سهم دولت - شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در

Report
‫باسمه تعالي‬
‫بسته سياستي بخش كشاورزي در اجراي طرح‬
‫هدفمند كردن يارانه ها‬
‫وزارت جهاد كشاورزي‬
‫موسسه پژوهشهاي برنامهريزي‪ ،‬اقتصاد كشاورزي و توسعه روستايي‬
‫‪89/1/24‬‬
‫پروژه ها‬
‫پرداخت مستقيم‬
‫ترجيحات و قيمتهاي تبعيض ي‬
‫حمايت هاي محصولي‬
‫خط مش ي ها‬
‫پروژه ها‬
‫ردیف‬
‫عنوان طرح پروژه ها‬
‫واحد‬
‫مقدار‬
‫‪1‬‬
‫بهینه سازی مصرف سوخت در واحدهای مرغداری‬
‫واحد مرغداری‬
‫‪17500‬‬
‫‪2‬‬
‫بهینه سازی مصرف سوخت در واحدهای گاوداری صنعتی شیری‬
‫واحد گاوداری‬
‫‪10000‬‬
‫‪3‬‬
‫بهینه سازی مصرف سوخت از طریق جایگزینی تراکتور و کمباین های فرسوده‬
‫دستگاه‬
‫‪150000‬‬
‫‪4‬‬
‫کشاورزی حفاظتی‬
‫هزار هکتار‬
‫‪3000‬‬
‫‪5‬‬
‫بهینه سازی سوخت با اصالح سیستم حرارتی گلخانه های کشور‬
‫واحد گلخانه‬
‫‪5000‬‬
‫‪6‬‬
‫طرح اصالح و احیاء باغات‬
‫هكتار‬
‫‪922290‬‬
‫‪7‬‬
‫پرداخت مستقيم به كشاورزان‬
‫هزارنفر‬
‫‪4300‬‬
‫‪8‬‬
‫بهبود روشهای آبياري‬
‫ميليون هكتار‬
‫‪3.3‬‬
‫میزان اعتبار الزم برای طرح های پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی در راستای طرح هدفمند نمودن یارانه ها (کاهش مصرف‬
‫سوخت)‬
‫ارقام به میلیارد ریال‬
‫سرمایه گذاری (‪ 5‬ساله)‬
‫ردیف‬
‫عنوان طرح‬
‫واحد‬
‫مقدار‬
‫اعتبار عملیات‬
‫اجرایی‬
‫آورده‬
‫(توسط‬
‫شخص ی‬
‫دولت)‬
‫کاهش مصرف‬
‫میزان بازدهی‬
‫اعتبار مورد نیاز‬
‫میزان بازدهی‬
‫سوخت در سال‬
‫ساليانه از‬
‫برای سال اول‬
‫سال‬
‫در طی ‪5‬‬
‫(میلیون لیتر )‬
‫سال پنجم به‬
‫( سهم دولت)‬
‫اجرا‬
‫**‬
‫بعد‬
‫تسهیالت‬
‫سهم دولت سهم بانک‬
‫جمع‬
‫‪1‬‬
‫بهینه سازی مصرف سوخت در واحدهای‬
‫مرغداری‬
‫واحد مرغداری‬
‫‪17500‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3208‬‬
‫‪6417‬‬
‫‪9625‬‬
‫‪14621‬‬
‫‪4471‬‬
‫‪834‬‬
‫‪745‬‬
‫‪2‬‬
‫بهینه سازی مصرف سوخت در واحدهای‬
‫گاوداری صنعتی شیری‬
‫واحد گاوداری‬
‫‪10000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1000‬‬
‫‪2000‬‬
‫‪3000‬‬
‫‪5974‬‬
‫‪1827‬‬
‫‪260‬‬
‫‪305‬‬
‫‪3‬‬
‫بهینه سازی مصرف سوخت از طریق‬
‫جایگزینی تراکتور و کمباین های فرسوده‬
‫دستگاه‬
‫‪150000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪58500 39000 19500‬‬
‫‪8829‬‬
‫‪2700‬‬
‫‪5070‬‬
‫‪450‬‬
‫‪4‬‬
‫کشاورزی حفاظتی‬
‫هزار هکتار‬
‫‪3000‬‬
‫‪1500‬‬
‫‪473‬‬
‫‪393‬‬
‫‪785‬‬
‫‪1178‬‬
‫‪3261‬‬
‫‪158‬‬
‫‪138‬‬
‫‪5‬‬
‫بهینه سازی سوخت با اصالح سیستم‬
‫حرارتی گلخانه های کشور‬
‫واحد گلخانه‬
‫‪5000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪500‬‬
‫‪1000‬‬
‫‪3500‬‬
‫‪4500‬‬
‫‪12263‬‬
‫‪260‬‬
‫‪625‬‬
‫‪1500‬‬
‫‪973‬‬
‫‪25101‬‬
‫‪51702‬‬
‫‪76803‬‬
‫‪6582‬‬
‫‪2263‬‬
‫جمع کل‬
‫*رقم درج شده بدون افزایش تولید در هر سال آورده شده است ‪.‬‬
‫** كاهش مصرف سوخت ساليانه از سال پنجم به بعد ‪.‬‬
‫‪*1368‬‬
‫‪3750‬‬
‫میزان اعتبار الزم برای طرح های پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی در راستای طرح هدفمند نمودن یارانه ها(افزایش بهره وری )‬
‫ارقام به میلیارد ریال‬
‫سرمایه گذاری (‪ 5‬ساله)‬
‫ردیف‬
‫عنوان طرح‬
‫واحد‬
‫‪ 1‬طرح اصالح و احیاء باغات هکتار‬
‫اعتبار عملیات‬
‫اجرایی‬
‫مقدار‬
‫(توسط آورده‬
‫دولت) شخص ی‬
‫‪922290‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫میزان‬
‫میزان‬
‫بازدهی اعتبار مورد‬
‫بازدهی در‬
‫ساليانه از نیاز برای سال‬
‫طی ‪5‬‬
‫سال اول ( سهم‬
‫سال‬
‫دولت)‬
‫پنجم به‬
‫اجرا‬
‫بعد‬
‫تسهیالت‬
‫سهم‬
‫دولت‬
‫سهم‬
‫بانک‬
‫‪9223‬‬
‫‪20826 68102 18446 9223‬‬
‫جمع‬
‫‪2398‬‬
‫جمع بندی میزان اعتبار الزم برای طرح های پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی در راستای طرح هدفمند نمودن یارانه ها‬
‫ارقام به میلیارد لایر‬
‫اعتبار ‪ 5‬سال‬
‫ردیف‬
‫عنوان طرح‬
‫‪1‬‬
‫پرداخت مستقیم به كشاورزان‬
‫اعتبار سال اول‬
‫اعتبار كل‬
‫اعتبار سهم دولت‬
‫اعتبار كل‬
‫اعتبار سهم دولت‬
‫‪64500‬‬
‫‪64500‬‬
‫‪6450‬‬
‫‪6450‬‬
‫میزان اعتبار الزم برای طرح های پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی در راستای طرح هدفمند نمودن یارانه ها‬
‫ارقام به میلیارد ریال‬
‫سرمایه گذاری (‪ 5‬ساله)‬
‫تسهیالت‬
‫ردیف‬
‫عنوان طرح‬
‫واحد‬
‫‪1‬‬
‫بهبود روش هاي آبياري‬
‫میلیون هکتار‬
‫اعتبار عملیات‬
‫اجرایی‬
‫مقدار‬
‫آورده‬
‫(توسط دولت) شخص ی‬
‫‪3.3‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫سهم‬
‫دولت‬
‫سهم‬
‫بانک‬
‫میزان‬
‫اعتبار مورد‬
‫میزان بازدهی بازدهی‬
‫نیاز برای سال‬
‫در طی ‪ 5‬ساليانه از‬
‫اول (سهم‬
‫سال اجرا سال پنجم‬
‫دولت)‬
‫به بعد‬
‫جمع‬
‫‪51000 149000 74500 74500‬‬
‫‪8450‬‬
‫فهرست‬
‫جمع بندی میزان اعتبار الزم برای طرح های پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی در راستای طرح هدفمند نمودن یارانه ها‬
‫ارقام به میلیارد ریال‬
‫اعتبار سال اول‬
‫ردیف‬
‫اعتبار ‪ 5‬سال‬
‫عنوان طرح‬
‫‪1‬‬
‫بهینه سازی مصرف سوخت در واحدهای مرغداری‬
‫‪9625‬‬
‫‪2‬‬
‫بهینه سازی مصرف سوخت در واحدهای گاوداری صنعتی شیری‬
‫‪3000‬‬
‫‪1000‬‬
‫بهینه سازی مصرف سوخت از طریق جایگزینی تراکتور و کمباین های‬
‫فرسوده‬
‫کشاورزی حفاظتی‬
‫‪58500‬‬
‫‪19500‬‬
‫‪15210‬‬
‫‪3150‬‬
‫‪1893‬‬
‫‪262‬‬
‫‪158‬‬
‫بهینه سازی سوخت با اصالح سیستم حرارتی گلخانه های کشور‬
‫‪5000‬‬
‫‪1000‬‬
‫‪1300‬‬
‫‪260‬‬
‫جمع اعتبارات طرح های کاهش مصرف سوخت‬
‫‪79275‬‬
‫‪26601‬‬
‫‪20055‬‬
‫‪6582‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫طرح اصالح و احیاء باغات‬
‫پرداخت مستقيم به كشاورزان‬
‫‪18446‬‬
‫‪64500‬‬
‫‪9223‬‬
‫‪64500‬‬
‫‪4796‬‬
‫‪6450‬‬
‫‪2398‬‬
‫‪6450‬‬
‫‪8‬‬
‫بهبود روشهای آبياري‬
‫‪149000‬‬
‫‪74500‬‬
‫‪16900‬‬
‫‪8450‬‬
‫جمع‬
‫‪ 9‬عمليات آب و خاك بمنظور مصرف بهينه آب *‬
‫‪311221‬‬
‫‪341350‬‬
‫‪652571‬‬
‫‪174824‬‬
‫‪170675‬‬
‫‪345509‬‬
‫‪48201‬‬
‫‪20481‬‬
‫‪68682‬‬
‫‪23880‬‬
‫‪10240‬‬
‫‪34120‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫جمع کل‬
‫* اين عمليات بصورت ده ساله اجرا گردد ‪.‬‬
‫اعتبار كل‬
‫اعتبار سهم دولت‬
‫اعتبار كل‬
‫اعتبار سهم دولت‬
‫‪3208‬‬
‫‪2503‬‬
‫‪834‬‬
‫‪780‬‬
‫‪260‬‬
‫‪5070‬‬
‫زماني‪ :‬فاصله طبيعي بين مصرف نهاده و توليد محصول در بخش كشاورزي‬
‫‪‬هزينه برق با تعرفه جدید در بخش کشاورزی با تاخیر ‪ 6‬ماهه از‬
‫توليدكنندگان بخش دريافت شود‪.‬‬
