รูปที่ 1 - สถาบัน เทคโนโลยี พระจอมเกล้า เจ้าคุณ ทหาร ลาดกระบัง

Report
โวลทเตจดิ
ไ
วเดอร
วั
ด
แรงดั
น
กระแสตรง
กระแสสลั
บ
และแรงอิ
ม
์
์
Universal
Voltage
Divider
พัลส์ พิกด
ั 100 kV
ทรงวุฒ ิ วิรต
ั นา
พรแสง
ส่องศรี
ศุภฤกษ์
ศุภนิมต
ิ ร พีรวุฒ ิ ยุทธโกวิท
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจ
้ ้าคุณทหารลาดกระบัง
บทคัดยอ
่
ตัว อย่ างโปสเตอร ในรายวิ
ช าโครงงานวิศ วกรรม สาขาวิช า
์
วิศวกรรมไฟฟ้า ประจาปี การศึ กษา 2556 สาหรับการนาเสนอในกา
สอบเพื่อ ส าเร็ จ การศึ กษา ของนั ก ศึ กษาระดับ ปริญ ญาตรี หลัก สู ต ร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ในวันศุกรที
์ ่ 21 มีนาคม 2557 ณ อาคาร
ปฏิบต
ั ก
ิ ารวิศวกรรม 2 (ECC) การนาเสนอผลงานในรูปของโปสเอตอร ์
ควรจะให้ขอมู
ง
้ ลกับผูอ
้ านเชิ
่
3. ตัวอยางในการพิ
มพสมการ
่
์
ในการพิมพสมการอนุ
โลมให้ใช้ Time New Roman ขนาด 28
์
พอยนได
์ ้
C/Q = 1/(b.qmax) + (1/qmax). C
Q = ( Co – C ) V / B
C/Q = 1/(b.qmax) + (1/qmax). C
4. ขอเสนอแนะ
้
Abstract
This paper presents a design and construction of a
Universal Voltage Divider for measuring of Impulse, DC
and AC voltages with rated of 200 kV, 100 kV and 100 kV
respectively. The high-voltage part is designed and
constructed by using R-C circuit component technique.
The high-voltage and low voltage circuits comprise many
sub-circuits commonly connected as a unit, while each
sub-circuit has different response to different voltage
types.
ผู้เขียนจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของการใช้ภาษา และหน่วยให้
สอดคล้องกัน และเป็ นสากล
ขนาดของตัวอักษรควรจะเหมาะสมและ
มองเห็ นได้ชัดเจน ในบทนา ควรจะมีเหตุผลในการทาการวิจย
ั วิธก
ี าร
ดาเนินการวิจย
ั หรืออาจนาวิธก
ี ารดาเนินการวิจย
ั ขึน
้ เป็ นอีกหัวขอก็
้ ได ้
ผู้เขียนสามารถจัดวางตาแหน่งไดตามความเหมาะสม
เช่น ในกรณีท ี่
้
รูปภาพมีไดอะแกรมทีล
่ ะเอียดผู้เขียนสามารถวางรูปภาพเติมโปสเตอรได
์ ้
ตามความเหมาะสม ไมจ
2 คอลัมนก็
่ าเป็ นตองมี
้
์ ได ้
เพือ
่ หลีกเลีย
่ งขอผิ
่ าจจะเกิดขึน
้ จากการนาเสนอผลงาน ควร
้ ดพลาดทีอ
จะตรวจสอบรายละเอียดตางๆ
เช่น คาสะกด
ชนิดของตัวอักษร
่
สั ญลักษณ์ และสมการเคมี
รูปภาพทีช
่ ด
ั เจน กราฟทีม
่ ก
ี ารบรรยาย
ชัดเจน
ควรอานซ
า้ อยางน
่ อานผลงานของ
่
่
้ อยสองครัง้ และควรให้ผู้อืน
่
ท่านอีก ครั้ง หนึ่ ง ซึ่ ง จะท าให้ ท่านน าเสนอข้ อมู ล อัน เป็ นประโยชน์ ทาง
วิชาการไดดี
ึ้
้ ขน
1.บทนา
บทความฉบับ นี้ น าเสนอการเขีย นโปสเตอร เพื
์ ่อ ใช้ ในการสอบ
วิช า โครงงานวิศ วกรรม ของสาขาวิช าวิศ วกรรมไฟฟ้ า โดยให้
นักศึ กษาทาในรูปแบบของไฟล ์ PowerPoint ทาการตัง้ คาหน
