félév

Report
A Tanulmányi és
Vizsgaszabályzat és
a kari tanrend
legfontosabb pontjai
Tájékoztató az I. évfolyamnak
Dr. László Gyula
A Tanulmányi Bizottság elnöke
A kredit-rendszer
•Kredit (30 óra/kredit, 30 kredit/félév)
•ECTS (European Credit Transfer System)
•Kredittranszfer (megszerzett kredit, jegytől
független, 75%, jegy befogadásával)
•KKK = Képzési és kimeneti követelmények
(kimeneti szabályozás)
•Önállóság és mobilitás: lehetőség és
felelősség. (Egyéni tervezés és folyamatos
kontroll kell.)
2
Az „illetékesek”
•
•
•
•
Évfolyam-felelős
HÖT Tanulmányi felelős
Tanulmányi Osztály
TB: valamely tanulmányi és vizsgaügy
intézése iránti kérelem és
• KÁB: kreditátvitel, kreditbeszámítás
50% hallgató – 50% oktató
• Dékán: méltányosság (csak egyszer!)
• Jogorvoslat: Másodfokú Tanulmányi
Bizottság
3
A hallgatói jogviszony
• beiratkozás: a hallgatói jogviszony létesítése,
kizárólag az első regisztrációs időszakban
• bejelentkezés: a hallgató nyilatkozata arról,
hogy tanulmányait folytatni kívánja
• utólag: kivételes esetben, a TB-től kérelmezheti,
a harmadik hét végéig
• aktív / passzív félév (szünetel: nyilatkozat
alapján vagy a bejelentkezés hiányában; 4 héten
belül kérelemre; többször is, de egymást
követően max. két félévben lehet)
4
Tanterv és tanrend
Tanterv
• Tárgyak, kreditek, mérföldkövek
• Ajánlott tanterv
Tanrend
• meghirdetetett oktatási rend: kurzusok
(foglalkozás, oktató, terem, időpont)
• kurzus, tárgykurzus (ea, gyak),
vizsgakurzus
• egyéni tanrend
• kedvezményes tanulmányi rend
5
A tanév
A tanév rendje
• két, öt hónapból álló félév
• a félév részei
– a regisztrációs időszak (orientáció,
beiratkozás, kurzusfelvétel) és
– a képzési időszak (min. 13 hét
szorgalmi időszak, min. 20 munkanap
vizsgaidőszak)
• a félév kezdete: szeptember/február első
hétfőjével kezdődő hete
6
A kurzus felvétele és követelményei
Kurzusfelvétel
 „rendes” a regisztrációs időszakban
 „pót” a szabad helyekre, az előbbit
követően
 „végleges” a kurzusfelvételi időszak
végével, rögzíti a TO – ellenőrizzék! (8
nap, nincs TB, jogvesztő)
Előfeltétel: I. - II.
Tartalom, követelmény: sillabusz
Tanterven kívül:
 +20%
 +10% („Campus”-kredit)
7
Tárgy-típusok
a)
b)
c)
•
Alaptárgy (AT)
Kötelezően választható tárgy (KV)
Szabadon választható tárgy (SZV)
AT: 2 óra ea. és 2 óra gyak. + KV együtt
vagy
• AT: 2 óra ea. és 2 óra gyak. + KV külön
• Az AT minden félévben, a KV tanterv
szerint
• SZV: a megadott választék (1-4; 5-6 külön,
a KV nem!) + Campus
8
A félév beosztása
• A félévben két beszámoló hét van,
nagyságrendileg a 7. és 14. héten
• Azok a tárgyak, amelyek félévközi jegyet
adnak, a beszámoló heteken íratnak
dolgozatot, ezen a héten nem tartanak
foglalkozásokat.
• A kötelező (AT) tárgyak a beszámoló
heteken is tartanak előadást/gyakorlatot.
