Opdracht gevolgen maquiladoras

Report
Mexico - VS
INVLOED MAQUILADORA’S OP
VERSCHILLENDE SCHAALNIVEAUS
PROGRAMMA


Wat zijn de gevolgen van de komst van
maquiladora’s?
Op welke manier kun je deze gevolgen indelen?


Herkomstgebieden
Vestigingsgebieden



Nationale schaal
Regionale schaal
Lokale schaal
SCHAALNIVEAUS
Mondiaal niveau
 Continentaal niveau
 Nationaal niveau
 Regionaal niveau


Lokaal niveau
-
-
wereld
werelddeel
landelijk
provincie,
streek of
landsdeel
plaatselijk
SCHAALNIVEAUS
Mondiaal niveau
 Continentaal niveau
 Nationaal niveau
 Regionaal niveau


Lokaal niveau
-
-
wereld
werelddeel
landelijk
provincie,
streek of
landsdeel
plaatselijk
SCHAALNIVEAUS
Mondiaal niveau
 Continentaal niveau
 Nationaal niveau
 Regionaal niveau


Lokaal niveau
wereld
werelddeel
landelijk
provincie,
streek of
landsdeel
plaatselijk
DIMENSIES
Fysische dimensie
Natuurlijke processen die van
invloed zijn op een verschijnsel of
gebied
Sociaal-culturele dimensie De cultuur van een groep mensen,
de wijze waarop ze met elkaar
samenleven
Politieke dimensie
De politieke invloed van
overheden en belangengroepen
staat centraal
Economische dimensie
De invloed van de wijze waarop
mensen produceren en
consumeren
OPDRACHT GEVOLGEN MAQUILADORAS
1.
Werk in tweetallen en vul het schema zo
volledig mogelijk in.
OPDRACHT GEVOLGEN MAQUILADORAS
1.
Werk in tweetallen en vul het schema zo
volledig mogelijk in.
Gevolgen
Economisch
Nationaal
Regionaal
Lokaal
Sociaal-cultureel
Fysisch (milieu)
Politiek
Welke gevolgen heeft de vestiging van buitenlandse
bedrijven in het grensgebied van Mexico en de VS op
nationale, regionale en lokale schaal?
OPDRACHT GEVOLGEN MAQUILADORAS
1.
2.
Werk in tweetallen en vul het schema zo volledig
mogelijk in.
Gebruik de volgende bronnen:
a)
b)
c)
3.
De gegevens die je hebt verzameld uit de lessen /
aantekeningen
Lesboek
Grote Bosatlas
Deel de gevolgen in naar:
a)
b)
c)
Schaalniveau
Dimensie
Herkomst- of vestigingsgebied
4.
Klassikale nabespreking: tweetallen bespreken
hun uitwerking van een bepaald schaalniveau en
dimensie.
Indien nodig vult de klas aan……
Tijdsduur: 15 minuten
GEVOLGEN VAN MAQUILADORAS
Gevolgen
Economisch
Sociaal-cultureel
Nationaal
 Geweldige trek naar de grensstreek (getrapte migratie)
 Toename BNP
 Toename buitenlandse investeringen
 Mexico enorm afhankelijk v/d VS
 Mexicaanse economie profiteert nauwelijks (3% van eindproducten
worden in Mexico aangeschaft)
 Toename aantal Mexicanen onder armoedegrens
 Noorden van Mexico werd economisch veel belangrijker ten koste van
Mexico-stad
 Door stijgende lonen worden maquiladoras verplaatst naar het zuiden of
buitenland
 Eigen industrie verdwijnt (maquiladoras in handen van multinationals)
 Vermenging waarden & normen stad-platteland
Fysisch (milieu)

Afname voedselproductie
Politiek


Liberalisering
Mexico-stad krijgt niet meer alle aandacht
GEVOLGEN VAN MAQUILADORAS
Gevolgen
Regionaal
Economisch



Sociaal-cultureel 

Verlies arbeidskrachten landbouw (H)
Komst werkgelegenheid (V)
Toename smokkelactiviteiten naar VS (V)
Toename culturele invloeden VS in Mexicaanse grensstreek (H)
Slechte arbeidsomstandigheden (V)
Fysisch (milieu)




