çevre hukuku ders slıdeları

Report
Çevre Hukuku 2014
Dr.Şeref ertaş
Bu Dünya hepimizin
Çevre Hukukunun tanımı
•Yer kürede canlı yaşamı mümkün
kılan , sınırlı olan doğan
kaynakların korunmasına ilişkin
hukuk kurallarının bütünüdür.
•Ulusal h.k.
•Uluslar arası h.k.
•Çevre bilminin multi disipliner
oluşu
Doğuşu
* İlk çağlar
•1950 yıllarda çevre bilinçi
doğdu.
• 1970 Limits of Grown
raporu
•1972 Stockholm Çevre
Konferansı
•Çevreci akımlar
•Çevreyi korumak için
hukukun öngörebileceği
tedbirler
Çevre Bilim (21 )
doğalçevre x yapay çevre
çatışması.
Koruma ,iyileştirme
Çevre Kavramı :
-Fiziksel
-toplumsal
Mekansal boyut :
Ekoloji
Doğa
Yaşam kalitesi
Ortal mal
* Çevre , bütün
canlıların “ yaşamları boyunca
ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim
içinde bulundukları biyolojik, fiziksel, sosyal, ekonomik
ve kültürel ortamı “ kapsamaktadır. 2006 yılından
önceki yasa metninde çevre ortak varlık , hava, su,
toprak, bitki ve hayvan varlığı ile doğal ve tarihsel
zenginlikleri içermekteydi.. Biyolojik,fiziksel ortam
ifadesi ,hava,su ,toprak ,bitki ve hayvanları da kapsadığı
için esasen tanımda önemli bir değiiklik yoktur. Önceki
metindeki
çevrenin öznesi olarak sadece
vatandaşlardan söz etmesi doğru değildi. Çünkü çevre,
bugün kazandığı küresel,evrensel boyutuyla sadece
vatandaşların değil ülke,ırk ayrımı yapmadan tüm
insanların hatta tüm canlıların malıdır. Değişiklikten önce
bütün canlılar yerine “ bütün vatandaşların terimi
kullanılmıştı.
*Ekoloji:Ekoloji bilimi, canlı varlıkları doğal ortam
ve bu ortam ile organizmalar arasında kurulan
ilişkiler bağlamında incelemektedir.Yunanca
yaşanılan yer, yurt anlamına gelen “ oikos “
sözcüğünden ilk defa Alman biyolog Haecek
tarafından türetilmiştir.
Ekosistem :
Canlıların birlikte var olduğu, ÇK.2.m.de “
Canlıların kendi aralarında ve cansız çevreleriyle
ilişkilerini bir düzen içinde yürüttükleri biyolojik,
fiziksel ve kimyasal “bu sisteme , ekosistem adı
verilir . Tüm canlılar Dünyamızda, ÇK.2.m.nin
“İnsan ve diğer canlıların varlık ve gelişmelerini
doğal yapılarına uygun bir şekilde sürdürebilmeleri
için gerekli olan şartların bütününü “ olarak
tanımladığı “ ekolojik bir denge içindedir.,
*Hayat kalitesinin korunması
Çevre Hukukunun amacı, en azından
canlıların bugünkü yaşam kalitesini
korumaktır. Biz tükettiğimiz doğal kaynak
kadar yaşam kalitesine sahip olduğumuzu
sanırız . Ancak konforumuzu artırmak için
harçayacağımız daha fazla enerji tüketimi,
bizleri daha düşük bir yaşam kalitesine
götürebilir. Tükettiğimiz doğal kaynak kadar,
doğal kaynak üretmez isek, dünyamızdaki
ekosistemin çöküşüne neden oluruz.
bitkiler
hayvanlar
Cansız Çevre
Hava Su Toprak
Çevre ve İnsan ilişkileri
Tarihi gelişim
•İnsanın doğa ile
mücadelesi
•Doğaya hakimiyet
•Göcebelik ve çevre
• Kentleşme,
sanayileşme
•.Su ve havanın
kirlenmesi
Nüfus artışı
* Doğuranlık ölüm oranı
•Nufusun katlanma hızı
•Gelişmiş ülkelerde etkisi
•Gelşmekte olan
•Verimlilik
•Doğurganlıkta
azalma,
•Sömürgelere göç
Hızlı nüfus artışı
İLkel teknolj
Kentlerin aşırı büyümesi
Kötü beslen me
Hukuk tedbrler 2827 SK
Doğal Kaynak Rezervi (9)
Beslenme sorunları 10
ÇK.2.doğal kaynağın “ Hava, su,
toprak ve doğada bulunan cansız
varlıklardani baret olduğunu
söylemekte se de ,doğan kaynaklar
canlı ve cansız kaynaklar olaraki ikiye
ayrılır. :
•Gıda ihtiyacı ve kaynaklar
arasındaki denge .
