การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา

Report
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา
หลักสู ตรเลขานุการคณะกรรมการประเมิน
OBJECTIVE
• เป้ าหมายของ IQA
• กระบวนการประเมิน IQA
• เทคนิคการเป็ นเลขานุการ
• การเตรียมการยกร่ างการเขียนรายงาน
• บทบาทหน้ าทีแ่ ละจรรยาบรรณ
• การประเมินคุณภาพผลการประเมิน-การประเมินอภิมาน
ทางานโดยไม่ มีการประเมินได้ ไหม ?
เรียนหนังสื อโดยไม่ ต้องมีการสอบได้ ไหม ?
สอนหนังสื อโดยไม่ ต้องมีการประเมินการสอนได้ ไหม ?
เดินทางโดยไม่ ต้องมีเป้ าหมายและทิศทางได้ ไหม ?
ประเมินไปทำไม ?
สอบไปทำไม ?
กำหนดเป้ ำหมำยไปทำไม ?
ประเมินไปทำไม ?
สอบไปทำไม ?
กำหนดเป้ ำหมำยไปทำไม ?
• ถ้ำไม่มีกำรประเมินแล้วคนจะตั้งใจทำงำนไหม?
ทราบได้ อย่ างไรว่ าผลงานบรรลุเป้าหมาย?
• ถ้ำไม่มีกำรสอบแล้วผูเ้ รี ยนจะตั้งใจเรี ยนไหม?
ทราบได้ อย่ างไรว่ าผู้เรียนมีความรู้ ?
• ถ้ำไม่มีกำรประเมินกำรสอน แล้วผูส้ อนจะตั้งใจสอนไหม?
ทราบได้ อย่ างไรว่ าผู้สอนมีความสามารถในการสอน?
• ถ้ำไม่มีเป้ ำหมำยและทิศทำง จะเดินทำงถึงสถำนที่ที่ตอ้ งกำรได้ไหม?
ทราบได้ อย่ างไรว่ าเดินทางถึงสถานทีท่ ี่ต้องการแล้ว?
สรุป
การประเมินเป็ นสิ่ งทีจ่ าเป็ นต้ องมี
“ ไม่ มีไม่ ได้ ”
ประเมิน........ อะไร ??
ประเมิน........ อย่ างไร ??
Concept
• คุณภาพ
• คุณภาพอุดมศึกษาไทย
• ตัวบ่ งชี้คุณภาพการศึกษา IQA
• การพัฒนาตัวบ่ งชี้เพิม่ เติม
ให้ สอดคล้ องกับบริบทเฉพาะของสถาบัน“PDCA”
DEFINITION
คุณภาพ / ระบบคุณภาพ
การประกันคุณภาพ
การตรวจสอบ / การประเมิน
ระบบ / กลไก
ดัชนี / เกณฑ์
คณ
ุ ภาพ คือ อะไร ?
คณ
ุ ภาพมีทสี่ ิ้นสุดหรื อไม ?
คณ
ุ ภาพชีวติ ของท่ าน
คือ อะไร ?
Definitions of quality on the Web:
• an essential and distinguishing attribute of something or someone; "the quality of mercy is not
strained"--Shakespeare
• a degree or grade of excellence or worth; "the quality of students has risen"; "an executive of
low caliber"
• a characteristic property that defines the apparent individual nature of something; "each town
has a quality all its own"; "the radical character of our demands"
• timbre: (music) the distinctive property of a complex sound (a voice or noise or musical sound);
"the timbre of her soprano was rich and lovely"; "the muffled tones of the broken bell summoned
them to meet"
• choice: of superior grade; "choice wines"; "prime beef"; "prize carnations"; "quality paper";
"select peaches"
• of high social status; "people of quality"; "a quality family"
wordnet.princeton.edu/perl/webwn
• Quality can refer to: # A specific characteristic of an object (the qualities of ice - i.e. its
properties)# The essence of an object (the quality of ice - i.e. "iceness")# The achievement or
excellence of an object (good quality ice - i.e. not of inferior grade)# The meaning of excellence
...
en.wikipedia.org/wiki/Quality
•Quality is rapper Talib Kweli's second album. It was released on December 16, 2002 under Rawkus Records. It had much
critical acclaim and had some commercial appeal from the song "Get By" produced by Kanye West.
