet wordt verwerkt in de Codex SO en in het
participatiedecreet,
Nieuwe
regelgeving
Inschrijvingsrecht
Schooljaar 2014-2015
Annemie Van Gastel
In werkingtreding van de nieuwe
regelgeving
De nieuwe regelgeving geldt voor het gewoon en het
buitengewoon basisonderwijs.
Ze treedt in werking op 1 september 2014.
Ze geldt voor elke inschrijving voor het schooljaar 2015-2016.
Ze geldt ook voor elke inschrijving die in de loop van 2014-2015
gerealiseerd wordt.
Ze geldt tenslotte voor de in te dienen aanmeldingsdossiers voor
2015-2016
Capaciteit bepalen/ volzet verklaren
 Vooraf capaciteit bepalen
 1A – 1B
 Hogere leerjaren Brussel (SO + DBSO)
 Buitengewoon secundair onderwijs
 Volzet verklaren
 Hogere leerjaren Vlaanderen
Capaciteit meedelen
 vóór de start van de inschrijvingen
 aan alle belanghebbenden: leerlingen, ouders, CLB, andere
scholen, intermediairs, LOP/ lokale besturen,…
 via eigen communicatiekanalen / netwerken en
communicatiekanalen andere lokale partners (ev. website
LOP)
Nieuw begrip: ‘vrije plaatsen’
 Op welk niveau bepalen?
 Op elk niveau waarop capaciteit bepaald is
 Wanneer meedelen? Minstens op volgende momenten
 Vóór start inschrijvingen van voorrangsgroepen, per contingent indien van
toepassing
 Brussel: vóór de start van de voorrang voor kinderen waarvan minstens
één ouder het Nederlands machtig is, per contingent
 Scholen in een LOP/ scholen met aanmelding: vóór de start van de
voorrang IND/ nIND, per contingent
 Vóór de start van de vrije inschrijvingen
 Communicatie?
 Aan alle belanghebbenden (leerlingen, ouders, CLB, andere scholen,
intermediairs, eventueel lokaal bestuur, LOP…)
 Via eigen communicatiekanalen/communicatiekanalen van lokale partners
Volzet verklaring
 = het aantal leerlingen vastleggen voor een bepaald niveau
 Een leerling kan pas geweigerd worden nadat de volzet
verklaring gecommuniceerd is!
 Volzet verklaring melden aan LOP / schoolbesturen van scholen
binnen dezelfde gemeente
 Niveau dat volzet verklaard is
 Datum en uur van volzet verklaring
 Aantal ingeschreven leerlingen op moment van volzet verklaring
 Volzet verklaring opheffen
 Melden aan LOP/schoolbesturen met scholen gelegen in de gemeente
 Chronologie weigeringslijst respecteren t/m 5de
oktober
schooldag
Kinderen met minstens 1 ouder die het
Nederlands in voldoende mate machtig is
 Geldt enkel binnen tweetalig gebied Brussel- Hoofdstad
 Wat is veranderd?
 Het bewijs dat de ouder het Nederlands beheerst op minstens niveau B2 van het
Gemeenschappelijk ERK voor Talen
 Zittende leerling ingeschreven o.b.v. TNN mag beschouwd worden als leerling
met ouder die het Nederlands voldoende kent
 Zittende leerling ingeschreven o.b.v. bewijs B1 moet beschouwd worden als
leerling met ouder die het Nederlands voldoende kent
 % Nederlandstaligen wordt
 berekend op totale capaciteit (niet enkel op nieuwe inschrijvingen)
 ook toegepast op elk niveau waarop capaciteit bepaald is en waarvoor een
registerblad wordt opgemaakt in inschrijvingsregister
Voorrang indicator- en nietindicatorleerlingen (IND/nIND)
 Deze voorrang is verplicht voor scholen in een LOP en voor scholen die
aanmelden
 De verplichting geldt enkel voor de instroomjaren (1A en 1B),
andere jaren mogen deze voorrang toepassen
de
 De indicatoren ‘thuisloos’ en ‘trekkende bevolking’ worden geschrapt
(ze blijven wel behouden voor de berekening van omkadering en werkingsmiddelen)
=> een IND leerling is een leerling die beantwoordt aan:
 moeder niet in het bezit van een diploma SO (verklaring op eer)
 Het gezin ontving in het schooljaar, voorgaand aan het schooljaar waarop de
inschrijving van toepassing is, of in het daaraan voorafgaande schooljaar,
minstens één schooltoelage (bewijs afdeling studietoelagen/
rekeninguittreksel met bewijs van storting studietoelage)
Dubbele contingentering
 Het schoolbestuur bepaalt 2 contingenten
voor de gelijktijdige
inschrijving van IND/nIND leerlingen, rekening houdend met:
 RA in LOP/deelgebieden/gemeente/scholen
 aandeel IND leerlingen die in de buurt wonen
 Leerlingenstromen tussen deelgebieden, …
+ afspraken
in LOP/ gemeente
Weigeringsgronden






Toelatingsvoorwaarden: op de dag van effectieve instap
Alterneren: weigering door school die vaststelt
Capaciteit: consequent toepassen
Niveau waar de leerling wil inschrijven werd volzet verklaard
Definitieve uitsluiting (mogelijkheid)
Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften*
 Eerst inschrijven onder ontbindende voorwaarde
 Draagkrachtafweging: inschrijving voor 2015-2016, tot december
 Redelijkheid van aanpassingen: inschrijving voor 2015-2016, vanaf januari
*LOP start bij weigering automatisch een bemiddeling
De aanmeldingsprocedure (AP)

Dossier indienen tot uiterlijk 15 september 2014/ Type 9: tot 16 februari
2015

Een aantal nieuwe elementen in aanmeldingsdossier voor CLR
 Bvb mandatering van ordening, van het versturen van toewijzingsbericht,
van de uitreiking van mededelingen van niet-gerealiseerde inschrijving aan
LOP/ Schoolbestuur (aangepast sjabloon CLR)

Alle aangemelde leerlingen in de voorrang ‘Kinderen met minstens één
ouder…’ , gunstig of ongunstig gerangschikt, worden in het
aanmeldingsregister opgenomen met vermelding van de voorrangsgroep
‘kinderen met minstens één ouder…’

Indien een leerling die zich na een centrale aanmeldingsprocedure heeft
ingeschreven, alsnog wordt ingeschreven in een school van hogere keuze,
mag de school van lagere keuze de inschrijving beëindigen.
Meer informatie?
Omzendbrief inschrijvingsrecht en aanmeldingsprocedures in het
secundair onderwijs: SO/2012/01
Te vinden via website http://ond.vlaanderen.be/edulex/
klik op ‘metadata’
Codex secundair onderwijs, art 110/1 tot 110/25
Contactgegevens
• Onderwijsorganisatie:
 Brecht Vanwynsberghe ([email protected] )
 Sophie Van Cauwenberghe ([email protected] )
• Personeel
 Lise Vandecan ([email protected] )
 An Meeussen ([email protected])
 Hilde Eloot ([email protected])
• PBD
 Annemie Van Gastel ([email protected] )
Vragen?

similar documents