•Beslenme bakımından ülkelerin
durumu ..
•- Gelişmiş ülkeler
•.Orta gelişmiş
•.Az gelişmiş
•Üretim ve nüfus artışı oranı
•Çözümler :
•--Bilinçli tüketim
•--üretimi artırma,
•---besin kalitesini artırma
•--Dengeli dağıtım
•--yeni teknojilerin uygulanması
*Canlı kaynaklar, Biyolojk türlerin
zerngnlği-türlern yo k olması
* Cansız doğan kaynaklar . :
hava,su,toprak .
Enerji 12
-Yenilenemeyen enerji-Yenilenebilir eneji
-Nükleer enerji
--Nükleer enerjide gelişmeler
Çevre kirlenmesi
ÇK.2.m.de “ Çevrede meydana
gelen ve canlıların sağlığını,
çevresel değerleri ve ekolojik
dengeyi bozabilecek her türlü
olumsuz etki
-Sanayi,kentleşme
-Büyüme,tüketim
Çevre Değerler,
1.Hava 14
-önemi
Nüfu artışı,kentleşme,saneyi
Sınır ötesi oluşu,uluslar arası işbirliği zorunluluğu
2-Su
-Sanayi hammaddesi, zirai ilaçlar
4 ) Flora ve Fauna ,ormalar
Çevre Değerleri
3-Toprak
Anayasa m.45
-3.7.2005 tarihinde 5403 sayılı Toprak ve Arazi Koruma Kanun u
çıkarılmıştır (RG 19.7.2005 ) ..
4 ) Flora ve Fauna ,ormalar
5- Kütürel Çevre
6-Sessizlik
7- Anıların (hatıralar )
Çevre ve Ekonomi 41
•Doğan kaynakları tüketme
hakkı yoktur.
•Çevrenin amortismanı
•Atık,atıklar,dışsalık
Ölçümle 42
-zararlı sonuçların ölçülmesi
-Kirlenme maliyeti
-Sağlığa maliyeti
-- Çevre etki değerlendirme ÇED
- Ülkemizde yanlış tercihler
- Makro-mikro çözümler
-Sttochlm Konferansı :
-Benzer ticari politika
-- Sorunları başkalarına
aktarmams
-- yardımlaşma
* Çevrenin ekonomi politiği (ekopolitik) 44
-Ucuz üretim,pahallı çevre maliyeti
-Kirleten öder ilkesi
--Maliyetin adil paylaşımı
--sürdürülebilirlik
-* Çevreyi dışlamama
-* Ekonomik sistemler ve çevre
Uluslararası çalışmalar 47
•Çevre kirlenmesinin sınıraşırı olması
•* Uluslaraası dayanışmayı zorunlu kılması
•* Kirlenmenin devamlı yoğunlaşması
•.İleri endüstriğnin neden olduğu kirlilik
• Gelişmekte olan ülkelerde,geri teknoloji ,kalkınma ihtiyacı
•*Gelişmiş ülkeler çevre kirliliğini geri teknolojiyi az helişmiş ülkelere
ihracı
Örgütler 47,48
•Biyo çeşitliliğinin korunması
BM :
•Zehirli atıklar 56
Çevre Konferanları --- 1972,1992
•Sürdürülebilir kalkınma
ÜNESKO,FAO
•Ekonomik işbirliği ve kalkınma
UNEP 30 :
örgütü (OECD )
Ozon tabakasının korunması
İklim değişiklikleri
Su kaynaklarının korunması
Bölgesel Örgütler
•Avrupa Birliği 33
•Avrupa Konseyi 34
•AĞGİK Paris Şartı 1991
Akdeniz eylem planı
Karadeniz Eylem Planı
ÇEVRENİN HUKUKU
*Hukuku amacı ve çevre
Çevre Hukuku
* Çevreyi korumak için
gereken tedbirler.
* Çevreyi kirleten ,bozanlara
uygulanan yaptırımlar.
* Bozulan çevrenin onarılması
* Çevre Hukukunun multi
displiner oluşu.
Çevre Hukukunun kaynakları 47
•Anayasa 56.m.