en.wikipedia.org/wiki/Quality (album)
•The totality of features and characteristics of a product or service that bear on its ability to satisfy stated or implied needs.
strategis.ic.gc.ca/epic/site/stco-levc.nsf/en/h_qw00037e.html
•Consistent performance of a uniform product meeting the customer's needs for economy and function
www.gmpallet.com/glossary/
•In publishing parlance, the word quality in reference to a book category (such as quality fiction) or format (quality paperback)
is a term of art - individual works or lines so described are presented as outstanding products.
www.sedgeband.com/glossary.html
•Relates to the characteristics by which customers or stakeholders judge an organisation, product or service. Assessment of
quality involves use of information gathered from interested parties to identify differences between user's expectations and
experiences.
www.aph.gov.au/DPS/publications/anrep2003/glossary.html
•In the context of GIS data, quality usually refers to how fit the data are for a particular purpose.
ahds.ac.uk/history/creating/guides/gis/sect101.html
•The degree of excellence of a thing.
www.esperanzaproperties.com/glossary.php
•The absence of any defect. The characteristics of a system that conforms to the original design. A system of quality would
have the following characteristics: 1. Maintainability (easy to add new functions), 2. Conformance to specifications (fulfilling
end user requirements), 3. ...
it.csumb.edu/departments/data/glossary.html
•The character of a chord given by its third, fifth, and seventh. The qualities are major, dominant, minor, tonic minor, halfdiminished and diminished. In theory augmented major and augmented (dominant) would also be 'qualities' but they are
usually just considered alterations.
www.apassion4jazz.net/glossary4.html
•Wiley Publications are known for their quality of content and high standards of production.
www.wiley.com/legacy/wileychi/ecc/publish.html
•A subjective classification of a structure intended to describe materials used, workmanship, architectural attractiveness,
functional design, and the like.
www.pcpao.org/glossary_contents.html
•We advice against the use of the rankings as global or partial indicator of quality. Impact or visibility describes better our aims,
but in the particular context of promotion of open and universal access to the scientific activities and results through the Web.
www.webometrics.info/glossary.html
•All Acromag products undergo rigid quality control procedures to ensure compliance with our published specifications.
Customers are welcome to observe our standard inspection procedures at a nominal charge.
www.acromag.com/aa_terms.cfm
•Definition: The percentage of data obtained that is "good" (eg not affected by clouds) Data Type: integer Possible Values: 0
<= x <= 100 Default: none Origin: WSC Instrument: Source: Rate of change: per sequence Comment: Never used. See the
Warning page.
bass2000.bagn.obs-mip.fr/New2003/Pages/thesaurus2001.html
•Absorbent, Ink.
www.absorbentprinting.com/help/glossary.php
•the totality of an entity’s properties which make it capable of satisfying an expressed or hypothetic need, that is, acceptability
or suitability for a given purpose;
www.unizg.hr/tempusprojects/glossary.htm
•Status summary. Scale runs from 0 - 10. This value is determined by 'sigma = int(VEL_RES/VEL_RMS)'. If 'sigma' is 3
standard deviations or less, the QUALITY value is '0' and the image is clean and sharp. ...
physics.usc.edu/solar/FITS.html
•The composite of material attributes, including performance features and characteristic, of a product or service
to satisfy a given need.
www.mmd.admin.state.mn.us/mn06008.htm
•Meeting expectation and requirements, stated and un-stated, of the customer.
www.vmec.org/glossary/
•The penetrating power of a photon beam, described in terms of half-value layer.
www.xrt.upenn.edu/Glossary.shtml
•to be at a high degree of excellence; something that is good or well done
www.groundwater.org/kc/kidsvocab.html
•the filling of time. Reality: sensation in general; points to being (in time). Negation: not-being in time.
www.bright.net/~jclarke/kant/princip1.html
•A subjective term used to describe how good or bad a wine is. Quality wines can be found at all price points.
www.winediva.com.au/articles/a-zwineterms.asp
•Thermodynamic term that indicates the relative amount of liquid present in saturated steam as a percent of the
total weight. The quality of steam is 100 percent minus the percent of liquid. Dry saturated steam has a quality
of 100 percent.
