Organisk kjemi

Report
Stoffer som er bygd opp av C- Atomer
Organiske forbindelser
Hva er Organisk
kjemi?
Organisk kjemi
Kjemien til karbonforbindelsene
Vi skal lære om tre viktige grupper innen organiske
forbindelser
• Hydrokarboner
• Alkoholer
• Karboksylsyrer
• Innen disse tre gruppene finner vi bla mange dagligvarer som bensin,
oljeprodukter, matvarer, godteri og kosmetikk
Organisk kjemi
C – atomene i alt levende kommer fra fotosyntesen.
Et C- atom i en organisk forbindelse lager alltid fire bindinger med
andre atomer
• Dvs de forsøker å oppfylle åtteregelen
• C- atomet har fire elektroner i ytterste skall, dermed «mangler» de
fire for å fylle opp åtteregelen.
Vi har fire typer formler for å illustrere ulike stoffer på
Uorganiske stoffer
Er stoffer som ikke har c- atomer i formelen
•
•
•
•
•
Unntakene er:
Karbonmonoksid - CO
Karbondioksid – CO2
Marmor/kalsiumkarbonat – CaCO3
Karbonsyre – H2CO3
Hydrokarboner
• Er bygd opp av H- og C- atomer
• Deles inn i grupper, vi skal se nærmere på Alkaner og Alkener
Alkan
Bare enkeltbindinger mellom atomene
• Dvs de deler bare et elektronpar
• C- atomene blir mettet med H- atomer
Den første stavelsen i alkanene forteller oss hvor mange C- atomer vi har.
• 1 – met 
metan
• 2 – et 
etan
• 3 – prop 
• 4 – but 
• 5 – pent
Endelsen  an
• Forteller at det er en enkeltbinding  alkan
Alken
Har en eller flere dobbeltbindinger mellom
C- atomene
De har dermed ikke så mange H- atomer og blir dermed kalt for umettede
hydrokarboner
Den første stavelsen i alkenene forteller oss hvor mange C- atomer vi har.
2 – et

eten
3 – prop 
4 – but

5 – pent 
Endelsen  en
Forteller at det er et alken
Egenskaper til hydrokarboner
 Brensel – alle er brennbare – frigir energi
 Desto kortere C-Kjede, desto lettere antenner det!
 Fullstendig og ufullstendig forbrenning?!?
 Uløselige i vann  kan dermed brukes som vannavstøtende
midler.
 Desto lenger C-kjedene i molekylene er  desto høyere
kokepunkt. Se tabellen s. 49
Egenskaper til hydrokarboner
Alkoholer
 OH – gruppen er et kjennetegn på alkoholer
 Navnet er sammensatt av alkanet med en -ol ending.
Etanol
 Mest kjent som rusmiddel, men blir også brukt som brensel og løsemiddel i
blant annet parfyme.
 Den eneste alkoholen som kan drikkes.
 Mye etanol kan gi etanolforgiftning.
 Alkoholinnholdet måles i promille ‰
 1 ‰ = 1 gram alkohol pr 1000 gram blod (ca 1 liter blod)
 Etanol er bakteriedrepende, løser fett og flere andre stoffer som ikke er
løselige i vann.
 Bioetanol
 regnes for å være et miljøvennlig drivstoff til biler. Grunnen er at bioetanolen
lages av bl.a druer. I selve produksjonen vil drueplantene ta CO2 fra
atmosfæren gjennom fotosyntesen.
 Etanol som brukes som løsemiddel (til maling og parfyme) lages industrielt
ved å få n reaksjon mellom eten og vann
Karboksylsyrer
• Er svake syre som vi finner blant annet i mat.
• Gir maten sur smak og gjør at maten holder seg.
• Sitron, appelsin og eddik inneholder karboksylsyrer som gir en sur smak.
• Blir også brukt som konserveringsmiddel i mat.
• COOH- gruppen er kjennetegnet for karboksylsyrer.
• Navnet ender på syre
• Ettersom det er svake syrer vi her snakker om, vet vi at pH verdien i
løsningene er ca 3.
• Svake syrer gir ikke fra seg H + til vannmolekylene.
Karboksylsyrer
Reaksjoner med karboksylsyrer
 Reagerer langsommere enn sterke
syrer.
 Syrer og baser nøytraliserer
hverandre.
 Karboksylsyre + alkohol  estere
Syrer, Ester og Bioteknologi
 Hva avgjør om en syre er sterk eller svak?
 Hvilke pH- verdi har syrer?
 Hva brukes karboksylsyrer til?
 Hvordan er karboksylsyrer bygd opp? (hvilke stoffer)
 Nevn 4 -6 egenskaper for syrer.
 Hva er en ester?
 Hvordan lages dette? (Naturlig? Kunstig? Begge deler? Forklar)
 Hva er bioteknologi?
 Gi eksempel på hva bioteknologi kan brukes til i hverdagen. Forklar.

similar documents