Presentationen från presskonferensen

Report
KONJUNKTURINSTITUTET
26 mars 2014
Konjunkturläget, mars 2014
Jesper Hansson
Sammanfattning
• Trevande återhämtning i konjunkturen
• Hög tillväxt fjärde kvartalet följs av lugnare
utveckling i början av 2014
• Allt högre tillväxt hos våra viktigaste
handelspartners
• Arbetslösheten faller enligt normala mönster
• Inflationen har blivit ännu lägre
• Riksbanken höjer inte förrän tredje kvartalet 2015
• Skattehöjningar krävs för att nå överskottsmålet
Prognosen i sammandrag
(december 2013 inom parentes)
Årlig procentuell förändring respektive procent
1
2013
2014
2015
BNP
1,5 (1,0)
2,6 (2,4)
3,2 (3,1)
Arbetslöshet1
8,0 (8,0)
7,9 (7,7)
7,3 (7,3)
KPIF
0,9 (0,8)
0,7 (1,0)
1,4 (1,6)
Reporänta2
0,75 (0,75) 0,75 (1,00) 1,25 (1,75)
Offentligt finansiellt
sparande3
-1,3 (-1,2)
-2,0 (-1,6)
Procent av arbetskraften 2 Vid årets slut 3 Procent av BNP
-0,8 (-1,0)
Fördjupningar
• Folkmängdsförändring spelar roll vid
tillväxtjämförelser
• Arbetskraftsdeltagandet har ökat
• Den långsiktiga hållbarheten i de offentliga
finanserna
• Kapitel: ”Utvärdering av prognoserna för 2013 samt
1997-2013”
Stark tillväxt fjärde kvartalet i fjol men delvis driven
av tillfälligheter
Barometerindikatorn och BNP, medelvärde=100, månadsvärden
respektive procentuell förändring, säsongsrensade kvartalsvärden
120
3.0
110
1.5
100
0.0
90
-1.5
80
-3.0
70
00
02
04
06
Barometerindikatorn
BNP (höger)
08
10
12
14
-4.5
Hushållens tillförsikt om den ekonomiska utvecklingen
på genomsnittlig nivå – företagens något högre
Index medelvärde=100, säsongsrensade månadsvärden
130
130
120
120
110
110
100
100
90
90
80
80
70
70
60
06
08
Hushållen
Totala näringslivet
10
12
14
60
Ljusare utsikter även i USA och euroområdet
BNP, procentuell förändring, säsongsrensade kvartalsvärden
2
2
1
1
0
0
-1
-1
-2
-2
-3
-3
-4
00
02
04
USA
Euroområdet
06
08
10
12
14
-4
Arbetslösheten ser ut att ha toppat i euroområdet
Procent av arbetskraften, säsongsrensade månadsvärden
30
30
25
25
20
20
15
15
10
10
5
0
5
00
02
Tyskland
Spanien
Irland
Euroområdet
04
06
Frankrike
Italien
Portugal
08
10
12
14
0
Ingen dramatik i förtroendeindikatorer för
industrin – svagt fall de senaste månaderna
Inköpschefsindex i tillverkningsindustrin, diffusionsindex,
säsongsrensade månadsvärden
70
70
60
60
50
50
40
40
30
07
08
USA
Euroområdet
Kina
Sverige
09
10
11
12
13
14
30
Lugnt på finansmarknader trots osäkert världsläge
Börskurser, index 2006-12-29=100, dagsvärden, 5dagars glidande medelvärde
140
140
120
120
100
100
80
80
60
60
40
10
11
USA (S&P 500)
Sverige (OMXS)
Euroområdet (STOXX)
12
13
14
40
Exporten från Sverige har nu tydligt vänt upp
Miljarder kronor, fasta priser respektive procent,
säsongsrensade kvartalsvärden
520
6
480
4
440
2
400
0
360
-2
320
-4
280
-6
240
00
02
04
06
08
Miljarder kronor
Procentuell förändring (höger)
10
12
14
-8
Exportorderingång till industrin ökar rejält
Nettotal, säsongsrensade månads- respektive
kvartalsvärden
60
60
40
40
20
20
0
0
-20
-20
-40
-40
-60
00
02
04
06
08
10
Exportorderingång, industrin, utfall
Exportorderingång, industrin, förväntan