www.gaumer.com/Tech_glossary.pasp
•A criterion used in evaluating information. Quality describes how good an information source is in comparison
to other, similar sources.
lib.nmsu.edu/instruction/healthsci/vocab.html
•The State will be the sole judge in determining “equals” with regard to quality, price and performance. All
products delivered shall be newly manufactured and of the manufacturer’s current model, unless otherwise
specified.
https://www.cu.edu/psc/purchasing/vendor/po-terms.html
Google search
Quality
1,810,000,000 websites
Definition of Quality 478,000,000 websites
Quality of university 1010,000,000 websites
9 April 20174
คุณภาพ หมายถึง
• สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์-พันธกิจ-วัตถุประสงค์
• บรรลุเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้(กำรเป็ นไปตำมข้อกำหนด)
• ควำมเป็ นเลิศที่วดั ได้ดว้ ยเกณฑ์ที่ตำยตัว
• คุม้ ค่ำกับกำรลงทุน
• ควำมเหมำะสมกับสถำนกำรณ์
• กำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง
• ควำมพึงพอใจของลูกค้ำ
“
”
“
”
พรบ. การศึกษา 2542
ความมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษา
มาตรา 6 มุ่งพัฒนาคนไทยให้ เป็ นมนุษย์ ที่
สมบูรณ์ ท้งั ร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และ
คุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวติ
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อนื่ ได้ อย่ างมีความสุ ข
มาตรา 7 กระบวนการเรียนรู้ ต้องมุ่งปลูกฝังจิตสานึกทีถ่ ูกต้ อง
เกีย่ วกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็ นประมุข รู้ จกั รักษาและส่ งเสริมสิ ทธิหน้ าที่
เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความ
เป็ นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็ นไทย รู้ จกั รักษา
ผลประโยชน์ ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งส่ งเสริมศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้ องถิน่ ภูมิปัญญาไทย
และความรู้ อนั เป็ นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่ งแวดล้ อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้ จกั พึง่ ตนเอง มี
ความริเริ่มสร้ างสรรค์ ใฝ่ รู้ และเรียนรู้ ด้วยตนเองอย่ างต่ อเนื่อง
มาตรา 8 การจัดการศึกษาให้ ยดึ หลักดังนี้
1) เป็ นการศึกษาตลอดชีวติ สาหรับประชาชน
2) ให้ สังคมมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา
3) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ ให้ เป็ นไป
อย่ างต่ อเนื่อง
มาตรฐานการศึกษาของชาติ
3 มำตรฐำน
1. มำตรฐำนด้ำนคนไทยที่พึงประสงค์
เก่ ง + ดี + มีความสุ ข
2. มำตรฐำนด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ
3. มำตรฐำนด้ำนกำรสร้ำงและพัฒนำสังคม
แห่งกำรเรี ยนรู ้/ สังคมฐำนควำมรู ้
มาตรฐานอดุ มศึกษา
3 มำตรฐำน
1. มำตรฐำนด้ำนคุณภำพบัณฑิต
2. มำตรฐำนด้ำนกำรบริ หำรจัดกำรอุดมศึกษำ
ก. มาตรฐานด้ านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา
ข. มาตรฐานด้ านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา
3. มำตรฐำนด้ำนกำรสร้ำงและพัฒนำสังคมฐำนควำมรู้
คุณภาพของสถานศึกษา - ผลผลิตของสถานศึกษา
1.
2.
3.
4.
คุณภาพบัณฑิต
คุณภาพงานวิจัย
คุณภาพงานบริการวิชาการ
คุณภาพงานทานุบารุงศิลปฯ
……?
……?
……?
……?
ปริมาณและคุณภาพของผลผลิต
การประกันคุณภาพ การศึกษา (OLE)-EA
การประกันคุณภาพ วิชาการ-QAA
การประกันคุณภาพ สถานศึกษา-IA
การประกันคุณภาพ โรงพยาบาล -HA
ผานการประกันคณ
ุ ภาพ หมายความวา ?
