Financiële uitdagingen 2012-2013

Report
Financiële uitdagingen
voor de Vlaamse
gemeenten in 2013-2018
Jan Leroy, VVSG
Vergadering BeNeGO
Zundert, 18 april 2013
Inhoud
•
•
•
•
•
•
•
Context
Vergrijzing
Kredietschaarste
ESR-regels
Andere elementen
Hoe aanpakken?
Besluit
VVSG - Financiële uitdagingen 2013-2018
Context
• 14 oktober 2012: gemeenteraadsverkiezingen
• 2013: werken aan meerjarenplan 2014-2019
• Vanaf 2014: invoering beleids- en beheerscyclus
in Vlaamse lokale besturen:
•
•
•
•
Veel sterkere band tussen beleid en financiën
Aangepaste evenwichtsvereisten
Algemeen kader, met ruime aanpasbaarheid
Systeem laat snelle en ESR-conforme rapportering toe
VVSG - Financiële uitdagingen 2013-2018
Topuitdaging 1: Vergrijzing
• (1) Pensioenen van medewerkers:
• Pensioenen van statutairen
•
•
•
•
gefinancierd door de besturen zelf via een omslagstelsel
voorbije jaren opgebouwde reserves zo goed als op
vergrijzing doet kosten sterk stijgen
sommige besturen krijgen extra factuur op basis van
verhouding pensioenlasten/statutaire personeelskosten
• komende jaren stijgen pensioenkosten Vlaamse gemeenten,
OCMW’s en politiezones sneller dan jaarlijkse aangroei
Gemeentefonds (> 120 miljoen euro extra uitgaven/jaar)
• Pensioenen contractanten: meeste besturen betalen
sinds kort bijdrage (1 à 2%) voor opbouw 2de pijler(tje)
VVSG - Financiële uitdagingen 2013-2018
Topuitdaging 1: Vergrijzing
• (2) Nood aan infrastructuur en dienstverlening:
• Uitbreiding en modernisering zorginfrastructuur (woonzorgcentra, assistentiewoningen, …) en creatie nieuwe
vormen van aangepast wonen
• Uitbreiding allerlei vormen van thuishulp
• Tekort aan verplegenden en verzorgenden
• (3) Belastingbasis:
• Meer gepensioneerden doet personenbelasting (basis
gemeentelijke aanvullende personenbelasting) dalen
• Meer mensen wonen in niet of lager belaste
bejaardeninfrastructuur
VVSG - Financiële uitdagingen 2013-2018
Topuitdaging 2: Kredietschaarste
• Tot 2008:
• Vrijwel onbeperkte toegang tot krediet
• Sterke concurrentie tussen banken: zeer lage tarieven
(soms slechts 1 bp boven IRS)
• Financiële crisis :
• Alle grootbanken op een of andere manier gered
• Evidenties zijn weg: kredietschaarste treedt op
• Vertrouwen tussen banken volledig weg:
• Geen zekerheid meer over herfinanciering krediet
tijdens looptijd
• Bank moet middelen voor hele looptijd aantrekken:
liquiditeitspremie
VVSG - Financiële uitdagingen 2013-2018
Topuitdaging 2: Kredietschaarste
• Basel III-normen
• Nog (lang) niet omgezet in Europees recht
• Zouden pas tegen 2017-2019 een feit worden
• Gelden vandaag al als ‘morele’ norm, element van
vertrouwen tussen banken
• Basel III - Solvabiliteitsnormen:
• Minimumverhouding kernkapitaal/balanstotaal
• Bijkomend kapitaal aantrekken moeilijk
• Balanstotaal (kredietverlening en looptijden) afbouwen
• Risico-inschatting publieke sector wordt groter
• Meer eigen vermogen voor gegeven volume kredieten
• Kredietverlening aan overheid wordt duurder
VVSG - Financiële uitdagingen 2013-2018
Topuitdaging 2: Kredietschaarste
• Basel III - Liquiditeitsnormen: verhouding snel
opvraagbare activa / snel opvraagbare passiva:
• Veel meer afstemming tussen looptijd aangetrokken
spaarmiddelen en looptijd verstrekte kredieten nodig
 inkorting toegestane leningtermijnen