่
้ ากระดาษ
ให้มีขนาด 84.1 x 118.9 ซม. ภายในโปรเตอรจะแบ
งออกเป็
น 2
่
์
ค อ ลั ม น์ ใ ห ญ่ ๆ โ ด ย ใ น โ ป ส เ ต อ ร ์ จ ะ ต้ อ ง ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ชื่ อ เ รื่ อ ง
(ภาษาไทย) และชื่ อ เรื่อ ง (ภาษาอัง กฤษ) ชื่ อ ผู้ เขีย นบทความ ชื่ อ
อาจารยที
่ รึกษา ชือ
่ สถาบัน
บทคัดยอภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ
่
์ ป
เนื้ อเรือ
่ งแบงออกเป็
น บทนา เนื้ อความหลัก การทดลองและผลการ
่
ทดลอง สรุปผลการทดลอง
2. คาแนะนาในการพิมพ ์
2.1 คาแนะนาทัว่ ไป
โปสเตอรจั
ปแบบ
้
์ ดทาเป็ นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ไดตามรู
จานวน 1 แผน
่
ขนาด A0 (84.1 ซม. x 118.9 ซม.) แนวตัง้ โดยจัดพิมพเป็
์ น 2
คอลัมน์ ให้พิมพโดยไม
เว
ด
่ นบรรทั
้
์
ห้ามทาการเปลีย
่ นสี หวั และทายโปสเตอร
โดยเด็
ดขาด เพือ
่ ให้เป็ น
้
์
รูปแบบเดียวกัน
มุมซ้ายดานบนให
นเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจ
้
้มีสัญลักษณของสถาบั
้ ้า
์
คุณทหารลาดกระบัง
แถบสี ดานล
างสามารถใส
่ ๆ เพิม
่ เติมได้
้
่
่ สั ญลักษณอื
์ น
2.2 ขนาดตัวอักษรและการเวนระยะ
้
- พิมพ์โปสเตอร์ด้วยตัวอักษรรูปแบบ TH SarabunPSK เท่านั้น
- ชือ
่ เรือ
่ งบทความภาษาไทย ใช้ตัวอักษรแบบหนาขนาด 72 พอยน์
- ชือ
่ เรือ
่ งบทความภาษาอังกฤษ ใช้ตัวอักษรแบบหนาขนาด 60
พอยน์
- ชือ
่ ผูจั
่ สถาบัน ใช้ตัวอักษรแบบหนาขนาด 44 พอยน์
้ ดทา ชือ
- ชือ
่ หัวขอใหญ
้
่ ใช้ตัวอักษรแบบหนาขนาด 44 พอยน์
- ชือ
่ หัวขอย
บทคัดยอ
างๆ
ใช้ตัวอักษร
้ อย
่
่ และเนื้อหา ขอความต
้
่
ขนาดใช้ตัวอักษรขนาด 36 พอยน์
- สมการการตางๆ
อนุ โลมให้ใช้ Time New Roman ได้ โดยดู
่
ความเหมาะสมเป็ นหลัก
รูปที่ 2 ตัวอยางชิ
น
้ งานทีเ่ สร็จสมบูรณ์
่
คาความ
่
จานวนรอบ
เหนี่ยวนา
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบ(mH)
1
10
2
20
3
30
ระยะอารค
์
(cm.)
30
50
100
สรุปผลและการวิเคราะห ์
ผู้นาเสนอ อาจจะเตรียม บทความทางวิชาการฉบับเต็ม ให้กับ
ผูสนใจได
้ งาน (หากชิน
้ งานสามารถเคลือ
่ นยายได
)้
้
้ และควรเตรียมชิน
้
ซึ่ง ผู้ น าเสนอควรมีก ารวางแผน เตรีย มอุ ป กรณ์ อาทิเ ช่ น ปลัก
๊ ไฟ
โต๊ะในการวางชิน
้ งาน รวมไปถึงอุปกรณในการติ
ดโปสเตอร,์ อุปกรณ์
์
ประดับโปสเตอรประจ
าบอรด
์
์ และติดโปสเตอรไว
์ ้จนกระทัง่ จบช่วงเวลา
ในการน าเสนอ โดยทางผู้ ประสานงานวิช าโครงงานวิศ วกรรม จะ
ประกาศตาแหน่งการติดตัง้ โปสเตอรของแต
ละกลุ
มอี
่
่ กครัง้ หนึ่ง
์
ต้องมีนักศึ กษาประจาชิน
้ งาน ยืนอยูบริ
วเอง
่ เวณโปสเตอรของตั
์
จนกระทัง่ หมดเวลาการนาเสนอ
Department of Electrical Engineering, Faculty of Engineering
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
Academic year 2014

similar documents