EA
RA
SA
Quality is a Journey
Quality is not a destination
Indicator is a life
We have good schools
but bad education
Professor Thronton Husen
“ คุณภาพของมหาวิทยาลัยขึน้ อย่ ูกบั
ความเข้ มแข็งของสภามหาวิทยาลัย ”
“ อาจารย์ เป็ นอย่ างไร มหาวิทยาลัยก็เป็ นอย่างนั้น ”
“People do not perform what you expect,
But they do perform what you inspect”
อมเรศ ศิลาอ่ อน
ปัจจัยทีม่ ผี ลต่ อคุณภาพ
• Social change
• Technology change
• Value change (cost-effectiveness)
• Customer satisfaction change
(Needs, Expectation, Specification)
Quality is dynamic stage
Principle
IQA vs EQA
• ใครนำไปใช้ประโยชน์
• ใช้มำตรฐำนของใคร
• ควำมเหมือนที่แตกต่ำงในกำรพัฒนำ
การประเมิน
Internal assessment
1. เป้าหมายของสถาบัน
มาตรฐานของสถาบัน ( +สกอ )
(โดยมีพรบ.การศึกษา 2542
เป็ นมาตรฐานต่าสุ ด)
2. ใช้ ดัชนีชี้วดั +เกณฑ์ ของ
สกอ 44 ตัว+ ดัชนีชี้วดั ของสถาบัน
3. เพือ่ พัฒนา-ให้ สูงกว่ าเดิม
4. ทุก 1 ปี
5. โดยองค์ กรภายในหรือต้ นสั งกัด
External assessment
1. เป้าหมายของ ประเทศ
ตามพรบ. การศึกษาแห่ งชาติ 2542
2. ใช้ ดัชนีชี้วดั +เกณฑ์ ของ สมศ.
(+กพร+องค์ กรวิชาชีพ)
3. เพือ่ รับรอง-กากับไม่ ให้ ต่ากว่ านี้
4. ทุก 5 ปี
5. โดย องค์ กรภายนอก :- สมศ
Q Assurance
Q Accreditation
Q Control (9)
CQI
CQI
ผลิตบัณฑิต
(2+3)
IPO
CQI
บริ กำร
วิชำกำร (5)
IPO
Q Audit
วิสยั ทัศน์ (1)
พันธกิจ-แผน
IPO
CQI
บริ หำร (7)
กำรเงิน (8)
IPO
CQI
วิจยั
(4)
IPO
CQI
ศิลปวัฒนธรรม
(6)
IPO
Q Assessment
คุณภำพ
CQI
PDCA
Accreditation
A
P
C
D
PDCA
เวลำ
วัตถุประสงค์ของกำรประเมิน IQA
1. ประเมินระบบและกลไกขององค์ประกอบ 9 ด้ำน
2. ประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ IQA 23 ตัว
+ สมศ 18 ตัว ++++
3. ให้ขอ้ มูลย้อนกลับเพื่อพัฒนำคุณภำพ
(จุดเด่น, จุดที่ตอ้ งปรับปรุ งและข้อเสนอแนะ)
การประเมินผล = การวัดผล + การตัดสิ นใจ
ใครตัดสิ น
จุดที่วดั
วิธีกำรวัด
เพือ่ อะไร
ใครวัด
เพือ่ พัฒนาตนเอง
เพือ่ รับรองยืนยัน
การประเมินคุณภาพภายใน
ดำเนินงำนครบ 1 ปี – เขียน SAR ระดับ หน่ วยงานย่ อย
ประเมินตนเอง ระดับ หน่วยงำนย่อย --- ภำยใน
SAR/รายงานประจาปี ระดับมหาวิทยาลัย (internal+external indicator)
ตรวจสอบประเมินตนเองระดับมหำวิทยำลัย ---- ภำยใน
เตรียมความพร้ อม+เชิญผู้ประเมินระดับภายนอก –สมศ&กพร&วิชาชีพ
คณะ
คณะ
คณะ
Indicators ระดับมหาวิทยาลัย
Indicators ระดับคณะ/หน่ วยงาน
คณะ มหำวิทยำลัย
คณะ
คณะ
Library
หน่วย
ภำควิชำ
ภำควิชำ
ภำควิชำ
หน่วย
คณะ/หน่วยงำน
ภำควิชำ
Indicators ระดับภาค
ภำควิชำ
หน่วย
ห้องสมุด
อำจำรย์
นักศึกษำ
กำรเรี ยน
กำรสอน
หลักสู ตร
ภำควิชำ กำรเงิน
ประเมินผล
ห้องสมุด
บริ หำร
แผนการประเมินคุณภาพภายใน
1. ต้ องนาผลการประเมิน ไปใช้ ปรับปรุงการดาเนินงาน
ได้ ทนั ปี การศึกษาถัดไป
2. ส่ ง SAR และรายงานผลการประเมินให้ สกอ + เผยแพร่
ภายใน 120 วัน นับจากสิ้นปี การศึกษา (เดือน กย.)
