Årsbokslut för svensk turism 2012

Report
SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC
AND REGIONAL GROWTH
Årsbokslut för svensk turism 2012
Satellitkontoberäkningar med turismens effekter
på ekonomi, export och sysselsättning i Sverige
Källa: Tillväxtverket/SCB
28 juni 2013
SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC
AND REGIONAL GROWTH
Satellitkontot mäter turismens effekter på
ekonomi, export och sysselsättning i Sverige
Turismens effekter mäts genom så kallade satellitkontoberäkningar
i nationalräkenskaperna, där den del av konsumtionen som härrör från
turism från de olika branscherna samlas.
Tourism Satellite Account (TSA) är en internationellt vedertagen metod
som har tagits fram av FN-organet World Tourism Organization (UNWTO)
i samarbete med OECD och näringens organisationer.
I Sverige görs beräkningarna på Tillväxtverkets uppdrag av Nationalräkenskaperna på Statistiska Centralbyrån (SCB). I likhet med övriga
nationalräkenskaper revideras tidsserierna varje år, därför är tidigare
tidsserier inte jämförbara med de senast publicerade uppgifterna.
SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC
AND REGIONAL GROWTH
Tillgång till de data som ligger till grund
för figurerna i denna presentation
De data som finns publicerade i denna presentation får användas
fritt under förutsättning att källan anges.
Där inte datauppgifterna finns presenterade i figurerna, finns de
underliggande datauppgifterna att hämta under ”anteckningssidorna”
1. Välj ”Anteckningssidor” under rubriken ”Visa” i listen ovan
2. En ”anteckningssida” öppnas där datauppgifterna kan
hämtas/kopieras
Texter till respektive figur/tabell finns att tillgå i rapporten ”Fakta om
svensk turism, 2012” som kan laddas ner från Tillväxtverkets webbplats:
http://publikationer.tillvaxtverket.se/ProductView.aspx?ID=1804
Vid publicering av data ange alltid Tillväxtverket/SCB som källa.
SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC
AND REGIONAL GROWTH
Årsbokslut för svensk turism 2012
Nyckeltal:
• 275,5 miljarder kronor i total omsättning/konsumtion,
plus 4,8% (plus 83,5% från 2000)
• 167 900 sysselsatta (personer, medeltal),
plus 5,7% (plus 28,5% från 2000)
• 106,5 miljarder kronor i exportintäkter/utländsk konsumtion i
Sverige, plus 7,5% (plus 162% från 2000)
• 3,0 procent, turismens relation till/andel av Sveriges totala BNP
Källa: Tillväxtverket/SCB
SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC
AND REGIONAL GROWTH
SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC
AND REGIONAL GROWTH
Nyckeltal för svensk turism, 2000-2012
Figur 1
SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC
AND REGIONAL GROWTH
Turismen skapar stora intäkter
Figur 2
SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC
AND REGIONAL GROWTH
Stor ökning av turismens omsättning sedan 2000
Figur 3
SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC
AND REGIONAL GROWTH
Utländsk konsumtion i Sverige har ökat
nästan tre gånger så mycket som den inhemska
Figur 4
SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC
AND REGIONAL GROWTH
Fritidsresenärernas totala konsumtion
ökar mer än affärsresenärernas
Figur 5
SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC
AND REGIONAL GROWTH
Hushållens turismkonsumtion i Sverige
ökar mer än hushållens totala konsumtion
Figur 6
SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC
AND REGIONAL GROWTH
Hög andel varuinköp för utländska besökare
Figur 7
SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC
AND REGIONAL GROWTH
Boende och restaurang störst för svenska resenärer
Figur 8
SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC
AND REGIONAL GROWTH
Turism viktigast för resebyrårer och arrangörerer
Figur 9
SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC
AND REGIONAL GROWTH
Turismens förädlingsvärde
Figur 10
SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC
AND REGIONAL GROWTH
Turismens andel av BNP större än
för jordbruk, skogsbruk och yrkesfiske
Figur 11
SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC
AND REGIONAL GROWTH
SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC
AND REGIONAL GROWTH
Turismens exportvärde högre
än för flera viktiga varuområden
Figur 12
SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC
AND REGIONAL GROWTH
Turismens exportvärde högre
än för flera viktiga varuområden
Figur 13
SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC
AND REGIONAL GROWTH
Turismens exportvärde ökar
fortare än Sveriges totala export
Figur 14
SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC
AND REGIONAL GROWTH
Turismens andel av den totala exporten öka
Figur 15
SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC
AND REGIONAL GROWTH
Turismen den enda exportsektor som
skapar direkta momsintäkter till statskassan
Figur 16
SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC
AND REGIONAL GROWTH
Exportvärdet för resevalutan I bytesbalansen
ökade mer är importvärdet under 2012
Figur 17
SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC
AND REGIONAL GROWTH
Resevalutaöverskott under kvartal tre, 2012
Figur 18
SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC
AND REGIONAL GROWTH
SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC
AND REGIONAL GROWTH
Turismen bidrar till ökad sysselsättning
Figur 19
SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC
AND REGIONAL GROWTH
Fler sysselsatta med turism än
i många storföretag tillsammans
Figur 20
SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC
AND REGIONAL GROWTH
Flest sysselsatta med turism
inom hotell och restaurang
Figur 21
SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC
AND REGIONAL GROWTH
Flest sysselsatta med turism
inom hotell och restaurang
Figur 22
SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC
AND REGIONAL GROWTH
Flest nya arbeten inom hotell och restaurang
Figur 23
SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC
AND REGIONAL GROWTH
Sysselsättningen i många basnäringar
minskar – men ökar inom turismen
Figur 24
SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC
AND REGIONAL GROWTH
Vad är turism?
Enligt Förenta Nationerna och den internationellt vedertagna
definitionen omfattar turism människors aktiviteter när de reser
till och vistas på platser utanför sin vanliga omgivning för kortare
tid än ett år för fritid, affärer eller andra syften. Definitionen
omfattar därmed i princip alla aktiviteter och den konsumtion
som är direkt kopplad till resandet, inklusive affärsresandet.
Det är den som konsumerar och inte vad som produceras som
per definition avgör vad som är turism.
SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC
AND REGIONAL GROWTH
Tillväxtverket sprider kunskap
om turismens utveckling
Tillväxtverket är ansvarig myndighet för turism och
besöksnäringsfrågor och utvecklar näringspolitiska
insatser för främjande av turistföretagande och
entreprenörskap. Tillväxtverket är också ansvarig
myndighet för den officiella turiststatistiken och har
som uppgift att ta fram och sprida kunskap om
turismens utveckling i Sverige.
Du hittar mer fakta om turismens utveckling på
Tillväxtverkets webbplats www.tillvaxtverket.se
under rubriken Fakta och statistik och Fakta om turism

similar documents