9
A munkanap beosztása
Napi 8 idősávos tanrend, 75 perces
tanórákkal és 15 perces szünetekkel:
1.sáv: 8.00 – 9.15
2.sáv: 9.30 – 10.45
3.sáv: 11.00 – 12.15
4.sáv: 12.30 – 13.45
5.sáv: 14.00 – 15.15
6.sáv: 15.30 – 16.45
7.sáv: 17.00 – 18.15
8.sáv: 18.30 – 19.45
10
Részvétel a foglalkozásokon
A részvétel hallgatói kötelesség,
• mindenféle hiányzás elfogadható mértéke
az összes órák 15-30%-a
• részletek a sillabuszban
• Minden előadás nyitott, a gyakorlat is (az
oktató engedélyével), de kurzusfelvétel
nélkül nincs teljesítményértékelés
• Hang- vagy képfelvétel csak az oktató
engedélyével készíthető
11
Az ismeretek ellenőrzése
Számonkérés
• vizsga
• javító vizsga (uv), ismétlő javítóvizsga
(összesen egy időszakban 3x)
– távolmaradás esetén nem értékelhető,
de költségtérítés kérhető
• értékemelő vizsga (javító) – egyszer
(végleges)
12
Vizsga-típusok
• Kollokvium: a szorgalmi időszakban nincs
külön számonkérés, a vizsga a
vizsgaidőszakban történik
• Félévközi jegy: csak zárthelyi vagy házi
dolgozat (beadandó otthoni munka), a
szorgalmi időszakban
• Gyakorlati jegy: a félév közben végzett
aktivitással (a szorgalmi időszakban)
megszerzendő érdemjegy
• Aláírás: vizsgajegy megadása nélkül
igazolja, hogy a hallgató az adott tárgy
félévközi elvárásainak megfelelt
13
Vizsga-típusok
AT:
– nem írat dolgozatot a beszámoló héten,
– a szeminárium teljesítését aláírással igazolják; ez a vizsgára
bocsátás feltétele
Ha a hallgató
– nem szerezte meg az aláírást, a következő alkalommal a teljes
tárgyat, szemináriummal együtt kell, hogy felvegye és teljesítse,
– megszerezte az aláírást, de a vizsga nem sikerült, a következő
tárgyfelvétel alkalmával már az előző félévi aláírással vizsgázhat, de
a korábban esetleg megszerzett bónusz pontokat nem viszi magával.
Az AT a KV-teljesítmény és az AT-kollokvium összeszámításával adja meg az érdemjegyet és kreditet
– A KV aláírás az AT belépési feltétele.
– Ha sikerül megszerezni az aláírást, de nem sikerül az AT kreditjét
megszerezni, a KV-t nem kell megismételni, az aláírást (és a
teljesítményt) a hallgató viszi magával.
– Ha nem sikerül megszerezni az aláírást, új tárgyfelvétel szükséges.
14
Vizsga-típusok
• A közgazdasági és üzleti I-II. féléves „KV” tárgyak
számonkérése félévközi vizsga, az értékelés
jeggyel történik.
• Az SZV tárgy vizsgája lehet félévközi vizsga vagy
gyakorlati jegy.
• A szakos képzésben (5-6. félév) a kötelező tárgyak
számonkérése a vizsgaidőszakban, a KV és SZV
tárgyak számonkérése félév közben történik.
• A félévközi jegy esetén a TVSZ szerinti három
vizsgalehetőség:
– az első a beszámoló heteken megírandó dolgozat,
– a második a vizsgaidőszak első hetében megírható
javítás,
– a harmadik a vizsgaidőszak utolsó hetében megírható
javítás.
15
Vizsgakurzusok
•Az AT tárgyak – legalább 25 fő jelentkezése esetén –
minden félévben indulnak, vizsgakurzus 25 fő alatt
•A mintatanterv szerinti 1-4. féléves KV-tárgyakból
nincs vizsgakurzus
•A mintatanterv szerinti 5-6. féléves szakos kötelező
tárgyakból vizsgakurzus indítható :
– ha a mintatanterv szerinti félévben csak zárthelyi dolgozattal is
megszerezhető volt az érdemjegy (félévközi munka nem végezhető).
– 2+2-es tárgy esetén csak akkor, ha a hallgató teljesítette a
szeminárium (aláírás) feltételeit.