•Kanuni kaynaklar
Ana kanunlar
2872 Çevre kannu
Diğerleri 49
Uluslararsı sözleşmeler
Tüzük ve Yönetmelikler
ÇEVRECİ AKIMLAR 361-uluslar arası Kardeşlik Dayanışma
2-tüketim toplumuna tepki Düşüncesi
Çevreci akımların örgütlenmesi
•Devlet örgütü içinde
• Gönüllü kuruluşlar
•Dernek
•Vakıf
•Parti
•Platform
•Türkiyede Durum
•Anyasal durum
•Aktif-pasif çevreçilik
Çevre Yönetiminin
örgütlenmesi
Örgütlenme yöntemleri
•Farklı bakanlıklar altında,
•Kordinatör tek Bakanlık
ÇEVRE FONU
Türkiyede
•Başbakanlığa bağlı genel müdürlük
•1991 tarihli 443 sayılı KHK Çevre Bak.
•Merkez Çevre kurulu
•İl Çevre Kurulu
•Yüksekçevre kurulu
•Özel çevre korumu kurumu
•2011 Çevre ve ŞehircilikBbak
Çevre Hakkı 82
Hakkın tanımı
Ç.H.nın Tanımı: sağlıklı bir
çevrede yaşama,bilgi
alma,katılma hakkı.
. Bedensel olarak.
. Ruhsal olarak
•Anayasal hak olarak
•m.56,65
•Sübjektif bir hak olarak
•Çevre K. TMK.23,24
•Çevre yükümlülüğü,Ay 56
II,ÇK.3a
* Stockholm Çevre K.
Çevre Kavramı 84
*Canlılarının varlığını devam
ettirmesini,gelişimini sağlayan
ortam.
•Ekolojik denge
•ÇK.2f. --85
•ÇED Y. 4.b
•AİHS 83
Çevre (84),ekolojik denge
Çk.2.m
çevreninUnsurları
*1.Fiziksel çevre (hava, su, toprak.
.Üretici (bitkiler )
. Tüketiciler (haycanlar)
.Ayrırıştıcılar (bakteriler ,mantarlar)
2.Biyolojik çevre
3.Sosyal kültürel çevre
Çevre koruma 87
Çevre koruma, çevresel değerlerin ve
ekolojik dengenin tahribini, bozulmasını
ve yok olmasını önlemeye, mevcut
bozulmaları gidermeye, çevreyi
iyileştirmeye ve geliştirmeye, çevre
kirliliğini önlemeye yönelik çalışmaların
bütününü,” ifade eder.
ÇEVRE POLİTİKASI 42
•Sağlıklı bir çevrede yaşamın sağlanması
•Çevre Değerlerinin korunması
•Çevre korunması yükünün adil paylaşılması
•Kalkınma ile çevre politikasının uyumlu olması
ETKİNLİK
*Yer seçimi
Önceden değerlerlendir,ölçme sorunları
Eş güdüm sorunları
Kötü kentleşmenin önlenmesi
Çevrenin korunması 88
•Toprağın korunması
•Su kaynakları,kıyılar 89
•Hava kalitesinin korunması 92
• Sosyal,kültürel çevre 94
Ekopolitik 95
Çevrenin korunması için takip
edilecek hedef ve vasıtaların
tesbiti.
-Yasaklama
-izin ruhsat,HSK.
-Hasas bölge uygulaması
-Standart tespiti
-Vergi teşvikleri
-Sigortalama 98 ÇK.13
-Dönüşüm ,depozit
-Çevre fonu .
ÇK.m.3
Unsurları
*1.Fiziksel çevre (hava, su, toprak.
.Üretici (bitkiler )
. Tüketiciler (haycanlar)
.Ayrırıştıcılar (bakteriler ,mantarlar)
2.Biyolojik çevre
3.Sosyal kültürel çevre
1, , çevresel değerlerin ve ekolojik
dengenin tahribini, bozulmasını
ve yok olmasını önlemeye,
2- mevcut bozulmaları
gidermeye, çevreyi iyileştirmeye
ve geliştirmeye
3- çevre kirliliğini önlemeye
Çevre koruma 87
Çevre koruma, çevresel
değerlerin ve ekolojik dengenin
tahribini, bozulmasını ve yok
olmasını önlemeye, mevcut
bozulmaları gidermeye, çevreyi
iyileştirmeye ve geliştirmeye,
çevre kirliliğini önlemeye
yönelik çalışmaların bütününü,”
ifade eder.
