Slide 1

Report
Bla bla bla
Percepția reprezentanților Grupurilor de Acțiune Locală asupra asocierii
agricultorilor
Oana Ganea
CRPE Research
2 iunie 2014
CUPRINS:
1. Obiectivele cercetării și metodologie
2. Analiza datelor
3. Cele mai importante rezultate
4. Concluzii
5. Date despre respondenți
CRPE Research
Obiectivele și metodologia cercetării (1/3)
Cercetarea de față face parte din proiectul “Advocacy for measures supporting the development of
sustainable agricultural associations in Romanian Rural Development Program 2014-2020”,
implementat de CRPE în cadrul programului ”Dezvoltare rurală prin antreprenoriat și asociere”.
Obiectivul general al proiectului este de a furniza expertiză Guvernului român în fundamentarea de
politici publice de sprijinire a asocierii în scop economic a producătorilor agricoli mici și mijlocii din
România.
În actualul draft al PNDR 2014-2020, finanțarea proiectelor de formare a grupurilor de producători
(cooperative și asociații agricole) este prevăzută, printre altele, în măsurile:
a) Cooperare – submăsura lanțuri scurte de aprovizionare;
b) Servicii de consiliere – conform posibilităților descrise în Regulamentul nr. 1305/2013, Art 151
fișa măsurii ar putea include submăsura propusă de CRPE – ”Servicii de consiliere pentru înființarea,
înregistrarea și sprijin pentru funcționarea grupurilor de producători”, prin care se pot finanța
servicii de consiliere :
1. pentru înființarea unei entități noi - până la 200.000 euro, degresiv, pe cinci ani;
2. pentru organizații deja existente - până la 200.000 euro pentru formarea consilierilor;
3. odată înființată organizația sau dacă există deja, se finanțează cei maxim 1.500 'per advice‘
(nu există o limită de un singur 'advice‘)
c) Axa LEADER
CRPE Research
Obiectivele și metodologia cercetării (2/3)
Cercetarea de față vine în completarea studiilor realizate până acum, pe palierele explicitate mai
sus, printr-o analiză a modului în care se raportează Grupurile de Acțiune Locală (GAL-uri) din
România la problematica asocierii fermierilor (cu referire atât la perioada de programare a
fondurilor europene 2007-2013, cât și la cea care urmează).
Rezultatele cercetării vor putea fi utilizate în cadrul următoarelor studii și activități organizate de
CRPE în cadrul proiectului.
Obiectivele specifice ale cercetării au fost:
• Sondarea înțelegerii și a atitudinii reprezentanților GAL-urilor vizavi de problematica asocierii
agricultorilor;
• Identificarea formelor asociative existente la acest moment pe teritoriul GAL-urilor și măsura în
care acestea sunt implicate în viața GAL-urilor (membership);
• Măsura în care au finanțat crearea/dezvoltarea de forme asociative pe actuala programare;
• Culegerea propunerilor GAL-urilor de îmbunătățire a noului PNDR, astfel încât înființarea și
funcționarea asocierilor agricole să fie finanțată într-un mod mai eficient;
Instrument de cercetare:
Chestionar standardizat, cu 18 întrebări
CRPE Research
Obiectivele și metodologia cercetării (3/3)
Modalitate de culegere a datelor:
Chestionar autoadministrat, online.
Populație țintă
Reprezentanți ai celor 163 de GAL-uri din România
Eșantion
Au răspuns întrebărilor 49 de persoane-cheie (cu funcții de director executiv, președinte, manager,
expert tehnic etc.) din 49 de GAL-uri (distribuția acestora pe harta României în slide-urile
următoare).
CRPE Research
Distribuția geografică a GAL-urilor respondente
CRPE Research
Distribuția geografică a GAL-urilor respondente
CRPE Research
GAL-urile în România
•
În România există în acest moment 163 Grupuri de Acțiune Locală (GAL) care acoperă o
populaţie de 6,77 milioane locuitori şi o suprafaţă de 141.000 km pătrați (se estimează că s-a
atins 70% din capacitatea de asociere de tip GAL în România);
•
Pe baza strategiilor aprobate în PNDR 2007-2013, până în acest moment, prin GAL-uri au fost
finanţate 3 645 proiecte, cu o valoare publică de 167,3 mil. euro;
•
Alocarea financiară pe axa LEADER s-a dublat în actualul draft de PNDR (la aprox. 625 mil
euro);
•
Din perspectiva asocierii – foarte importantă capacitatea de a include în strategiile GAL-urilor
măsuri inovative, atipice (de tipul intervenției RAF), care să includă un mix de activități de
animare comunitară, training, consultanță.
