ozónová díra

Report
Autorem všech materiálů, pokud není uvedeno jinak, je Mgr. Hana Žídková, ZŠ a MŠ
Ostrava – Jih, Horymírova 100, příspěvková organizace.










znečištění
ozónová díra
skleníkový jev
kyselý déšť
teplotní inverze
emise
imise
smog
eutrofizace
globální problémy
biosféry









zákon o životním
prostředí
Červená kniha
národní parky
chráněné krajinné
oblasti
národní přírodní
rezervace
národní přírodní
památky
přírodní rezervace
přírodní památky
biosférické rezervace



člověk svým chováním životní prostředí
poškozuje
znečištění různých složek ŽP
hluk – jeden z faktorů fyzikálního znečištění,
vyvolává nervové podráždění, to vede
k nesoustředěnosti, nervozitě, únavě a stresu

poškozování ozónové
vrstvy (ozónová
díra)v důsledku
různých plynů, např.
freonů (sloučeniny Cl
a F, používají se do
sprejů a klimatizací)
→ více UV záření
obrázek 1

stoupá množství CO2
v důsledku spalování
fosilních paliv → snížení
úniku tepla ze Země do
vesmíru (skleníkový jev)
 oteplování Země
obrázek 2

různé látky v ovzduší:
SO2, NOx → kyselý déšť,
nespálené uhlovodíky
z výfukových plynů,
amoniak, prach… (SO2
vzniká hlavně spalováním
hnědého uhlí)
obrázek 3

teplotní inverze – v určité
výšce nad povrchem
začne teplota s výškou
stoupat → znemožnění
vzdušného proudění →
horší rozptyl nečistot



emise = škodlivina uniklá
ze zdroje
imise = škodlivina
přenesená dále od místa
vzniku
z emisí vzniká
fotochemický smog →
vyšší koncentrace
přízemního ozónu
(jedovatý pro rostliny i
živočichy)
obrázek 4
obrázek 5


ubývá zdrojů pitné
vody
moře a oceány
v důsledku ropných
produktů (zamezení
přístupu kyslíku
k vodní hladině)
obrázek 6

zemědělskou činností –
hlavně dusičnany,
eutrofizace = nárůst
organické hmoty ve vodě
(řasy a sinice), po
vyčerpání živin její
odumírání → nedostatek
kyslíku ve vodě

odpadní vody – jeden
z ekologických způsobů
čištění jsou kořenové
čistírny
obrázek 8
obrázek 7












násilí
přelidnění
potravinový problém
ochrana zdraví
chudoba
zachování druhové rozmanitosti v přírodě
úbytek pralesů, nárůst pouští
hospodaření s vodou
ubývání půdy
znečištění atmosféry, klimatické změny
špatné hospodaření s přírodními zdroji
odpady




zákon 114 z roku 1992
nejohroženější druhy jsou zapsány v Červené
knize
mezinárodní úmluvy (např. CITES – zákaz
obchodu s ohroženými druhy)
logo CITES 1, 2




Krkonošský NP
NP Podyjí
NP Šumava
NP České Švýcarsko
obrázek 9

u nás nejblíže:
Poodří
 Beskydy
 Bílé Karpaty
 Jeseníky
 Litovelské Pomoraví
 Moravský kras

obrázek 10

zřizuje je
Ministerstvo
životního prostředí

NPR Polanská niva
obrázek 11

také zřizována MŽP

NPP Landek
obrázek 12

zřizuje je správa
CHKO
PR Polanský les
 PR Rezavka
 PR rybník Štěpán

obrázek13

zřizuje správa
CHKO

PP lesní rezervace
Turkov
obrázek 14
zvláštní kategorie
vyhlašuje UNESCO
světově unikátní území


Třeboňsko – naše
první biosférická
rezervace
obrázek 15



člověk poškozuje různé složky
ŽP
hluk –fyzikální znečištění →
nervozita, únava, stres
ovzduší:
ozónová díra - různé plyny,
např. freonů (sloučeniny Cl a F)
 skleníkový jev - spalováním více
CO2  snížení úniku tepla ze
Země - oteplování Země,
 SO2, NOx → kyselý déšť,
nespálené uhlovodíky
z výfukových plynů, amoniak,
prach
 teplotní inverze – v určité výšce
nad povrchem teplota s výškou
stoupá → znemožnění
vzdušného proudění → smog
emise = škodlivina uniklá ze
zdroje
 imise = škodlivina přenesená
dále od místa vzniku
 z emisí - fotochemický smog →
vyšší koncentrace přízemního
ozónu