Ekopolitik 95
Çevrenin korunması için takip
edilecek hedef ve vasıtaların
tesbiti.
Çevrenin korunması 88
-Yasaklama
•Toprağın korunması
-izin ruhsat,HSK.
•Su kaynakları,kıyılar 89
-Hasas bölge uygulaması
•Hava kalitesinin korunması 92
-Standart tespiti
• Sosyal,kültürel çevre 94
-Vergi teşvikleri
-Sigortalama 98 ÇK.13
-Dönüşüm ,depozit
-Çevre fonu .
ÇK.m.3
Çevre Kirlenmesi 102
Çevtre kirliliği,
Çevrede
meydana gelen ve canlıların
sağlığını, çevresel değerleri ve
ekolojik dengeyi bozabilecek her
türlü olumsuz
etkiyi,” ifade
eder.
*Ekolojik dengenin bozulması
•Canlıların sağlığını bozması
• Zararlı etkinin önemli ve kalıcı
olması.
Türleri
•Olumlu çevre kirliliği (Emisyonlar )
• Olumsuz çevre kirliliği
•Manevi çevre kirliliği
Çevre kirleticileri 104
Çevre kirliliğine neden olan maddeler,
faktörler, etkileşimler.
Kirleten kavramı 106
Faaliyetleri sırasında veya
sonrasında doğrudan veya
dolaylı
olarak
çevre
kirliliğine, ekolojik dengenin
ve çevrenin bozulmasına
neden olan gerçek ve tüzel
kişilei, “ kirletendir.
* Dolaylı kirletme
*ortak illiyet
* malik olma şart
değildir.
Bir kirleten türü
Atık ve artık (Zararlı madde ) 107
Bir faaliyet sonucu çevreye bırakılan veya atılan zararlı
maddelere atık adı verilir ÇK 2.m.
Katı atık: Üreticisi tarafından atılmak istenen ve toplumun huzuru ile
özellikle çevrenin korunması bakımından, düzenli bir şekilde bertaraf
edilmesi gereken katı atık maddeleri,
Evsel katı atık: Tehlikeli ve zararlı atık kapsamına girmeyen
konut, sanayi, işyeri, piknik alanları gibi yerlerden gelen katı atıkları,
Tehlikeli atık: Fiziksel, kimyasal ve/veya biyolojik yönden
olumsuz etki yaparak ekolojik denge ile insan ve diğer canlıların doğal
yapılarının bozulmasına neden olan atıklar ve bu atıklarla kirlenmiş
maddeleri,
Atıksu: Evsel, endüstriyel, tarımsal ve diğer kullanımlar sonucunda
kirlenmiş veya özellikleri kısmen veya tamamen değişmiş suları,
Artık, bir sanayi faaliyet sonunda yararlanılması
mümkün olmayan ve çevreye bırakılan maddelerdir.
Artıkın çevre için zararlı olması gerekmez
Bkz.yönetmelikler
ÇEVRE HUKUKUNDA ANA İLKELER
1.Kirleten öder ilkesi s.115 ÇK.
3.e,28
1.Kirlenmeyi önleme masrafları
2.Kirlenen çevrenin temizleme
masrafları.
3.Çevre kirlenmesinin kişilere ve
doğaya verdikleri zararların tazmin
edilmesi
Kurtuluş “ 5491 sayılı kanunla
kaldırıldı.
2.Kusursuz sorumluluk ilkesi 117
3.Kalkınma ile dengeli olmaSürdürülebilirlik
•Gelecek kuşakların haklarını
tehliye düşürmeme
•Çevreye en az zarar verebilecek
yöntemler seçilmeli
• Başka seçenek olmamalı
Ana ilkeler6-Çevre Etki Değerlendirme
4.Önceden önleme ilkesi 115
•Önlemele masrafı x temizleme
masrafı
•Temizlenmesi,telefisi imkansız
çevre kirliliği
5-En elverişli teknolojinin tercihi 3.f
.
Çed olumlu
Çed olumsuz
Çed gerekli
Çed gerekli değildir
s.120-128 , ÇK.2.m.,10.m.
Rio Çev.Kon.