CRPE Research
Asocierea în scop economic – inițiativă benefică sau nu?
Q1. Din punctul dvs. de vedere, asocierea în scop economic (în asociații agricole, cooperative, grupuri de producători)
este sau nu o inițiativă benefică pentru creșterea competitivității producătorilor mici și mijlocii din România? De ce
credeți acest lucru?
Baza: toți respondenții, N=49, %
100
90
Doar 4% dintre
respondenți cred că
asocierea în scop
economic nu este o
inițiativă benefică
80
Nu, nu este o
inițiativă benefică.
70
96%
60
50
40
Motivație alegere
4%
Da, este o inițiativă
benefică.
Nr
menționări
inegalitate
1
oamenii nu sunt dornici să se asocieze
1
Motivație alegere
Nr
menționări
îmbunătățirea valorificării producției
25
putere de negociere sporită
13
capacitatea de a face investiții la comun
11
îmbunătățirea eficienței muncii
8
o mai bună capacitate de atragere de finanțări
7
șansele cresc unde sunt mai mulți producători
5
30
CRPE Research
Existența formelor asociative pe teritoriul GAL-urilor,
1/2
Q2. În momentul de față, pe teritoriul GAL-ul din care faceți parte există forme asociative
agricole (ex. asociatii, cooperative) deja înființate?
Baza: toți respondenții, N=49, %
Pe teritoriul celor mai multe GAL-uri (37 din 49
resepondente) există deja forme asociative
înființate
Nu
24%
Da
76%
CRPE Research
Existența formelor asociative pe teritoriul GAL-urilor, 2/2
Q3. Aceste forme asociative fac parte în prezent din GAL-ul din care faceți parte?
Q5. Beneficiază acestea în cadrul GAL de sprijin din bani europeni?
Baza: doar respondenții din GALuri pe teritoriul cărora există forme asociative agricole (ex. asociatii,
cooperative) deja înființate, N=37
Cele mai multe dintre formele asociative sunt
parte din GAL-uri, dar majoritatea nu primesc
sprijin din bani europeni în cadrul GAL-ului
Nu
24%
30
25
20
30
Da
76%
15
30
10
5
0
CRPE Research
0
Nu
beneficiază în
cadrul GAL de
sprijin din
bani
Beneficiază în
cadrul GAL de
sprijin din
bani europeni
Percepție asupra intenției producătorilor de a se asocia
Q6. Din câte cunoașteți dvs., există producători care doresc in acest moment să se
asocieze în GAL-ul în care activați?
Baza: toți respondenții, N=49, %
Mai mult de jumătate dintre GALuri spun că pe
teritoriul lor există producători care doresc să se
asocieze
NS/NR
18%
Nu
23%
Da
59%
CRPE Research
Măsura de înființare a formelor asociative în strategiile
GAL-urilor
Q7. În strategia actuală a GAL-ului în care sunteți membru a fost cuprinsă și măsura de înființare a grupurilor de
producători?
Q8. Dacă la Q7=a: Până în momentul de față, ați finanțat constituirea de forme asociative (ex. Actuala măsură 142 –
Înființarea de grupuri de producători?
Baza: toți respondenții, N=49, %
În aproape jumătate din GAL-urile cuprinse în
cercetare există în strategie și măsura de
înființare a grupurilor de producători, dar până
în momentul de față niciun GAL nu a finanțat
constituirea de forme asociative prin această
măsură
Da
47%
Nu
53%
23
CRPE Research
Nicio finanțare de forme
asociative
Oportunitatea finanțării constituirii și funcționării
asociațiilor în cadrul GAL-ului
Q12. Considerati sau nu oportună finanțarea constituirii și funcționării formelor asociative
agricole în scop economic (asociații agricole, cooperative, grupuri de producători) în cadrul
GAL-ului dvs. în următorii șapte ani (noul PNDR)?
Q13. De ce nu ați include în strategia GAL-ului altfel de proiecte?