voda: ubývá zdrojů pitné vody
ropné produkty - zamezení
přístupu kyslíku k hladině v
mořích a oceánech
 zemědělská činnost – hlavně
dusičnany, eutrofizace = nárůst a
odumírání organické hmoty ve
vodě → nedostatek kyslíku ve
vodě
 odpadní vody –
příklad ekologického čištění kořenové čistírny


gobální problémy biosféry:














násilí
přelidnění
potravinový problém
ochrana zdraví
chudoba
zachování druhové rozmanitosti
v přírodě
úbytek pralesů, nárůst pouští
hospodaření s vodou
ubývání půdy
znečištění atmosféry, klimatické
změny
špatné hospodaření s přírodními
zdroji
odpady
ochrana přírody - zákon 114
z roku 1992,
Červená kniha ohrožených
druhů, mezinárodní úmluvy
(např. CITES – zákaz obchodu
s ohroženými druhy)







Národní parky (Krkonošský
NP)
Chráněné krajinné oblasti
(Poodří)
Národní přírodní rezervace
(NPR Polanská niva)
Národní přírodní památky
(NPP Landek)
Přírodní rezervace (PR Rezavka)
Přírodní památky (PP lesní
rezervace Turkov)
Biosférické rezervace -vyhlašuje
UNESCO(Třeboňsko)









Použitá literatura:
ČERNÍK, Vladimír; MARTINEC, Zdeněk; VÍTEK, Jan. Přírodopis 4 : pro 9. ročník základní školy a nižší
ročníky víceletých gymnázií. 2. vydání. Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 2004. 88 s. ISBN 807235-261-X. [2011-15-11]
ČERVINKA, Pavel, et al. Ekologie a životní prostředí : učebnice pro střední odborné školy a učiliště. 1.
vydání. Praha : Nakladatelství České geografické společnosti, 2005. 120 s. ISBN 80-86034-63-1. [201115-11]
Všechny uveřejněné odkazy [cit. 2011-15-11] jsou dostupné pod licencí Creative Commons –
– na http://www.wikimedia.org .
obr. 1 – ozónová díra
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0f/Largest_ever_Ozone_hole_sept200
0.jpg/600px-Largest_ever_Ozone_hole_sept2000.jpg
obr. 2 – skleníkový efekt schémahttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ec/Schema_sklenikovy_efekt.gif
obr. 3 – kyselý déšť – schéma http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9f/Origins.gif
obr. 4 – teplotní inverze
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b9/SmokeCeilingInLochcarron.jpg/8
00px-SmokeCeilingInLochcarron.jpg
obr. 5 – zdroje emisí
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/aa/AlfedPalmersmokestacks.jpg/775
px-AlfedPalmersmokestacks.jpg










obr. 6 – ropná skvrna
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a6/IXTOC_I_oil_well_blowout.jpg/8
00px-IXTOC_I_oil_well_blowout.jpg
obr. 7 – eutrofizace vody – schéma
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b4/Scheme_eutrophication_cs.svg/80
0px-Scheme_eutrophication_cs.svg.png
obr. 8 – kořenová čistírna vod
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/87/Sewage_Treatment_Plant__geograph.org.uk_-_62980.jpg
obr. 9 – Krkonošský národní park
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8c/Krkono%C5%A1e_%2818%29.jpg
/800px-Krkono%C5%A1e_%2818%29.jpg
obr. 10 – Poodří
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b1/Ostrava%2C_Pood%C5%99%C3%
AD%2C_meandry_Odry.JPG/753px-Ostrava%2C_Pood%C5%99%C3%AD%2C_meandry_Odry.JPG
obr. 11 – Polanská niva
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/86/Polansk%C3%A1_niva%2C_les_%
281%29.JPG/800px-Polansk%C3%A1_niva%2C_les_%281%29.JPG
obr. 12 – Landek
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/37/Hmostrava.jpg/800pxHmostrava.jpg
obr. 13 – Rezavka
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c8/Rezavka_11.jpg/800pxRezavka_11.jpg
obr. 14 – Turkov
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c1/Turkov.jpeg/450px-Turkov.jpeg
obr. 15 – Třeboňsko
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/19/Ro%C5%BEmberk.jpg/800pxRo%C5%BEmberk.jpg

similar documents