4_Prezentace-kontrola-18_09_2013-KV

Report
FINANČNÍ VEDENÍ PROJEKTU – KONTROLY
PROJEKTŮ ROP SEVEROZÁPAD
Vlasta Rezková
Karlovy Vary, 18. září 2013
1
OBSAH
1. Legislativní rámec systému kontroly
2. Předmět a rozsah jednotlivých typů kontrol
3. Organizační zajištění kontrol
4. Nejčastější chyby v projektech
2
1. Legislativní rámec systému kontroly
 Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční
kontrole)
 Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole
(č. 320/2001 Sb.)
 Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů,
část třetí (dále jen Kontrolní řád)
 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů
3
1. Legislativní rámec systému kontroly
 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů
 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském
fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu
soudržnosti
 Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla
k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006
 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském
fondu pro regionální rozvoj a o zrušení nařízení (ES) č. 1783/1999
 Nařízení Komise (ES) č. 1628/2006 o použití čl. 87 a 88 Smlouvy na
vnitrostátní regionální investiční podporu a Pokyny k regionální podpoře na
období 2007 – 2013 (2006/C 54/08).
4
1. Legislativní rámec systému kontroly
V Regionálním operačním programu NUTS II. Severozápad:

Prováděcí dokument – kapitola 10. „Kontrola“

Příručka pro žadatele – kapitola 4. „Analýza rizik a kontrola ex-ante“

Příručka pro příjemce – kapitola 5. „Kontroly projektů“


Příručka pro žadatele – příloha č. 5 „Pokyny pro zadávání veřejných
zakázek“
Externí
metodické
pokyny
(20,21,30,41,47,48,49 a 51)
týkající
se
veřejných
zakázek
5
2. Předmět a rozsah jednotlivých typů kontrol
Kontrola je činnost, při které se ověřuje zda se skutečný stav rovná
stavu žádoucímu a deklarovanému.
Hlavní cíle kontroly:
1. prověřování, zda jsou dodržovány právní předpisy a opatření.
2. Zda je zajištěna ochrana veřejných
nesrovnalostem nebo jiným nedostatkům.
prostředků
proti
rizikům,
3. Zda nedochází k nehospodárnému, neúčelnému a neefektivnímu
nakládání s veřejnými prostředky.
6
2. Předmět a rozsah jednotlivých typů kontrol
Druhy kontrol:

předběžná (ex – ante) –> probíhá v období od podání žádosti o dotaci z ROP
Severozápad do doby před uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace

průběžná (interim) -> vychází z předložených monitorovacích hlášení a
monitorovacích zpráv, jejich součástí jsou povinné přílohy

následná (ex – post) -> probíhá v době, po kterou je sledována udržitelnost
projektu