Plan - ก่ อนเริ่มปี การศึกษา
Do - ดาเนินงานและเก็บข้ อมูล (มิย.ปี ปัจจุบัน-พค.ปี ถัดไป)
Check - ประเมินผล ช่ วงเดือน มิย.ปี ถัดไป-สค.ปี ถัดไป
Act - นาผลไปใช้ ปรับปรุงและส่ งรายงาน (เดือน กย.ปี ถัดไป)
กระบวนการประเมินคุณภาพ
• การเตรียมการของผู้ประเมิน ก่อนวันประเมิน
• การดาเนินการประเมินในวันประเมิน
• การดาเนินการหลังวันประเมิน
ขั้นตอนการประเมินในวันประเมินจริง
1. ขั้นเตรี ยมกำร-ประชุมก่อนกำรประเมิน
2. ขั้นกำรหำหลักฐำนและยืนยันหลักฐำน
3. ขั้นสรุ ปข้อมูลและตัดสิ นผลตำมเกณฑ์
4. ขั้นกำรเขียนรำยงำน
5. ขั้นกำรรำยงำนผลและให้ขอ้ มูลย้อนกลับ
ตัวอย่ างการวางแผนตรวจเยีย่ ม (เยีย่ มชม+เก็บข้ อมูล)
1. ผูบ้ ริ หำร, ทีมงำนบริ หำร
2. คณำจำรย์
3. บุคลำกรสำยสนับสนุน
4. คณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้อง
5. ภำควิชำ, สำขำ, สำนักงำน, กลุ่มงำน- ด้ำนกำรเรี ยนกำรสอน
หน่วยงำนสนับสนุน เช่น เลขำนุกำร, กำรเงิน, โสตทัศนูปกรณ์
6. นักศึกษำปัจจุบนั
7. ศิษย์เก่ำ
8. ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตและผูเ้ กี่ยวข้อง
9. สถำนที่เรี ยน, ห้องปฏิบตั ิกำร, หอพัก, ห้องสมุด
เทคนิคและวิธีการ
ทาหน้ าทีเ่ ป็ นเลขานุการ
การเตรียมความพร้ อมของ เลขานุการ
• ควำมรู ้
• ทักษะ
• จรรยำบรรณ
เทคนิค
1. ทักษะ/ศิลปะในกำรอ่ำน
2. ทักษะ/ศิลปะในกำรฟัง
3. ทักษะ/ศิลปะในกำรสังเกต
4. ทักษะ/ศิลปะในกำรบันทึกและกำรเขียนรำยงำน
5. ทักษะ/ศิลปะในกำรหำข้อมูล/เอกสำรเพิ่ม
6. ทักษะ/ศิลปะในกำรเขียนรำยงำน
เทคนิคการอ่ าน SAR
1. Scan SAR ทัง้ เล่ ม และ Common data set
2. จับประเด็นในภาพรวม - ระบบ, กลไก
3. Indicator - นิยามและเกณฑ์ ตัดสิน
4. Evidence - ข้ อมูลหลักฐานที่เป็ นจริง
5. Interpretation
6. Summary
อ่ ำนเอำเรื่ องและอ่ ำนเอำควำม - ห้ ำมอ่ ำนแบบหำเรื่ อง
เอกสำร
• SAR + ภำคผนวกประกอบ
• เอกสำรบันทึกคุณภำพ
- รำยงำนกำรประชุม, สัมมนำ
- รำยงำนผลกำรตรวจสอบ/ประเมินครั้งที่แล้ว
- รำยงำนผลกำรฝึ กอบรม
- รำยงำนกำรแก้ไขปัญหำ
มโนทัศน์ ทคี่ ลาดเคลื่อน ของการประเมินภายใน 10 ประการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
กำรประเมินเป็ นกำรจับผิดกำรทำงำนของบุคคลในหน่วยงำน
กำรประเมินเป็ นกำรทำงำนเสริ มนอกเหนือจำกงำนประจำและเพิ่มภำระ
