Klasicismus, osvícenství, preromantismus.

Report
KLASICISMUS, OSVÍCENSTVÍ,
PREROMANTISMUS
Umělecké směry 17. a 18. století
KLASICISMUS

Na následujících obrázcích jsou tři klasicistní
stavby. Prohlédněte si je a zkuste odpovědět na
otázky.
Jaký je základní stavební prvek klasicistní
architektury?
 Ke kterému historickému období se klasicismus
vrací?

KLASICISMUS
Velké divadlo - Varšava
KLASICISMUS
Kostel La Madelaine - Paříž
KLASICISMUS
Brandenburská brána - Berlín
KLASICISMUS
název z latiny – vzorový, dokonalý
 konec 17. století až 18. století
 inspirace antickou kulturou
 opouštění barokní nábožnosti
 důraz na rozumovou kázeň (René Descartes
Myslím, tedy jsem)

KLASICISMUS - LITERATURA
Klasicistní literatura rozděluje žánry na vyšší a
nižší.
 Jakým čtenářům jsou jednotlivé typy žánrů
určeny?
 Jací budou hrdinové jednotlivých typů žánrů?
 Jak se liší jazyk jednotlivých typů žánrů?
 Zkuste rozlišit žánry na vyšší a nižší.
Bajka, epos, komedie, óda, satira, tragédie

KLASICISMUS - LITERATURA





Vysoké žánry
óda, epos, tragédie
hrdinové z vyšších
vrstev
dodržování jednoty
místa (v 1 prostředí),
času (1 den) a děje
(jen 1 dějová linie)
spisovný jazyk
KLASICISMUS - LITERATURA






Nízké žánry
bajka, satira,
komedie
neurození hrdinové
cílem bylo pobavit
neexistovala pevná
pravidla
hovorový jazyk
KLASICISMUS - LITERATURA
Pierre Corneille – Cid
http://www.ctenarsky-denik.cz/Pierre-CorneilleCid-16223
 Jean Racine – Faidra
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jean_Racine

MOLIERE - LAKOMEC
Harpagon: (vběhne prostovlasý)
Chyťte zloděje! Chyťte zloděje! Chyťte vraha! Stráž! Panebože na nebi! Je po mně!
Zabili mě! Podřezali mě! Ukradli mi moje peníze! Kdo to mohl být? Kam se propad?
Kde se skrývá? Kam se vrtnout, abych ho našel? Kam běžet? Kam neběžet? Není
tamhle? Nebo tady? Kdo je to? Stůj! Vrať mi mé peníze, padouchu!
Fuj, to jsem já. Jsem z toho celý tumpachový: už nevím, kdo jsem, ani co dělám.
Ach, peníze, penízky, vy moji zlatí drahouškové! Vzali mi vás! Jste pryč, a pryč je
má opora, má útěcha, má radost! Pro mne je všemu konec! Nemám už, co bych na
tomto světě pohledával! Bez vás nemohu žít! To je hotová věc, prostě nemohu!
Umírám, jsem nebožtík, jsem pod drnem. Copak se nenajde někdo, kdo by mě
vzkřísil? Kdo by mi vrátil mé drahé peníze nebo aspoň mi řekl, kdo mi je vzal?
Cože? Říkal jste něco? Nic. Nikdo ani muk! Ať to byl kdo byl, kdo mi je vzal, moc a
moc dobře si to vyčíhal - zrovna, když jsem se domlouval s tím svým nezdarou.
Vzhůru! Pryč! Přivedu policii a celou domácnost dám vzít na skřipec: služky, sluhy,
syna, dceru, a sebe taky! Co to je za shromáždění lidu? Ať se podívám na koho se
podívám, není tu človíčka, abych ho neměl v podezření, a v jednom každém z nich
vidím toho, co mě okrad. Co? O čem si to tam povídají? O tom zloději? Proboha
živého, kdybyste se něco o něm dověděli, na kolenou vás prosím, řekněte mi to!
Neskrývá se mezi vámi? Všechno to kouká po mně a směje se mi. Všichni v tom
máte prsty. Proto vzhůru! pro komisaře, pro dráby, soudce, mučidla, šibenice a
katovy holomky! Všechny dám oběsit, a jestli se neshledám se svými penězi, oběsím
se potom sám.
MOLIERE - LAKOMEC

