KPE onkologi sydöstra - Regionala cancercentrum i samverkan

Report
KPE onkologi/sydöstra
Agneta Jansson och Curt Peterson
Varför ska vi göra kliniska prövningar?
• Ger patienterna tillgång till nya läkemedel
och vården kunskaper om dessa
• Kvalitetstänkandet kring kliniska prövningar
bra för sjukvården i stort
MEN detta sker till priset av ett stort
merarbete
Utvecklingen av medicinsk
cancerbehandling
• Kvävesenap under 1940-talet (som biprodukt
av forskningen kring stridsgaser)
• Under lång tid få stora genombrott trots
enorma forskningsinsatser inom industri och
akademi
• Utvecklingen inom molekylärbiologin har stor
potential för bättre cancerbehandling med
targetspecifika medel
• Utvecklingen inom onkologin idag har likheter
med utvecklingen inom hjärt-kärlområdet för
15-20 år sedan (då introducerades bra men
kostnadsdrivande nya läkemedel, nu billiga
generika)
• Alla stora läkemedelsföretag har ambitiösa
utvecklingsprogram inom cancerområdet – goda
ekonomiska utsikter, inga generika för biologiska
läkemedel
Aktuella tendenser
• Företagen koncentrerar prövningar av nya
produkter till färre länder och större centra
• ”Personalized medicine” konceptet – medel för
specifika patientgrupper t ex Glivec och
Herceptin
• Analyser av tumörmaterial som
inklusionskriterium kräver bra samarbete med
kirurger och patologer
• Avancerade röntgentekniker och analysmetoder
för behandlingsutvärdering
Varför regional KPE?
• Större tillgång till patienter (befolkningsunderlag
ca 1 miljon), därmed attraktivare
samarbetspartner för läkemedelsindustri och
akademiska grupperingar,
• Patienter kan få möjlighet att deltaga oavsett
bostadsort
• Större möjligheter att finansiera (t ex FORSS) och
genomföra prövningar som inte är kommersiellt
intressanta t ex av kirurgiska tekniker,
strålbehandling och omvårdnadsåtgärder
Utvecklingsprocessen för regional KPE
I ett första steg har en databas upprättats för
alla prövningar som rekryterar patienter
Utmaning: Att få informationen känd av
behandlande läkare
• Vi uppträder gemensamt gentemot
sponsorer och arbetar internt enligt
nätverksmodell
• Mycket positiva kontakter med LIF,
företagsledningar, LV
Samverkan med NASTRO
(Network of Academic Swedish Trials
centers in Oncology)
Behövs för att kunna genomföra
prövningar vid sällsynta diagnoser
1
Prövare/Fossk
Sammanfattning
2
Forskningssamordnare
Information till berörda
läkare
6
Patient deltar i
klinisk prövning
Klinisk prövning
3
Läkare träffar
patient
4
Fossk
Inklusion/exklusion
5
Läkare remitterar
patient till prövare
1. Ansvarig prövare/forskningssjuksköterska skriver en kort sammanfattning av ny
studie som bla innehåller vad eventuell medverkan innebär för patienten.
Sammanfattningen skickas till forskningssamordnaren på RCC så snart en ny studie
är öppen för rekrytering. Samma sak gäller då en studie stängs för rekrytering.
2. Forskningssamordnaren har ansvar för att aktuell sammanfattning av regionens
rekryterande studier finns tillgänglig på hemsidan samt skickar uppdateringar till
processledarna och berörda läkare.
3. När läkaren träffar patienten kan man i ett första skede se om patienten är lämplig
att delta i någon studie. Om så är fallet frågar läkaren om tillåtelse (anteckning i
journal) för forskningssjuksköterska att läsa journalen om det gäller annat landsting
än där prövningen utförs
4. Kontakt sker med forskningssjuksköterskan som kontrollerar om patienten kan delta
i studien, jämföra inklusions/exklusionskriterier mot patientens journal
5. Ansvarig läkare remitterar patienten till prövare
6. Patienten deltar i aktuell studie i regionen

similar documents