12
14
-60
Gradvis snabbare ökning av hushållens
konsumtion och normalisering av sparkvot
Procentuell förändring, kalenderkorrigerade värden,
respektive procent av disponibel inkomst
7
14
6
12
5
10
4
8
3
6
2
4
1
2
0
0
-1
00
02
04
06
08
Hushållens konsumtion
Hushållens sparkvot (höger)
10
12
14
16
18
-2
Högre BNP-tillväxt innebär fortsatt ökad
sysselsättning
Procentuell förändring, kalenderkorrigerade värden
8
8
6
6
4
4
2
2
0
0
-2
-2
-4
-4
-6
00
02
04
BNP
Sysselsättning
06
08
10
12
14
16
18
-6
Arbetslösheten börjar falla, men jämvikt på
arbetsmarknaden dröjer till 2017
Procent av arbetskraften, säsongsrensade kvartalsvärden
9.0
9.0
8.5
8.5
8.0
8.0
7.5
7.5
7.0
7.0
6.5
6.5
6.0
6.0
5.5
00
02
04
06
Arbetslöshet
Jämviktsarbetslöshet
08
10
12
14
16
18
5.5
Låg inflation i stora delar av världen – stiger
långsamt när konjunkturen förstärks
Årlig procentuell förändring, månadsvärden
6
6
4
4
2
2
0
0
-2
-2
-4
97
99
01
03
Sverige, KPIF
USA, KPI
Euroområdet, HIKP
05
07
09
11
13
15
-4
Fortsatt låga styrräntor – inga höjningar från stora
centralbanker det kommande året
Procent, dagsvärden
7
7
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
0
00
02
04
Euroområdet
USA
06
08
10
12
14
16
18
0
Riksbanken senarelägger första höjningen av
reporäntan till tredje kvartalet 2015
Reporänta, procent, dagsvärden
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
0
07
08
09
10
11
12
13
14
15
Konjunkturinstitutets prognos
RIBA-terminer 20/3 2014
Riksbanken, februari 2014, kvartalsmedelvärde
16
17
18
0
Inflationen blir troligen lägre än i Riksbankens
senaste prognos
KPIF, årlig procentuell förändring, kvartalsvärden
3.5
3.5
3.0
3.0
2.5
2.5
2.0
2.0
1.5
1.5
1.0
1.0
0.5
0.5
0.0
06
08
10
12
Konjunkturinstitutets prognos
Riksbankens prognos, februari
14
16
18
0.0
Inflationsförväntningarna under 2 procent på alla
horisonter
Procent, kvartalsvärden
3.5
3.5
3.0
3.0
2.5
2.5
2.0
2.0
1.5
1.5
1.0
1.0
0.5
97
99
01
03
05
07
09
11
13
5 år
2 år
1 år
Anm. Medelvärde för alla aktörer i TNS Sifo Prosperas undersökning
0.5
Offentligfinansiellt sparande långt från målet –
åtstramning krävs 2015-2018
Faktiskt och konjunkturjusterat finansiellt sparande,
procent av BNP respektive procent av potentiell BNP
4
4
3
3
2
2
1
1
0
0
-1
-1
-2
-2
-3
00
02
04
06
08
10
12
Finansiellt sparande
Konjunkturjusterat sparande
Förändring i konjunkturjusterat sparande
14
16
18
-3
Skatter behöver höjas med ca 100 mdkr om överskottsmålet ska nås med bibehållet offentligt åtagande
Skatteintäkter i offentlig sektor, procent av BNP
52
52
50
50
48
48
46
46
44
44
42
00
02
04
06
08
10
12
14
16
18
42
Prognosen i sammandrag
(december 2013 inom parentes)
Årlig procentuell förändring respektive procent
1
2013
2014
2015
BNP
1,5 (1,0)
2,6 (2,4)
3,2 (3,1)
Arbetslöshet1
8,0 (8,0)
7,9 (7,7)
7,3 (7,3)
KPIF
0,9 (0,8)
0,7 (1,0)
1,4 (1,6)
Reporänta2
0,75 (0,75) 0,75 (1,00) 1,25 (1,75)
Offentligt finansiellt
sparande3
-1,3 (-1,2)
-2,0 (-1,6)
Procent av arbetskraften 2 Vid årets slut 3 Procent av BNP
-0,8 (-1,0)
KONJUNKTURINSTITUTET
26 mars 2014
Är ett bibehållet offentligt åtagande
ett hållbart åtagande?