Listeleme yöntemi
Alan sınırlaması yöntemi
ÇEDY.4.c
*Yetkinin bakanlıkta
toplanmesı
Üçlü ayrım
Prosedürü 91
Özel Çevre koruma Alanı 78 ÇK.9
Çevre kirlenmesine duyalı alan
Alıcı ortam
Çevre ahlakı
KİRLETENİ N HUKUKİ SORUMLULUĞU 128
Özel Hukuka Göre
TMK
730
TBK 71
İdare Hukukuna
Göre ÇK.20,2225
ÇK
3,28
Ceza Hukukuna Göre
TCK 181-184
MEDENİ KANUNA GÖRE TMK. 730
TMK 730 I
TMK.730 II
farkı
İlliyet bağı
İsbatı
Türleri
*Ortak illiyet
•Yarışan illiyet
•* Alternatif illiyet
• kesilme
•Ek fiiler
TMK.730 I.m.ye göre
* Haksız fiil sorml.
kusursuz sorumluluk
•Hukuka aykırılık =
Taşkın kullanım
TMK.737
•İlliyet Bağı
•Zarar
Kusursuz sorumluluk
türleri
•Olağan k.s
•Ağırlaştırılmış k.s.
** Özen s.
***İlliyet s.
**** Tehlike s.
****** Fedakarlığın
denkleştirmesi S.
TMK.730 I.m.ye göre
açılabilecek davalar
130
•Durdurma,önleme d
• Eski hale getirme
•.Madditazminat
•Manevi tazminat
Koşulları
*Bir haksız fiil davası
olması.
Hukuka aykırılık s.134
USUL
•Davacılar
•Davalılılar
•Kamu T.K.leri
Sorumluluktan kurtulma s.139
•Sorumsuzluk sözleşmesi
TBK.115 ,TMK.730,
•Hukuka uygunluk sebebi
olması TMK.24,TBK.63
• İlliyet b.kesilmesi
•Zamanaşımı TBK.72
BORÇLAR KANUNUNA GÖRE KİRLETENİN SORUMLULUĞU
Kirletenin genel
olarak TBK.ya göre
sorumluluğu 154
,*TBK.49
* 66,67, 69
Kirletenin , hukuka aykırı
fiilerden tehlike sorumluluğu
TBK.71.m.1.f.ya göre
•Önemli tehlikesi yaratan bir işletme
faaliyeti olmalı .
• Çevre kirliliği sayılabilecek etkinlikler
yaratmalı .
•Zarar
•Uygun illiyet bağı
TBK.71 m.1.ve 2.f.
Önemli ölçüde tehlike arzeden bir işletmenin faaliyetinden zarar
doğduğu takdirde, bu zarardan işletme sahibi ve varsa işleten
müteselsilen sorumludur.
“ Bir işletmenin, mahiyeti veya faaliyette kullanılan malzeme,
araçlar ya da güçler göz önünde tutulduğunda, bu işlerde uzman
bir kişiden beklenen tüm özenin gösterilmesi durumunda bile
sıkça veya ağır zararlar doğurmaya elverişli olduğu sonucuna
varılırsa, bunun önemli ölçüde tehlike arzeden bir işletme
olduğu kabul edilir. Özellikle, herhangi bir kanunda benzeri
tehlikeler arzeden işletmeler için özel bir tehlike sorumluluğu
öngörülmüşse, bu işletme de önemli ölçüde tehlike arzeden
işletme sayılır.
Hukuka uygun çevre kirliğinden sorumluluk
Önemli tehlike arz eden işiletme karinesi TBK.71 II
•Uzman bir kişiden beklenen özen gösterilmiş olsa bile
• Sık sık veya ağır zarara sebep olacak bir
işletme olması,
• Yasaların benzer işletmeler için tehlike
sorumluluğu öngörmüş olması
Hallerinde önemli tehlike yaratan bir
işletmenin varlığı karine olarak var sayılır
Sorumlu kişiler
Çevre kirliliğine neden olanb işletmenin
•Sahibi
•İşleteni
•TTK.anlamında bir ticari işletme ?
•Sorumluluktan sıyrılma
•İlliyet bağının kesilmesi
•Zararın işletmenin tipik tehlikesinden
kaynaklammadığını kanıtlama.
KİRLETENİN ÇK.NA GÖRE SORUMLULUĞU
Kamuya karşı s.160
ÇK.3.g. – Kirleten
Kirlenmenin önlenmesi için yapılan masrafları,
- Kirlenmenin sınırlanması için yapılan
masrafları,
- Kirlilikle mücadele masrafları ,
- Çevrenin temizlenmesi ve iyileştirilmesi
masraflarını
karşılamakla yükümlü tutulmaktadır.
Kurtutulus beyinesi yoktur.
* İlliyet bağını kesen bir sebenin varlığını kanıtlayarak
ancak sorumluluktan kurtulur.