‫ترجيح‬
‫بخش ي‪ :‬قيمت متفاوت برخي حامل ها نسبت به ديگر بخش ها‬
‫در سال نخست تعرفه برق براي بخش كشاورزي حداكثر ‪ 20‬درصد تعرفه عمومي برق باشد‬
‫(‪ 100‬ريال) و ساالنه ‪ 20‬درصد به اين مقدار افزوده شود‪.‬‬
‫‪‬قيمت نفتگاز حداكثر ‪ 800‬ريال به ازاي هر ليتر منظور شود ‪ .‬چنانچه ترجيحي در اين‬
‫مورد مد نظر باشد‪ ،‬بخش كشاورزي در اولويت قرار گیرد‪.‬‬
‫بخش كشاورزي‬
‫•‬
‫•‬
‫حمايت‬
‫‪9‬‬
‫بخش كشاورزي از پرداخت هزينه تأمین آب مستثني شود‪.‬‬
‫افزايش قيمت آب كشاورزي منوط به تحويل حجمي آب در زمان و مكان مورد نياز كشاورز‬
‫خواهد بود‪ .‬تا پايان برنامه پنجم‪ ،‬حداكثر ‪ 50‬درصد از هزينه عمليات و نگهداري از كشاورزان‬
‫اخذ شود‪.‬‬
‫‪‬حمایت عام برای بخش کشاورزی‬
‫‪‬حمایت خاص برای برخی محصوالت کشاورزی‬
‫فهرست‬
‫حمايت خاص هر محصول‬
‫ گندم‬‫ ذرت‪ ،‬جو و ساير نهادههاي دامي‬‫ چغندرقند‪ ،‬دانههاي روغني و محصوالت صنعتي‬‫ برنج‪ ،‬حبوبات و محصوالت با فساد پذيري كم‬‫‪ -‬سيب زميني‪ ،‬پياز (محصوالت با فسادپذيري باال)‬
‫فهرست‬
‫‪10‬‬
‫پرداخت مستقيم بمنظور تشويق افزايش بهره وري‬
‫دريك دوره بهره برداري به منظور جلوگيري ازتكانه اوليه و آماده سازي براي طرح تحول اقتصادي ازطريق‬
‫نظام مهندس ي ( شرکت های خدمات فنی مهندس ی) وصندوق حمایت ازتوسعه سرمايه گذاري‪ ،‬پرداخت به‬
‫بهره برداراني كه ثبت اطالعات انجام دهند‪ ،‬صورت مي گيرد‪.‬‬
‫در سالهاي آتي یارانه و پرداخت های جبرانی به بهره برداراني تعلق مي گيرد كه گزارش ثبت اطالعات‬
‫داشته باشند‪ .‬همچنين برای افزايش بهره وري پرداخت های تشویقی صورت خواهد گرفت‪.‬‬
‫پرداخت مستقيم به توليدكنندگان محصوالت كه براساس سيستم ثبت اطالعات با توجه به دوره هاي گذشته‬
‫توليد *)‪ (APH‬ارتقائ بهرهوري يافته اند به عنوان ابزارحمايتي و مشوق ارتقاي بهرهوري پرداخت مي شود‪.‬‬
‫‪*Actual Production History‬‬
‫فهرست‬
‫خط مش ي ها‬
‫•تمامي پرداختها به کشاورزان(شبکه تعاونی بهعنوان نماینده کشاورزان عمل میکند)‪ ،‬فعالين بخش‬
‫خصوص ي مي باشند‬
‫•صندوق هاي حمایت ازتوسعه سرمايه گذاري مسيرپرداخت میباشد‬
‫•ارزیابی ميزان پرداخت بهعهده نظام مهندس ي كشاورزي ومنابع طبيعي خواهد بود‬
‫•وزارت جهاد كشاورزي هدايت و نظارت بر پرداختها و تاييد و اصالح برنامه هاي مورد نظر را پيگيري‬
‫خواهد نمود‪.‬‬
‫فهرست‬
‫احكام مرتبط‬
‫• بخش كشاورزي ازپرداخت هزينه تامين آب درسالهاي اوليه اجراي طرح مستثني خواهد بود‪.‬‬
‫• افزايش قيمت آب كشاورزي منوط به تحويل حجمي آب درزمان (درطول دوره رشد گياه) ومكان مورد نيازكشاورز‬
‫خواهد بود‪.‬‬
‫• وزرات نيرو مجاز است قيمت آب كشاورزي را پس از تحويل حجمي حداكثر معادل ‪ 20‬درصد هزينه عمليات و‬
‫نگهداري اخذ وطي‪ 5‬سال حداكثربه مبلغ مذكور برساند‪.‬‬
‫وزارت نيرو موظف است قيمت برق بخش كشاورزي را با ترجيح زماني اعمال نمايد؛ به نحويكه تعرفه برق كشاورزي در‬
‫طول‪ 5‬سال حداكثربرابرتعرفه واحدهاي صنعتي حمايت شده گردد‪.‬‬
‫* تبصره ‪ :‬بمنظور جلوگيري از شوك بر بخش كشاورزي‪ ،‬قيمت برق در سال اول اجراي طرح تحول براي بخش‬
‫كشاورزي نبايد از‪ 100‬ريال تجاوز نمايد‪.‬‬
‫* تبصره ‪ :‬هزينه برق با تعرفه جدید دربخش کشاورزی با مهلت‪ 6‬ماهه ازتوليدكنندگان بخش دريافت گردد‪.‬‬
‫با تشكر‬
‫از حوصله و بذل توجه شما‬
‫‪www.agri-peri.ir‬‬
‫‪14‬‬
‫بهینه سازی مصرف سوخت در واحدهای مرغداری‬
‫• اهداف پروژه‪:‬‬
‫‪ -1‬بهبود مصرف سوخت در واحدهای مرغداری از طریق تغییر دستگاههای گرمایش ی و‬
‫اتوماسیون تهویه‬
‫‪ -2‬بهبود راندمان تولید در واحدهای مرغداری‬
‫‪ -3‬کاهش هزینه های تولید‬
‫• روش اجراء و حجم عملیات ‪:‬‬
‫این طرح توسط اتحادیه هاي سراسری مرغداری ایران در ‪ 30‬استان کشور انجام خواهدشد‪.‬‬
‫تعداد واحدهای مرغداری تحت پوشش طرح مجموعا ‪ 17500‬واحد می باشند ‪.‬‬
‫براساس محاسبات برآورد گردیده بطور متوسط به ازای هر واحد مرغداری مبلغ ‪ 125‬میلیون‬
‫ریال برای تجهیزات گرمایش ی و ‪ 54‬میلیون ریال برای اتوماسیون تهویه هزینه می گردد و مبلغ‬
‫‪ 380‬میلیون ریال نیز جهت سیستم اتوماتیک هوادهی (اینلت) و بهسازی تاسیسات از محل‬
‫تسهیالت بانکی پیش بینی گردیده است ‪.‬‬
‫• مدت اجرای طرح ‪:‬‬
‫به مدت ‪ 5‬سال در سراسر کشور‬
‫• توجیهات ‪:‬‬
‫با توجه به مصرف ساالنه حدود ‪ 2.4‬میلیارد لیتر نفت گاز در مرغداریهای کشور‪ ،‬با اجرای این‬
‫طرح و تجهیز واحدهای مرغداری به سیستم گرمایش ی صحیح و اتوماسیون تهویه ‪ ،‬حدقل ‪30‬‬
‫درصد کاهش مصرف سوخت انتظار می رود به عبارتی ساالنه حدود ‪ 745‬میلیون لیتر صرفه‬
‫سوخت در واحدهای مرغداری عاید کشورخواهدشد‪ .‬چنانچه قیمت هر لیتر سوخت وارداتی‬
‫معادل ‪6000‬ریال باشد ‪ ،‬ساالنه متناسب با حجم عملیات انجام شده صرفه جویی ریالی از‬
‫محل کاهش میزان مصرف سوخت ایجاد خواهد شد که در نهایت در طی ‪ 5‬سال اجراء معادل‬
‫میلیارد ریال و پس از آن ساالنه ‪4471‬میلیارد ریال به فرض ثابت ماندن نرخ‬
‫‪14621‬‬
‫سوخت وارداتی بر پایه سال ‪ 88‬صرفه جویی خواهد شد و این درحالی است که میزان سرمایه‬
‫گذاری دولت جهت اجرای پروژه یاد شده معادل ‪ 3208‬میلیارد ریال می باشد ‪.‬‬
‫الزم به ذکر است عالوه بر موارد مذکور با اجرای این طرح شاخص تولیدی مانند ضریب تبدیل‬
‫و درصد تلفات بهبود یافته وکاهش هزینه تولید را در پی خواهد داشت‪.‬‬
‫حجم عملیات طرح بهینه سازی مصرف سوخت واحدهای مرغداری‬
‫عنوان طرح‬
‫عنوان عملیات اجرایی‬
‫واحد‬
‫مقدار كل‬
‫حجم‬
‫عملیات‬
‫هزینه واحد‬
‫(میلیون ریال)‬
‫کل اعتبار‬
‫موردنیاز‬
‫(میلیاردریال)‬
‫تجهیزات گرمایش ی‬
‫واحد‬
‫مرغداری‬
‫‪17500‬‬
‫‪125‬‬
‫‪2188‬‬
‫اتوماسیون تهویه‬
‫واحد‬
‫مرغداری‬
‫‪17500‬‬
‫سیستم اتوماتیک‬
‫هوادهی و بهسازی‬
‫تاسیسات‬
‫بهینه سازی مصرف‬
‫سوخت واحدهای‬
‫مرغداری‬
‫جمع کل‬
‫‪45‬‬
‫‪788‬‬
‫منابع بانک‬
‫سهم دولت‬
‫(میلیارد ریال) (میلیارد ریال )‬
‫‪729‬‬
‫‪263‬‬
‫‪1458‬‬
‫‪525‬‬
‫واحد‬
‫مرغداری‬
‫‪17500‬‬
‫‪380‬‬
‫‪6650‬‬
‫‪2217‬‬
‫‪4433‬‬
‫واحد‬
‫مرغداری‬
‫‪17500‬‬
‫‪550‬‬
‫‪9625‬‬
‫‪3208‬‬
‫‪6417‬‬
‫الزم به ذكر است تسهيالت موردنياز به صورت تلفيقي و به نسبت ‪ 1‬واحد اعتبار دولتي و ‪ 2‬واحد منابع بانكي در نظر گرفته شده است ‪.‬‬
‫توزیع عملیات و اعتبارات طرح بهینه سازی مصرف سوخت واحدهای مرغداری‬
‫ارقام‪ :‬ميليارد ريال‬
‫در طي اجراي پنج ساله‬
‫سهم دولت‬
‫منابع بانکی‬
‫جمع‬
‫سهم دولت‬
‫منابع بانکی‬
‫جمع‬
‫سهم دولت‬
‫منابع بانکی‬
‫جمع‬
‫سهم دولت‬
‫منابع بانکی‬
‫جمع‬
