STATISTIK - jyttemelin.dk

Report
STATISTIK
Nat og Rebecca 
HVORNÅR STØDER MAN PÅ STATISTIK I
HVERDAGEN?
F.eks. til ulykkesstatistikker, indtægtsforhold for
borgere i Danmark
 Kan f.eks. også anvendes til at sammenligne
BNP landene imellem.
 I diverse medier. Eksempelvis som diagrammer i
Tv-avisen angående aktiemarkedet

DISKRETE OBSERVATIONER:
Bruges ved konkret og præcis data
 Anvendes når der er tale om et begrænset antal
observationer
 Du kan kende en diskret observation ved at dette
er ”hele tal” (såsom 1,2,3,4,5)
 Bruges fx til karaktergivning
 Ved diskrete observationer anvendes altid
trappediagrammer og pindediagrammer

GRUPPEREDE OBSERVATIONER:
Ikke ”præcise tal” (inddelt i ”grupper”
(intervaller))
 Angives med klammer [1-5] eks.
 Disse benyttes når man fx har med en månedlig
indkomst at gøre, eller højden på en flok
mennesker
 Ved grupperede observationer anvendes altid
sumkurver og søjlediagrammer

DISKRIPTORER:
Frekvens (hyppighed/antal observationer)
 Hyppigheden (viser hvor mange gange hver
observation forekommer)
 Typetallet (det tal der forekommer flest gange i en
talrække)
 Kvartilsæt - indeholder 3 kvartiler.
1. kvartil finder man ved 25%
2. kvartil finder man ved 50% = medianen
3. kvartil finder man ved 75%
 Summerede frekvens (fortæller den summerede
hyppighed i procent (%))
 Gennemsnittet (”det mest typiske tal”)
 Ved diskrete observationer anvendes altid
trappediagrammer og pindediagrammer.

EKSEMPEL PÅ UDREGNING FOR DISKRETE
OBSERVATIONER:
100%
75%
50%
25%
0%


ℎ
-3
2
7
Gennemsnittet kan bestemmes på flere måder.
Den første siger: Læg alle observationerne sammen og divider med antallet af observationer:

=

= 

Den anden ser således ud:

=  ∗ 
=


12
Frekvensen findes ved følgende formel: *100

n= antal i alt
Den summerede frekvens finder man ved at + frekvenserne med hinanden, således:
5
5+5 =10
10+20 = 30
30+25= 55
osv.
Den summerede frekvens skal altid give 100 i den sidste kolonne.
17
EKSEMPEL FOR UDREGNING AF
GRUPPEREDE OBSERVATIONER:
100%
75%
50%
25%
0%
165

-

175
185
195
Da de såkaldte ”interval-klammer” ikke fungere til at
lave tabeller med i nogle matematiske programmer,
angiver man i stedet hvert interval med vi (venstre
interval) mi (midt interval) og hi (højre interval).
Man finder midt intervallet ved denne formel:
(vi+hi)/2
Når gennemsnittet for en grupperet observation skal
findes anvendes mi
205

similar documents