Kişilerin uğradığı zararlara karşı ÇK.28 s.160
Çevreyi kirletenler ve çevreye zarar verenler sebep
oldukları kirlenme ve bozulmadan doğan zararlardan dolayı
kusur şartı aranmaksızın sorumludurlar.
Kirletenin, meydana gelen zararlardan ötürü genel
hükümlere göre de tazminat sorumluluğu saklıdır.
(Ek fıkra: 26/4/2006 – 5491/19 md.) Çevreye verilen
zararların tazminine ilişkin talepler zarar görenin zararı ve
tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten itibaren beş yıl
sonra zamanaşımına uğrar.
•Kirleten kavramı s.164 ÇK.28.m.
•fiillleri sonuçu doğrudan veya dolaylı olarak çevre kirliliğine
neden olan gerçek ve tüzel kişiler
•Çalışanların fiilinden
•Tüzel kişiler
•Kamu tüzel kişileri
•Sorumluğun temeli
•Faaliyetin türü
•Zararın kapsamı
•Hukuka aykırılık
•Dava hakları
•Sorumluluktan sıyrılma
•Zamanaşımı
Hukuka uygun çevre kirlenmelerinden sorumluluğu s.129
Genel olarak
BGB
956,AÇK.14
TMK.730.m.2.f s.173
“Hâkim, yerel âdete uygun ve kaçınılmaz
taşkınlıklardan doğan zararların uygun bir
bedelle denkleştirilmesine karar verebilir.
TMK.737
•Hukuka uygun taşkınlık,yerel adet kriteri
•Taşkınlığın (çeve kirliliği ) kaçınılmaz olmalı
• Sadece Tazminat hakkı
•Tam tazminat değil,hakkaniyeye uygun kısmı
tazminat.
• Taşkınlığın (kirlenmenin – ) önlenmesi,
durdurulması, eski hale getirme talep edilemez
2- TBK.71.m.4.f.ya göre sorumluluk .s.131
Önemli ölçüde tehlike arzeden bir işletmenin bu tür faaliyetine hukuk
düzenince izin verilmiş olsa bile, zarar görenler, bu işletmenin faaliyetinin
sebep olduğu zararlarının uygun bir bedelle denkleştirilmesini
isteyebilirler.
•Önemli tehlike arz eden işletme olması
• İşletmenin faaliyetinin hukuka uygun olması,
•Kusur aranmamaması
•Sorumluluğun fedakarlığın denkleştirme essına dayanması
• Hakkaniyete uygun tazminat
• önleme durdurma talep edilemez,
• Hem işletenin hemde işletme malikinin müteselsil sorumlu olması.
Sorumluluğun
yarışması
s.179
TBK.60
Yetkili görevli mahkeme
HMK.16,6.m.,2.
TMK.25.m.5.f
MÖHUK 34 ,40
Zamanaşımı
ÇEVRE KAMU HUKUKU s.219
-Kamusal hak ve
yükümlülükler
1-Haklar
•Şikayet hakkı Ay .74.m. 3071
s.k. ÇK.30
• Bilgi edinme hakkı s. 4982 s.
BEHK. Ve ÇK. 29.m.
•Katılım hakkı.s.158, ÇK.3.e
ve ÇEDY 4.n.9.m
2-yükümlülükler s.221 Ay.58
•Önleme,bertaraf etme
yükümlülüğü Çk.11
• Bilgi verme yükümlülüğü
ÇK.
ÇEVRE ÇEZA HUKUKU s.223
1,Çevre kanuna Göre 2. Ceza Kanuna Göre
Çezaları s. 223
•Temel ilkeler
•Ceza çesitleri
•- Faaliyetten men
•Para c.
•Hapis c.
•Uyarı ve faaliyetten men ÇK.15 s.161
• Para cezaları s.226 ÇK.20
• Ceza verecek merci s. 166
•İtiraz
Çevre Kanuna göre Hapis s.236
cezası ÇK.12
•Bildirim,bilgi verme
yükümlülüğünün ihlali
• Yanlış,yanıltıcı belge
düzenleme
TCK.na göre 181-184 s.237
.Çevreyi kasten kirletme m.181
•Taksirle kirletme 182
• gürültü suçu 183
• imar kirliliği
İdare hukuku Çevrenin korunması s.171
Anayasa Hukuku ve Çevrenin korunması s.176
Hepinize mutlu
yıllar
İyi tatliler
Sınavlarda başarılar
Resim 2012 YÜ
Sorumluluk s.245 kadar.

similar documents