presentation

Report
Innebär hanteringen av eurokrisen den slutliga
dödsstöten för den ekonomiska demokratin?


Ekonomisk demokrati kan definieras på
många olika sätt: på företagsnivå kan det
t.ex. innebära medbestämmande för de
anställda.
Ett minimikrav på ekonomisk demokrati är
parlamentariskt inflytande över den
ekonomiska politiken.
FBF 10.11.2012
2


Enligt den traditionella definitionen består
den ekonomiska politiken av finanspolitiken
som berör beskattningen och de offentliga
utgifterna, och penningpolitiken som berör
räntenivån. Ibland betraktas även
valutapolitiken som en separat del av den
ekonomiska politiken.
I dag berör den ekonomiska politiken i
praktiken betydligt fler områden än så,
framför allt socialpolitiken.
FBF 10.11.2012
3


EU och EMU har i sig inskränkt den
ekonomiska demokratin i medlemsländerna,
och hanteringen av eurokrisen riskerar att
göra slut på de sista resterna av
parlamentarisk kontroll över den ekonomiska
politiken.
Helt oberoende av EU / EMU har den
ekonomiska demokratin dessutom
begränsats av avregleringen av internationella
kapitalrörelser.
FBF 10.11.2012
4


Från slutet av andra världskriget fram till
början av 1970-talet strikt reglering av
internationella kapitalrörelser.
Under 1970- och 1980-talet avreglerade de
rika industriländerna sina internationella
kapitalrörelser, och på 1990-talet spreds
avregleringen till utvecklingsländer och
tillväxtekonomier.
FBF 10.11.2012
5


Bakom avregleringen av internationella
kapitalrörelser låg den i sig vackra tanken att
kapitalet borde kunna röra sig fritt från
länder med kapitalöverskott till länder med
underskott.
Den fria kapitalrörligheten har onekligen
hjälpt många tillväxtekonomier i deras
industrialisering – men samtidigt har den
stärkt ”marknadskrafternas” inflytande på
demokratins bekostnad.
FBF 10.11.2012
6


Den fria kapitalrörligheten har inskränkt den
ekonomiska demokratin framför allt inom
skattepolitiken i och med att såväl företag
som förmögna privatpersoner kan flytta sitt
kapital (eller överföra sina vinster) till länder
med låg beskattning.
I kraftigt skuldsatta länder styrs finanspolitiken som helhet i hög grad av behovet
att ”vinna marknadens förtroende”.
FBF 10.11.2012
7



På våren 2012 drabbades Grekland av en akut
skuldkris och tvingades söka hjälp av de
övriga euroländerna.
På hösten samma år hamnade Irland i samma
situation, och på våren 2011 stod Portugal i
tur.
För närvarande balanserar Spanien och Italien
på randen till en fullskalig skuldkris.
FBF 10.11.2012
8


Som ett villkor för det ekonomiska stöd de
erhållit har Grekland, Irland och Portugal i
praktiken ställts under den så kallade
trojkans (= Europeiska kommissionen,
Europeiska centralbanken och Internationella
valutafonden) förmynderskap.
Den politik trojkan har påtvingat krisländerna
har inneburit ohyggligt smärtsamma åtgärder
för att balansera statsfinanserna och förbättra
konkurrenskraften.
FBF 10.11.2012
9


Trots att de befinner sig i en djup och
långvarig recession har krisländerna tvingats
höja skatterna, skära ned de offentliga
utgifterna och sänka både löner och
pensioner.
Som man kunde vänta sig har de här
åtgärderna fördjupat och förlängt recessionen
ytterligare, med bl. a. rekordhög arbetslöshet
som följd.
FBF 10.11.2012
10


Nedskärningar + lönesänkningar +
skattehöjningar = krisländernas BNP krymper
= statsskuld / BNP stiger = nya
nedskärningar, lönesänkningar och
skattehöjningar = BNP kyrmper ännu mer...
T.ex. i Grekland närmar sig statsskulden nu
200 % av BNP – jämfört med ca 160 % i början
av krisen!
FBF 10.11.2012
11


Med krishanteringen som förevändning har
den ekonomiska demokratin försatts ur spel i
euroområdets krisländer.
Men inte nog med att krisländernas
ekonomiska politik har ”avdemokratiserats”:
den på odemokratisk väg påtvingade
ekonomiska politiken har dessutom fört
krisländerna allt närmare en total ekonomisk
kollaps!
FBF 10.11.2012
12


Avdemokratiseringen av den ekonomiska
politiken är inte endast krisländernas
problem; vid EU-toppmötet i december 2011
godkände medlemsländerna nya, striktare
budgetregler som ytterligare begränsar det
demokratiska inflytandet över finanspolitiken.
Den mest dramatiska förändringen var att
kommissionen gavs möjlighet att påverka
statsbudgeten i medlemsländer med alltför
stora budgetunderskott.
FBF 10.11.2012
13


I de nya budgetreglerna är kommissionens
befogenheter att ingripa i medlemsländernas
budgetberedning visserligen vagt formulerade;
kommissionen har ändå rätt att framföra
”synpunkter” på medlemsländernas
budgetförslag – och medlemsländerna förutsätts
i sin tur ”beakta” dessa synpunkter.
I sina ”synpunkter” fäster kommissionen särskild
vikt vid hur åtgärderna för att balansera
budgeten påverkar sysselsättningen och
konkurrenskraften.
FBF 10.11.2012
14

Med beaktande av Tysklands starka inflytande
på hanteringen av eurokrisen är det sannolikt
att kommissionens ”synpunkter” på
sysselsättning och konkurrenskraft kommer
att återspegla de tyska s.k. Hartzreformerna:
◦ Sänkta reallöner
◦ Försämring av arbetslöshetsunderstödet
◦ Hårdare tag för att ”aktivera” arbetslösa
FBF 10.11.2012
15


Kommissionens nya befogenheter gäller
endast sådana medlemsländer vars
budgetunderskott är större än EMU-reglerna
tillåter (strukturellt underskott max. 0,5 % av
BNP).
MEN enligt ett tyskt förslag – som ECB
understöder – skulle EU:s budgetkommissionär ges medbestämmanderätt över
samtliga euroländers budgeter...
FBF 10.11.2012
16



Euroländerna har redan avstått från sin
penningpolitik och från möjligheten att föra en
aktiv valutapolitik.
Nu hotar eurokrisen dessutom att överföra en
betydande del av finanspolitiken från folkvalda
beslutsfattare på nationell nivå till tjänstemän på
EU-nivå.
Indirekt får dessa tjänstemän även möjlighet att
påverka medlemsländernas social- och
arbetsmarknadspolitik.
FBF 10.11.2012
17



Vår nuvarande regering har (liksom den
föregående) gång på gång bedyrat att Finland
kommer att göra allt som krävs för att rädda
euron.
Samma regering(ar) har också försäkrat att
Finland absolut inte kommer att ge avkall på sin
finanspolitiska suveränitet.
MEN som situationen nu ser ut kan regeringen
endast hålla det ena av dessa två löften – frågan
är bara vilket...
FBF 10.11.2012
18

similar documents