Norske kommuner – myter og realiteter

Report
NORSKE KOMMUNER MYTER OG
REALITETER
LOKALSAMFUNNSFORENINGEN 24.09 2012
BJARNE JENSEN
GJENNOMSNITTLIG KOMMUNESTØRRELSE I EU LANDENE OG ISLAND, NORGE OG SVEITS
GJENNOMSNITTTLIG ANTALL INNB. PR. KOMMUNE i 2002/2003
135
60 000
60 500
60 500
50 000
50 000
44 900
40 000
30 000
20 000
10 448
10 000
2 521
St
or
br
it
an
n
Li ia
ta
D uen
an
m
ar
k
Irl
an
H d
ol
la
Sv nd
er
ig
e
Be
lg
ia
Po
l
Fi en
nl
an
d
N
or
Sl ge
ov
en
ia
H
el
la
s
Ita
Ty l ia
sk
la
nd
M
a
Es l ta
tla
n
Sp d
an
i
L a
Lu atv
x e ia
nb
u
Po rg
rtu
Ø ga
st
er l
rik
U e
ng
ar
Sv n
ei
ts
Is
la
Sl nd
ov
ak
Ky ia
p
Fr ros
an
kr
Ts ik e
je
kk
ia
0
REDIGERES I TOPP-/BUNNTEKST
2
EU (GJENNOMSNITT) OG NORGE NØKKELTALL
KOMMUNESTRUKTUR
EU (2008)
NORGE (2008)
GJENNONSNITTLIG
KOMMUNESTØRRELSE
INNBYGGERE
5530
11022
GJENNOMSNITTLIG
STØRRELSE AREAL
49 KM2
710 KM2
ANDEL KOMMUNER
MED FÆRRE ENN 5000
INNB
82 PST
55 PST
KOMMUNE OG
MELLOMNIVÅETS
UTGIFTER SOM
PST.ANDEL BNP
15,9 PST
BNP 12,8 PST BNP
FRATRKKET
EKSPORTOVERSKUDD
15,8 PST
REDIGERES I TOPP-/BUNNTEKST
3
KOMMUNER I NORGE FORDELT ETTER INNBYGGERTALL 2008
75 PST AV KOMMUNENE HAR LAVERE INNBYGGERTALL ENN 10.000, MENS 75 PST AV
INNBYGGERNE BOR I KOMMUNER MED MER ENN 10.000 INNBYGGERE
UNDER 5000 INNBYGGERE
235 KOM. 11,4 PST AV INNB
5000 - 9999
91 KOM
12,4 PST INNB
10000 - 19999
55 KOM.
16,9 PST INNB
OVER 20000
49 KOM.
59,3 PST INNB
REDIGERES I TOPP-/BUNNTEKST
4
KOMMUNENES BRUK AV KOMMUNALE FORETAK OG
IKS-ER
Kommunale foretak
220 (Knapt 7000 ansatte)
Interkommunale selskaper
236
Interkommunalt samarbeid § 27 250/300
Disse driver kommunal virksomhet særlig på det
kommunaltekniske område, havner og revisjon/kontrollutvalg.
Foretakene driver eiendomsforvaltning.
BRUK AV IKS - ER I KOMMUNENES VIRKSOMHET OVERDRIVES
REDIGERES I TOPP-/BUNNTEKST
KOMMUNALT EIDE AKSJESELSKAPER
Antall 2200/2300 selskaper
Hva driver de med:
• Over 60 pst av AS-ene driver næringsvirksomhet.
(Energiselskaper, vernete bedrifter, næringsutviklingsselskaper,
reiseliv, finansiering)
• Innen kultur fritid (idrettshaller og kulturhus) og
eiendomsforvaltning (utleiebygg/bygg som eies sammen med
private) brukes også AS-er.
Nødvendig når andre enn kommuner skal inn på eiersiden.
Kommunen må garantere for at slike selskaper skal få lån.
• Få driver ordinær kommunal virksomhet (Rundt 30 stort sett
vann, avløp og renovasjon).
