Slides

Report
1.000 pers.
2600
Pct.point
6
Faktisk
Strukturelt
4
2500
2
2400
0
2300
-2
2200
Output gap
Beskæftigelsesgap
Produktivitetsgap
-4
2100
1990
1995
2000
2005
2010
2015
2020
-6
1990
1995
2000
2005
2010
2015
2020
Strukturelle niveauer
6.50
Pct.
8
Faktisk K/L-forhold
Trendmæssigt K/L-forhold
6.40
6
4
6.30
2
6.20
0
-2
6.10
6.00
1990
1995
2000
2005
2010
2015
2020
-4
1968 1973 1978 1983 1988 1993 1998 2003 2008 2013 2018
TFP
Trend i TFP
Dorte Grinderslev & Jesper Linaa
Strukturelle niveauer er relevant for:
• Konjunkturvurdering
– Overophedning eller krise?
– Hvor meget vækst kommer de kommende år “af sig selv”
ved konjunkturnormalisering?
• Offentlige finanser
– Strukturel saldo (bottom-up)
– Finanspolitisk anbefaling
• Holdbarhed
– Beregnes i DØR med DREAM efter 2020 (strukturelt forløb)
– Udviklingen i strukturel beskæftigelse er central for
holdbarheden
Beregning af strukturelt BNP i DØR
• Realt BNP dekomponeres med nedenstående ligning
– Strukturelt niveau for hver komponent bestemmes
BNP
BVT
tim er



beskæftigelse
BVT
tim e
besk.
 afgiftsandel  tim eproduktivitet  gns. arbejdstid arbejdsstyrke  1  ledighedsrate
BNP 
HP-filter
på faktisk
Produktionsfunktionstilgang
HP-filter
Sammenvejer
på faktisk
private byerhverv
og resten af økonomien
med udglattede BVT-vægte
HP-
V  2 3  VPB  1 3  VR
filter på
faktisk
Estimerer konj.Kalman-filter
følsomhed på
baseret på
aldersfordelte
lønrelation
bestands- og
erhvervsfrekvenser
1996-2011
Strukturel timeproduktivitet
i private byerhverv
• BVT i private byerhverv antages produceret med en CobbDouglas-produktionsfunktion med konstant lønkvote α = 0.65
• Fastlægger trendmæssig udvikling i TFP (A*)
• Fastlægger trendmæssig udvikling i K/L-forhold
Y  A  L  K 1
• Potentiel produktion (Y*) baseres på faktisk K, trendmæssig
TFP og strukturel beskæftigelse
• Underliggende, trendmæssig produktion (YTR) baseres på
trendmæssigt K/L-forhold, trendmæssig TFP og strukturel
beskæftigelse
1
Y
*  K 
V  *  A  * 
L
L 
*
*
V
TR
1

Y
* K
 *  A   * 
L
 L 
TR
TR
Udviklingsarbejde:
Strukturelle niveauer i SMEC
• Strukturelle niveauer for (næsten…) alt indarbejdes i
SMEC tilsat kortsigtsdynamik (konjunktur) og
tilpasningsdynamik (fejlkorrektion)
– Udbuddet (på lang sigt) er givet af strukturel beskæftigelse
og produktivitet
– Efterspørgselsniveauer for givne danske produktionspriser
– Løn- og prisniveau skal sikre tilpasning til strukturelt
produktionsniveau (reallønnen er bestemt af
produktiviteten)
• Giver os modelkonsistente mellemfristede sigtelinjer
• Input i bottom-up beregning af strukturel saldo
Produktionsfunktion
• Pt. i SMEC fastlægges ønsket kapitalapparat K* ud fra
produktion og faktorpriser i år
– dvs. der skelnes ikke mellem midlertidige og strukturelle
ændringer
• Vi vil fremover kunne oplyse producenten (=modellen)
om det langsigtede niveau for kapitalapparatet
• Så mindskes tendensen til, at producenten (=modellen)
“overinvesterer” ved en midlertidig stigning i
efterspørgslen


 f Y , ...
uc
*
K  1  Y   2      K 1  K 1
p
K  f Y , ...
*
pt. ,
K
*
*
fremtidsdrøm
Og hvad så nu?
• Opstille langsigtssammenhænge for givne priser
for alle efterspørgselskomponenter
– Mindre strukturel model (som input til SMEC)?
• Forskellig reaktion på midlertidige og permanente
(strukturelle) ændringer
– Kan forhåbentlig både dæmpe svingningerne og øge
tilpasningshastigheden i modellen
– Kan man (uden at indføre egentlig fremadskuende
adfærd) give virksomhederne/forbrugerne i modellen
besked om fremtidige strukturelle ændringer – så de
kan starte tilpasningen tidligere?

similar documents