تشخيص و مراقبت از کارديوميوپاتی در بارداری

Report
‫تشخيص و مراقبت از كارديوميوپاتي در‬
‫بارداري‬
‫م ن ب ع ‪ :‬س ا ی ت پ و ر ت ا ل ا د ا ره س الم ت م ا د را ن ‪ -‬م ردا د ‪9 0‬‬
‫تعریف‪:‬‬
‫‪ ‬پري پارتوم كارديو ميوپاتي ‪peripartum cardiomyopathy‬‬
‫شكلي از كارديو ميوپاتي احتقاني‬
‫‪ ) dilated cardiomyopathy( ‬است‪.‬‬
‫چه موقع اتفاق می افتد؟‬
‫‪ ‬اين بيماري معموال در ماه آخر حاملگي تا پنج ماه بعد از زايمان اتفاق مي‬
‫افتد ومانند ديگر موارد كارديوميوپاتي احتقاني با اختالل عملكرد سيستوليك‬
‫وكاهش ‪ ejection fraction‬بطن چپ وآريتمي دهليزي يا بطني همراه‬
‫است‪ .‬امكان آمبولي و مرگ ناگهاني در اين بيماري زياد است‬
‫علت وعوامل زمینه ساز‪:‬‬
‫مي تواند زمينه ساز آن ‪‬‬
‫علت اين بيماري ناشناخته است و موارد زير‬
‫باشد‪:‬‬
‫چاقي‪ ،‬سابقه خانوادگي ميوكارديت‪ ،‬مصرف سيگار و الكل‪ ،‬حاملگي هاي ‪‬‬
‫متعدد‪ ،‬سوءتغذيه‪ ،‬دوقلوزايي‪ ،‬سن باالي ‪ 30‬سال‬
‫عالیم بیماری‪:‬‬
‫‪ ‬عاليم‪ :‬خستگي‪ ،‬طپش قلب‪ ،‬ادرار شبانه به طور مكرر‪ ،‬تنگي نفس ‪ ،‬ادم‬
‫وتورم‪ ،‬ارتوپنه (تنگي نفس در حال دراز كشيده)‪ ،‬سرفه اي كه توجيهي‬
‫براي آن نيست‪ ،‬افزايش وزن بيش از يك تا دو كيلوگرم در هفته‪ ،‬درد قفسه‬
‫صدري‬
‫جدول اسكرين ‪ PPCM‬براي يافتن زود هنگام عاليم‬
‫نارسايي قلب در آخرين ماه حاملگي‬
‫‪-1‬ارتوپنه (مشكل تنفسي در حالت دراز كشیده)‬
‫ب‪ :‬دارد‬
‫‪ ‬الف‪ :‬ندارد=‪ 0‬امتياز‬
‫‪ - ‬در هنگام دراز كشيدن زير سرش بايد بلند باشد تا تنگي نفس پيدا نكند =‬
‫‪ 1‬امتياز‬
‫ بايد شبها زير سر زاويه ‪45‬درجه و بيشتر بلند باشد تا دچارتنگي نفس ‪‬‬‫نشود = ‪ 2‬امتياز‬
‫‪-2‬تنگي نفس‬
‫ب‪ :‬دارد‬
‫‪ ‬الف‪ :‬ندارد= ‪ 0‬امتياز‬
‫‪ - ‬وقتي از هشت پله و بيشتر باال مي رود‪ ،‬تنگي نفس پيدا مي كند = ‪1‬‬
‫امتياز‬
‫‪ -‬وقتي در سطح صاف راه مي رود‪ ،‬تنگي نفس پيدا مي كند = ‪ 2‬امتياز ‪‬‬
‫‪-3‬سرفه غيرقابل توجيه‬
‫ب‪:‬دارد‬
‫‪ ‬الف‪ :‬ندارد= ‪ 0‬امتياز‬
‫‪ - ‬در هنگام شب ودر حالت دراز كشيده‪ ،‬سرفه مي كند= ‪ 1‬امتياز‬
‫‪ -‬درطول شب و روز سرفه مي كند= ‪ 2‬امتياز ‪‬‬
‫‪-4‬ادم و تورم اندام تحتاني‬
‫ب‪ :‬دارد‬
‫‪ ‬الف‪ :‬ندارد= ‪ 0‬امتياز‬
‫‪ - ‬ادم تا زير زانو است= ‪ 1‬امتياز‬
‫‪ - ‬ادم باالي زانو و يا در صورت= ‪ 2‬امتياز‬
‫‪-5‬افزايش وزن در طول ماه آخر بارداری‪:‬‬
‫‪ ‬الف‪ :‬ندارد و يا زير ‪ 900‬گرم تا يک کيلوگرم در هفته‪ 0 :‬امتياز‬
‫ب‪ :‬دارد‬
‫‪ - ‬يک تا دو کيلوگرم در هفته‪ 1 :‬امتياز‬
‫‪ -‬بيش از دو کيلوگرم در هفته‪ 2 :‬امتياز ‪‬‬
‫‪-6‬طپش قلب (احساس ضربان قلب یا احساس نامنظمی در‬
‫ضربان قلب)‪:‬‬
‫ب‪ :‬دارد‬
‫‪ ‬الف‪ :‬ندارد‪ 0 :‬امتياز‬
‫‪ - ‬وقتی در هنگام شب دراز کشيده است‪ ،‬اين احساس را دارد‪ 1 :‬امتياز‬
‫‪ -‬شب و روز اين احساس را دارد‪ 2 :‬امتياز ‪‬‬
‫امتيازدهی و اقدام‬
‫‪ 0 ‬تا ‪ 2‬امتياز‪ :‬خطر بسيار کم‪ ،‬تحت نظر متخصص زنان و قلب باشد‬
‫‪ 3 ‬تا ‪ 4‬امتياز‪ :‬خطر خفيف‪ ،‬اندازه گيری ‪ BNP‬و‪ CRP‬و درصورتی که‬
‫‪BNP‬و ‪ CRP‬باال باشد‪ ،‬اکوکارديوگرافی توسط متخصص قلب‬
‫و اکوکارديوگرافی توسط ‪ CRP‬و ‪ 5BNP‬امتياز يا بيشتر‪ :‬خطر باال‪ ،‬‬
‫متخصص قلب‬

similar documents