Peter Koudahls oplæg

Report
ERHVERVSUDDANNELSER I
FREMTIDEN – UDFORDRINGER
OG MULIGHEDER
Peter Koudahl
[email protected]
Gangen i oplægget
• Nogle udgangspunkter
• Paradokser
• Hvis er problemet med unge, der ikke uddanner sig?
• Unges brug af ungdomsuddannelserne
• Lærernes dilemmaer
• Bud på fremtidens læreruddannelse
Et udgangspunkt:
Verdens bedste erhvervsuddannelser
De danske erhvervsuddannelser har historisk set været i
stand til at levere højt kvalificeret, fleksibel og
omstillingsparat og mobil faglig uddannet arbejdskraft, der
i det store hele har været i stand til at opfylde
erhvervslivets arbejdskraftbehov.
Et udgangspunkt:
Verdens dårligste
erhvervsuddannelser
De danske erhvervsuddannelser har historisk set ikke
været i stand til at opfylde de krav om reduktion af den
såkaldte restgruppe, der med jævne mellemrum er fremsat
af skiftende regeringer over de sidste 30 år. Resultatet er,
at næsten hver 4. unge ikke gennemfører en
erhvervskompetencegivende uddannelse.
Erhvervsuddannelsessystemet er
den mest konkurrenceprægede del af
det danske uddannelsessystem
• Fungerer efter markeds- og arbejdspladslogikker
• Økonomi er helt centralt – for skoler og for virksomheder
• Skolerne skal stå sig med lokalt arbejdsmarked
• Eleverne konkurrerer fra dag 1
• Lærerne sorterer fra dag 1
• Virksomhederne tager elever når det kan ‘betale sig’
• Oplæringens indhold er bestemt af aktuelle opgaver
• Systemet er grundlæggende konjunkturafhængigt
Erhvervsuddannelsessystemet er
den mest uregulerbare del af det
danske uddannelsessystem
• Fungerer på mange måder som i lavs-tiden
• Lovgivning angår – i det store hele – skoledele
• Praktikdelene reguleres (kun) gennem økonomiske incitamenter
• Ingen krav om formelle oplæringskvalifikationer i virksomhederne
• Dimensioneringen er – stort set – overladt til arbejdsmarkedet
• Individuel lærlingekontrakt: Elever i praktik er både under oplæring
og på arbejde
• Læretidens længde
• Systemet er afhængig af praktikpladser, dvs. konjunkturafhængigt
Vi ved det godt…
‘Målsætningen om, at alle unge skal gennemføre en
ungdomsuddannelse, kræver, at der kan tilvejebringes et
permanent højt niveau for antallet af indgåede
praktikpladsaftaler, der kan imødegå den demografiske
udvikling, og som ikke er afhængig af konjunkturudsving’
(Udkast til forslag til ”Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser og lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion med
flere love samt ophævelse af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser og lov om
landbrugsuddannelser” (2006), side 16)
Paradokser I…
”Erhvervsuddannelserne har en nøglerolle i forhold til at sikre
både udbuddet af kvalificeret arbejdskraft og den enkeltes
unges beskæftigelsesmuligheder på fremtidens
arbejdsmarked.
Et velfungerende og udviklingsorienteret
erhvervsuddannelsessystem af en høj kvalitet er således en
af forudsætningerne for, at dansk erhvervsliv kan klare sig i
den globale konkurrence…”
Udvalget til fremtidssikring af erhvervsuddannelserne
Paradokser II…
”Udvalget skal udarbejde forslag til en handlingsplan for,
hvordan det sikres, at 95pct. af de unge i 2015 (85pct. i
2010) gennemfører en ungdomsuddannelse, og at
erhvervsuddannelserne yder et væsentligt bidrag til at
realisere denne målsætning”.
Udvalget om at alle unge gennemfører en ungdomsuddannelse.
Med andre ord…
Vi skal have erhvervsuddannelser i
verdensklasse, samtidig med, at de 2025% der i dag ikke gennemfører en
ungdomsuddannelse, skal puttes ind i
erhvervsuddannelsessystemet…
Situationen
• Ca. 20% af de unge har ingen ungdomsuddannelse 10 år efter
afsluttet folkeskole.
• Andelen der begynder en erhvervsuddannelse er stigende –
men et stigende antal gennemfører ikke
• 33% af de unge, der påbegynder en erhvervsuddannelse har
ikke afsluttet den 7 år efter
• AE-Rådet 2011 og 2012.
Paradokser III
Fra:
Bekendtgørelse af lov om vejledning om uddannelse
og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse
m.v.
ooOoo
Kapitel 1 a. Pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v.
§ 2 a. 15-17-årige unge har pligt til at være i
uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet,
der sigter mod, at de unge gennemfører en
uddannelse.
Paradokser IV…
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med, at 1517-årige unge overholder pligten efter stk. 1, og sikre, at
forældremyndighedens indehaver løbende inddrages i
indsatsen for, at 15-17-årige unge følger deres
uddannelsesplan. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse
om, hvorvidt 15-17-årige unge overholder pligten efter stk.
1. Såfremt pligten efter stk. 1 ikke overholdes, kan
kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om, at
ungeydelsen, jf. lov om en børne- og ungeydelse, ikke
skal udbetales.
Paradokser V…
På Egtved Skole i Vejle har skolens voksne arbejdet med
relationskompetence. I praksis handler det om, at
anerkende eleverne og se dem, hvor de er, i stedet for at
gå i konflikt, fordi de ikke gør som man ønsker.