– a korábbi félévközi teljesítmények nem számítódnak be, a teljes
tananyagból kell (ún. 100 pontos) dolgozatot írni.
– biztosítani kell a három vizsga-lehetőséget, az elsőt a vizsgaidőszak
első hetében, a harmadikat (utolsót) a vizsgaidőszak utolsó hetében.
16
Vizsgarend
• „központi” vizsgaidőpontok, egyéni vizsgarend és
jelentkezés
• bejelentkezni legkésőbb a vizsga időpontja előtt
24 órával, lejelentkezni 48 órával lehet
• ha nem jelent meg a vizsgán a hallgató, jeggyel
nem értékelhető, de egy lehetőséget elvesztett
• újra csak akkor jelentkezhet, ha jegyét a
vizsgáztató az ETR-ben rögzítette
• írásbeli eredményének rögzítése az ETR-ben a
harmadik nap 15 óráig
• dolgozatba betekintés a vizsgaidőszak végéig
• szóbeli eredményének rögzítése a követő nap 12
óráig
18
Meg nem engedett eszközök
• Írásbeli számonkérés esetén a szerzői jogok
megsértése elégtelent, továbbá fegyelmi eljárást
von maga után.
• Ha a hallgató a számonkérés során más személyt
helyettesít, vagy valaki őt helyettesíti, a vizsgán
meg nem engedett módon segít másokat, vagy őt
segítik, illetőleg a vizsgán meg nem engedett
eszközt vesz igénybe, a hallgató vizsgáját
elégtelen (1) osztályzattal kell értékelni. A
vizsgáztató – az eset súlyosságától függően –
kezdeményezi a hallgató fegyelmi felelősségre
vonását.
19
Kifogásolási jog
• A hallgató a vizsgaidőszak lezárását követő 14
munkanapon belül kifogással élhet az ETR
rögzítéssel szemben.
• A TO a félév zárásakor ellenőrzi, hogy a
vizsgalapok, és az ETR adatai megegyeznek-e.
Ellenkező bizonyításáig a vizsgalap adatai a
hitelesek. A kifogás elbírálása érdekében a
vizsgadolgozatokat a tárgy oktatója a kifogás
alapján megindult eljárás befejezéséig, de
legalább a következő félév végéig köteles
megőrizni.
• A hallgatók a vizsgáztatással kapcsolatban
előforduló szabályzat-sértések miatt tizenöt
napon belül fordulhatnak a Másodfokú Tanulmányi
Bizottsághoz.
20
Tanulmányi okból történő átsorolás
Nem folytathatja tanulmányait államilag
támogatott képzésben a hallgató, ha
•az elmúlt két aktív félévben nem szerezte meg
legalább az ajánlott tantervben előírt kreditmennyiség
ötven százalékát, illetve
•a kötelező és a kötelezően választható tantárgyakból
megszerzett kreditek száma a beiratkozását követő
negyedik aktív félév elteltével kevesebb, mint 60.
– A hallgató a tanulmányai költségtérítéses formában
történő folytatásáról írásbeli nyilatkozatot tesz.
– Amennyiben ezt nem vállalja, hallgatói jogviszonya
megszűnik.
21
Elbocsátás tanulmányi okból
• egymást követő két alkalommal nem
jelentkezett be, vagy a szünetelést
követően nem kezdi meg tanulmányait,
• valamely tantárgyát háromszor felvette,
és nem teljesítette,
• a végbizonyítványt a képzési idő
kétszerese alatt (aktív és passzív
félévek) nem szerzi meg
– a dékán méltányosságból további egy
év haladékot engedélyezhet,
• feltéve, hogy a hallgatót – legalább két
alkalommal – felhívták erre.
22
Végül:
Kérem, hogy mindenki
• ismerje – nagyon alaposan – a szabályokat, mert
ez a rend feltétele
• alkalmazza a szabályokat, mert ez a tisztesség és
minőség feltétele
és remélem, hogy
• a szabályok nem fognak senkit visszatartani az
előmenetelben, valamint
• nem sok dolguk lesz a szabályzatokkal,
melyekhez előre is sok sikert kívánok!
Köszönöm a figyelmet!!
23

similar documents