REDIGERES I TOPP-/BUNNTEKST
EKSEMPEL PÅ ANALYSE AV INTERKOMMUNALT
SAMARBEID
SITAT FRA FORSK. RAP. 3 VED BI 2007 S. 57
”I GJENNOMSNITT OPPGA DISSE KOMMUNENE (158 KOMMUNER MIN
ANMERKING) 14 SAMARBEIDSTILTAK, NOE SOM SKULLE TILSI AT DET
EKSISTERER OVER 6000 INTERKOMMUNALE SAMARBEIDSORDNINGER
I NORGE”
FOR Å KOMME FRAM TIL TALLET 6000 ER ANTALL KOMMUNER 430
MULTIPLISERT MED 14. SER DERE HVA SOM ER GALT MED
REGNESTYKKET?
REGNESTYKKET STÅR I RAPPORTEN: OMSTILLING OG UTVIKLING I
NORSKE KOMMUNER” HOVEDFORFATTER ER PROFESSOR RUNE
SØRENSEN. RAPORTEN KONKLUDERER BL.A. MED AT
INTERKOMMUNALT SAMARBEID ER INEFFEKTIVT OG AT DEN ØKER
MED ANTALL KOMMUNER SOM DELTAR I SAMARBEIDET.
7
GJENNOMGÅENDE RESULTATER FRA FORSKNING
OG UNDERSØKELSER OM KOMMUNER I NORGE
• DET ER IKKE DOKUMENTERT AT SAMMENSLUTNING AV KOMMUNER
ELLER FÆRRE KOMMUNER GIR KOSTNADSBESPARELSER ELLER MER
EFFEKTIVE OFFENTLIGE TJENESTER
• DET ER DOKUMENTERT AT INNBYGGERNE I SMÅ KOMMUNER ER MER
TILFREDS MED DE KOMMUNALE TJENESTER ENN INNBYGGERNE I
STØRRE KOMMUNER
• DET ER DOKUMENTERT AT INNBYGGERNE I SMÅ KOMMUNER HAR
STØRRE TILLIT TIL KOMMUNEN OG DE FOLKEVALGTE ENN
INNBYGGERNE I STØRRE KOMMUNER
• HVORVIDT KOMMUNESAMMENSLUTNINGER VIL GI BEDRE
DEMOKRATI, BEDRE KOMMUNALE TJENESTER, LAVERE
KOSTNADER KNYTTET TIL KOMMUNALE TJENESTER OG BEDRE
REGIONAL UTVIKLING ER SYNSING OG IKKE DOKUMENTERT
MED FAKTA ELLER FORSKNING
REDIGERES I TOPP-/BUNNTEKST
8
Innbyggerne mest fornøyd i små kommuner
Innbyggerundersøkelsen viser at tilfredsheten jevnt over
er størst i de minste kommunene. Dette gjelder særlig
innenfor området helse- og omsorgstjenester som
hjemmehjelp, hjemmesykepleie, sykehjem og
omsorgsbolig/aldershjem, men også tjenester under
oppvekst og utdanning. (Mai 2010)
REDIGERES I TOPP-/BUNNTEKST
9
KOMMUNESTRUKTUR I NORGE MED MINIMUMSSTØRRELSE
20000 INNB
• ANTALL KOMMUNER REDUSERES FRA DAGENS 430 TIL 90 - 100
DVS. NESTEN 4 AV 5 KOMMUNER MÅ LEGGES NED.
• GJENNOMSNITTSSTØRRELSE (INNB.)BLIR 50000 – 55000
BARE STORBRITANIA HAR STØRRE GJENNOMSNITTLIG
INNBYGGERTALL. VÅR STØRRELSE SAMME SOM DANMARK OG
LITHAUEN OG TRE GANGER STØRRE ENN BELGIA OG NESTEN
50 PST STØRRE ENN NEDERLAND – TO AV EUROPAS MEST
TETTBEFOLKETE LAND.
• GJENNOMSNITTSAREAL PR. KOMMUNE BLIR OVER 3000 KM2
DOBBELT SÅ STORE SOM I SVERIGE. DET ER EU-LANDET MED
STØRST KOMMUNER I AREAL (1552 KM2 I GJENNOMSNITT)
REDIGERES I TOPP-/BUNNTEKST
10

similar documents