Utvärdering av den långsiktiga hållbarheten
i de offentliga finanserna
SPECIALSTUDIE NR 39, MARS 2014
Erik Jonasson
• Långsiktig hållbarhet i de offentliga finanserna: långsiktig balans
mellan utgifts- och inkomstflöden i offentlig sektor, givet nuvarande
skattesystem och nuvarande offentliga åtagande.
• Långsiktiga framskrivningar: I studien görs framskrivningar av
offentliga sektorns inkomster och utgifter till 2060, baserade på
oförändrade skattesatser och ett bibehållet offentligt åtagande på dagens
nivå. Därmed inte någon prognos.
• Hitta obalanser i ett tidigt skede och ge indikationer på vilka
förändringar på inkomst- och/eller utgiftssidan som krävs för att
återskapa långsiktig hållbarhet.
• Många förenklade antaganden: oförändrad pensionsålder, oförändrat
arbetsmarknadsbeteende, normalt resursutnyttjande i ekonomin.
• Bland slutsatserna: bibehållen personaltäthet i välfärdstjänsterna på
lång sikt kräver skattehöjning på 1,5-2 procent av BNP.
Inkomstsidan
• Oförändrade skattesatser innebär i stort sett konstant
skattekvot – skatteintäkterna växer i takt med BNP.
Skat t ekvot
Pr ocent av BNP
50
50
48
48
46
46
44
44
42
42
40
2015
2020
2025
2030
2035
2040
2045
2050
2055
40
2060
20 14 32 5, 17 :3 4, Pr e0 1S kt o1 46 0
Utgiftssidan
So c i a l a t r a ns f e r e r i ng a r
P r o ce n t a v BNP
9
9
8
8
7
7
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
0
2015
2020
2025
2030
Sta t o ch k o m m u n se k to r
P r e m i e p e n si o n s sy ste m e t
2035
2040
2045
2050
2055
0
2060
Ål d e r sp e n s i o n s sy s te m e t
2014325,
17:34,
Pres0
Offentlig konsumtion
• Nästan tre fjärdedelar av offentlig konsumtion utgörs av
individbaserade tjänster; resterande del ”gemensam”.
Offentlig konsumtion
Procent av BNP
Gemensam
konsumtion; 7,9
Socialt skydd;
5,8
Hälso- och
sjukvård; 6,6
Utbildning; 6,2
• Individbaserad offentlig konsumtion i hög grad åldersberoende.
Offentlig konsumtion per person
Kronor respektive procent av BNP per capita, 2005
250,000
80
70
200,000
60
50
150,000
40
100,000
30
20
50,000
10
0
0
Hälso- och sjukvård
Utbildning
Socialt skydd
Demografisk utveckling
• Den demografiska försörjningskvoten har börjat stiga…
Demogr af i s k f ör s ör jnings kv ot
Be fol k ni ng utanfö r a r be tsför ål de r som ande l a v be fol k ni ng e n i ar b e tsfö r å l de r
0,96
0,96
0,92
0,92
0,88
0,88
0,84
0,84
0,80
0,80
0,76
0,76
0,72
0,72
0,68
1980
1990
2000
2010
2020
2030
2040
2050
0,68
2060
Anm. Arbetsför ålder: 20-64 år
2014325, 17:34, Pres04Forskvot
• … och förklaras av att andelen äldre ökar.