กำรประเมินเป็ นกำรทำงำนเฉพำะกิจ / เป็ นครั้งครำว
กำรประเมินเป็ นกำรทำงำนเพื่อสร้ำงผลงำนของคนใดคนหนึ่ง
กำรประเมินเป็ นกำรทำงำนเพื่อหวังตำแหน่ง / ผลทำงกำรเมือง
กำรประเมินเป็ นกำรทำงำนเพรำะถูกบังคับให้ทำ
กำรประเมินเป็ นกระบวนกำรที่ทำอย่ำงไรก็ได้ / ใครประเมินก็ได้
กำรประเมินเป็ นกำรทำงำนในกลุ่มคนที่ได้รับมอบหมำยโดยเฉพำะ
กำรประเมินเป็ นกำรทำงำนที่ไม่ได้หวังเอำผลไปใช้ประโยชน์
กำรประเมินเป็ นกำรทำแล้วเก็บผลไว้รู้เฉพำะในกลุ่มคนทำ
มโนทัศน์ ทถี่ ูกต้ อง ของการประเมินภายใน 10 ประการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
กำรประเมินเป็ นกำรให้ขอ้ มูลที่ช่วยปรับปรุ งตนเองให้ดีข้ ึน
กำรประเมินเป็ นงำนที่ตอ้ งทำในวงจรทำงำนอยูแ่ ล้ว ไม่ใช่กำรเพิม่ ภำระ
กำรประเมินเป็ นงำนที่ตอ้ งทำอย่ำงต่อเนื่อง
กำรประเมินเป็ นงำนของทุกคน ไม่ใช่กำรสร้ำงผลงำนของใคร
กำรประเมินเป็ นงำนที่ตอ้ งทำด้วยใจเป็ นกลำง สะท้อนผลตำมควำมเป็ นจริ ง
กำรประเมินเป็ นงำนทุกคนต้องทำด้วยควำมเต็มใจและอยำกทำ
กำรประเมินต้องทำให้ถูกต้องตำมหลักกำร ผูท้ ำต้องมีควำมรู ้ในกำรประเมิน
กำรประเมินเป็ นเรื่ องที่ทุกฝ่ ำยที่เกี่ยวข้องต้องร่ วมมือกัน
กำรประเมินเป็ นงำนที่ตอ้ งเอำผลไปใช้พฒั นำตนเอง
ผลกำรประเมิน ต้องเผยแพร่ ให้ผเู ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ำยทรำบ
จรรยำบรรณ
และ
ข้อพึงปฏิบตั ิของเลขำนุกำร
เลขานุการที่ดี
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Service mind
มีความรู้+ทักษะ +จรรยาบรรณ
สามารถสื่อสารได้ ดี
ปฏิบตั ิงานร่วมกับผู้อื่นได้ ดี
ซื่อสัตย์ ไม่อคติ ตรงไปตรงมา ไม่ลาเอียง
ช่างสังเกตและแสวงหาข้ อเท็จจริง
ขยัน และตรงต่อเวลา
มีวฒ
ุ ิภาวะ
ทางานได้ ภายใต้ ภาวะกดดัน
มีความรับผิดชอบ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
องค์ ประกอบที่ 1
จุดเด่ น / จุดแข็ง
แนวทำงเสริ ม (เป้ ำหมำยและแผนกำร
1.
พัฒนำในปี ต่อไป)
1.
2.
2.
จุ ด อ่ อน/จุ ด ที่ ต้ องปรั บ ปรุ ง/ โอกาส แนวทางแก้ ไข / ปรั บปรุ ง(เป้ ำหมำยและ
แผนกำรพัฒนำในปี ต่อไป)
พัฒนา
1.
1.
2.
2.
องค์ ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
จุดเด่ น / จุดแข็ง
แนวทำงเสริ ม (เป้ ำหมำยและแผนกำร
1.
พัฒนำในปี ต่อไป)
1.
2.
2.
