Ladda hem årsbokslutets diagram som PowerPoint

Report
SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC
AND REGIONAL GROWTH
Årsbokslut för svensk turism 2013
Satellitkontoberäkningar med turismens effekter
på ekonomi, export och sysselsättning i Sverige
Källa: Tillväxtverket/SCB
Juni 2014
SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC
AND REGIONAL GROWTH
Satellitkontot mäter turismens effekter på
ekonomi och sysselsättning i Sverige
Turismens effekter mäts genom så kallade satellitkontoberäkningar
i nationalräkenskaperna, där den del av konsumtionen som härrör
från turism från de olika branscherna samlas.
Tourism Satellite Account (TSA) är en internationellt vedertagen
metod som har tagits fram av FN-organet World Tourism
Organization (UNWTO) i samarbete med OECD och näringens
organisationer.
I Sverige görs beräkningarna på Tillväxtverkets uppdrag av Nationalräkenskaperna på Statistiska Centralbyrån (SCB). I likhet med övriga
nationalräkenskaper revideras tidsserierna varje år, därför är
tidigare tidsserier inte alltid jämförbara med de senast publicerade
uppgifterna.
2
SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC
AND REGIONAL GROWTH
Årsbokslut för svensk turism 2013
Nyckeltal:
• 284,4 miljarder kronor i total omsättning/konsumtion,
plus 3,9% (plus 89,5% från 2000)
• 173 000 sysselsatta (personer, medeltal),
plus 3,3% (plus 32% från 2000)
• 105,7 miljarder kronor i exportintäkter/utländsk konsumtion i Sverige,
plus 2,3% (plus 160% från 2000)
• 3 procent, turismens relation till/andel av Sveriges totala BNP
Citera gärna, men ange alltid källan
Tillväxtverket/SCB
3
SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC
AND REGIONAL GROWTH
Turismens effekter
på ekonomin
4
SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC
AND REGIONAL GROWTH
Nyckeltal 2000-2013 för svensk turism
Figur 1
5
SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC
AND REGIONAL GROWTH
Turismen skapar stora intäkter
Figur 2
6
SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC
AND REGIONAL GROWTH
Stor ökning av turismens omsättning
sedan 2000
Figur 3
7
SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC
AND REGIONAL GROWTH
Utländsk konsumtion i Sverige har ökat
mer än dubbelt så mycket som den inhemska
Figur 4
8
SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC
AND REGIONAL GROWTH
Fritidsresenärernas konsumtion
ökar mer än affärsresenärernas
Figur 5
9
SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC
AND REGIONAL GROWTH
Hög andel varuinköp för
utländska besökare
Figur 6
10
SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC
AND REGIONAL GROWTH
Boende och restaurang störst för
svenska resenärer
Figur 7
11
SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC
AND REGIONAL GROWTH
Turism viktigast för resebyråer och
researrangörer
Figur 8
12
SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC
AND REGIONAL GROWTH
Turismens förädlingsvärde
Figur 9
13
SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC
AND REGIONAL GROWTH
Turismens andel av BNP större än
för jordbruk, skogsbruk och yrkesfiske
Figur 10
14
SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC
AND REGIONAL GROWTH
Turismens
exportvärde
15
SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC
AND REGIONAL GROWTH
Turismens exportvärde högre
än för flera viktiga varuområden
Figur 11
16
SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC
AND REGIONAL GROWTH
Turismens exportvärde högre
än för flera viktiga varuområden
Figur 12
17
SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC
AND REGIONAL GROWTH
Turismens exportvärde ökar
fortare än Sveriges totala export
Figur 13
18
SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC
AND REGIONAL GROWTH
Turismens andel av den
totala exporten ökar
Figur 14
19
SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC
AND REGIONAL GROWTH
Turismen den enda exportsektor som
skapar direkta momsintäkter till statskassan
Figur 15
20
SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC
AND REGIONAL GROWTH
Turismens effekter
på sysselsättningen
21
SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC
AND REGIONAL GROWTH
Turismen bidrar till ökad sysselsättning
Figur 16
22
SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC
AND REGIONAL GROWTH
Fler sysselsatta med turism än
i många storföretag tillsammans
Figur 17
23
SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC
AND REGIONAL GROWTH
Flest sysselsatta med turism
inom hotell och restaurang
Figur 18
24
SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC
AND REGIONAL GROWTH
Flest nya arbeten inom hotell och restaurang
Figur 19
25
SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC
AND REGIONAL GROWTH
Sysselsättningen i många basnäringar minskar
– men ökar inom turismen
Figur 20
26
SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC
AND REGIONAL GROWTH
Tillväxtverket sprider kunskap
om turismens utveckling
Tillväxtverket är ansvarig myndighet för turism och
besöksnäringsfrågor och utvecklar näringspolitiska
insatser för främjande av turistföretagande och
entreprenörskap. Tillväxtverket är också ansvarig
myndighet för den officiella turiststatistiken och har
som uppgift att ta fram och sprida kunskap om
turismens utveckling och effekter på näringslivet i
Sverige.
Du hittar mer fakta om turismens utveckling på
Tillväxtverkets webbplats www.tillvaxtverket.se
under rubriken Fakta och statistik och Fakta om
turism
27
SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC
AND REGIONAL GROWTH
Vad är turism?
Enligt Förenta nationerna och den internationellt vedertagna
definitionen omfattar turism människors aktiviteter när de reser
till och vistas på platser utanför sin vanliga omgivning för kortare
tid än ett år för fritid, affärer eller andra syften. Definitionen
omfattar därmed i princip alla aktiviteter och den konsumtion
som är direkt kopplad till resandet, inklusive affärsresandet.
Det är den som konsumerar och inte vad som produceras som per
definition avgör vad som är turism.
28

similar documents