kontrola postupu zadávání veřejných zakázek -> ověřuje dodržování
postupů a povinností předepsaných právními předpisy České republiky a
platnou dokumentací ROP Severozápad.
7
2. Předmět a rozsah jednotlivých typů kontrol
Druhy kontrol:
 Plánované – (plán kontrol - vychází z analýzy rizik).
 Neplánované (namátkové) – např. při realizaci výběrových řízení nebo oznámení
o změně projektu.
 Místní šetření – provádí se bez účasti příjemce za účelem neformálního zjištění
současného stavu projektu.
 Administrativní (dokladová) – kontrola předložených dokladů.
 Fyzické (kontroly na místě) – kontrola fyzického stavu projektu a dokumentace
8
2. Předmět a rozsah jednotlivých typů kontrol
Kontrolovaná osoba:
 Fyzická osoba, která je žadatelem resp. příjemcem veřejné finanční
podpory.
 Právnická osoba, která je žadatelem resp. příjemcem veřejné finanční
podpory.
 Dodavatel, který se podílel na dodávkách zboží nebo služeb hrazených z
veřejných výdajů nebo veřejné finanční podpory. (Fyzická nebo právnická
osoba).
9
2. Předmět a rozsah jednotlivých typů kontrol
Práva kontrolované osoby:
 požadovat po kontrolorovi (kontrolní skupině) předložení písemného
pověření ke kontrole
 požadovat po kontrolorovi (kontrolní skupině) předání protokolu z fyzické
kontroly
 být informována o termínu plánované kontroly
 vyžádat si náhradní termín pro fyzickou kontrolu
 požadovat od kontrolorů potvrzení o případném převzetí dokladů
 není povinna a ani její zaměstnanci poskytnout součinnost v případech,
kdy by poskytnutí mohlo způsobit trestní stíhání jim nebo osobám blízkým
10
2. Předmět a rozsah jednotlivých typů kontrol
Povinnosti kontrolované osoby:
 vytvořit podmínky pro provedení kontroly, osobně se zúčastnit a zdržet se
jednání a činností, které by mohly ohrozit její řádný průběh
 navrhnout nejbližší možný termín pro provedení kontroly, v případě, že si
kontrolovaná osoba vyžádá náhradní termín (nejpozději do 5 pracovních
dnů ode dne navrhovaného)
 před začátkem kontroly předložit doklad o identifikaci, že se jedná o
žadatele, resp. příjemce
11
2. Předmět a rozsah jednotlivých typů kontrol
Povinnosti kontrolované osoby:
 seznámit členy kontrolní skupiny s bezpečnostními předpisy, jež se
vztahují ke kontrolovaným objektům
 předložit kontrolní skupině na vyžádání dokumenty o kontrolách
provedených jinými finančními orgány
 umožnit kontrolní skupině vstup na pozemek, do každé provozní budovy,
místnosti a místa, včetně dopravních prostředků
12
2. Předmět a rozsah jednotlivých typů kontrol
Povinnosti kontrolované osoby:
 předložit kontrolní skupině ve stanovených lhůtách vyžádané dokumenty
 uchovávat Smlouvu, včetně jejích dodatků, veškeré originály účetních
dokladů a projektové dokumentace a dalších souvisejících dokumentů
souvisejících s realizací projektu po dobu 10 let od finančního ukončení
projektu
13
2. Předmět a rozsah jednotlivých typů kontrol
Povinnosti kontrolované osoby:
 poskytnout materiální a technické zabezpečení pro výkon kontroly
 přijmout opatření k nápravě nedostatků zjištěných kontrolou, ve lhůtě
stanovené kontrolním orgánem
 vytvořit podmínky pro provedení kontroly oznámené a současně zahájené
v týž den, osobně se jí zúčastnit a zdržet se jednání a činností, které by
mohly ohrozit její řádný průběh.
14
2. Předmět a rozsah jednotlivých typů kontrol
Kontrolor – kontrolní skupina:
Kontrolor je osoba provádějící kontroly. Kontroly se účastní vždy vedoucí
kontrolní skupiny a člen kontrolní skupiny. Kontroly se mohou zúčastnit i
přizvané osoby (expert nebo další pracovník úřadu), které jsou považovány
za členy kontrolní skupiny.
Práva kontrolorů:
 vstupovat na pozemky, do budov, místností a míst, včetně dopravních
prostředků a přepravních obalů, mít přístup k účetním písemnostem,
záznamům a informacím
 požadovat na kontrolované osobě aby předložila ve stanovené lhůtě
doklady, vzorky, materiál, technologie, případně jiné náležitosti nutné pro
kontrolu
15
2. Předmět a rozsah jednotlivých typů kontrol
Práva kontrolorů:
 zajišťovat v odůvodněných případech originální doklady
 požadovat na kontrolované osobě poskytnutí pravdivých a úplných
informací o zjišťovaných a souvisejících skutečnostech
 použít telekomunikační nebo jiná zařízení a služby kontrolované osoby v
případech, kdy jejich použití nezbytné pro řádné zabezpečení kontroly
16
2. Předmět a rozsah jednotlivých typů kontrol
Práva kontrolorů:
 požadovat na kontrolované osobě a jejích zaměstnancích, aby se zdrželi
činnosti, která by mohla ohrozit průběh kontroly
 požadovat, aby kontrolovaná osoba přijala opatření k nápravě zjištěných
nedostatků a ve stanovené lhůtě podala písemnou zprávu o jejich
odstranění.
17
2. Předmět a rozsah jednotlivých typů kontrol
Povinnosti kontrolorů:
 respektovat práva a právem chráněné zájmy kontrolované osoby
 informovat kontrolovanou osobu o termínu plánované kontroly
min. 48 hodin předem
 předložit při zahájení každé kontroly písemné pověření ke kontrole
 zachovávat bezpečnostní předpisy v objektech kontrolované osoby
18
2. Předmět a rozsah jednotlivých typů kontrol
Povinnosti kontrolorů:
 písemně potvrdit převzetí a následné vrácení zapůjčených dokladů
 zajistit řádnou ochranu převzatých originálních dokladů proti jejich ztrátě,
zničení, poškození nebo zneužití
 vrátit neprodleně převzaté doklady kontrolované osobě, pominou-li
důvody k jejich držení
19
2. Předmět a rozsah jednotlivých typů kontrol
Povinnosti kontrolorů:
 předat kontrolované osobě protokol z provedené fyzické kontroly, resp.
Kontrolní seznam o převzetí dokumentace z administrativní kontroly
interim/ex-post a Zápis z administrativní kontroly interim/ex-post
 seznámit kontrolovanou osobu s obsahem protokolu a předat jí originál
protokolu
 zachovávat mlčenlivost o
prováděním kontroly
všech skutečnostech, které souvisí s
20
2. Předmět a rozsah jednotlivých typů kontrol
Povinnosti kontrolorů:
 kontrolní pracovníky může zbavit mlčenlivosti ten, v jehož zájmu tuto
povinnost mají, nebo ve veřejném zájmu ředitel úřadu
 bezprostředně poté, co se dozví o skutečnostech, které by mohly
nasvědčovat o jeho podjatosti či o možném střetu zájmů, oznámit tuto
skutečnost vedoucímu Územního odboru realizace programu/řediteli
úřadu.
21
3. Organizační zajištění kontrol
1. Předběžná (ex – ante) kontrola
a) Administrativní kontrola je prováděna minimálně dvěma pracovníky oddělení
administrace projektu (dále jen OAP) u všech registrovaných projektů v rámci
procesu administrace:
• kontrola přijatelnosti – soulad projektu se zaměřením ROP Severozápad,
platnou legislativou a oblastí podpory
• kontrola formálních náležitostí – kontrola úplnosti a správnosti předložené
žádosti včetně povinných příloh.
b) Fyzická kontrola je prováděna minimálně dvěma pracovníky úřadu, přičemž
vedoucím kontroly je vždy pracovník oddělení realizace a kontroly projektů ( dále jen
ORKP) se statutem projektový manažer, na základě výsledků analýzy rizik a o jejím
výsledku je zpracována Zpráva, která se předkládá Výboru Regionální rady NUTS II
Severozápad.
22
3. Organizační zajištění kontrol
2. Průběžná (interim) kontrola – typy
Administrativní i fyzickou kontrolu interim provádí pracovníci ORKP.
a) Administrativní bez žádosti o platbu – monitorovací hlášení,
oznámení o změně v projektu/ve Smlouvě.
b) Administrativní se žádostí o platbu – monitorovací zpráva.
c) Fyzická
platbu.
je prováděna s každou Monitorovací zprávou se žádostí o
23
3. Organizační zajištění kontrol
3. Následná (ex-post) kontrola – typy
Administrativní i fyzickou kontrolu interim provádí pracovníci ORKP
a) Administrativní kontrola ex - post (následná) – dále jen AKEP u
Monitorovacích zpráv o udržitelnosti projektu
b) Fyzická kontrola ex – post (následná) – dále jen FKEP je
prováděna minimálně jednou za období udržitelnosti u
podnikatelských subjektů a NNO v závislosti na harmonogramu
provádění kontrol. U ostatních subjektů je FKEP prováděna pouze
u vzorku projektů stanoveném vedoucím oddělení realizace a
kontroly projektů na základě ex – post analýzy rizik, která se provede
u každého projektu těchto příjemců alespoň jednou za dobu
udržitelnosti – nejpozději s poslední monitorovací zprávou o
udržitelnosti projektu.
24
4. Nejčastější chyby v projektech
Ze strany příjemců jsou nejčastější chyby v níže uvedených oblastech:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
účetnictví
nakládání s majetkem
archivace dokladů
změn v projektu
publicity
dodržování termínů
Vyplňování údajů do MH, MZ nebo MZoU
Veřejných zakázek
Neposkytnutí součinnosti
Vyhotovení, použití nebo předložení nepravdivých, nesprávných nebo
neúplných dokladů ve smyslu ustanovení § 129a trestního zákona
25
Děkuji Vám za pozornost
Na shledanou
Ing. Vlasta Rezková, MBA
Telefon: 354 222 641
E-mail: [email protected]
Karlovy Vary, 18. září 2013
26

similar documents