จุ ด อ่ อน/จุ ด ที่ ต้ องปรั บ ปรุ ง/ โอกาส แนวทางแก้ ไข / ปรั บปรุ ง(เป้ ำหมำยและ
แผนกำรพัฒนำในปี ต่อไป)
พัฒนา
1.
1.
2.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
รู ปแบบ การเขียนรายงานผลการประเมิน
รำยนำมผูป้ ระเมิน
บทนำ
บทสรุ ปผูบ้ ริ หำร
วิธีกำรและขั้นตอนกำรประเมิน (ตำรำงประเมิน)
ผลกำรประเมินตำมรำยตัวบ่งชี้ ( ตำรำง ป1 สกอ และ สมศ)
สรุ ปผลกำรประเมินในภำพรวม
6.1 ผลกำรประเมินตำม 9 องค์ประกอบ( ตำรำง ป2 และ ป2+ )
6.2 ผลกำรประเมินตำม 3 มำตรฐำนอุดมศึกษำ( ตำรำง ป3 และ ป3+)
6.3 ผลกำรประเมินตำม 4 ด้ำนของ BSC ( ตำรำง ป4 และ ป4+ )
6.4 ผลการประเมินตามมาตรฐานของสถาบัน ( ตำรำง ป5 และ ป5+ )
6.5 จุดแข็ง+แนวทำงเสริ ม, จุดที่ตอ้ งปรับปรุ ง+ข้อเสนอแนะ (เฉพำะ 9 อปก)
+ ข้ อเสนอแนะในการเขียน SAR
7. ภำคผนวก
Job Description
ของผูป้ ระเมินคุณภาพภายใน
1. รับรูแ้ ละเข้าใจบริบทของสถาบัน – อ่านจาก SAR (Organizational Profile)
2. ศึกษาตัวบ่งชีข้ อง สกอ. 23 ตัว + สมศ 18 ตัว+ ( ของสถาบัน)
3. พิจารณาผลการดาเนินงานและผลการประเมินตนเองของสถาบัน
4. เปรียบเทียบและประเมินระหว่างข้อ 2 และข้อ 3
5. สรุปผลการดาเนินงานทีไ่ ม่ได้เป็ นไปตามเป้าหมาย โดยพิจารณาร่วมกับ
บริบทของสถาบัน (ข้อ 1)
• What – ประเด็นไหน
• Why – ทาไมถึงแตกต่าง
• How to improve
การประเมินอภิมาน
(Evaluation for Evaluation)
1.
2.
3.
4.
Utility standards (U1-U7)
Feasibility standards (F1-F3)
Propriety standards (P1-P8)
Accuracy standards (A1-A12)
(Daniel L.Stufflebeam 1999)
ประโยชน์ (utility)
ระบุกลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยชัดเจน
ผู้ประเมินมีความรู้ความสามารถเชื่อถือได้
จัดลาดับคาถามที่มีความสาคัญ สามารถเพิม่ คาถามระหว่ างประเมิน
ได้ รวบรวมสารสนเทศทีส่ ามารถประเมินคุณค่ าความคุ้มค่าได้
คานึงถึงแหล่งข้ อมูล ผู้เกีย่ วข้ องทีส่ ามารถช่ วยตีคุณค่ าของสิ่ งทีถ่ ูก
ประเมิน
รายงานประเมินมีรายละเอียดชัด ชัดเจน ตอบคาถาม ใช้ ประโยชน์ ได้
ทางานประเมินเสร็จตามกาหนดเวลา
รำยงำนควำมก้ำวหน้ำตลอดช่วงกำรประเมิน รับฟังข้อมูลป้ อนกลับ
เพื่อทบทวนรำยงำนและกำรใช้ประโยชน์
ควำมเป็ นไปได้ (Feasibility)
ทำกำรประเมินเป็ นส่ วนหนึ่งของงำนประจำ เลือกวิธีกำรดำเนินงำนบน
ฐำนข้อมูลที่มีอยู่ กำหนดตำรำงกำรปฏิบตั ิงำนตรงตำมควำมเป็ นจริ ง
รู ้ทนั กำรเมืองที่อำจกดดันกำรปฏิบตั ิงำน สร้ำงพลังควำมร่ วมมือ รำยงำน