http://www.youtube.com/watch?v=JcyWEMDGIN
0&feature=related
JEAN DE LA FONTAINE

autor bajek
Co je to bajka?
Mezi jaké žánry bajky patří?
http://www.cesky-jazyk.cz/citanka/
jean-de-la-fontaine/bajky.html
CARLO GOLDONI
italský dramatik
 Sluha dvou pánů
 Poprask na laguně

OSVÍCENSTVÍ
OSVÍCENSTVÍ
Ve vědě znamenalo velký průlom
vydání Encyklopedie, aneb Racionálního slovníku
věd, umění a řemesel. Jednalo se o na svou dobu
grandiózní projekt několika učenců nazývaných
encyklopedisté, kteří pod vedením filozofa Denise
Diderota a matematika Jeana d'Alembert, kteří
vytvořili naučný obrázkový slovník, jenž vycházel v
letech 1751 až 1772. Tento projekt měl ve své době
pokrýt veškeré lidské znalosti a dovednosti. Dobře
dokumentuje jinou osvícenskou hodnotu - snahu po
univerzálnosti.
www.wikipedie.cz
OSVÍCENSTVÍ
politická a společenská ideologie
 18. století (Francie, Anglie)
 rozvoj techniky, průmyslu a věd → důraz na
(racionalismus)
 prosazování lidských práv a svobod (svoboda myšlení,
bádání, rovnost lidí)
 kritika absolutismu (Co je absolutismus?)
Kterou politickou událost ovlivnilo osvícenství?

DENIS DIDEROT - JEPTIŠKA
V ukázce, kterou si za chvíli přečtete, vyhledejte
odpovědi na tyto otázky.
 Jakou situaci autor popisuje?
 V jakém prostředí se ukázka odehrává?
 Co pronesla hlavní postava?
 Jak reagovaly ostatní jeptišky?
 Jaký byl autorův záměr? Co chtěl vyjádřit
DENIS DIDEROT - JEPTIŠKA

http://www.cesky-jazyk.cz/citanka/denisdiderot/jeptiska.html
DALŠÍ PŘEDSTAVITELÉ OSVÍCENSTVÍ

Denis Diderot – Jeptiška, Jakub a jeho pán
Voltaire – kritika lidské hlouposti a zaostalosti,
Zastánce rozumu, kritik církve a feudalismu

Charles-Louis Motesquieu – Perské listy
román v dopisech, putování Peršanů po Evropě,
kritika tehdejších spol. a politických poměrů

LIBERTINISMUS



Ukazuje uvolněnost morálky francouzské šlechty
Choderlos de Laclos – Nebezpečné známosti,
román v dopisech kritika nemravného a
lehkovážného života šlechty
Markýz de Sade – posedlost erotikou a zlem
DOBRODRUŽNÝ ROMÁN



