Metropolia

Report
Metropolian laatutyö 2011-2014
Vesa Taatila, Eeva Karjalainen, Juha Lindfors
Metropolia Ammattikorkeakoulun auditoinnin 2011
jälkeinen laatujärjestelmän kehittämistyö





uusi organisaatio ja ohjausmalli voimaan 1.1.2014. Näiden perusteella
laatujärjestelmää on päivitetty.
uusi strategia voimassa 2013-2016
strategisen laatujohtamisen prosessi ja vastuut selkeytetty
prosessien, palveluiden ja tietojärjestelmien kehitystyö
ECTS Label 2013

Metropoliassa laatutyön tavoitteena on varmistaa strategisten ja operatiivisten
tavoitteiden laadukas saavuttaminen ja toimia jatkuvan kehittämisen tukena.

Metropolian laatu on kaikkien työntekijöiden vastuulla , laatujohtamisesta
vastaa vararehtori. Kullakin ydin- ja palveluprosessilla on prosessinomistaja.
Ydinprosessien tavoitteet ja toiminta, tulokset ja seuranta sekä arviointi ja
kehittäminen kuvataan Metropolian intranetissä Tuubissa.
20.3.2014
Metropolian laatutyö 2011-2014
2
20.3.2014
Metropolian laatutyö 2011-2014
3
Metropolian toiminnan jatkuva kehittäminen (PDCA)
Tulosten seuranta, arviointi ja
kehittäminen:
Raportointiportaalissa mittareita ja tuloksia
voi seurata reaaliaikaisesti. Oppimis-, KITja liiketoiminnan kehityksestä tehdään
osavuosiraportit neljä kertaa vuodessa,
muista puolivuosittain.
Opiskelijapalaute (OPALA, 2.v opiskelijat,
opintojaksot) ja henkilöstön palautekysely
käsitellään yhtenäisesti.
Tulokset ja palautteet käsitellään
johtoryhmän, tulosalueiden ja yksikköjen
kokouksissa sekä henkilötasolla
kehityskeskusteluissa
Metropolian toimintaa kehittävät
toimenpideohjelmat tarkistetaan strategisen
toiminnansuunnitteluprosessin yhteydessä.
20.3.2014
Metropolian laatutyö 2011-2014
4
Koulutuksen laadunvarmistus
Metropolian koulutusohjelmien ristiinarvioinnin pilotointi 2013
•
•
•
tarkastelee toimintaa pedagogisten linjausten sekä opetuksen, oppimisen ja osaamisen
näkökulmista.
tunnistaa ko:n vahvuudet ja hyvät käytänteet, heikkoudet ja kehittämiskohteet.
arviointikohteita 12, arviointiasteikkona puuttuva, alkava, kehittyvä, edistynyt
Pilotin ja kv-benchmarking’in pohjalta Metropolia kehittää edelleen tutkinto-ohjelmille
laadullisen arvioinnin menetelmiä.
KV -benchmarking HTW Berlin’in kanssa
KKA -hankkeessa 2012 kehitettiin korkeakoulun toiminnan ja laadunhallinnan itsearviointiprosessia ja työkaluja. Benchmarking-kumppanina saksalainen Hochschule für Technik und
Wirtschaft Berlin, jonka kanssa Metropolia tunnisti kehittämiskohteita ja parhaita käytänteitä.
HTW Berlin ja Metropolia jatkoivat benchmarkingia vuonna 2013: kohteina opiskelijapalvelut ja
koulutusohjelmien ristiinarviointi.
20.3.2014
Metropolian laatutyö 2011-2014
5
Prosessien, palveluiden ja tietojärjestelmien
kehittäminen
Metropoliassa on kehitetty auditoinnin jälkeen tiedon saatavuutta ja reaaliaikaisuutta mm.
seuraavissa tietojärjestelmäprojekteissa:
•
•
•
•
•
Peppi - koulutuksen suunnittelijan ja opettajan työpöydät
Opinto-opas ja Koulutustarjonta
Pakki (opiskelijan työpöytä)
Lukujärjestyskone ja Ihana mobiililaitteille
Tuubi-intranetportaalin kehitys
Kokonaisarkkitehtuurityö Raketti-hankkeen pilotissa 2011 alkaen:
sisältää kuvaukset tavoitteista, organisoinnista ja rooleista, prosesseista ja arkkitehtuuridokumentaation taltioinnista.
Palvelut 2016 –kehittämisprojektin kohteena oppijoille (hakija, opiskelija, alumni) tarjottavat,
huomioidaan henkilökunnalle tarjottavat palvelut Projektin tavoitteina ovat: yhdenmukaiset
palveluprosessit, kustannustehokkaat palvelut nykyisellä palvelutasolla, nopeuttaa asioiden
käsittelyä, virtaviivaistaa sähköistämisellä palveluprosesseja, parantaa laatua sekä lisätä
asiakkaiden tasavertaisuutta.
20.3.2014
Metropolian laatutyö 2011-2014
6
Metropolian laatukulttuuri
•
•
•
jokaisen metropolialaisen osallistaminen laatutyöhön
Tuubi laadunvarmistuksen käyttöliittymänä
avoin keskustelu opetuksen ja toiminnan laadusta.
Opiskelijakunta Metka: Viestikissa-järjestelmä, KOPPI- edunvalvontapiiri, pullonkaulakurssien
selvitys.
Metropolia-yhteisön laatukulttuurin kehittäminen Metropolian meininki –konseptin avulla.
Metropolia kehittää ihmisten johtamista ja työyhteisökulttuurin rakentamista Hyvä johtajuus ja
Työyhteisötaidot -malleillaan. Tämä kehittämistyö on saanut alkunsa työhyvinvointi- ja
ilmapiirikyselyiden palautteista, kehitetty esimiesten Metropolia Akatemiassa.
20.3.2014
Metropolian laatutyö 2011-2014
7
ECTS Label ja GO
Euroopan komissio myönsi 2013 Metropolialle ECTS-tunnuksen. Leima edellytti
Metropolialta opetuksen tietojärjestelmien ja verkkosivujen kehittämistä, osaamis perustaisten ECTS-vaatimukset täyttävien OPSien laatimista sekä verkkotekstien
tarjoamista englannin kielellä.
Metropolia kehittää ympäristövastuutaan ja toimistokäytäntöjään WWF:n Green
Office- ohjeistuksen mukaisesti ja WWF on 2011-2013 myöntänyt Metropolian
seitsemälle toimipisteelle Green Office -ympäristömerkin.
20.3.2014
Metropolian laatutyö 2011-2014
8
KIITOS!
www.metropolia.fi
www.facebook.com/MetropoliaAMK
[email protected]

similar documents