Luchtverontreiniging (V)
Watertekorten & daling grondwaterspiegel (V)
Illegaal dumpen van industrieel afval (V)
Woestijn verandert in stedelijke bebouwing en industriegebieden
Politiek

Ontstaan vakbonden (V)
GEVOLGEN VAN MAQUILADORAS
Gevolgen
Economisch
Lokaal
 Geen investeringen in lokale economie (H)
 Huizen opgeknapt met ‘migrantengeld’ (H)
 Geen toepassing opgedane werkervaring eigen dorp (H)
 Huisvestingsprobleem; krottenwijken, geen eigendomsrechten(V)
 Slechte voorzieningen (V)
 Stad zonder hart (V)
 Duurder levensonderhoud (V)
 Achterblijvers (ouderen) inkomensafhankelijk van opgestuurd geld migranten (H)
 Veel verschil tussen armoede en rijkdom (V)
Sociaal-cultureel  Mensen verliezen familie (H)
 Ontvolking & vergrijzing; jongeren trekken weg (H)
 Invloed kerk vermindert (H)
 Familiebanden worden zwakker(H)
 Ouderlijk gezag neemt af (H)
 Bedreiging gemeenschapszin in oude dorpen (H)
Fysisch (milieu)  Luchtverontreiniging (V)
 Watertekorten (V)
 Daling grondwaterspiegel (V)
 Illegaal dumpen van industrieel afval (V)
Politiek
GEVOLGEN VAN MAQUILADORAS
Gevolgen
Nationaal
Regionaal
Lokaal
Economisch

Geweldige trek naar de grensstreek (getrapte
migratie)
Toename BNP
Toename buitenlandse investeringen
Mexico enorm afhankelijk v/d VS
Mexicaanse economie profiteert nauwelijks (3% van
eindproducten worden in Mexico aangeschaft)
Toename aantal Mexicanen onder armoedegrens
Noorden van Mexico werd economisch veel
belangrijker ten koste van Mexico-stad
Door stijgende lonen worden maquiladoras verplaatst
naar het zuiden of buitenland
Eigen industrie verdwijnt (maquiladoras in handen van
multinationals)






Vermenging waarden & normen stad-platteland









Sociaal-cultureel

Verlies arbeidskrachten landbouw (H)
Komst werkgelegenheid (V)
Toename smokkelactiviteiten naar VS (V)

Geen investeringen in lokale economie (H)
Huizen opgeknapt met ‘migrantengeld’ (H)
Geen toepassing opgedane werkervaring eigen dorp
(H)
Huisvestingsprobleem; krottenwijken, geen
eigendomsrechten(V)
Slechte voorzieningen (V)
Stad zonder hart (V)
Duurder levensonderhoud (V)
Achterblijvers (ouderen) inkomensafhankelijk van
opgestuurd geld migranten (H)
Veel verschil tussen armoede en rijkdom (V)
Toename culturele invloeden VS in Mexicaanse
grensstreek (H)
Slechte arbeidsomstandigheden (V)






Mensen verliezen familie (H)
Ontvolking & vergrijzing; jongeren trekken weg (H)
Invloed kerk vermindert (H)
Familiebanden worden zwakker(H)
Ouderlijk gezag neemt af (H)
Bedreiging gemeenschapszin in oude dorpen (H)




Luchtverontreiniging (V)
Watertekorten (V)
Daling grondwaterspiegel (V)
Illegaal dumpen van industrieel afval (V)






Fysisch (milieu)

Afname voedselproductie




Luchtverontreiniging (V)
Watertekorten & daling grondwaterspiegel (V)
Illegaal dumpen van industrieel afval (V)
Woestijn verandert in stedelijke bebouwing en
industriegebieden
Politiek


Liberalisering
Mexico-stad krijgt niet meer alle aandacht

Ontstaan vakbonden (V)
(H)=Herkomstgebied
(V)=Vestigingsgebied

similar documents