‫سهم دولت‬
‫منابع بانکی‬
‫جمع‬
‫‪2188‬‬
‫‪1458‬‬
‫‪729‬‬
‫‪17500‬‬
‫‪328‬‬
‫‪219‬‬
‫‪109‬‬
‫‪2625‬‬
‫‪372‬‬
‫‪248‬‬
‫‪124‬‬
‫‪2975‬‬
‫‪438‬‬
‫‪292‬‬
‫‪146‬‬
‫‪3500‬‬
‫‪481‬‬
‫‪321‬‬
‫‪160‬‬
‫‪3850‬‬
‫‪569‬‬
‫‪379‬‬
‫‪190‬‬
‫‪4550‬‬
‫‪788‬‬
‫‪525‬‬
‫‪263‬‬
‫‪17500‬‬
‫‪118‬‬
‫‪79‬‬
‫‪39‬‬
‫‪2625‬‬
‫‪134‬‬
‫‪89‬‬
‫‪45‬‬
‫‪2975‬‬
‫‪158‬‬
‫‪105‬‬
‫‪53‬‬
‫‪3500‬‬
‫‪173‬‬
‫‪116‬‬
‫‪58‬‬
‫‪3850‬‬
‫‪205‬‬
‫‪137‬‬
‫‪68‬‬
‫‪4550‬‬
‫‪2188‬‬
‫‪17500‬‬
‫واحد مرغداری‬
‫‪6650‬‬
‫‪6650‬‬
‫‪4433‬‬
‫‪2217‬‬
‫‪17500‬‬
‫‪998‬‬
‫‪665‬‬
‫‪333‬‬
‫‪2625‬‬
‫‪1131‬‬
‫‪754‬‬
‫‪377‬‬
‫‪2975‬‬
‫‪1330‬‬
‫‪887‬‬
‫‪443‬‬
‫‪3500‬‬
‫‪1463‬‬
‫‪975‬‬
‫‪488‬‬
‫‪3850‬‬
‫‪1729‬‬
‫‪1153‬‬
‫‪576‬‬
‫‪4550‬‬
‫‪17500‬‬
‫واحد مرغداری‬
‫‪9625‬‬
‫تعمیر‬
‫دستگاههای‬
‫گرمایش ی با‬
‫راندمان باال و‬
‫اتوماسیون‬
‫نصب‬
‫تهویه‬
‫سیستم‬
‫اتوماسیون‬
‫تهویه در سیستم‬
‫واحدهای اتوماتیک‬
‫مرغداری هوادهی و‬
‫بهسازی‬
‫تاسیسات‬
‫‪788‬‬
‫كل اعتبار مورد نياز‬
‫(میلیارد ریال)‬
‫‪17500‬‬
‫مقدار كل حجم عملیات ‪17500‬‬
‫واحد مرغداری واحد مرغداری‬
‫واحد‬
‫مقدار عملیات‬
‫سال اول‬
‫اعتبار‬
‫مقدار عملیات‬
‫سال دوم‬
‫اعتبار‬
‫مقدار عملیات‬
‫سال سوم‬
‫اعتبار‬
‫مقدار عملیات‬
‫سال چهارم‬
‫اعتبار‬
‫مقدار عملیات‬
‫سهم دولت‬
‫منابع بانکی‬
‫جمع‬
‫مقدار عملیات‬
‫سال پنجم‬
‫اعتبار‬
‫عنوان‬
‫عنوان طرح عملیات‬
‫اجرایی‬
‫‪9625‬‬
‫‪6417‬‬
‫‪3208‬‬
‫‪17500‬‬
‫‪1444‬‬
‫‪963‬‬
‫‪481‬‬
‫‪2625‬‬
‫‪1636‬‬
‫‪1091‬‬
‫‪545‬‬
‫‪2975‬‬
‫‪1925‬‬
‫‪1283‬‬
‫‪642‬‬
‫‪3500‬‬
‫‪2118‬‬
‫‪1412‬‬
‫‪706‬‬
‫‪3850‬‬
‫‪2503‬‬
‫‪1668‬‬
‫‪834‬‬
‫‪4550‬‬
‫جمع کل‬
‫جمع‬
‫اعتبار‬
‫تجهیزات‬
‫گرمایش ی‬
‫بهینه سازی مصرف سوخت در واحدهای گاوداری صنعتی شيری‬
‫• اهداف پروژه‪:‬‬
‫بهبود مصرف سوخت در واحدهای دامداری از طریق تغییر دستگاههای گرمایش ی و تغییر‬
‫سیستم سوخت رسانی‬
‫بهبود راندمان تولید در واحدها‬
‫كاهش هزینه های تولید‬
‫• روش اجراء و حجم عملیات ‪:‬‬
‫این طرح توسط اتحادیه هاي سراسری گاوداران ایران در ‪ 30‬استان کشور انجام خواهدشد‪.‬‬
‫تعداد واحدهای گاوداری صنعتی شیری تحت پوشش طرح مجموعا ‪ 10000‬واحد خواهدبود‪.‬‬
‫این طرح شامل واحد های گاوداری شیری با ظرفیت ‪20‬راس مولد به باال می باشد‪.‬‬
‫• مدت اجرای طرح ‪:‬‬
‫به مدت ‪ 5‬سال در سراسر کشور‬
‫• توجیهات ‪:‬‬
‫با توجه به مصرف ساالنه حدود ‪ 609‬ميليون لیتر نفت گاز و نفت سفید در واحدهای صنعتی‬
‫تولید کننده شیر کشور‪ ،‬با اجرای این طرح و تجهیز واحدهای گاوداری های شیری به سیستم‬
‫گرمایش ی صحیح و تغییر سیستم سوخت رسانی‪ %50 ،‬کاهش در هزینه های مصرف سوخت‬
‫انتظار می رود؛ به عبارتی ساالنه حدود ‪ 304.5‬ميليون لیتر صرفه جویی سوخت در واحدهای‬
‫صنعتی گاو شیری عاید کشور خواهد شد‪ .‬چنانچه قیمت هر لیتر سوخت وارداتی معادل ‪6000‬‬
‫ریال باشد ساالنه تقریبا معادل ‪1827‬میلیارد ریال صرفه جویی از محل این کاهش حاصل می‬
‫گردد و این درحالی است که میزان سرمایه گذاری دولت جهت اجرای این پروژه معادل ‪1000‬‬
‫میلیارد ریال می باشد ‪.‬‬
‫حجم عملیات طرح بهینه سازی مصرف سوخت واحدهای صنعتی گاوداری‬
‫شیری‬
‫عنوان طرح‬
‫بهینه سازی مصرف سوخت‬
‫واحدهای صنعتی گاوداری شیری‬
‫اعتبار مورد‬
‫مقداركل حجم هزینه واحد‬
‫نیاز‬
‫عملیات (میلیون ریال)‬
‫(میلیارد ریال)‬
‫سهم دولت‬
‫(میلیارد ریال)‬
‫منابع بانک‬
‫(میلیارد ریال )‬
‫‪68‬‬
‫‪680‬‬
‫‪227‬‬
‫‪453‬‬
‫‪220‬‬
‫‪73‬‬
‫‪147‬‬
‫‪87‬‬
‫‪173‬‬
‫‪227‬‬
‫عنوان عملیات اجرایی‬
‫واحد‬
‫تغییر و تعویض مشعل های گرم کننده دیگ‬
‫های موتورخانه‬
‫واحد گاوداری‬
‫‪10000‬‬
‫بهینه سازی و تعویض پمپ های آب گرم‬
‫مصرفی و آب گرم رادیاتور ها‬
‫واحد گاوداری‬
‫‪10000‬‬
‫‪22‬‬
‫عایق بندی موتورخانه و منبع انبساط‬
‫واحد گاوداری‬
‫‪10000‬‬
‫‪26‬‬
‫‪260‬‬
‫گازسوز کردن دستگاه های شعله افکن‬
‫پشت تراکتوری‬
‫واحد گاوداری‬
‫‪10000‬‬
‫‪34‬‬
‫‪340‬‬
‫‪113‬‬
‫تغییر دستگاههای گرمایش ی محیط های‬
‫کارگری و اداری از گازوئیل و نفت سفید به گاز‬
‫واحد گاوداری‬
‫‪10000‬‬
‫‪34‬‬
‫‪340‬‬
‫‪113‬‬
‫‪227‬‬
‫گازسوز کردن خودروها‬
‫واحد گاوداری‬
‫‪10000‬‬
‫‪60‬‬
‫‪600‬‬
‫‪200‬‬
‫‪400‬‬
‫عایق بندی لوله کش ی آب مصرفی گاوداری واحد گاوداری‬
‫‪10000‬‬
‫‪56‬‬
‫‪560‬‬
‫‪187‬‬
‫‪373‬‬
‫واحد گاوداری‬
‫‪10000‬‬
‫‪300‬‬
‫‪3000‬‬
‫‪1000‬‬
‫‪2000‬‬
‫جمع کل‬
‫توزیع عملیات و اعتبارات طرح بهینه سازی مصرف سوخت واحدهای صنعتی گاوداری‬
‫ارقام‪ :‬ميليارد ريال‬
‫شیری در طي اجراي ‪ 5‬ساله‬
‫واحد‬
‫تسهیالت (میلیارد‬
‫ریال)‬
‫مقدار عملیات‬
‫سهم‬
‫دولت‬
‫منابع‬
‫بانکی‬
‫جمع‬
‫منابع‬
‫بانکی‬
‫سهم‬
‫دولت‬
‫مقدار عملیات‬
‫جمع‬
‫جمع‬
‫منابع‬
‫بانکی‬
‫سهم‬
‫دولت‬
‫مقدار عملیات‬
‫مقدار عملیات‬
‫جمع‬
‫منابع‬
‫بانکی‬
‫سهم‬
‫دولت‬
‫واحد‬
‫گاوداری‬
‫‪10000‬‬
‫‪220‬‬
‫‪2600‬‬
‫‪19‬‬
‫‪38‬‬
‫‪57‬‬
‫‪2200‬‬
‫‪16‬‬
‫‪32‬‬
‫‪48‬‬
‫‪2000‬‬
‫‪15‬‬
‫‪44‬‬
‫‪29‬‬
‫‪1700‬‬
‫‪12‬‬
‫‪25‬‬
‫‪37‬‬
‫‪1500‬‬
‫‪11‬‬
‫‪10000‬‬
‫‪260‬‬
‫‪2600‬‬
‫‪23‬‬
‫‪45‬‬
‫‪68‬‬
‫‪2200‬‬
‫‪19‬‬
‫‪38‬‬
‫‪57‬‬
‫‪2000‬‬
‫‪17‬‬
‫‪52‬‬
‫‪35‬‬
‫‪1700‬‬
‫‪15‬‬
‫‪29‬‬
‫‪44‬‬
‫‪1500‬‬
‫‪13‬‬
‫‪26‬‬
‫‪39‬‬
‫‪10000‬‬
‫‪87‬‬
‫‪173‬‬
‫‪260‬‬
‫‪10000‬‬
‫‪340‬‬
‫‪2600‬‬
‫‪29‬‬
‫‪59‬‬
‫‪88‬‬
‫‪2200‬‬
‫‪25‬‬
‫‪50‬‬
‫‪75‬‬
‫‪2000‬‬
‫‪23‬‬
‫‪68‬‬
‫‪45‬‬
‫‪1700‬‬
‫‪19‬‬
‫‪39‬‬
‫‪58‬‬
‫‪1500‬‬
‫‪17‬‬
‫‪34‬‬
‫‪51‬‬
‫‪10000‬‬
‫‪113‬‬
‫‪227‬‬
‫‪340‬‬
‫واحد گاوداری واحد گاوداری واحد گاوداری‬
‫مقدار (حجم عملیات) ‪10000‬‬
‫‪680‬‬
‫‪2600‬‬
‫‪59‬‬
‫‪118‬‬
‫‪177‬‬
‫‪2200‬‬
‫‪50‬‬
‫‪100‬‬
‫‪150‬‬
‫‪2000‬‬
‫‪45‬‬
‫‪136‬‬
‫‪91‬‬
‫‪1700‬‬
‫‪39‬‬
‫‪77‬‬
‫‪116‬‬
‫‪1500‬‬
‫‪34‬‬
‫‪68‬‬
‫‪22‬‬
‫‪33‬‬
‫‪10000‬‬
‫‪73‬‬
‫جمع‬
‫منابع‬
‫بانکی‬
‫سهم‬
‫دولت‬
‫مقدار عملیات‬
‫‪102‬‬
‫‪10000‬‬
‫‪227‬‬
‫‪453‬‬
‫‪147‬‬
‫جمع‬
‫منابع‬
‫بانکی‬
‫سهم‬
‫دولت‬
‫مقدار عملیات‬
‫‪680‬‬
‫عنوان عملیات اجرایی‬
‫واحد گاوداری‬
‫‪10000‬‬
‫‪340‬‬
‫واحد واحد‬
‫گاوداری گاوداری‬
‫‪10000 10000‬‬
‫‪600‬‬
‫‪560‬‬
‫واحد‬
‫گاوداری‬
‫‪17500‬‬
‫‪3000‬‬
‫‪2600‬‬
‫‪2600‬‬
‫‪2600‬‬
‫‪520‬‬
‫‪4550‬‬
‫‪29‬‬
‫‪52‬‬
‫‪97‬‬
‫‪146‬‬
‫‪3850‬‬
‫‪780‬‬
‫‪2200‬‬
‫‪41‬‬
‫‪440‬‬
‫‪220‬‬
‫‪82‬‬
‫‪123‬‬
‫‪3500‬‬
‫‪660‬‬
‫‪2000‬‬
‫‪37‬‬
‫‪200‬‬
‫‪112‬‬
‫‪75‬‬
‫‪2975‬‬
‫‪600‬‬
‫‪400‬‬
‫‪1700‬‬