• Structurele partner is minder volatiel
 Banken koppelen leningen aan binnenhalen betalingsverkeer
VVSG - Financiële uitdagingen 2013-2018
Topuitdaging 2: Kredietschaarste
• Gevolgen voor de gemeenten:
• Minder krediet beschikbaar
• Banken rekenen hogere marge (> 200 bp) bovenop
basisrente (die vandaag gelukkig zeer laag staat)
• Gemeenten krijgen geen (of alleen zeer dure) offertes
voor leningen > 15 jaar
• Gemeenten worden onder druk gezet om bij
verschillende banken te bankieren (betalingsverkeer):
coördinatieproblemen
VVSG - Financiële uitdagingen 2013-2018
Topuitdaging 2: Kredietschaarste
• Mogelijke remedies:
• Balloonleningen: maar verschuiven risico
• Alleen nog leningen tot 15 jaar: grotere budgettaire impact
• Thesauriebewijzen (commercial paper) op 1 tot 12 maand
 Vergt veel nauwere opvolging
 Vandaag interessant, maar wat bij renteomslag (indekking)?
• Andere mogelijke kredietverschaffers: verzekeraars,
pensioeninstellingen, buitenlandse banken, …
• Oprichten nieuw vehikel (cf. BNG, Scandinavië, …)
 Trauma Gemeentelijke Holding (+ resolutie Vlaams Parlement)
 Oprichtings- en beheerskosten
• Minder lenen
 Gevolgen voor investeringen?
VVSG - Financiële uitdagingen 2013-2018
Topuitdaging 3: ESR-regels
• Europa scherpt regels overheidsfinanciën aan
• Overheid = alle niveaus, ook lokale besturen
• Belgische statistieken lokale besturen (> 1400!):
• Gebrek aan betrouwbare gegevens
• Gebrek aan recente gegevens
• Gebrek aan data per type lokale overheid en gewest
• En toch: geregeld uitspraken van federale
ministers over zogenaamd ‘tekort lokale besturen’
• Sinds 2012: iets meer betrouwbare gegevens
VVSG - Financiële uitdagingen 2013-2018
Topuitdaging 3: ESR-regels
• Definitie ‘tekort’ verschilt:
• Gemeenten:
• lenen om te investeren mag, als aflossingen en intresten
gedragen kunnen worden door recurrente inkomsten
• gebruik eventueel opgebouwd overschot voor evenwicht kan
• ESR:
• alle uitgaven (zonder aflossingen) moeten gedragen worden
door alle ontvangsten (zonder leningen) van dat jaar
• geen gebruik van opgebouwde overschotten voor evenwicht
VVSG - Financiële uitdagingen 2013-2018
Topuitdaging 3: ESR-regels
• Hoe ver staan we vandaag? (1)
• België heeft traject afgesproken met Europa voor
evenwicht in 2015
• Inspanningen (= gewenst saldo in 2012, 2013, 2014 en
2015) bekend voor federale overheid, sociale
zekerheid, gewesten en gemeenschappen, en lokale
besturen
• (nog?) Geen verdere normen voor lokale besturen:
• Niet per type lokaal bestuur (gemeenten, OCMW’s,
politiezones, …)
• Niet per gewest
• En zeker niet voor individuele lokale besturen
VVSG - Financiële uitdagingen 2013-2018
Topuitdaging 3: ESR-regels
• Hoe ver staan we vandaag? (2)
• Invoering beleids- en beheerscyclus maakt snelle
digitale ESR-rapportering in 2014 voor Vlaamse
gemeenten, OCMW’s, en provincies en
verzelfstandigde entiteiten mogelijk (met sancties voor
laattijdigheid)
• Maatregelen op komst om ook aan verplichte
kwartaalrapportage te voldoen
VVSG - Financiële uitdagingen 2013-2018
Topuitdaging 3: ESR-regels
• Mogelijke knelpunten:
• Normering ex post wordt normering ex ante
• Normering voor ‘sector’ wordt normering per bestuur
• Vlaamse lokale besturen ‘gedekt’, maar quid met
federaal (politie, brandweer), Brussels of Waals
aangestuurde besturen?
