Utslipp til sjø OSPAR miljøovervåking Næringsforum Svalbard 14

Report
- Utslipp til sjø
- Miljøovervåking
- PROOFNY
- OIC/OSPAR
Fagsjef miljø - Einar Lystad - Norsk olje og gass
Næringslivsseminar
Newtontoppen – Longyearbyen
Tirsdag den 14. oktober, 2014
Næringenes andel av verdiskapingen
Bruttoprodukt i prosent av samlet BNP
2
Statens netto kontantstrøm fra
petroleumsvirksomheten
Milliarder 2012-kroner
3
Nye energiformer vil komme……..
Investeringsprognose for norsk sokkel fordelt etter type påløpt
kostnad
Milliarder 2013-kroner
250
200
Letevirksomhet
Annet
Fjerning
Rør og landanlegg
Prosessanlegg
Plattformer
Undervannsanlegg
Brønner
150
100
50
0
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Kilde: ECON Oil & Gas
5
Statens Pensjonsfond – Utland
Markedsverdi ved inngangen til året og forventet avkastning. Mrd. NOK
6
Regjeringens langsiktige ambisjoner for
petroleumsproduksjonen (fra St.meld 28 20102011, Petroleumsmeldingen)
PETROLEUMSVIRKSOMHETEN
Utslipp til sjø
• Åpning av områder
• Konsesjon til virksomhet
• Tillatelse til virksomhet fra M-dir
• Utslipp fra boring (borekjemikalier og
utboret bergmasse/kaks)
• Utslipp fra produksjon (olje-i-vann,
produksjonskjemikalier)
• Injeksjon
• Akutte utslipp (olje og kjemikalier)
Kjemikaliebruk i boring og produksjon
Inndelt i fargeklasser etter hvor miljøfarlige de er
•
•
•
•
Sort –
Rød Gul Grønn -
kun unntaksvis lov å bruke og slippe ut (sikkerhet)
miljøfarlige – substitusjon – tillatt å slippe ut etter godkjennelse
kjemikalier som er i bruk - kjente egenskaper - normalt tillatt å slippe ut
Kjemikalier som er vurdert å ha ingen eller svært liten miljøeffekt
Røde og sorte kjemikalier skal prioriteres for substitusjon!!
Dette har gitt resultater!!
Utgjorde i 2013 kun 0,063 promille
Miljøovervåking
All overvåking utføres etter myndighetenes retningslinjer og krav
Utføres av uavhengige konsulenter (Akvaplan-niva, DNV-GL, UNIFOB)
Resultatene er offentlige og finnes hos M-dir og i Norsk olje og gass MOD-database
Sedimentovervåking (havbunnsovervåking) hvert tredje år per region
• Kjent teknikk – grabbskudd på havbunnen
• Prøvene siles og bestemmes mht organismer
• Ved oljeinnhold > 50 mg/kg påvirkes faunaen
• Prøvetaking i et aksekors rundt utslippet – 250 m – 500 m – 1000 m – 2000 m
• Referansestasjon(er) 10.000 m unna
• Grunnlagsundersøkelse før produksjonsboring og i antatt sårbare områder
Vannsøyleovervåking (fra overflaten til havbunnen) 1 felt per år med store utslipp av
prod.vann
• Bruk av bur med fisk og blåskjell
• Membraner som samler olje og kjemikalier (SPMD)
• Prøvetaking i økende avstand fra utslippet 500 m – 1000 m - 2000 m
PROOF – PROOFNY i Havet og kysten
programmet i Norges forskningsråd
Stort forskningsprosjekt siden 2002 og PROOFNY fra 2006
Ca. 70 prosjekter
og rundt
120that
vitenskapelige
publikasjoner og rapporter
All evidence
suggests
the effects of
Norsk olje
og gass
bidro medare
12local,
mill NOK
årlig
present
discharges
and in
general confined to within 12 km from an outlet both in the waters and on the seabed, and that
Blant konklusjonene:
the risk of widespread impact from the operational discharges is
• Har redusert
bekymringen for omfanget av effekter av borekaksutslipp
low.
• Tidligere «sårbar bunnfauna» som koraller er robuste
• Det er små forskjeller i sårbarhet hos arktiske og mer tempererte arter
• Olje brytes ikke vesentlig langsommere ned i arktisk sammenlignet med
mer tempererte strøk
OSPAR
Oil Industry Committee - OIC
Oslo – Paris kommisjonen (15 medlemsland)
Faggrupper ( OIC-RSC-Biodiversity- )
http://www.ospar.org/
• Oslo konvensjonen 1972
• Paris konvensjonen 1974
• OSPAR 1992
•
•
•
•
•
•
Sintra-vedtaket 1998 - avvikling og unntak
Felles regler for utslipp av olje-i-vann / Produsert vann 30 mg/l
Borekakshauger og utlekking / tiltaksgrenser
OIC har møte i mars, årlig
Risk based approach
Quality Status Report – QSR 2010
Takk for meg

similar documents