‫‪32‬‬
‫‪340‬‬
‫‪170‬‬
‫‪63‬‬
‫‪95‬‬
‫‪2625‬‬
‫‪510‬‬
‫‪1500‬‬
‫‪28‬‬
‫‪150‬‬
‫‪49‬‬
‫‪104‬‬
‫‪156‬‬
‫‪2200‬‬
‫‪44‬‬
‫‪88‬‬
‫‪132‬‬
‫‪2000‬‬
‫‪40‬‬
‫‪120‬‬
‫‪80‬‬
‫‪1700‬‬
‫‪34‬‬
‫‪68‬‬
‫‪102‬‬
‫‪1500‬‬
‫‪30‬‬
‫‪60‬‬
‫‪56‬‬
‫‪300‬‬
‫‪450‬‬
‫‪260‬‬
‫‪59‬‬
‫‪88‬‬
‫‪2200‬‬
‫‪25‬‬
‫‪50‬‬
‫‪75‬‬
‫‪2000‬‬
‫‪23‬‬
‫‪68‬‬
‫‪45‬‬
‫‪1700‬‬
‫‪19‬‬
‫‪39‬‬
‫‪58‬‬
‫‪1500‬‬
‫‪17‬‬
‫‪34‬‬
‫‪51‬‬
‫‪90‬‬
‫‪84‬‬
‫‪10000‬‬
‫‪10000 10000‬‬
‫‪17500‬‬
‫‪113‬‬
‫‪200‬‬
‫‪187‬‬
‫‪1000‬‬
‫‪227‬‬
‫‪400‬‬
‫‪373‬‬
‫‪2000‬‬
‫‪340‬‬
‫‪560‬‬
‫‪3000‬‬
‫جمع کل‬
‫اعتبار‬
‫‪600‬‬
‫عایق بندی موتورخانه‬
‫بهینه سازی و منبع انبساط‬
‫مصرف‬
‫سوخت‬
‫گازسوز کردن دستگاه‬
‫واحدهای‬
‫های شعله افکن‬
‫صنعتی‬
‫پشت تراکتوری‬
‫گاوداری‬
‫شیری‬
‫تغییر دستگاههای‬
‫گرمایش ی محیط های‬
‫کارگری و اداری از‬
‫گازوئیل و نفت سفید‬
‫به گاز‬
‫گازسوز کردن‬
‫خودروها‬
‫اعتبار‬
‫عنوان طرح‬
‫عایق بندی لوله کش ی‬
‫آب مصرفی گاوداری‬
‫‪220‬‬
‫تغییر و تعویض مشعل‬
‫های گرم کننده دیگ‬
‫های موتورخانه‬
‫بهینه سازی و تعویض‬
‫پمپ های آب گرم‬
‫مصرفی و آب گرم‬
‫رادیاتور ها‬
‫سال دوم‬
‫اعتبار‬
‫اعتبار‬
‫سال چهارم‬
‫سال اول‬
‫اعتبار‬
‫سال پنجم‬
‫سال سوم‬
‫اعتبار‬
‫جمع‬
‫بهینه سازی مصرف سوخت از طریق جایگزینی تراکتور وکمباینهای‬
‫فرسوده‬
‫• اهداف پروژه‪:‬‬
‫‪ -1‬بهبود مصرف سوخت‬
‫‪ -2‬کاهش ضایعات زراعی در مراحل مختلف کاشت ‪ ،‬داشت و برداشت‬
‫• روش اجراء و حجم عملیات ‪:‬‬
‫این طرح توسط بخش خصوص ی در سراسر کشور انجام خواهد شد‪ .‬با عنایت‬
‫به اجرای پروژه پیش بینی می گردد تعداد ‪150‬هزار تراکتور و کمباین با متوسط‬
‫قیمت هر دستگاه ‪ 390‬میلیون ریال جایگزین ماشین آالت کشاورزی فرسوده‬
‫خواهد شد ‪.‬‬
‫• مدت اجرای طرح ‪:‬‬
‫به مدت ‪ 5‬سال در سراسر کشور‬
‫• توجیهات ‪:‬‬
‫با اجرای طرح جایگزینی تراکتورها و کمباینهای فرسوده کشور با لحاظ نمودن اصالح ترکیب‬
‫توانی انتظار می رود مصرف سوخت ماشین آالت در هر ساعت کارکرد به میزان ‪ 3‬لیتر کاهش‬
‫یافته که با توجه به کارکرد متوسط هر دستگاه تراکتور و کمباین ‪ 1000‬ساعت در سال با‬
‫جایگزینی ‪ 150‬هزار تراکتور و با فرض قیمت هر لیتر نفت گاز معادل ‪ 6000‬ریال‪ ،‬ارزش ریالی‬
‫ساالنه حاصل از صرفه جویی سوخت پس از اجرای کامل طرح معادل ‪ 2700‬میلیارد ریال‬
‫حاصل می گردد ‪.‬‬
‫از جانب دیگر‪ ،‬با اجرای این طرح میزان ضایعات در مراحل مختلف کاشت ‪ ،‬داشت و‬
‫برداشت به مقدار قابل مالحظه ای کاهش خواهد یافت ‪.‬‬
‫حجم عملیات طرح بهینه سازی مصرف انرژ ی (سوخت ) از طریق جایگزینی‬
‫ماشین آالت کشاورزی فرسوده‬
‫عنوان طرح‬
‫عنوان عملیات اجرایی‬
‫واحد‬
‫جایگزینی تراکتور ها و کمباین های فرسوده کشور‬
‫با لحاظ نمودن اصالح ترکیب توانی‬
‫خرید و جایگزینی‬
‫تراکتور و کمباین‬
‫دستگاه‬
‫اعتبار کل مورد‬
‫سهم دولت منابع بانک (میلیارد‬
‫مقدار كل حجم هزینه واحد‬
‫نياز (میلیارد‬
‫ریال )‬
‫(میلیارد ریال)‬
‫عملیات (میلیون ریال)‬
‫ریال)‬
‫‪150000‬‬
‫‪390‬‬
‫‪58500‬‬
‫‪19500‬‬
‫‪39000‬‬
‫توزیع عملیات و اعتبارات طرح بهینه سازی مصرف انرژي (سوخت )از طریق‬
‫جایگزینی ماشین آالت کشاورزی فرسوده در طی اجرای پنج ساله‬
‫سال اول‬
‫اعتبار‬
‫جمع‬
‫مقدار عملیات‬
‫سهم دولت‬
‫منابع بانکی‬
‫جمع‬
‫مقدار عملیات‬
‫سهم دولت‬
‫منابع بانکی‬
‫جمع‬
‫مقدار عملیات‬
‫سهم دولت‬
‫منابع بانکی‬
‫جمع‬
‫مقدار عملیات‬
‫سهم دولت‬
‫منابع بانکی‬
‫جمع‬
‫مقدار عملیات‬
‫سهم دولت‬
‫منابع بانکی‬
‫جمع‬
‫مقدار عملیات‬
‫سهم دولت‬
‫واحد‬
‫مقدار کل حجم عملیات‬
‫کل اعتبار (میلیارد ریال)‬
‫اعتبار‬
‫منابع بانکی‬
‫عنوان طرح‬
‫عنوان عملیات‬
‫اجرایی‬
‫دستگاه‬
‫‪58500‬‬
‫‪39000‬‬
‫‪19500‬‬
‫‪150000‬‬
‫‪8775‬‬
‫‪5850‬‬
‫‪2925‬‬
‫‪22500‬‬
‫‪9945‬‬
‫‪6630‬‬
‫‪3315‬‬
‫‪25500‬‬
‫‪11700‬‬
‫‪7800‬‬
‫‪3900‬‬
‫‪30000‬‬
‫‪12870‬‬
‫‪8580‬‬
‫‪4290‬‬
‫‪33000‬‬
‫‪15210‬‬
‫‪10140‬‬
‫‪5070‬‬
‫‪39000‬‬
‫‪58500‬‬
‫‪150000‬‬
‫جایگزینی‬
‫تراکتور ها و‬
‫کمباین های‬
‫خرید و جایگزینی‬
‫فرسوده کشور‬
‫تراکتور و کمباین‬
‫با لحاظ نمودن‬
‫اصالح ترکیب‬
‫توانی‬
‫اعتبار‬
‫اعتبار‬
‫اعتبار‬
‫اعتبار‬
‫سال دوم‬
‫سال سوم‬
‫سال چهارم‬
‫سال پنجم‬
‫جمع‬
‫کشاورزی حفاظتی‬
‫• اهداف پروژه ‪:‬‬
‫‪ -1‬کاهش تبخیر سطحی و حفظ ذخیره رطوبتی‬
‫‪ -2‬افزایش بهره وري آب (کاهش میزان ‪ 750‬متر مکعب در هر هکتار)‬
‫‪ -3‬افزایش مواد آلی خاک و در نهایت افزایش حاصلخیزی خاک‬
‫‪ -4‬کاهش تردد ماشین و بالطبع مصرف سوخت ‪ 46‬لیتر در هر هکتار‬
‫‪ -5‬کاهش هزینه های تولید و افزایش سود خالص‬
‫‪ -6‬پایداری تولیدی و تولید اقتصادی‬
‫• روش اجرا‪:‬‬
‫این طرح در سطح ‪ 3‬میلیون هکتار از اراض ی زراعی (یک میلیون هکتار آبی و دو میلیون هکتار‬
‫دیم) کشور به اجرا در خواهد آمد و با معرفی و استفاده از ماشین آالت ترکیبی ضمن کاهش‬
‫تردد ماشین در م زارع از هزینه های تولید کاسته خواهد شد و با اعمال مدیریت جامع به همراه‬
‫نوآوری ها در تولید‪ ،‬افزایش تولید پایدار در مزارع را خواهیم داشت و در اثر ناهنجاریهای‬
‫طبیعی خسارت وارده به محصوالت کاهش خواهد یافت ‪ .‬ضمنا اجرای پروژه در مزارع زارعین‬
‫مختلف برای یکبار در سال اجرا خواهد شد و تکنولوژی به کشاورزان انتقال خواهد یافت‬
‫بطوریکه نیاز به تکرار در سالهای بعد نخواهد بود ‪.‬‬
‫• مدت اجرا‪:‬‬
‫به مدت ‪ 5‬ساله و در کلیه مناطق کشور بخصوص در مناطق دیم خیز به اجرا گذاشته خواهد‬
‫شد ‪.‬‬
‫• توجیهات طرح‪:‬‬
‫این طرح در سطح ‪ 3‬میلیون هکتار با اعتباری معادل ‪ 3150‬میلیارد ریال در طی ‪ 5‬سال به اجرا‬
‫درخواهد آمد که معادل ‪ 1500‬میلیارد ریال عملیات عمرانی توسط دولت و مبلغ ‪ 1650‬میلیارد‬
‫ریال تسهیالت و آورده شخص ی زارعین خواهد بود‪ .‬با اجرای این طرح به ازاء هر هکتار اراض ی‬
‫آبی یک تن و در اراض ی دیم ‪ 400‬کیلوگرم افزایش تولید (جمعا ‪ 1.8‬میلیون تن افزایش تولید) و‬
‫به ازاء هر هکتار ‪ 750‬متر مكعب آب و ‪ 20‬کیلوگرم کود ‪ 30 ،‬کیلوگرم بذر و ‪ 2‬نوبت کاهش‬
‫تردد ماشین در زمین خواهیم داشت که ارزش اقتصادی آن در سطح ‪ 3‬میلیون هکتار معادل‬
‫‪ 3261.4‬میلیارد ریال خواهد شد ضمن اینکه افزایش حاصلخیزی خاک‪ ،‬پایداری تولید وکاهش‬
‫هزینه تولید از دستاوردهای طرح خواهد بود ‪.‬‬
‫• هزینه به ازاء هر هکتار ‪ 1050‬هزار ريال‬
‫• در آمد حاصل به ازاء هر هکتار ‪ 1980‬هزار ریال ناش ی از افزایش‬
‫تولید‬
‫• ارزش اقتصادی حاصل از صرفه جویی در مصرف کود ‪ ،‬بذر ‪ ،‬آب و‬