• Quid eigenheid lokale besturen?
• Veel meer investeringen dan andere overheden: dus
meer nood aan ‘budgettaire spreiding’ via aflossingen
• Veel kleinere besturen (dus grotere schommelingen in
jaarlijks investeringsniveau)
VVSG - Financiële uitdagingen 2013-2018
Topuitdaging 3: ESR-regels
• Leidt striktere toepassing ESR-regels tot:
• Sterke vermindering van investeringen lokale
besturen?
• Economisch effect (50% overheidsinvesteringen = lokaal)
• Effect op infrastructuur
• Toevlucht tot allerlei (vaak veel duurdere)
debudgetteringsoperaties (PPS)?
• Quid gevolgen sanering federaal en gewest op
financiering lokale besturen?
VVSG - Financiële uitdagingen 2013-2018
Andere uitdagingen
• Gevolgen economische crisis:
• Daling (of minder snelle groei) inkomsten
• Hogere uitgaven (vooral via OCMW)
• Veiligheidsdiensten:
• Politie kost steeds meer (aandeel federale financiering
zakt)
• 50/50-financiering brandweer op de lange baan
geschoven (nu 90 lokaal, 10 federaal)
• Nog enorme noden qua waterzuivering:
• Uitbreiden rioleringsnet
• In stand houden en verbeteren bestaand net
VVSG - Financiële uitdagingen 2013-2018
Andere uitdagingen
• Blijvende noden voor inrichting publiek domein
(straten en pleinen, fietspaden, …)
• Daling dividenden:
• Gemeentelijke Holding en Dexia: definitief weg
• Energiedividenden in vraag gesteld (discussie
energieprijzen)
• Maatschappelijke tendensen en vragen:
•
•
•
•
Digitalisering
Dualisering
Mondialisering
Duurzaamheid, klimaat, …
VVSG - Financiële uitdagingen 2013-2018
Hoe aanpakken – tips vanuit de VVSG
•
•
•
•
•
Bespaar als college, niet als groep individuen
Neem voldoende tijd voor het planningsproces
Kan aanpak andere besturen inspiratie geven?
Vermijd taboes
Let op voor lineaire maatregelen:
• Lijken eenvoudig en rechtvaardig
• Bestraffen zuinigen en bevoordelen verspillers
• Leen verstandig
VVSG - Financiële uitdagingen 2013-2018
Hoe aanpakken – tips vanuit de VVSG
• Let op met radicaal niet vervangen van mensen
die vertrekken:
• In sommige diensten is grotere inspanning mogelijk
• Elders vallen daardoor cruciale mensen weg
• Nieuwe zaken doen: met meer mensen, of met de
bestaande mensen?
• Samenwerken loont, maar groot is niet altijd beter
• Krijgt ‘de keizer’ wat hem toekomt?
VVSG - Financiële uitdagingen 2013-2018
Hoe aanpakken – tips vanuit de VVSG
• Vermijd ‘quick wins’ die het fundamentele debat
(tijdelijk) overbodig maken
• Let op voor debudgettering
• Verborgen kosten
• Verlies aan politieke greep
•
•
•
•
Durf te investeren
(meer) belasten moet (ook) kunnen
Communiceer correct over wat (nog) niet kan
…
VVSG - Financiële uitdagingen 2013-2018
Besluit
• Bestuursperiode 2013-2018 wordt voor Vlaamse
lokale besturen bijzonder moeilijk
• VVSG vreest:
• Inkrimping dienstverlening en afvloei personeel
• Vermindering of uitstel investeringen
• Verhogen retributies en belastingen
• Inspanning zal ook van besturen zelf moeten
komen
• VVSG vraagt aan andere overheden vooral
zekerheid over financiering (Gemeentefonds,
rioolsubsidies, …)
VVSG - Financiële uitdagingen 2013-2018

similar documents