มุมมองที่ต่ำง ไม่ทำให้กำรประเมินบิดเบือน มีอคติ
ดำเนินกำรประเมินอย่ำงมีประสิ ทธิภำพ ให้สำรสนเทศที่สำมำรถ
ตรวจสอบได้ ใช้ประโยชน์จำกสิ่ งที่มีอยู่
ควำมเหมำะสม (Propriety)
ช่วยให้องค์กรมีขอ้ มูลที่นำไปปรับกำรให้บริ กำรได้เหมำะสม
ทำงำนตำมข้อตกลงสัญญำ
ไม่ล่วงละเมิดสิ ทธิ ของผูใ้ ห้ขอ้ มูล หรื อทำให้เกิดผลกระทบต่อผูอ้ ื่นจำกกำรประเมิน
มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี เคำรพสิ ทธิ ส่วนตัวผูใ้ ห้ขอ้ มูล ไวต่อควำมแตกต่ำงทำงวัฒนธรรม
เสนอผลกำรประเมินที่ยตุ ิธรรม สมบูรณ์ ทั้งที่บรรลุวตั ถุประสงค์และไม่บรรลุ
ทำรำยงำนตรงประเด็น มีควำมสมดุล เปิ ดเผยข้อค้นพบทั้งหมด เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
กรณี มีผลประโยชน์ขดั แย้ง ให้รำยงำนอย่ำงเปิ ดเผย ซื่ อสัตย์ ใช้นกั ประเมินหลำยคน
รับผิดชอบทำงกำรเงิน จัดสรรและใช้งบรำยจ่ำยอย่ำงประหยัด มีขอ้ มูลค่ำใช้จ่ำยในกำร
ประเมิน
ควำมถูกต้ อง (Accuracy)
จัดระบบเอกสำรเกี่ยวกับสถำบัน บันทึกกระบวนกำรดำเนินงำน
อธิบำยบริ บทข้อมูลเกี่ยวกับสถำบันที่ถูกประเมินอย่ำงชัดเจน
ออกแบบประเมินถูกต้องตำมหลักกำร
เครื่ องมือประเมิน ข้อมูล กำรวิเครำะห์ขอ้ มูล มีคุณภำพ
จัดทำรำยงำนบนฐำนข้อมูลที่เชื่อถือ ตรวจสอบได้
เขียนรำยงำนไม่ลำเอียง สมเหตุสมผล
มีกำรประเมินอภิมำน
• Internal meta-evaluation
• External meta-evaluation
 Formative meta-evaluation
 Summative meta-evaluation
การประเมินคุณภาพผลการประเมิน
ผู้ประเมิน ประเมินผลการทางานของตนเองและของทีม
ตัวอย่ าง
• ประเมินกำรเตรี ยมกำรก่อนประเมิน
• ประเมินกระบวนกำรเก็บข้อมูล :-กำรอ่ำนเอกสำร กำรสัมภำษณ์
• ประเมินกำรเขียนรำยงำน :- ควำมถูกต้อง ควำมเข้ำใจที่ตรงกัน
• ประเมินกำรรำยงำนผลและข้อเสนอแนะ
• ประเมินควำมถูกต้องของผลกำรประเมิน
Paradiam shift
มิตทิ ่ วั ไป
มิตสิ ูงสุด
• QA คือ กระบวนการตรวจสอบประเมิน
• Quality ขึ ้นอยู่กบั ทรัพยากร
• Indicator กาหนดสิ่งที่จะทาให้ ได้ คะแนนสูงสุด
• Assessor ต้ องรู้ indicatorอย่างดี ก็เพียงพอ
• QA คือ กระบวนการเรี ยนรู้ เพื่อมุง่ สู่คณ
ุ ภาพ
• Quality ขึ ้นอยู่กบั teamwork, customer, CQI
• Indicator is life ยืดหยุ่นได้ เพื่อมุง่ สู่ Goal
• Assessor ให้ กาลังใจ สนับสนุน ยืนยัน
กระตุ้นให้ เกิดCQI เป็ นกัลยาณมิตร
• QA process - holistic
• Final process คือ Quality culture
• QA process - Fragment
• Final process คือ การสอนผ่าน (รับรอง)

similar documents