‫سوخت به ازای هر هکتار ‪ 1087‬هزار ريال‬
‫حجم عملیات طرح کشاورزی حفاظتی‬
‫تسهیالت‬
‫عنوان طرح‬
‫عنوان عملیات اجرایی‬
‫واحد‬
‫مقدار كل‬
‫(حجم عملیات)‬
‫هزینه واحد‬
‫(میلیون ریال)‬
‫کشاورزی‬
‫حفاظتی‬
‫اجرای عملیات کشاورزی‬
‫حفاظتی‬
‫هزار هکتار‬
‫‪3000‬‬
‫‪1050‬‬
‫کل اعتبار عملیات عمرانی سهم آورده شخص ی‬
‫(‪)%15‬‬
‫(میلیارد ریال) (سهم دولت )‬
‫‪3150‬‬
‫‪1500‬‬
‫‪473‬‬
‫منابع بانک‬
‫سهم دولت‬
‫(میلیارد ریال) (میلیارد ریال )‬
‫‪393‬‬
‫‪785‬‬
‫توزیع عملیات و اعتبارات طرح کشاورزی حفاظتی در طی اجرای پنج ساله‬
‫ارقام‪ :‬ميليارد ريال‬
‫‪3000‬‬
‫هزار هکتار‬
‫‪1178‬‬
‫‪785‬‬
‫‪393‬‬
‫‪473‬‬
‫‪1500‬‬
‫‪3000‬‬
‫‪393‬‬
‫‪262‬‬
‫‪131‬‬
‫‪158‬‬
‫‪500‬‬
‫‪1000‬‬
‫‪294‬‬
‫‪196‬‬
‫‪98‬‬
‫‪118‬‬
‫‪375‬‬
‫‪750‬‬
‫‪236‬‬
‫‪157‬‬
‫‪79‬‬
‫‪95‬‬
‫‪300‬‬
‫‪600‬‬
‫‪157‬‬
‫‪105‬‬
‫‪52‬‬
‫‪63‬‬
‫‪200‬‬
‫‪400‬‬
‫‪98‬‬
‫‪65‬‬
‫‪33‬‬
‫‪39‬‬
‫‪125‬‬
‫‪250‬‬
‫‪3150‬‬
‫اجرای‬
‫کشاورزی عملیات‬
‫حفاظتی کشاورزی‬
‫حفاظتی‬
‫جمع‬
‫منابع بانکی‬
‫سهم دولت‬
‫سهم آورده شخص ی‬
‫اعتبارعملیات عمرانی (بخش دولتی )‬
‫مقدار عملیات‬
‫جمع‬
‫منابع بانکی‬
‫سهم دولت‬
‫سهم آورده شخص ی‬
‫اعتبارعملیات عمرانی (بخش دولتی )‬
‫مقدار عملیات‬
‫جمع‬
‫منابع بانکی‬
‫سهم دولت‬
‫سهم آورده شخص ی‬
‫اعتبارعملیات عمرانی (بخش دولتی )‬
‫مقدار عملیات‬
‫جمع‬
‫منابع بانکی‬
‫سهم دولت‬
‫سهم آورده شخص ی‬
‫اعتبارعملیات عمرانی (بخش دولتی )‬
‫مقدار عملیات‬
‫جمع‬
‫منابع بانکی‬
‫سهم دولت‬
‫سهم آورده شخص ی‬
‫اعتبارعملیات عمرانی (بخش دولتی )‬
‫مقدار عملیات‬
‫جمع‬
‫منابع بانکی‬
‫سهم دولت‬
‫سهم آورده شخص ی‬
‫اعتبارعملیات عمرانی (بخش دولتی )‬
‫مقدار عملیات‬
‫میزان کل اعتبار (میلیارد ریال)‬
‫مقداركل (حجم عملیات)‬
‫واحد‬
‫عنوان‬
‫طرح‬
‫عنوان‬
‫عملیات‬
‫اجرایی‬
‫اعتبار‬
‫تسهیالت‬
‫سال اول‬
‫اعتبار‬
‫تسهیالت‬
‫سال دوم‬
‫اعتبار‬
‫تسهیالت‬
‫سال سوم‬
‫اعتبار‬
‫تسهیالت‬
‫سال چهارم‬
‫اعتبار‬
‫تسهیالت‬
‫سال پنجم‬
‫اعتبار‬
‫تسهیالت‬
‫جمع‬
‫حجم عملیات طرح اصالح سيستم حرارتي گلخانه هاي كشور‬
‫عنوان طرح‬
‫عنوان عملیات اجرایی‬
‫واحد‬
‫مقدار كل‬
‫(حجم عملیات)‬
‫هزینه واحد‬
‫(میلیون ریال)‬
‫کل تسهيالت‬
‫(میلیارد ریال)‬
‫دوجدار نمودن پوشش‬
‫گلخانه ها‬
‫واحد گلخانه ای‬
‫‪5000‬‬
‫‪200‬‬
‫‪1000‬‬
‫منابع بانک‬
‫سهم دولت‬
‫سهم آورده‬
‫‪%70‬‬
‫شخص ي ‪( %20 %10‬میلیارد‬
‫(میلیارد ریال)‬
‫ریال)‬
‫(میلیارد ریال)‬
‫‪100‬‬
‫‪200‬‬
‫‪700‬‬
‫اصالح سيستم حرارتي‬
‫گلخانه هاي كشور‬
‫بهسازی سیستم گرمایش ی‬
‫از طریق استفاده از انرژی واحد گلخانه ای‬
‫خورشیدی‬
‫‪5000‬‬
‫‪800‬‬
‫‪4000‬‬
‫‪400‬‬
‫‪800‬‬
‫‪2800‬‬
‫واحد گلخانه ای‬
‫‪5000‬‬
‫‪----‬‬
‫‪5000‬‬
‫‪500‬‬
‫‪1000‬‬
‫‪3500‬‬
‫جمع کل‬
‫توزیع عملیات و اعتبارات طرح اصالح سيستم حرارتي گلخانه هاي كشور در طی‬
‫ارقام‪ :‬ميليارد ريال‬
‫اجرای پنج ساله‬
‫عنوان عملیات‬
‫اجرایی‬
‫واحد‬
‫مقدار كل (حجم عملیات)‬
‫دوجدار نمودن‬
‫پوشش گلخانه‬
‫ها‬
‫واحد گلخانه ای‬
‫‪1000‬‬
‫‪700‬‬
‫‪200‬‬
‫‪100‬‬
‫‪5000‬‬
‫‪150‬‬
‫‪105‬‬
‫‪30‬‬
‫‪15‬‬
‫‪750‬‬
‫‪170‬‬
‫‪119‬‬
‫‪34‬‬
‫‪17‬‬
‫‪850‬‬
‫‪200‬‬
‫‪140‬‬
‫‪40‬‬
‫‪20‬‬
‫‪1000‬‬
‫‪220‬‬
‫‪154‬‬
‫‪44‬‬
‫‪22‬‬
‫‪1100‬‬
‫‪260‬‬
‫‪182‬‬
‫‪52‬‬
‫‪26‬‬
‫‪1300‬‬
‫‪1000‬‬
‫‪5000‬‬
‫جمع‬
‫جمع‬
‫تسهیالت (میلیارد ریال)‬
‫سهم دولت (‪20‬درصد)‬
‫سهم آورده شخص‬
‫(‪)%10‬‬
‫مقدار عملیات‬
‫منابع بانکی( ‪ 70‬درصد)‬
‫جمع‬
‫سهم دولت (‪20‬درصد)‬
‫سهم آورده شخص‬
‫(‪)%10‬‬
‫مقدار عملیات‬
‫منابع بانکی( ‪ 70‬درصد)‬
‫جمع‬
‫سهم دولت (‪20‬درصد)‬
‫سهم آورده شخص‬
‫(‪)%10‬‬
‫مقدار عملیات‬
‫منابع بانکی( ‪ 70‬درصد)‬
‫جمع‬
‫سهم دولت (‪20‬درصد)‬
‫سهم آورده شخص‬
‫(‪)%10‬‬
‫مقدار عملیات‬
‫منابع بانکی( ‪ 70‬درصد)‬
‫جمع‬
‫سهم دولت (‪20‬درصد)‬
‫سهم آورده شخص‬
‫(‪)%10‬‬
‫مقدار عملیات‬
‫منابع بانکی( ‪ 70‬درصد)‬
‫واحد گلخانه ای‬
‫واحد گلخانه ای‬
‫طریق استفاده‬
‫از انرژی‬
‫خورشیدی‬
‫اعتبار‬
‫سهم دولت (‪20‬درصد)‬
‫سهم آورده شخص‬
‫(‪)%10‬‬
‫مقدار عملیات‬
‫‪4000‬‬
‫‪2800‬‬
‫‪800‬‬
‫‪400‬‬
‫‪5000‬‬
‫‪600‬‬
‫‪420‬‬
‫‪120‬‬
‫‪60‬‬
‫‪750‬‬
‫‪680‬‬
‫‪476‬‬
‫‪136‬‬
‫‪68‬‬
‫‪850‬‬
‫‪800‬‬
‫‪560‬‬
‫‪160‬‬
‫‪80‬‬
‫‪1000‬‬
‫‪880‬‬
‫‪616‬‬
‫‪176‬‬
‫‪88‬‬
‫‪1100‬‬
‫‪1040‬‬
‫‪728‬‬
‫‪208‬‬
‫‪104‬‬
‫‪1300‬‬
‫‪4000‬‬
‫‪5000‬‬
‫جمع کل‬
‫‪5000‬‬
‫‪3500‬‬
‫‪1000‬‬
‫‪500‬‬
‫‪5000‬‬
‫‪750‬‬
‫‪525‬‬
‫‪150‬‬
‫‪15‬‬
‫‪750‬‬
‫‪850‬‬
‫‪595‬‬
‫‪170‬‬
‫‪85‬‬
‫‪850‬‬
‫‪1000‬‬
‫‪700‬‬
‫‪200‬‬
‫‪100‬‬
‫‪1000‬‬
‫‪1100‬‬
‫‪770‬‬
‫‪220‬‬
‫‪110‬‬
‫‪1100‬‬
‫‪1300‬‬
‫‪910‬‬
‫‪260‬‬
‫‪130‬‬
‫‪1300‬‬
‫‪5000‬‬
‫‪150000‬‬
‫اصالح سيستم‬
‫حرارتي گلخانه بهسازی سیستم‬
‫هاي كشور گرمایش ی از‬
‫اعتبار‬
‫منابع بانکی( ‪ 70‬درصد)‬
‫عنوان طرح‬
‫سال دوم‬
‫سال اول‬
‫اعتبار‬
‫اعتبار‬
‫اعتبار‬
‫اعتبار‬
‫سال سوم‬
‫سال چهارم‬
‫سال پنجم‬
‫جمع‬
‫افزایش بهره وری از طریق اصالح و احیاء باغات‬
‫• اهداف پروژه ‪:‬‬
‫‪ - 1‬بازسازي و اصالح باغات سنتي‪ ،‬غیرتجاري و كمبازده‪.‬‬
‫‪ -2‬حفظ ‪ ،‬احياء و توسعه پايدار باغات بهويژه در اراض ي شيبدار و در معرض فرسايش‬
‫‪ - 3‬افزايش بهرهوري از منابع و عوامل توليد و کاهش ضايعات‬
‫‪ - 4‬افزايش بازدهي اقتصادي و بهره وري آب مصرفي در كشاورزي‬
‫• روش اجراء و حجم عمليات‬
‫این طرح در سطحی معادل ‪ 922‬هزار هكتار از باغات میوه درجه ‪ 2‬کشور به مدت ‪ 5‬سال اجرا‬
‫خواهد شد و هزینه واحد هر هکتار بمنظور اصالح و احیاء ‪ 20‬میلیون ریال می باشد‪ .‬کل میزان‬
‫تسهیالت مورد نیاز برای اجرای طرح ‪ 18446‬میلیارد ریال است که سهم دولت ‪9223‬‬
‫میلیارد ریال و منابع بانک ‪ 9223‬میلیارد ریال می باشد ‪.‬‬
‫• مدت اجرا‪:‬‬
‫به مدت ‪ 5‬سال در سراسر کشور‬
‫• توجیهات ‪:‬‬
‫با اجرای طرح و سرمایه گذاری انجام شده برای اصالح و احیاء باغات ‪ ،‬پس از‬
‫سال پنجم ( از سال ششم تا دهم ) باغات مذکور به بهره برداری خواهند رسید و‬
‫افزایش تولیدی معادل ‪ 19.6‬میلیون تن میوه در طی ‪ 5‬سال اولیه و پس از سال‬
‫دهم هر ساله حدود ‪ 60‬میلیون تن ميوه عاید کشور خواهد شد ‪ .‬با لحاظ قیمت‬
‫متوسط هر کیلو ‪ 3400‬ریال با نرخ ثابت سال ‪ 1388‬ارزش میزان افزایش تولید‬
‫در ‪ 5‬سال اول معادل ‪ 68102‬میلیارد ریال خواهد بود ‪.‬‬
‫حجم عملیات طرح افزایش بهره وری از طریق اصالح و احیاء باغات‬