Ä ldre- oc h barnf örs örjnings kvot
Som andel ar av befolk ni ngen i ar be tsför ål der
0,52
0,52
0,48
0,48
0,44
0,44
0,40
0,40
0,36
0,36
0,32
0,32
0,28
1980
1990
2000
2010
Äldr e fö r sö r jni ngsk v o t
2020
2030
2040
2050
0,28
2060
Ba r nför sör jningsk v o t
2014325, 17:34, Pres05Forskvot2
Bibehållet åtagande för offentlig konsumtion?
• Konstant volym per brukare ─ ”oförändrad standard”.
• Konstant personaltäthet
─ konstant antal personaltimmar per brukare
─ ökad volym per brukare, givet viss produktivitetsutveckling
─ ”ökad standard”
• Ökande utgiftsandel för offentlig konsumtion vid bibehållen
personaltäthet i välfärdstjänsterna…
Of f ent li g kons umt ion
Pr oce nt a v BNP
31
31
30
30
29
29
28
28
27
27
26
2015
2020
2025
2030
2035
2040
2045
2050
2055
26
2060
20 143 2 5 , 17 :3 4 , P re s 12 Nko olb np b
• …leder till offentliga utgifter som överskrider inkomsterna…
Pr i mä r a ut gi f t e r oc h i nk oms t e r , of f e nt l i g s e k t o r
Pr oce nt a v BNP
51
51
50
50
49
49
48
48
47
47
46
46
206 0
201 5
202 0
Utg i fte r
202 5
203 0
203 5
204 0
204 5
205 0
205 5
I n k o mste r
20 1 43 2 5, 17 : 3 4, Pr e s 15 P ut o tb
• … och skapar ett växande underskott i de offentliga finanserna.
F i n a ns i e l l t s p a r a n de i o f f e nt l i g s e k t o r
P r o ce n t a v BNP
0,0
0,0
-0,5
-0,5
-1,0
-1,0
-1,5
-1,5
-2,0
-2,0
-2,5
-2,5
-3,0
-3,0
-3,5
-3,5
-4,0
-4,0
2060
2015
2020
2025
2030
2035
2040
2045
2050
2055
20 1 4 3 2 5,
1 7 : 3 4,
P r e s 09 F s o
• Med bibehållen personaltäthet i välfärdstjänsterna behövs en
omgående och permanent skattehöjning på ca 2 procent av BNP för
att uppnå långsiktig hållbarhet i de offentliga finanserna.
Sk a t t e k v o t ( v i d b i b e hå l l e n pe r s o n a l t ä t h e t )
P r o ce n t a v BNP
52
52
51
51
50
50
49
49
48
48
47
47
46
46
45
45
44
44
43
43
95
00
05
10
15
20
Sk a tte k v o t so m g e r h å l l b a r h e t
25
30
35
40
45
50
O fö r ä n d r a d e sk a tte sa tse r
55
60
Sammanfattande slutsatser
• Inga alarmerande obalanser i de offentliga finanserna som indikerar
långsiktig ohållbarhet.
• Begränsad omfattning på behovet av skattehöjningar vid bibehållen
personaltäthet i välfärdstjänsterna, vilket är en förhållandevis ambitiös
tolkning av ett bibehållet offentligt åtagande.
• Höjd pensionsålder skulle minska behovet av skattehöjningar för att
finansiera bibehållen personaltäthet i välfärdstjänsterna.
• Förbättrad hälsa i högre ålder skulle minska utgiftstrycket.
• Däremot skulle sämre sysselsättningsutveckling och/eller långsammare
utveckling av antalet arbetade timmar öka behovet av skattehöjningar för att
bibehålla personaltätheten i välfärdstjänsterna.
Se även fördjupningen ”Den långsiktiga hållbarheten i de offentliga finanserna” i
Konjunkturläget, mars 2014.

similar documents