Klimatutveckling, EUs roll och Vindkraftens betydelse

Report
Klimatutveckling EUs roll och vindkraftens betydelse
Elprisutveckling Nord Pool och prisområden
Norrköping 8 maj 2010 SERO-SVAF-SVIF
Carl-Arne Pedersen,
Styrelseledamot i SVIF
VD Varberg Energi AB
2
3
4
7
5
Vad kan göras för att
hejda utvecklingen?







Om inget görs ökar utsläppen med 25-90% till 2030
Energiförbrukningen ökar globalt med 45-110% till 2030
För att stabilisera på 450 ppm krävs snabba åtgärder –
utsläppen bör nå sitt maximum redan 2015
Mer än 50% minskning krävs globalt till 2050 för att nå 2gradersmålet
Teknologier finns redan idag, fler i framtiden
Pris på koldioxid skapar rätt incitament, 15-35 öre/kg
Kostnad: mindre än 0,12 % av global BNP/år för att nå 2gradersmålet
Vad kommer att påverkas?
Vattentillgång – smältande glaciärer och mindre
snömängder ger ökad torka i många områden – 1/6 av
jordens befolkning drabbas
Ökad risk för utrotning av arter – 20-30 % hotas
Lägre produktivitet i spannmålsodlingar
Ökade risker för översvämningar
Hälsorisker – undernäring, sjukdomar, värmeböljor
Källa: IPCC 2007
7
2008-
Världens energiförsörjning
Olja + kol + naturgas =
86% 1973
80% 2004
EU har ambitionen att visa globalt ledarskap
Första villkoret är att klara Kyoto-kravet på -8%.
Beslut att fortsätta reducera utsläppen med
minst 20% till 2020; om andra OECD-länder
följer med, minskning med 30%.
Delmål inom EUs klimatpolitik
Ökad energieffektivitet med 20% till 2020.
Öka andelen förnybar energi till 20% till 2020 f n c:a 8%.
Öka andelen biobränslen till 10%.
Stort behov av ny elproduktion! 900 mdr € på 25 år.
Möjlighet till ”klimatneutral” el
• Kommissionen framhåller flera teknologier:
• Kärnkraft
• Kolkraft med avskiljning
och lagring av CO2
(CCS)
• Förnybart (vind, vatten,
bioenergi)
Vårt dilemma
Nivå
Skapa mer energi
Minska CO2 utsläppen
Behov av energi
CO2 utsläpp
Tid
Vi behöver tänka om och finna
energi som är:
Vindkraft uppfyller alla
Förnyelsebar
dessa krav
Konkurrenskraftig
Kan möta behovet snabbt
Ren
Gör oss oberoende
Europa:
Neubau von Kraftwerkskapazitäten
2000-2008
Europa:
Neubau von
Kraftwerkskapazitäten
2008
Windenergie weltweit 2008
Nordens elanvändning och planerad produktionsförmåga (normalår)
förutsatt en positiv utveckling av produktionen
TWh
460
Osäkerhetsintervall
Produktionsförmåga (normalår)
Elanvändning
Elanvändning, Utfall
440
420
400
380
360
340
320
300
1990
1993
1996
1999
2002
2005
2008
2011
2014
2017
2020
Utbudskurva Norden (normalår)
Rörlig prod.kostnad
öre/kWh
Gasturbinkraft
Kondenskraft
olja
30 €/ton CO2
20 €/ton CO2
10 €/ton CO2
Elförbrukning
Kondenskraft
kol
Kraftvärme
fjärrvärme
P
Kraftvärme
industri
Vindkraft Vattenkraft
0
50
Svensk Energi
Kärnkraft
100
150
200
250
300
350
400
TWh
Elpriser för industrin i Europa
500 – 2 000 MWh/år, inkl nät och skatter, 2009
0,3
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0
EUR/kWh
Elanvändningen i svensk industri 1975(rullande 12-månadersvärde)
45 000
(februari)
GWh
Gruvor, papper/massa, kemi, järn/stål
Verkstad
jan-80
jan-95
Övrig industri
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
jan-74
jan-77
jan-83
jan-86
jan-89
jan-92
jan-98
jan-01
jan-04
jan-07
jan-10
Aktuella områdespriser
Systempris
48,40
47,78
48,14
47,97
Aktuella siffror i rött
genomsnitt fr 2010-01-11 i svart
50,34
49,42
48,40
49,30
43,46
46,15
50,34
49,36
50,34
49,18
41,24
40,85
41,29
42,59
Nord Pool, Svensk Energi
42,28
45,44
Vattenmagasinens utveckling i Norden
120
TWH, EUR/MWh, EUR/ton
"Överskott"
"Underskott"
Systempris Nord Pool, €/MWh
EUA, €/ton
100
80
60
40
20
0
jan-00
jan-01
jan-02
-20
-40
Nord Pool, Svensk Energi
jan-03
jan-04
jan-05
jan-06
jan-07
jan-08
jan-09
jan-10
Netto kraftflöden till och från Norden
GWh/vecka
600
400
Till
Norden 200
0
Från -200
Norden
Nederländerna
Estland
Polen
Tyskland
Ryssland
Netto Totalt
-400
-600
jun
aug
okt
dec
feb
apr
jun
20 i topp, veckovis elförbrukning i Norden, 1984-2010
Elpriser på Nord Pool
110 EUR/MWh
Nord Pool, Systempris
100
Vecka
Månad
90
Kvartal
År
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Områdespriser på Nord Pool 2006(dygnsgenomsnitt)
EUR/MWh
600
500
400
NO1
NO2
NO3
300
NO4
NO5
Sverige
200
FI
DK1
100
DK2
0
jan-06
-100
jun-06
nov-06
apr-07
sep-07
feb-08
jul-08
dec-08 maj-09
okt-09 mar-10
Underlag för ”Elhandelspriset”
öre/kWh
140
Spotpris exkl utsläppsrätter
Kostnad för utsläppsrätter
Elcertifikat
Energiskatt
Moms
120
100
80
60
40
20
0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Hur ser framtiden ut?
•
Biobränslet räcker inte för att ersätta nuvarande fossila energi.
•
Vindkraften är en väsentlig del av det framtida hållbara samhället.
•
Solkraft stor potential, tekniken måste utvecklas t ex i Sahara med
många soltimmar och hög solinstrålning. Höga kostnader,
distributionen svår att lösa till rimliga kostnader.
•
Vågkraft, teknik som är under kommersiell utveckling.
•
Spillenergin/spillvärme har stor potential t ex kraftkondensverk inom
EU kyler bort värmen och man värmer en stor del av EU fortsatt med
fossil naturgas.
•
Långsiktig energipolitik, harmoniserade spelregler. Elcertifikatsystemet i Norden är på väg att samordnas Norge/Sverige.
•
Viktigt med europeiska stödsystem för att nå 20-20-20-målet. Idag är
stödsystemen olika för vindkraft i Sverige,Tyskland, Danmark, UK.
•
Västvärlden måste aktivt stödja tillväxt- och utvecklingsländer med
teknik, ekonomi och erfarenhet för att förmå dessa att hoppa över det
fossila steget.
•
Idag importerar vi betydande många produkter från utvecklingsländer
med låga arbetskraftskostnader och dåligt klimatskydd vilket kommer
att medföra framtida kollaps av infrastrukturen i dessa länder.
30
Tack för er uppmärksamhet

similar documents