De klinisch verloskundige binnenkort.

Report
De klinisch verloskundige
Van nu en de nabije toekomst!
Jolijn Betlem
Guid Oei
Leden van de KNOVNVOG stuurgroep
klinisch verloskundige
Welkom
Opbouw inspiratiesessie:
Aanleiding traject KNOV-NVOG
stuurgroep
 Route naar het specialistenregister
“klinisch verloskundige”
 De leidraad voor protocol positie klinisch
verloskundigen

Aanleiding


Landelijk is er niets officieel geregeld
Regionaal wisselend
Gevolg 1:
 Juridische positie niet goed geregeld
 Vragen vanuit patiënten
 Niveau verschil in opleiding en ervaring
Gevolg 2: brief van de minister
Werkgroep Klinisch
verloskundige NVOG-KNOV
Eindrapport Klinisch Verloskundige
• Formaliseren van de positie KV binnen
de wet- en regelgeving
• Kader voor rol, plaats en positie KV
• Kwaliteit van zorg, competenties en
eindtermen
• Opzetten van een formele registratie,
opleiding en accreditatie
Wettelijk deskundigheidsgebied
gynaecologen
Door gyn gedelegeerde
bevoegdheden art 38 BIG
Specialisten register Klinisch
Verloskundigen art 14/15 BIG
Wettelijk deskundigheidsgebied
Verloskundigen art 31 BIG
Specialistenregister
Specialistenregister: art 14+15 Wet Big
Titel: ‘Klinisch Verloskundig’





Regelt deskundigheidsgebied
Opleidingsniveau
Kwaliteit
Regelt verantwoordelijkheden
Registratie, accreditatie
 Aanvraag bij minister van VWS cf richtlijnen
Consequenties voor de toekomst

De huidige klinisch
verloskundige gaat
verdwijnen
Zittende groep
verloskundigen:


Titel KV als aan de
eisen van het
Specialistenregister
wordt voldaan

Wet BIG:
herregistratie

Overgangsperiode
Assessment zo
nodig bijscholing in
modules
De KNOV-NVOG Stuurgroep
‘Klinisch verloskundige’
Na 2010
Leidraad
Beroeps
profiel
Opleidings
profiel
Implementatie
traject
Specialisten
register
Beroepsprofiel & opleidingsprofiel
Beroepsprofiel
 Na decennia
 Rollen organisator,
medisch
professional,
wetenschappelijke
basis
Opleidingsprofiel
 HBO master
 1 opleiding
(verschillende
locaties)
 Competenties en
kwalitatieve
eindtaken
Leidraad voor protocol positie
klinisch verloskundigen
Waarom?
Organisatie van patiëntgebonden
werkzaamheden
 Handvatten voor verdeling
verantwoordelijkheden tussen
gynaecoloog en klinisch verloskundigen

Huidige wetgeving
Artikel 31 en artikel 5 Wet BIG stelt:
 Tot het gebied van deskundigheid van de
verloskundige ………. alsmede het daar
waar nodig consulteren van dan wel
verwijzen naar een arts. Verloskundige
zorg aan in beginsel gezonde zwangeren
(AMvB).
Heel strikt:
 MI/verwijzing 2elijn buiten
deskundigheidsgebied verloskundigen
Huidige wetgeving
Artikel 38:
In de tweede lijn is er een andere
patiëntenpopulatie: de zwangere met pathologie
of een verhoogd risico. Dit vraagt aanvullende
kennis en vaardigheden van de verloskundige.
De verloskundige treedt met de begeleiding en/of
behandeling van de tweedelijns (of derdelijns)
zwangere buiten zijn/haar traditionele
deskundigheidsgebied. De tweedelijns of
derdelijns patiënt is onderdeel van het
deskundigheidsgebied van de gynaecoloog.
Hierdoor is er opdrachtgeverschap. De
verloskundige begeleidt en behandelt patiënten
als opdrachtnemer, de gynaecoloog is
opdrachtgever.
Huidige wetgeving
De klinisch verloskundige is niet zelfstandig
bevoegd tot het verrichten van voorbehouden
handelingen buiten haar deskundigheidsgebied
▼
Opdracht van een arts
▼
Bekwaamheid, toezicht en aanwijzingen van de
arts en mogelijkheid van tussenkomst
Opdracht 1:
Bedenk in tweetallen handelingen die u in
de dagelijkse praktijk verrichten die buiten
uw bevoegdheden vallen? (5 min)
Uitwerking leidraad
Categorieën van zorg
Protocollair vastgelegde zorg
 De klinisch verloskundige begeleidt zelfstandig patiënten met
een verhoogd risico mits dit voor deze patiëntengroepen binnen
die setting zo is afgesproken én de zorg voor deze
patiëntengroepen met dit verhoogde risico protocollair is
vastgelegd. De gynaecoloog is verantwoordelijk voor de
inhoudelijke protocollen en voor de multidisciplinaire
overlegstructuur.
Niet of deels protocollair vastgelegde zorg
 Het gaat hier om zorg aan patiënten met complexe medische
problematiek, die niet eenduidig in een patiëntengroep of
protocol onder te brengen zijn. Deze zorg zal altijd onder
(beperkte of strenge) supervisie van de gynaecoloog
plaatsvinden.
Bij acute verloskundige problemen start de klinisch verloskundige
in afwachting van de komst van de gynaecoloog met de
behandeling. De behandeling van dergelijke acute situaties is in
een lokaal protocol vastgelegd. De noodzakelijke interventies
worden regelmatig getraind.
Stelling
Het begeleiden van een baring waarbij
sprake is van meconium houdend
vruchtwater. Kan onder volledig
geprotocolleerde zorg vallen?
Benodigde documenten op de
werkvloer
1.
Werkafspraken:
Algemeen document rol klinisch
verloskundige in obstetrisch team
(waar nodig ook in medisch protocol)
 Supervisie (beperkte en strenge)
2.
Functieomschrijving
Borging kwaliteit van zorg klinisch
verloskundigen
Vaardigheden
(bekwaamheidsverklaring)
2. Bij en nascholing
3. Richtlijnen, protocollen en
complicatieregistratie
4. Visitatie en audit
1.
Vragen?

similar documents