rozvíjí se hlavně v anglické literatuře
Jonathan Swift – Gulliverovy cesty fiktivní
cestopis a ostrá satira anglické společnosti,
Gulliver se setkává s liliputány, obry a zvířecími
bytostmi
Daniel Defoe - Život a zvláštní podivná
dobrodružství Robinsona Crusoe, námořníka z
Yorku
ROBINSON CRUSOE
http://cs.wikipedia.org/wiki/Robinson_Crusoe
ROBINSON CRUSOE
http://www.cesky-jazyk.cz/citanka/danieldefoe/robinson-crusoe.html
Přečtěte si ukázku a odpovězte na otázky.
1.
Jaká situace je v ukázce popsána?
2.
Jak se v ukázce projevuje osvícenství?
PREROMANTISMUS
Když tak uvážím, jak úzká je klec, která svírá všechny
činorodé a poznávací síly člověka, že všechna činnost má
jen jeden cíl: ukojit potřeby, které zase nemají jiného
účelu než prodloužit naši ubohou existenci, a když si pak
musím doznat, že všechno uklidnění v některých
otázkách je jenom polosnovou rezignací, která
pomalovává stěny vězení, ve kterém trčíme, pestrými
postavami a jasnými prospekty: to všechno, Viléme, mi
rdousí slovo v hrdle. Vracím se do sebe a nalézám tam
celý svět. Ovšem že zase víc ve svých tuchách a temných
touhách než ve výrazu a živoucí síle. A tu mi všechno
před očima plyne, a usmívám se a sním si dál.
PREROMANTISMUS
Jaké pocity zachycuje předchozí text?
 Kde autor textu hledá vysvobození?
 Nachází vysvobození?
 Jak asi bude řešit svůj další život?
 Je jeho jednání rozumové?
 Čím se řídí ve svém životě?

PREROMANTISMUS
reakce na klasicismus (pevná pravidla) a
osvícenství (rozum)
 klade důraz na cit a vášeň
 vyjadřuje životní postoje měšťanů
 odmítá pravidla, příkazy a řád
 vrací se k přírodě, lidové slovesnosti a historii
 vzorem je venkovský nezkažený člověk a prostý
způsob života

PREROMANTISMUS
typické motivy jsou jezera, hřbitovy, půlnoc,
trosky hradů, postavy mnicha, poustevníka,
vězně, poutníka
 autor vystupuje v roli mluvčího národního
kolektivu ,nebo jako anonymní lidový pěvec
 typický znak – světobol – rozervaná nálada
mladých lidí omrzelých životem a světem
 předchází romantismu

PREROMANTISMUS
Francouzská literatura
Jean-Jacques Rousseau – žádal návrat k přírodě a
nezkaženosti, člověk je dobrý dokud není zkažen
civilizací Emil čili O výchově
Francois-René de Chateaubriand - Atala

PREROMANTISMUS
Německá literatura
hnutí Sturm und Drang (bouře a vzdor), prosazují
tvůrčí svobodu pro umělce, upřednostňují cit, vášeň
a fantazii, odmítají společenské konvence, kritizují
útlak

PREROMANTISMUS
Johann Wolfgang Goethe – básník, prozaik,
dramatik a filozof, většinu života prožil ve
Výmaru, léčil se v Čechách (Teplice)
Utrpení mladého Werthera román v dopisech a
deníkové záznamy. Příběh mladého člověka, který
řeší své citové problémy sebevraždou.

PREROMANTISMUS
Váží si víc mého rozumu a mých schopností než
mého srdce, které je přece jedinou mou pýchou,
které je jediným pramenem všeho, veškeré síly,
veškerého blaženství a veškeré bídy. Ach, co vím,
může každý vědět. Své srdce mám já jediný.
J. W. Goethe Utrpení mladého Werthera

Najděte v textu znaky typické pro
preromantismus.
PREROMANTISMUS
Faust
http://www.cdmo.wz.cz/z-faust.htm

Když se mi zalíbí klid zápecníků,
potom ať nadejde můj čas!
Když uspokojen sebou samým,
lží hodnou sladkých lichotnic
i tvými požitky se zmámím,
pak půjdu klidně smrti vstříc.
Vsaďme se!
Překlad J. Pokorný
PREROMANTISMUS
Friedrich Schiller – filosof, básník a dramatik,
odsuzoval politický i osobní útlak, oceňoval lidské
city a mravní ideály.
Loupežníci
Úklady a láska
Óda na radost (L. van Beethoven – 9. symfonie)
http://www.youtube.com/watch?v=Wod-MudLNPA

ZDROJE

MOLIÉRE. Lakomec. In Lakomec, Misantrop,
Tartuffe. Praha : Mladá fronta, 1966. 284 s.

similar documents