Aproape toți respondenții consideră oportună
finanțarea constituirii și funcționării formelor
asociative
Baza: toți respondenții, N=49, %
Nu
6%
Motivația pentru care nu ar include
în strategia GAL astfel de proiecte
Nr
menționări
Nu există dorință pentru asociere
2
Inițiativa trebuie să vină de la
producători
Da
94%
CRPE Research
1
Atitudinea diverselor entități membre ale GAL-urilor
vizavi de înființarea grupurilor de producători
Q14. Care este atitudinea diverselor entități membre ale GAL-urilor
vizavi de înființarea grupurilor de producători?
Baza: toți respondenții, N=49, %
Firme
22%
Potrivit respondenților, scepticismul cel mai
mare în privința înființării grupurilor de
producători îl au firmele
39%
39%
Mai degrabă negativă
ONGuri 2%
45%
53%
Neutră
Mai degrabă pozitivă
Autorități locale 2%
0%
49%
10%
20%
30%
49%
40%
50%
60%
70%
CRPE Research
80%
90%
100%
Îmbunătățiri ale situației actuale
Q15. Față de ultima perioada de programare, ce credeți că ar trebui modificat din punctul de vedere al sprijinului din
fonduri europene pentru înființarea și finanțarea formelor asociative în agricultură pentru ca acestea să devină
funcționale?
Baza: toți respondenții, N=49
Creșterea sprijinului nerambursabil (pentru investiții, intensitate de până la 90%)
Sprijin în primii 3 ani de funcționare
Sprijin pentru înființarea asocierilor, nu pentru funcționarea acestora
Eligibilitatea formelor asociative pe diverse măsuri
Facilități fiscale
Corelarea legislației pe diversele forme juridice – asociații, cooperative
Simplificarea documentației de accesare a fondurilor europene
Organizarea de campanii de informare
Scurtarea perioadei de recunoaștere a grupurilor de producători la MADR
Să fie beneficiari eligibili în mai multe măsuri
Includerea în cheltuielile eligibile a salariului unui agent de vânzări al formei asociative
Condițiile privind producția comercializată prin grup să fie mai puțin restrictive
Facilități pentru desfacerea producției
Creșterea gradului de finanțare a proiectelor cu componentă de procesare, care pot fi accesate de
grupurile de producători
Includerea asociațiilor constituite pe legea asociatților și fundatților ca eligibile la finanțarea pe PNDR
Finanțarea cooperativelor agricole în funcție de sectorul în care funcționează
Să nu se solicite în cererea de finanțare documentul de proprietate asupra terenului pe care se face
investiția, ci dreptul de uzufruct
Exemple de bună practică
Punctaj mai mare acordat formelor asociative
CRPE Research
7
5
5
4
4
4
4
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Activitatea ONG-urilor în cadrul GAL-urilor
Q16. Câte ONG-uri există în GAL-ul în care sunteți membru?
Q17. Dintre acestea, după părerea dvs. câte au reușit să coaguleze oamenii din comunitate în jurul unor obiective de
interes comun/ public?
Baza: toți respondenții, N=49
Număr ONGuri existente în GALurile cercetate
Nr. GAL-uri
Proporția celor care au fost eficienți din
totalul ONGurilor (percepție)
Între 0-25% din totalul ONGurilor
21
Între 30-44% din totalul ONGurilor
9
Între 50-75% din totalul ONGurilor
13
5
Între 80-100% din totalul ONGurilor
5
1
NS/NR
1
între 1 și 10 ONGuri
33
între 11 și 18 ONGuri
10
între 20 și 35 ONGuri
NS/NR
Total
Nr. GAL-uri
49
Total
CRPE Research
49
Cele mai importante rezultate (I)
• Aproape toți respondenții (96%) a respondenților consideră asocierea în scop economic a agricultorilor o
inițiativă benefică și identifică în mod corect cele mai importante motivații pentru asociere (în ordinea
descrescătoare a importanței - îmbunătățirea valorificării producției, puterea de negociere sporită, capacitatea de
a face investiții la comun);
• Pe teritoriul celor mai multe GAL-uri (76%) există forme asociative înființate – în cea mai mare parte asociații ale
crescătorilor de animale (peste 80%) și composesorate,– prin urmare forme asociative care nu desfășoară
activități de desfacere a producției la comun. Au fost numite doar câteva asociații legumicole sau de cereale;
• Aceste asociații sunt membre ale GAL-urilor (76% din GAL-uri), însă nu au fost sprijinite prin fonduri europene