‫عنوان طرح‬
‫عنوان عملیات اجرایی‬
‫واحد‬
‫م ق دار‬
‫(حجم عملیات)‬
‫هزینه واحد‬
‫(میلیون ریال)‬
‫کل اعتبار‬
‫(میلیارد ریال)‬
‫سهم دولت‬
‫(میلیارد ریال)‬
‫منابع بانک‬
‫(میلیارد ریال )‬
‫افزایش بهره وری از طریق‬
‫اصالح و احیاء باغات‬
‫اصالح و احیاء باغات‬
‫هکتار‬
‫‪922290‬‬
‫‪20‬‬
‫‪18446‬‬
‫‪9223‬‬
‫‪9223‬‬
‫كل اعتبار در نظر گرفته شده تسهيالت بانكي بوده كه با نسبت ‪ 50‬درصد اعتبارات دولتي و ‪ 50‬درصد منابع بانكي است ‪.‬‬
‫توزیع عملیات و اعتبارات طرح افزایش بهره وری از طریق اصالح و احیاء باغات‬
‫ارقام‪ :‬ميليارد ريال‬
‫سال اول‬
‫اعتبار‬
‫اعتبار‬
‫واحد‬
‫هکتار‬
‫مقدار كل عملیات‬
‫اعتبار کل (میلیارد ریال)‬
‫مقدار عملیات‬
‫سهم دولت‬
‫منابع بانکی‬
‫جمع‬
‫مقدار عملیات‬
‫سهم دولت‬
‫منابع بانکی‬
‫جمع‬
‫مقدار عملیات‬
‫سهم دولت‬
‫منابع بانکی‬
‫جمع‬
‫مقدار عملیات‬
‫سهم دولت‬
‫منابع بانکی‬
‫جمع‬
‫مقدار عملیات‬
‫سهم دولت‬
‫منابع بانکی‬
‫جمع‬
‫مقدار عملیات‬
‫سهم دولت‬
‫منابع بانکی‬
‫جمع‬
‫افزایش‬
‫بهره وری از اصالح و احیاء‬
‫باغات‬
‫طریق اصالح و‬
‫احیاء باغات‬
‫‪18446‬‬
‫‪9223‬‬
‫‪9223‬‬
‫‪922290‬‬
‫‪2767‬‬
‫‪1383‬‬
‫‪1383‬‬
‫‪138344‬‬
‫‪3136‬‬
‫‪1568‬‬
‫‪1568‬‬
‫‪156789‬‬
‫‪3689‬‬
‫‪1845‬‬
‫‪1845‬‬
‫‪184458‬‬
‫‪4058‬‬
‫‪2029‬‬
‫‪2029‬‬
‫‪202904‬‬
‫‪4796‬‬
‫‪2398‬‬
‫‪2398‬‬
‫‪239795‬‬
‫‪18446‬‬
‫‪922290‬‬
‫عنوان عملیات‬
‫عنوان طرح‬
‫اجرایی‬
‫اعتبار‬
‫اعتبار‬
‫اعتبار‬
‫اعتبار‬
‫سال دوم‬
‫سال سوم‬
‫سال چهارم‬
‫سال پنجم‬
‫جمع‬
‫بهبود روش هاي آبياري‬
‫• اهداف پروژه‪:‬‬
‫‪ -1‬حفاظت کمی و کیفی منابع آب و خاک‬
‫‪ -2‬افزایش راندمان آبیاری‬
‫‪ -3‬افزایش بهره وری(تولید به ازاء مصرف هرمترمکعب آب)‬
‫‪ -4‬تامین امنیت غذایی‬
‫‪ -5‬افزایش ارزش افزوده تولید‬
‫• روش اجراء و حجم عملیات ‪:‬‬
‫اجرای طرح در اراض ی پایاب سدهای کشور با هماهنگی وزارت نیرو صورت‬
‫مي گیرد‪ .‬با توجه به اينكه بیش از ‪ 65‬درصد اراض ی زير سدها و آبخور قنوات و‬
‫چاهها هنوز بصورت سنتی آبیاری می شود و هیچگونه سرمایه گذاری دولتی برای‬
‫چنین اراض ی صورت نگرفته است و با عنايت به اينكه در وزارت جهادکشاورزی‬
‫اجرای طرحها بصورت مشارکت مستقیم بهره برداران می باشد؛ لذا اعتبارات در‬
‫نظر گرفته شده برای اجرای طرح بصورت پرداخت ‪ %50‬كمك بالعوض دولت‬
‫بصورت يارانه اي و ‪ %50‬بصورت تسهيالت بانكي سهم بهره بردار خواهد بود ‪.‬‬
‫• مدت اجرای طرح ‪:‬‬
‫به مدت ‪ 5‬سال در سراسر کشور‬
‫• توجیهات ‪:‬‬
‫نظر به اینکه بیش از ‪ 90‬درصد تولیدات بخش کشاورزی از اراض ی آبی حاصل‬
‫می گردد درحالیکه متوسط جهانی آن ‪ 40‬درصد می باشد لذا نهاده اصلی تولید‬
‫در کشاورزی ایران آب می باشد به همین دلیل و به منظور پایداری تولید و ایجاد‬
‫امنیت غذایی‪ ،‬اجرای طرح در مرحله اول موجب افزایش راندمان آبیاری از اراض ی‬
‫آبی جهت کاهش بیالن منفی سفره های آبی زیرزمینی و در مرحله دوم بعد افزایش‬
‫سطح اراض ی آبی ناش ی از آب صرفه جویی در شیبهایی که امکان توسعه وجود‬
‫داشته باشد در هر دوحالت فوق الذکر موجب افزایش سطح درآمد زارعین‬
‫خواهد شد ‪.‬‬
‫• نتایج حاصل از اجرای طرح ‪:‬‬
‫‪ -1‬صرفه جویی آب به میزان ‪ 21.5‬میلیارد متر مکعب طی پنج سال‬
‫‪ -2‬ارتقاء راندمان آبیاری از ‪ 41‬درصد فعلی به ‪ 50‬درصد در پایان برنامه‬
‫‪ -3‬افزایش تولید به میزان ‪ 17‬میلیون تن پس از اجرای طرح‬
‫‪ -4‬افزایش ارزش اقتصادی تولید به میزان ‪ 51000‬میلیارد ریال‬
‫حجم عملیات طرح بهبود روش هاي آبياري‬
‫عنوان طرح‬
‫عنوان عملیات اجرایی‬
‫واحد‬
‫مقدار‬
‫(حجم عملیات)‬
‫هزینه واحد‬
‫(میلیارد ریال )‬
‫منابع بانکی‬
‫اعتبار مورد نیاز سهم دولت (‪)%50‬‬
‫(‪)%50‬‬
‫(میلیارد ریال)‬
‫(میلیارد ریال)‬
‫(میلیارد ریال)‬
‫آبیاری تحت فشار زیر شبکه‬
‫هزار هكتار‬
‫‪500‬‬
‫‪55‬‬
‫‪27500‬‬
‫‪13750‬‬
‫‪13750‬‬
‫اجراي روشهاي نوين آبياري‬
‫هزار هكتار‬
‫‪1500‬‬
‫‪55‬‬
‫‪82500‬‬
‫‪41250‬‬
‫‪41250‬‬
‫اصالح و بهبود روشهاي سنتي‬
‫آبياري(كم فشار‪ -‬هيدروفلوم و‬
‫انتقال آب با لوله)‬
‫هزار هكتار‬
‫‪1300‬‬
‫هزار هكتار‬
‫‪3300‬‬
‫بهینه سازی مصرف آب در بخش‬
‫کشاورزی‬
‫جمع کل‬
‫‪30‬‬
‫‪39000‬‬
‫‪19500‬‬
‫‪19500‬‬
‫‪149000‬‬
‫‪74500‬‬
‫‪74500‬‬
‫توزیع عملیات و اعتبارات طرح بهبود روش هاي آبياري در طی اجرای پنج ساله‬
‫ارقام‪ :‬ميليارد ريال‬
‫سال پنجم‬
‫سال چهارم‬
‫سال سوم‬
‫سال دوم‬
‫مقدار عملیات‬
‫كل اعتبار‬
‫سهم دولت (‪)%50‬‬
‫سهم بانك (‪)%50‬‬
‫مقدار عملیات‬
‫اعتبار‬
‫سهم دولت (‪)%50‬‬
‫سهم بانك (‪)%50‬‬
‫مقدار عملیات‬
‫اعتبار‬
‫سهم دولت (‪)%50‬‬
‫سهم بانك (‪)%50‬‬
‫مقدار عملیات‬
‫اعتبار‬
‫سهم دولت (‪)%50‬‬
‫سهم بانك (‪)%50‬‬
‫مقدار عملیات‬
‫اعتبار‬
‫سهم دولت (‪)%50‬‬
‫سهم بانك (‪)%50‬‬
‫كل مقدار عملیات‬
‫كل اعتبار مورد نياز‬
‫سهم دولت (‪)%50‬‬
‫سهم بانك (‪)%50‬‬
‫واحد‬
‫مقدار كل (حجم عملیات)‬
‫هزار هكتار‬
‫هزار هكتار‬
‫هزار هكتار‬
‫‪1300‬‬
‫‪500‬‬
‫‪82500‬‬
‫‪39000‬‬
‫‪149000‬‬
‫‪1500‬‬
‫‪27500‬‬
‫‪13750‬‬
‫‪13750‬‬
‫‪27500‬‬
‫‪500‬‬
‫‪2750‬‬
‫‪2750‬‬
‫‪5500‬‬
‫‪100‬‬
‫‪2750‬‬
‫‪2750‬‬
‫‪5500‬‬
‫‪100‬‬
‫‪2750‬‬
‫‪2750‬‬
‫‪5500‬‬
‫‪100‬‬
‫‪2750‬‬
‫‪2750‬‬
‫‪5500‬‬
‫‪100‬‬
‫‪2750‬‬
‫‪2750‬‬
‫‪5500‬‬
‫‪100‬‬
‫‪41250‬‬
‫‪41250‬‬
‫‪82500‬‬
‫‪1500‬‬
‫‪13750‬‬
‫‪13750‬‬
‫‪27500‬‬
‫‪500‬‬
‫‪11000‬‬
‫‪11000‬‬
‫‪22000‬‬
‫‪400‬‬
‫‪7700‬‬
‫‪7700‬‬
‫‪15400‬‬
‫‪280‬‬
‫‪5500‬‬
‫‪5500‬‬
‫‪11000‬‬
‫‪200‬‬
‫‪3300‬‬
‫‪3300‬‬
‫‪6600‬‬
‫‪120‬‬
‫اصالح و بهبود‬
‫روشهاي سنتي‬
‫آبياري(كم فشار‪-‬‬
‫هيدروفلوم و انتقال‬
‫آب با لوله)‬
‫‪19500‬‬
‫‪19500‬‬
‫‪39000‬‬
‫‪1300‬‬
‫‪5250‬‬
‫‪5250‬‬
‫‪10500‬‬
‫‪350‬‬
‫‪4350‬‬
‫‪4350‬‬
‫‪8700‬‬
‫‪290‬‬
‫‪3900‬‬
‫‪3900‬‬
‫‪7800‬‬
‫‪260‬‬
‫‪3600‬‬
‫‪3600‬‬
‫‪7200‬‬
‫‪240‬‬
‫‪2400‬‬
‫‪2400‬‬
‫‪4800‬‬
‫‪160‬‬
‫بهينه سازي مصرف اجراي روشهاي نوين‬
‫آب در بخش‬
‫آبياري‬
‫كشاورزي‬
‫‪74500‬‬
‫‪74500‬‬
‫‪149000‬‬
‫‪3300‬‬
‫‪21750‬‬
‫‪21750‬‬
‫‪43500‬‬
‫‪950‬‬
‫‪18100‬‬
‫‪18100‬‬
‫‪36200‬‬
‫‪790‬‬
‫‪14350‬‬
‫‪14350‬‬
‫‪28700‬‬
‫‪640‬‬
‫‪11850‬‬
‫‪11850‬‬
‫‪23700‬‬
‫‪540‬‬
‫‪8450‬‬
‫‪8450‬‬
‫‪16900‬‬
‫‪380‬‬
‫آبیاری تحت فشار‬
‫زیر شبکه‬
‫کل اعتبار مورد نیاز (ميلیارد‬
‫ریال)‬
‫سال اول‬
‫عنوان عملیات اجرایی‬
‫عنوان طرح‬
‫جمع کل‬
‫جمع‬
‫حجم عملیات طرح عملیات آب و خاک بمنظور مصرف بهینه آب‬
‫عنوان پروژه‬
