PowerPoint-presentation

Report
Prognos över arbetsmarknadsutsikterna
i Stockholms län 2013-2014
2013-12-12
Julia Asplund
Analysavdelningen
Arbetsförmedlingens
intervjuundersökning hösten 2013
•
Intervjuundersökningen genomförs varje höst och vår av
arbetsförmedlare i landets samtliga 21 län.
•
I höstens undersökning ingick 1016 privata arbetsgivare och
187 offentliga arbetsgivare i Stockholms län. Svarsfrekvensen
blev 69% bland de privata arbetsgivarna och 88% bland de
offentliga.
•
Arbetsgivarna har bland annat svarat på frågor kring sin
förväntade efterfrågeutveckling, utveckling för antalet anställda,
kapacitetsutnyttjande av befintlig personal, behov av arbetskraft
m.m…
•
…och deras svar utgör grunden för prognosen över
arbetsmarknadsutsikterna i Stockholms län 2013-2014.
BNP-utveckling
Anger förändringar jämfört med samma kvartal föregående år i procent, första kvartalet 2005
– tredje kvartalet 2013, säsongsrensad data.
Sverige
Euroområdet (17 länder)
USA
3.0
2.0
1.0
0.0
-1.0
-2.0
-3.0
-4.0
-5.0
Källa: Eurostat 2013
Arbetsförmedlingens konjunkturindex
Privata näringslivets förväntan på efterfrågan kommande sex månader, Stockholms län
Stockholms län
Nettotal
Historiskt genomsnitt, Stockholms län
Riket
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
07 V
07 H
08 V
08 H
09 V
09 H
10 V
10 H
11 V
11 H
12 V
12 H
13 V
13 H
Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökning
Nyckeltal höstens prognos
Förändring i antal personer mellan årets fjärde kvartal och samma kvartal föregående år
2013
2014
Sysselsatta
+ 21 000
+ 26 000
Arbetslösa
+ 2 500
- 2 500
Sysselsättningsförändring i procent, 2013 till 2014
(prognos)
AB
AC
BD
C
D
E
F
G
H
I
K
M
N
O
S
T
U
W
X
Y
Z
Stockholms län
Västerbottens län
Norrbottens län
Uppsala län
Södermanlands län
Östergötlands län
Jönköpings län
Kronobergs län
Kalmar län
Gotlands län
Blekinge län
Skåne län
Hallands län
Västra Götalands län
Värmlands län
Örebro län
Västmanlands län
Dalarnas län
Gävleborgs län
Västernorrlands län
Jämtlands län
BD
AC
Z
Y
< 0,7 %
X
W
0,91 – 2,3 %
S
T
C
U
AB
D
E
O
F
N
G
K
M
Källa: Arbetsförmedlingen
0,7 – 0,9 %
H
I
≥ 2,4 %
Näringsgrenarnas utveckling
Sysselsättningsutveckling jämfört med samma kvartal föregående år (prognos)
Kvartal 4 2013
Kvartal 4 2014
Industri


Byggverksamhet


Privata tjänster


Offentliga tjänster


21 000
26 000
Totalt
Inskrivna arbetslösa i Stockholms län
Antal
Förändring mot
motsvarande
kvartal året
innan
2012 kvartal 4
71 712
6 982
2013 kvartal 4
74 212
2 500
2014 kvartal 4
71 712
UTFALL
PROGNOS
-2 500
Inskrivna arbetslösa i slutet av 2014 (prognos) som andel
av den registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år
BD
AC
Z
Y
< 7,0 %
7,0 – 9,0 %
X
> 9,0 %
W
S
U
T
AB
D
E
O
F
N
G
M
Källa: Arbetsförmedlingen
C
H
K
I
AB
AC
BD
C
D
E
F
G
H
I
K
M
N
O
S
T
U
W
X
Y
Z
Stockholms län
Västerbottens län
Norrbottens län
Uppsala län
Södermanlands län
Östergötlands län
Jönköpings län
Kronobergs län
Kalmar län
Gotlands län
Blekinge län
Skåne län
Hallands län
Västra Götalands län
Värmlands län
Örebro län
Västmanlands län
Dalarnas län
Gävleborgs län
Västernorrlands län
Jämtlands län
Arbetslöshetens struktur
Arbetslösheten i olika grupper i Stockholms län och i riket, tredje kvartalet 2013
Stockholms län
Riket
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
Källa: Arbetsförmedlingen
Inskrivna med långa tider i arbetslöshet
fortsätter öka
Stockholms län våren 2006 – hösten 2013
<12 månader
Antal
12-24 månader
24-36 månader
>36 månader
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
06 V
06 H
07 V
07 H
08 V
08 H
09 V
09 H
10 V
10 H
11 V
11 H
12 V
12 H
13 V
13 H
Källa: Arbetsförmedlingen
Brist- och överskottsyrken i Stockholms län
Bedömning för ett års sikt
Bristyrken
Överskottsyrken
Byggnadsingenjörer & byggnadstekniker
Grovarbetare inom bygg & anläggning
Bilmekaniker
Administratörer & sekreterare
VVS-ingenjörer
Ekonomiassistenter
Specialistsjuksköterskor
Parkarbetare
Kockar
Vårdbiträden
Bagare/konditorer
Vaktmästare
Gymnasielärare i matematik
Försäljare, dagligvaror
Specialpedagoger
Försäljare, fackhandel
Fritidspedagoger
Städare
Mjukvaru- & systemutvecklare
Barnskötare
Sammanfattning
•
Läget är ljusare än i våras. Stockholm leder fortsatt sysselsättningstillväxten i riket
men nu i något bättre takt.
•
Sedan våren spås framförallt en bättre utveckling för delar av den privata
tjänstenäringen men även offentliga tjänster förväntas gå bra till följd av den stora
befolkningsökningen i länet.
•
Arbetslösheten ökar mycket svagt under innevarande år men viker sedan nedåt
under 2014 tack vare en bättre sysselsättningsutveckling.
•
En stor arbetsmarknadspolitisk utmaning i länet är att tillgodose arbetsgivarnas
behov av kompetens och samtidigt minska tiderna i arbetslöshet bland de inskrivna.
•
Högst är arbetslösheten i länet bland personer som har högst förgymnasial
utbildning. Arbetsgivarnas brist har dämpats sedan våren men den brist som
rapporteras, och som väntas öka under prognosperioden, rör framförallt yrken som
kräver hög utbildning.
Tack

similar documents