via GAL;
• Mai mult de jumătate dintre respondenți spun că pe teritoriul lor există producători care doresc să se asocieze
în GAL  există cunoștințe asupra bazei de resurse și a vectorilor locali care pot coagula în jurul lor forme
asociative;
• Aproape jumătate din GAL-urile cuprinse în cercetare au cuprins în strategiile lor inițiale și măsura de înființare a
grupurilor de producători, dar până în momentul de față niciun GAL nu a finanțat constituirea de forme asociative
prin această măsură. Motivele pentru care aceste măsuri au eșuat pot face baza unor cercetări în profunzime
(interviuri);
• În același timp, se dorește finanțarea constituirii de forme asociative prin GAL în următorii șapte ani (doar trei
GAL-uri au răspuns că nu ar include o astfel de măsură în strategie, din cauza lipsei dorinței de asociere a
agricultorilor);
CRPE Research
Cele mai importante rezultate (II)
• Potrivit respondenților, scepticismul cel mai mare în privința înființării grupurilor de producători îl au firmele;
autoritățile locale sunt favorabile proiectelor asociative în proporție de 49% dintre GAL-urile respondente;
• În privința reglajelor pe care le-ar considera oportune pe noul PNDR, respondenții consideră că:
1. Ar trebui să crească sprijinul nerambursabil acordat formelor asociative, în special pentru investiții;
2. Asocierile trebuie ”duse de mână” pe parcursul primilor trei ani de funcționare ( I validare a modelului
RAF);
3. Ar trebui sprijinită înființarea asocierilor, nu doar funcționarea lor (a II-a validare a programului RAF);
4. Formele asociative au nevoie de facilități fiscale dedicate;
5. Trebuie limpezită legislația formelor asociative, de multe ori neconcordantă;
6. Trebuie inclusă în categoria cheltuieli eligibile plata salariului unui agent de vânzări pentru formei
asociative;
7. Creșterea gradului de finanțare a proiectelor cu componentă de procesare, care pot fi accesate de
grupurile de producători
8. Să nu se solicite în cererea de finanțare documentul de proprietate asupra terenului pe care se face
investiția, ci dreptul de uzufruct
CRPE Research
Concluzii – premisele programului RAF
- nevoie de centre logistice! (cu facilități de sortare, ambalare, minimă prelucrare)
”Grupul poate înființa centre de condiționare și ambalare a produselor pentru un comerț civilizat; Ar deveni un
serios concurent pentru importatori”
Puncte de focus:
- atenție specială acelor GAL-uri care au declarat că pe raza lor nu există producători care să-și dorească să se
asocieze.
-cercetarea poate reprezenta un punct de plecare în determinarea zonelor în care există în continuare cele mai
bune premise pentru finanțarea proiectelor de asociere (ex. constituirea unui set de indicatori din categoriile
vizate de cercetare: Q1, Q6, Q7, Q12, - GAL-urile care cumulează raspunsuri ”Da” –uri la aceste întrebări
întrunesc cele mai multe premise de a începe cu succes proiecte de stimulare a formării de asocieri)
Puncte de reflecție:
- dimensiunea de investiții pe care forma asociativă o poate lua apare în multe din răspunsurile GAL-urilor. Ar fi
noile structuri pregătite să se ”înhame” la proiecte de investiții încă de la formare?
- modalități de includere a unei măsuri atipice (urmărind o metodologie similară programului RAF) în noile
strategii ale GAL-urilor
CRPE Research
Date despre respondenți
Dimensiunea medie de exploatare agricolă:
Principala activitate agricolă în aria
de cuprindere a GAL-ului (pot fi mai
multe cumulate):
Număr
1-5 ha
27
6-10 ha
9
Creșterea animalelor
25
11-20 ha
3
Cultura mare
17
21-50 ha
4
Legumicultura
14
Peste 50 ha
6
Pomicultură
5
Apicultură
4
Silvicultură
1
Turism rural
1
Nu au răspuns
8
Total
49
Numărul de fermieri mici și mijlocii (aprox. 130 ha sau intre 2 si 50 UDE) care au primit
finanțare individuală prin intermediul GALului in PNDR 2014-2020:
Sub 10
20
10-30
20
31-50
8
51-100
1
Total
49
CRPE Research
Mulțumim FNGAL pentru sprijinul acordat în
aplicarea acestui chestionar!
CRPE Research

similar documents