Presentation med diagram 1/2014

Report
MakroNytt 1-2014
Samtliga diagram
Diagram 1. BNP i Sverige, säsongrensad
Procentuell förändring från föregående kvartal i årstakt
resp. miljarder kronor i 2012 års priser
Källa: SCB och Sveriges kommuner och Landsting.
2014-02-14
MakroNytt 1/2014
Diagram 2. BNP och arbetade timmar
Indextal 2007 kvartal 4 = 100
Källa: SCB och Sveriges kommuner och Landsting.
2014-02-14
MakroNytt 1/2014
Diagram 3. Relativ arbetslöshet och timlöneökningar
Procent av arbetskraften respektive procentuell förändring
Källa: SCB och Sveriges kommuner och Landsting.
2014-02-14
MakroNytt 1/2014
Diagram 4. Underliggande nominellt resp. realt
skatteunderlag samt arbetade timmar för anställda
Procentuell förändring
Källa: SCB och Sveriges kommuner och Landsting.
2014-02-14
MakroNytt 1/2014
Diagram 5. Kommunsektorns reala intäkter, kostnader
och skatteunderlag
Index 2005 = 100
Källa: SCB och Sveriges kommuner och Landsting.
2014-02-14
MakroNytt 1/2014
Diagram 6. BNP i Sverige och på våra viktigaste
exportmarknader
Procentuell förändring
Källa: SCB och Sveriges Kommuner och Landsting.
2014-02-14
MakroNytt 1/2014

similar documents