Respirasjonsproblem etter tonsillektomi

Report
Respirasjonsproblem etter
tonsillektomi
Sverre Dølvik
Tom Helgerud
Agro Øre nese halsklinikk
Kasuistikk, 3 år gammel gutt
•
•
•
•
•
Yngst av to søsken. Normalt svangerskap og fødsel
Mye ØLI første leveår, hyppige akutte otitter
Paracentese og innleggelse av ventilasjonsrør 1,5 år
gammel
Tiltagende symptomer på obstruksjon i øvre luftveier
frem mot 3 års-alder. Snorking, søvnapnoe, ekstendert
nakke under søvn.
Påvist adenotonsillær hypertrofi, stilt indikasjon for
kirurgi
Preoperativ status
•
•
•
Normale funn ved klinisk undersøkelse, med unntak av
forstørrede tonsiller. Spesielt ikke noe galt å høre ved
auskultasjon av hjerte og lunger
Preoperative blodprøver normale
Litt forkjølet de siste dagene, lett hoste. Afebril og i god
allmenntilstand
Operasjonen
•
•
•
Innledning til narkose, og intubering uproblematisk
Fjerning av tonsiller og adenoid ukomplisert, god
hemostase.
God spontanventilasjon etter ekstubering, før
overflytning til postoperativrom.
Videre forløp
•
•
•
•
•
•
Raskt våken på post.op. Etter hvert urolig, surklende
respirasjon. Fikk Fentanyl og Atropin.Tiltagende fall I
O2-metning til <70. Tachykard.
Inspisert i svelget, ingen blødning, svelgtube, ventilert
med maske og bag.
Utilfredsstillende bedring i oksygenering. Svekket
respirasjonslyd ve. side.
Flyttet tilbake til opr.stue og re-intubert. ( 2 pasienter i
narkose og intubert samtidig, på samme
operasjonsbord)
Fortsatt dårlig respirasjonslyd på ve. side, etter suging
og «bagging» Dessuten ny-oppstått systolisk bilyd.
O2-metning på 100.
Besluttet overflytting til sykehus, intubert.
Videre forløp
•
•
•
•
•
•
•
•
Ukomplisert transport, Sa O2 95-100% i ambulansen
Rtg thorax , «hvit» venstre lunge, normal høyre
Blodprøver, inklusive syre-basestatus normale.
Respiratorbehandling. Jevnlig lungefysioterapi.
CRP-stigning fra <1 til 93. Antibiotika.
Rtg thorax; full oppklaring etter 3 døgn. Normal
bronkoskopi
Ukomplisert ekstubering etter 5 døgn, og hjemreise
etter 7.
Rask tilfriskning, og oppstart i barnehage 1 uke etter
utskrivelsen.
Hva skjedde egentlig?
•
•
•
Ve. lunge sannsynligvis plugget av slimpropp eller
koagel etter ekstubasjon
Medførte total atelektase med betydelig lungeshunt og
fall i saturasjon
Finnes lignende kasuistikker? Lite tilsvarende på
Pubmed. 1 artikkel i Acta Anesthesiol. Scand. 2009, 53
s218 - 222, Gravningsbråten et al.
Har vi lært noe?
•
•
•
•
Må ha beredskap for at uventede hendelser oppstår.
Mentalt, organisatorisk og ressursmessig.
«Nok folk og nok utstyr»
Oppfylles disse forutsetninger kan kritiske situasjoner
håndteres godt og forsvarlig på små klinikker utenfor
sykehus.

similar documents