‫عنوان عملیات اجرایی‬
‫واحد‬
‫توسعه شبکه های فرعی آبیاری و زهکش ی‬
‫توسعه شبکه های فرعی آبیاری و زهکش ی‬
‫هزارهكتار‬
‫‪3000‬‬
‫‪30‬‬
‫‪90000‬‬
‫‪45000‬‬
‫‪45000‬‬
‫تجهیز و نوسازی اراض ی زیر سدهای مخزنی و بندهای انحرافی (‬
‫تسطیح ‪ ،‬یکپارچه سازی ‪ ،‬جاده بین مزارع و‪)....‬‬
‫هزارهكتار‬
‫‪2500‬‬
‫‪20‬‬
‫‪50000‬‬
‫‪25000‬‬
‫‪25000‬‬
‫تجهیز و نوسازی اراض ی شالیزاری ( تسطیح ‪ ،‬یکپارچه سازی ‪،‬‬
‫جاده بین مزارع و‪)....‬‬
‫هزارهكتار‬
‫‪500‬‬
‫‪25‬‬
‫‪12500‬‬
‫‪6250‬‬
‫‪6250‬‬
‫تجهیز و نوسازی اراض ی(زیر سدهای مخزنی ‪ ،‬بندهای‬
‫تجهیز و نوسازي اراض ي سنتي(تسطيح‪ ،‬يكپارچه سازي‪ ،‬جاده‬
‫انحرافی ‪ ،‬شالیزاري و سنتي)‬
‫بین مزارع و‪)...‬‬
‫اجراي عمليات زهكش ي‬
‫سهم دولت منابع بانکی‬
‫هزینه واحد اعتبار مورد نیاز‬
‫مقدار‬
‫(‪)%50‬‬
‫(‪)%50‬‬
‫(حجم عملیات) (میلیارد ریال ) (میلیارد ریال)‬
‫(میلیارد ریال) (میلیارد ریال)‬
‫هزارهكتار‬
‫‪1300‬‬
‫‪20‬‬
‫‪26000‬‬
‫‪13000‬‬
‫‪13000‬‬
‫مديريت ماده آلي خاكهاي كشاورزي كشور‬
‫هزارهكتار‬
‫‪1000‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6000‬‬
‫‪3000‬‬
‫‪3000‬‬
‫استفاده از آبهاي نامتعارف‬
‫میلیون مترمکعب‬
‫‪910‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4550‬‬
‫‪2275‬‬
‫‪2275‬‬
‫زهکش ی اراض ی‬
‫هزارهكتار‬
‫‪700‬‬
‫‪25‬‬
‫‪17500‬‬
‫‪8750‬‬
‫‪8750‬‬
‫احياء و اصالح و بهسازي خاكهاي اراض ي كشاورزي(زهكش ي)‬
‫هزارهكتار‬
‫‪1500‬‬
‫‪25‬‬
‫‪37500‬‬
‫‪18750‬‬
‫‪18750‬‬
‫انتقال آب (كانالهاي آبياري عمومي و پوشش انهار)‬
‫هزار كيلومتر‬
‫‪390‬‬
‫‪25‬‬
‫‪9750‬‬
‫‪4875‬‬
‫‪4875‬‬
‫توسعه و بهسازي آب بندانها‬
‫میلیون مترمکعب‬
‫‪1400‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2800‬‬
‫‪1400‬‬
‫‪1400‬‬
‫احياء و مرمت قنوات‬
‫میلیون مترمکعب‬
‫‪1250‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3750‬‬
‫‪1875‬‬
‫‪1875‬‬
‫احداث جاده هاي دسترس ي از روستا به مزرعه‬
‫هزار كيلومتر‬
‫‪80‬‬
‫‪700‬‬
‫‪56000‬‬
‫‪28000‬‬
‫‪28000‬‬
‫طرحهاي كوچك و زود بازده تامین آب كشاورزي‬
‫میلیون مترمکعب‬
‫‪5000‬‬
‫‪5‬‬
‫‪25000‬‬
‫‪12500‬‬
‫‪12500‬‬
‫هزارهكتار‬
‫‪8700‬‬
‫‪341350‬‬
‫‪170675 170675‬‬
‫عملیات اجرایی آب و خاک در خارج از مزرعه‬
‫جمع کل‬
‫توزیع عملیات و اعتبارات طرح عملیات آب و خاک بمنظور مصرف بهینه آب‬
‫ارقام‪ :‬ميليارد ريال‬
‫(ده ساله)‬
‫اعتبار‬
‫مقدار‬
‫عملیات‬
‫اعتبار‬
‫مقدار‬
‫عملیات‬
‫اعتبار‬
‫مقدار‬
‫عملیات‬
‫اعتبار‬
‫مقدار‬
‫عملیات‬
‫اعتبار‬
‫مقدار‬
‫عملیات‬
‫اعتبار‬
‫مقدار‬
‫عملیات‬
‫اعتبار‬
‫مقدار‬
‫عملیات‬
‫اعتبار‬
‫مقدار‬
‫عملیات‬
‫اعتبار‬
‫مقدار‬
‫عملیات‬
‫اعتبار‬
‫مقدار‬
‫عملیات‬
‫اعتبار‬
‫مقدار‬
‫عملیات‬
‫کل اعتبار مورد نیاز‬
‫( میلیارد ریال )‬
‫واحد‬
‫مقدار (حجم عملیات)‬
‫هزارهكتار‬
‫‪3000‬‬
‫‪90000‬‬
‫هزارهكتار‬
‫‪2500‬‬
‫‪50000‬‬
‫هزارهكتار‬
‫‪500‬‬
‫‪12500‬‬
‫هزارهكتار‬
‫‪700‬‬
‫‪17500‬‬
‫‪170000‬‬
‫‪10200‬‬
‫‪11900‬‬
‫‪13600‬‬
‫‪15300‬‬
‫‪17000‬‬
‫‪17000‬‬
‫‪18700‬‬
‫‪20400‬‬
‫‪22100‬‬
‫‪23800‬‬
‫جمع‬
‫‪50000‬‬
‫‪2500‬‬
‫‪7000‬‬
‫‪350‬‬
‫‪6500‬‬
‫‪325‬‬
‫‪6000‬‬
‫‪300‬‬
‫‪5500‬‬
‫‪275‬‬
‫‪5000‬‬
‫‪250‬‬
‫‪5000‬‬
‫‪250‬‬
‫‪4500‬‬
‫‪225‬‬
‫‪4000‬‬
‫‪200‬‬
‫‪3500‬‬
‫‪175‬‬
‫‪3000‬‬
‫‪150‬‬
‫‪12500‬‬
‫‪500‬‬
‫‪1750‬‬
‫‪70‬‬
‫‪1625‬‬
‫‪65‬‬
‫‪1500‬‬
‫‪60‬‬
‫‪1375‬‬
‫‪55‬‬
‫‪1250‬‬
‫‪50‬‬
‫‪1250‬‬
‫‪50‬‬
‫‪1125‬‬
‫‪45‬‬
‫‪1000‬‬
‫‪40‬‬
‫‪875‬‬
‫‪35‬‬
‫‪750‬‬
‫‪30‬‬
‫‪17500‬‬
‫‪700‬‬
‫‪2450‬‬
‫‪98‬‬
‫‪2275‬‬
‫‪91‬‬
‫‪2100‬‬
‫‪84‬‬
‫‪1925‬‬
‫‪77‬‬
‫‪1750‬‬
‫‪70‬‬
‫‪1750‬‬
‫‪70‬‬
‫‪1575‬‬
‫‪63‬‬
‫‪1400‬‬
‫‪56‬‬
‫‪1225‬‬
‫‪49‬‬
‫‪1050‬‬
‫‪42‬‬
‫زهکش ی اراض ی‬
‫‪170000‬‬
‫تجهیز و نوسازی اراض ی‬
‫زیر سدهای مخزنی و‬
‫بندهای انحرافی‬
‫( تسطیح ‪ ،‬یکپارچه‬
‫اجرای عملیات آب و‬
‫سازی ‪ ،‬جاده بین‬
‫خاک در اراض ی زیر‬
‫مزارع و‪)....‬‬
‫سدهای مخزنی و بند‬
‫های انحرافی و تجهیز و نوسازی اراض ی‬
‫ایستگاههای پمپاژ شالیزاری ( تسطیح ‪،‬‬
‫یکپارچه سازی ‪ ،‬جاده‬
‫مستقل (داخل مزرعه)‬
‫بین مزارع و‪)....‬‬
‫‪90000‬‬
‫‪3000‬‬
‫‪12600‬‬
‫‪420‬‬
‫‪11700‬‬
‫‪390‬‬
‫‪10800‬‬
‫‪360‬‬
‫‪9900‬‬
‫‪330‬‬
‫‪9000‬‬
‫‪300‬‬
‫‪9000‬‬
‫‪300‬‬
‫‪8100‬‬
‫‪270‬‬
‫‪7200‬‬
‫‪240‬‬
‫‪6300‬‬
‫‪210‬‬
‫‪5400‬‬
‫‪180‬‬
‫توسعه شبکه های‬
‫فرعی آبیاری و زهکش ی‬
‫عنوان پروژه‬
‫عنوان عملیات اجرایی‬
‫سال‬
‫سال اول سال دوم سال سوم‬
‫چهارم‬
‫سال‬
‫پنجم‬
‫سال‬
‫ششم‬
‫سال‬
‫هفتم‬
‫سال‬
‫هشتم‬
‫سال نهم سال دهم جمع‬
‫ادامه‪...‬‬
‫هزارهكتار‬
‫‪1300‬‬
‫هزارهكتار‬
‫‪1500‬‬
‫‪37500‬‬
‫‪1500‬‬
‫‪5250‬‬
‫‪210‬‬
‫‪4875‬‬
‫‪195‬‬
‫‪4500‬‬
‫‪180‬‬
‫‪4125‬‬
‫‪165‬‬
‫‪3750‬‬
‫‪150‬‬
‫‪3750‬‬
‫‪150‬‬
‫‪3375‬‬
‫‪135‬‬
‫‪3000‬‬
‫‪120‬‬
‫‪2625‬‬
‫‪105‬‬
‫‪2250‬‬
‫‪90‬‬
‫‪37500‬‬
‫هزارهكتار‬
‫‪1000‬‬
‫میلیون‬
‫مترمکعب‬
‫‪910‬‬
‫‪74050‬‬
‫‪4443‬‬
‫‪5184‬‬
‫‪5924‬‬
‫‪6665‬‬
‫‪7405‬‬
‫‪7405‬‬
‫‪8146‬‬
‫‪8886‬‬
‫‪9627‬‬
‫‪10367‬‬
‫‪74050‬‬
‫جمع‬
‫‪4550‬‬
‫‪910‬‬
‫‪637‬‬
‫‪127‬‬
‫‪592‬‬
‫‪118‬‬
‫‪546‬‬
‫‪109‬‬
‫‪501‬‬
‫‪100‬‬
‫‪455‬‬
‫‪91‬‬
‫‪455‬‬
‫‪91‬‬
‫‪410‬‬
‫‪82‬‬
‫‪364‬‬
‫‪73‬‬
‫‪319‬‬
‫‪64‬‬
‫‪273‬‬
‫‪55‬‬
‫‪4550‬‬
‫استفاده از آبهاي‬
‫نامتعارف‬
‫‪6000‬‬
‫‪1000‬‬
‫‪840‬‬
‫‪140‬‬
‫‪780‬‬
‫‪130‬‬
‫‪720‬‬
‫‪120‬‬
‫‪660‬‬
‫‪110‬‬
‫‪600‬‬
‫‪100‬‬
‫‪600‬‬
‫‪100‬‬
‫‪540‬‬
‫‪90‬‬
‫‪480‬‬
‫‪80‬‬
‫‪420‬‬
‫‪70‬‬
‫‪360‬‬
‫‪60‬‬
‫‪6000‬‬
‫احياء و اصالح و‬
‫بهسازي خاكهاي اراض ي‬
‫تجهیز و نوسازی كشاورزي(زهكش ي)‬
‫اراض ی سنتی و‬
‫بهسازی خاکهای مديريت ماده آلي‬
‫خاكهاي كشاورزي‬
‫کشور‬
‫كشور‬
‫‪26000‬‬
‫‪1300‬‬
‫‪3640‬‬
‫‪182‬‬
‫‪3380‬‬
‫‪169‬‬
‫‪3120‬‬
‫‪156‬‬
‫‪2860‬‬
‫‪143‬‬
‫‪2600‬‬
‫‪130‬‬
‫‪2600‬‬
‫‪130‬‬
‫‪2340‬‬
‫‪117‬‬
‫‪2080‬‬
‫‪104‬‬
‫‪1820‬‬
‫‪91‬‬
‫‪1560‬‬
‫‪78‬‬
‫‪26000‬‬
‫تجهیز و نوسازي اراض ي‬
‫سنتي(تسطيح‪ ،‬يكپارچه‬
‫سازي‪ ،‬جاده بین مزارع‬
‫و‪)...‬‬
‫ادامه‪...‬‬
‫‪1400‬‬
‫‪1250‬‬
‫‪3750‬‬
‫‪80‬‬
‫‪56000‬‬
‫توسعه و بهسازي آب‬
‫بندانها‬
‫احياء و مرمت قنوات‬
‫عملیات اجرایی آب‬
‫و خاک در خارج از‬
‫احداث جاده هاي‬
‫مزرعه‬
‫دسترس ي از روستا به‬
‫مزرعه‬
‫‪341350‬‬
‫‪20481‬‬
‫‪23895‬‬
‫‪27308‬‬
‫‪30722‬‬
‫‪34135‬‬
‫‪34135‬‬
‫‪37549‬‬
‫‪40962‬‬
‫‪44376‬‬
‫‪5000‬‬
‫‪25000‬‬
‫‪97300‬‬
‫‪5838‬‬
‫‪6811‬‬
‫‪7784‬‬
‫‪8757‬‬
‫‪9730‬‬
‫‪9730‬‬
‫‪10703‬‬
‫‪11676‬‬
‫‪12649‬‬
‫‪13622‬‬
‫‪47789‬‬
‫طرحهاي كوچك و زود‬
‫بازده تامین آب‬
‫كشاورزي‬
‫میلیون‬
‫میلیون‬
‫میلیون‬
‫هزار كيلومتر‬
‫هزار كيلومتر‬
‫مترمکعب‬
‫مترمکعب مترمکعب‬
‫‪390‬‬
‫‪9750‬‬
‫‪2800‬‬
‫‪2800‬‬
‫‪1400‬‬
‫‪392‬‬
‫‪196‬‬
‫‪364‬‬
‫‪182‬‬
‫‪336‬‬
‫‪168‬‬
‫‪308‬‬
‫‪154‬‬
‫‪280‬‬
‫‪140‬‬
‫‪280‬‬
‫‪140‬‬
‫‪252‬‬
‫‪126‬‬
‫‪224‬‬
‫‪112‬‬
‫‪196‬‬
‫‪98‬‬
‫‪168‬‬
‫‪84‬‬
‫‪3750‬‬
‫‪1250‬‬
‫‪525‬‬
‫‪175‬‬
‫‪488‬‬
‫‪163‬‬
‫‪450‬‬
‫‪150‬‬
‫‪413‬‬
‫‪138‬‬
‫‪375‬‬
‫‪125‬‬
‫‪375‬‬
‫‪125‬‬
‫‪338‬‬
‫‪113‬‬
‫‪300‬‬
‫‪100‬‬
‫‪263‬‬
‫‪88‬‬
‫‪225‬‬
‫‪75‬‬
‫‪56000‬‬
‫‪80‬‬
‫‪7840‬‬
‫‪11‬‬
‫‪7280‬‬
‫‪10‬‬
‫‪6720‬‬
‫‪10‬‬
‫‪6160‬‬
‫‪9‬‬
‫‪5600‬‬
‫‪8‬‬
‫‪5600‬‬
‫‪8‬‬
‫‪5040‬‬
‫‪7‬‬
‫‪4480‬‬
‫‪6‬‬
‫‪3920‬‬
‫‪6‬‬
‫‪3360‬‬
‫‪5‬‬
‫‪25000‬‬
‫‪5000‬‬
‫‪3500‬‬
‫‪700‬‬
‫‪3250‬‬
‫‪650‬‬
‫‪3000‬‬
‫‪600‬‬
‫‪2750‬‬
‫‪550‬‬
‫‪2500‬‬
‫‪500‬‬
‫‪2500‬‬
‫‪500‬‬
‫‪2250‬‬
‫‪450‬‬
‫‪2000‬‬
‫‪400‬‬
‫‪1750‬‬
‫‪350‬‬
‫‪1500‬‬
‫‪300‬‬
‫‪97300‬‬
‫جمع کل‬
‫‪341350‬‬
‫جمع‬
‫‪9750‬‬
‫‪390‬‬
‫‪1365‬‬
‫‪55‬‬
‫‪1268‬‬
‫‪51‬‬
‫‪1170‬‬
‫‪47‬‬
‫‪1073‬‬
‫‪43‬‬
‫‪975‬‬
‫‪39‬‬
‫‪975‬‬
‫‪39‬‬
‫‪878‬‬
‫‪35‬‬
‫‪780‬‬
‫‪31‬‬
‫‪683‬‬
‫‪27‬‬
‫‪585‬‬
‫‪23‬‬
‫انتقال آب (كانالهاي‬
‫آبياري عمومي و‬
‫پوشش انهار)‬
‫ضمايم‬
‫ابزارهاي حمايتي خاص محصول‬
‫گندم ‪:‬‬
‫‪ -1‬پرداخت مابه التفاوت محصولي به تولیدکنندگان‬
‫تعيین قيمت تضميني بجای خريد تضميني و پرداخت مابه التفاوت قيمت‬
‫بازار و قيمت تضميني( درصورت كاهش قيمت بازار به زير قيمت تضميني) با‬
‫استفاده از مكانيسم بورس كاالي كشاورزي براساس مدل پيشنهادي‬
‫‪ -2‬ايجاد بيمه درآمد و تشكيل صندوق تثبیت درآمد تولیدکنندگان گندم‬
‫برگشت به ليست محصوالت‬
‫‪49‬‬
‫ابزارهاي حمايتيخاص محصول‪:‬‬
‫ذرت‪ ،‬جو‬
‫و ساير نهادههاي دامي‪:‬‬
‫‪ -1‬پرداخت مابه التفاوت محصولي به توليدكنندگان‬
‫* مبادالت از طريق اتحاديههاي توليدكنندگان و توليدكنندگان محصوالت دامي صورت‬
‫ميگیرد‪ .‬دولت تنها نقش ناظر را دارد‪.‬‬
‫* هدایت عرضهكنندگان نهادههاي دامي داخلي و وارداتي به عرضه محصول در بورس‬
‫كاال‬
‫‪ -2‬حمايت تسهيالتي از تكميل زنجیره توليد در راستاي قرار دادن نهادههاي دامي در چرخة‬
‫توليد محصوالت دامي از طريق سازوكار تلفيق عمودي و يا انعقاد قرارداد‬
‫دامي‬
‫ليستهاي‬
‫توليدكنندگان بهنهاده‬
‫‪ -3‬ايجاد بيمه درآمد و تشكيل صندوق تثبيت درآمد‬
‫محصوالت‬
‫برگشت‬
‫ابزارهاي حمايتي خاص محصول‪:‬‬
‫چغندرقند‪ ،‬دانههاي روغني و محصوالت صنعتي‪:‬‬
‫‪ -1‬پرداخت مابه التفاوت محصولي به تولیدکنندگان‬
‫* اعالم قیمت هدف خرید یا جبرانی(خرید به قیمت باالتر از زارعین و فروش به قیمت‬
‫پایین تر به کارخانجات)‬
‫‪ -2‬حمايت تسهيالتي از تكميل زنجیره توليد در راستاي قرار دادن اين محصوالت در چرخة‬
‫توليد محصوالت نهایی از طريق سازوكار تلفيق عمودي و يا انعقاد قرارداد‬
‫برگشت به ليست محصوالت‬
‫ابزارهاي حمايتي خاص محصول‪:‬‬
‫برنج ‪ ،‬حبوبات و محصوالت با فساد پذيري كم‪:‬‬
‫برقراري سياست خريد اعتباري‬
‫* مباشر خريد مجاز است از طريق بانك كشاورزي يا صندوق حمايت از توسعه بخش‬
‫كشاورزي نسبت به خريد اعتباري محصول اقدام نمايد‪ .‬با فروش محصول توسط‬
‫توليدكننده در بازار قبل از موعد تحويل‪ ،‬مبلغ خريد‪ ،‬تبديل به تسهيالت مي گردد و‬
‫توليدكننده موظف است با پرداخت كارمزد تسهيالت آن را بازپرداخت نمايد‪.‬‬
‫* براي ترغيب اين روش بخش ي از كارمزد تسهيالت به عنوان يارانه به توليدكننده‬
‫پرداخت مي گردد‪.‬‬
‫برگشت به ليست محصوالت‬
‫‪52‬‬
‫ابزارهاي حمايتي خاص محصول‪:‬‬
‫سيب زميني ‪ ،‬پياز (محصوالت با فسادپذيري باال) ‪:‬‬
‫‪ -1‬كنترل عرضه از طريق سياستهاي تشويقي عدم كاشت (پرداخت‬
‫مستقیم برای نکاشت گذاشتن زمین و یا تغییر الگوی کشت)‬
‫‪ -2‬پرداخت مابه التفاوت به تولیدکنندگان‬
‫* مابه التفاوت قيمت تضميني و قیمت منطقه اي به زارع پرداخت مي گردد‪.‬‬
‫*كشف قيمت منطقه اي به عهده كميته اي متشكل از سازمانهاي‬
‫جهاد كشاورزي‪ ،‬بازرگاني و معاونت برنامه ريزي استاندار مناطق مي باشد‪.‬‬
‫برگشت به ليست محصوالت‬
‫‪53‬‬
‫ابزارهاي حمايتي كه بطور عمومي براي همة محصوالت بكار ميرود ‪.‬‬
‫‪ -1‬تدوين الگوي كشت براساس مزيت نسبي هر منطقه و محصوالت هدف گذاری شده ‪،‬‬
‫برنامهريزي استقرار واحدهاي توليدي دام و طيور در هر منطقه‬
‫* در قالب جبران بخش ی از یارانه سود و کارمزد تسهیالت بانکی‪ ،‬کمک های بالعوض‪،‬‬
‫پرداخت یارانه و سایر مشوق ها‬
‫‪ -2‬تشكيل اتحاديههاي تخصص ي توليدكنندگان ‪ :‬غالت ‪ ،‬برنج ‪ ،‬دانههاي روغني ‪،‬‬
‫چغندرقند و نيشكر و ‪...‬‬
‫* حمایت های حقوقی و مالی(تسهيالت بانكي) الزم از تشکیل تشکل های حقوقی با‬
‫اولویت تعاونی های تولید کشاورزی در راستای اعمال مدیریت واحد‬
‫‪54‬‬
‫ابزارهاي حمايتي كه بطور عمومي براي همة محصوالت بكار ميرود ‪.‬‬
‫‪ -3‬تشويق توليدكنندگان به ثبت اطالعات فعاليتهاي توليدي خويش ‪:‬‬
‫براساس اين سياست با استفاده از شرکت های خدمات مشاوره ای و ترويج کشاورزی‬
‫سيستم حسابداري ساده در بین توليدكنندگان ترويج داده شده و بهتدريج طي سه سال‬
‫ثبت فعاليتها نهادينهميگردد‪ .‬پس از نهادينه شدن حمايت فقط شامل توليدكنندگاني‬
‫ميگردد كه اطالعات خود را در قالب اين سيستم ارائه دهند‪(.‬تجربه هندوستان)‬
‫‪55‬‬
‫‪ -4‬افزايش سرمايهگذاري در تحقيقات و آموزش متناسب با الگوي كشت و مزيت هاي نسبي هر منطقه و‬
‫محصوالت هدف گذاری شده (با شرکت دادن بیشتر بخش خصوص ی)‬
‫‪ -5‬افزايش سرمايهگذاري در زيربناها از جمله‪ :‬بهبود كانالهاي آبرساني‪ ،‬افزايش راندمان انتقال و مصرف‬
‫آب ‪ ،‬تسطيح اراض ي و ‪...‬‬
‫‪ -6‬توسعة روشهاي مديريت ريسك عملكرد و قيمت محصوالت كشاورزي‬
‫‪ -7‬توسعة بيمة يارانهاي كشاورزي براي محصوالت هدف گذاری شده و ساير ابزارهاي پيشرفتة بيمهاي‬
‫براي ساير محصوالت‬
‫‪ -8‬تدوين و الزام به رعايت استانداردهاي مناسب بخش كشاورزي(محصوالت‪ ،‬نهاده ها و نظام توليد و‬
‫بازار)‬
‫‪ -9‬حمايت از زيرساختهاي بازار‪ :‬ايجاد و احداث جادهها‪ ،‬حمايت از احداث انبارها‪ ،‬سردخانهها ‪،‬‬
‫شركتهاي بازاررساني محصول خصوص ي با تأكيد بر اتحاديهها و تشكلهاي تخصص ي توليدكنندگان‬
‫‪56 -10‬‬
‫پرداختهايي در جهت تشويق و يا محدوديت استفاده از يك نهاده يا فناوري خاص در جهت سياستهاي‬

similar documents