»Det har rykket rigtig meget hos lærerne og pædagogerne,
og retorikken har forandret sig. Nogle kan ikke selv se det,
fordi de er midt i det, men som leder er jeg ikke i tvivl. Hvor
udgangspunktet før kunne være, at der var noget galt
med den og den elev, taler man nu om, hvad man selv
kan gøre for at få bedre relationer til eleverne.«
http://www.universefonden.dk/page13320.aspx
Med andre ord…
Vi ved, at en motivation og
anerkendelse er grundlæggende for at
kunne lære. Alligevel bliver unge
mennesker tvunget i uddannelse. Hvis
ikke de makker ret, bliver de - og deres
forældre - straffet…
En konsekvens…
Unge mennesker bliver presset in i
uddannelser – fx. erhvervsuddannelser - som
de ikke ønsker eller har forudsætninger for at
gennemføre
Hvordan tales der om de unge, der
ikke får en uddannelse?
• Individualisering af diskussionen
• Fokus på de unges ”mangler”
• Refleks-reaktion: De har brug for ”treatment”…
• Grundlæggende tankefigur: De unge skal tilpasses de
eksisterende forhold…
• Fejl og mangler i systemet selv, er ikke på dagsordenen
• Eksempel: Erhvervsuddannelsernes vekseluddannelse
Situationen efter 9. klasse
• Unge mennesker forventes at kunne foretage et kvalificeret
uddannelsesvalg
• Hvis ikke de vælger uddannelse – er de et problem
• Und für Sie haben wir andere metoden…
• Men er det muligt at foretage kvalificerede uddannelsesvalg
lige efter 9. klasse
Den gymnasiale vej
• Udskydelse af det erhvervsrettede uddannelsesvalg
• 3 år mere til at afklare sig med mulighed for yderligere 2
”fjumreår”
• I alt 5 års udskydelse af det erhvervsrettede
uddannelsesvalg
• Sikkerhed for at kunne gå videre fra 1. til 2. og 3. G
Den erhvervsrettede vej
• Et valg af erhvervsrettet uddannelse – som 15-16 årig
• Ikke samme mulighed for at udskyde uddannelsesvalget
via den gymnasiale vej.
• Nuværende retorik om frafald: Elever forventes at vælge
rigtigt første gang
• Vi ved eleverne afprøver sig selv…
• Ingen sikkerhed for at kunne gøre uddannelsen færdig
• Mao.: Det er et lotteri at begynde en erhvervsuddannelse
Sammenligning mellem Gymnasiale og
erhvervsrettede vej
• Manglen på lærepladser i erhvervsuddannelserne betyder,
at hvis samme vilkår skulle gælde for den gymnasiale vej
som for erhvervsuddannelserne, ville det betyde, at alle
kunne begynde 1. G, men kun 2/3 ville få plads i 2. og 3. G.
• Og ”frafaldet” på gym. ville med et slag være 33%
EUD er præget af arbejdspladslogikker
Lærernes kvalifikationer og baggrunde:
Underviser typisk i fag, de selv er uddannet i, måske med
kort pædagogisk uddannelse
Håndværksetik
Det betyder, at eleverne bliver målt på
• Er den lige?
• Holder tagrenden vand?
• Er du der til tiden?
22
resultatet:
Andre forhold - teknisk
• Grundlæggende anderledes betingelser (teknisk)
• Store hold – få lærere
• Intet socialt miljø
• Stærkt kønsopdelt
• Kun sammen i kort tid
• Løbende optag
• Løbende fravær/frafald
• Konkurrence eleverne imellem…
HG – det merkantile grundforløb
• 50% har ikke tænkt sig at finde læreplads og overgå til
hovedforløbet…
• Bruger HG som afklaring, venteplads, til at blive ældre etc.
• Men disse elever ender med at blive registreret som
frafaldne - Et politisk problem…
• Og det giver lærerne særlige udfordringer
Opsummerende
• Mange unge bruger systemet kreativt og på måder det ikke
var tænkt
• Samtidig: Vi har en situation, hvor unge mennesker bliver
tvunget til et uddannelsesvalg efter folkeskolen
• Hvis ikke de vælger, kan de og deres forældre straffes
økonomisk
• Konsekvens: Mange unge foretager pseudo-valg
Interview med højskoleelev
Altså selvfølgelig skal man finde ud af, hvad man vil. Og det
er også, altså selvfølgelig, det er jo en vigtig ting. Det er jo
resten af vores liv, ikke? Men det er ligesom om, at presset
bare bliver lettet [på højskole], bare en lille smule. Fordi at
det fylder så meget. Og folk omkring en, får det til at fylde så
meget for en. Altså, at det er en bekymring for dem, at man
ikke ved, hvad man vil om 10 år. Altså, slap dog af! (Fiona,
Egå Ungdomshøjskole)
Og så lige et overset
opmærksomhedspunkt?
1.
2.
3.
Uddannelsessystemet skal
kvalificere
Uddannelsessystemet skal
opbevare
Uddannelsessystemet skal sortere
- og alle skal have en uddannelse…
Det skaber nogle
dilemmaer
for lærerne
Lærernes situation
• De ved at mange elever ikke er motiverede
• De ved, at mange elever har en masse problemer, der ikke er
relateret til uddannelse – og at de måske ikke har de
kompetencer, der skal til.
• De ved, at virksomheder ikke vil have elever i praktik, som ikke er
i stand til at fungere på en arbejdsplads
• De ved, at omkring en tredjedel af de elever, der begynder, ikke
kommer til at færdiggøre uddannelsen, blandt andet på grund af
mangel på praktikpladser. På nogle indgange halvdelen.
SÅ: HVAD STILLER LÆRERNE OP?
Gate-keeper…
Lærer: Man kan nok sige, vi vil have det rigtigt skidt med at
sende folk ud, som vi mener skal i lære som tømrer, når vi
godt ved at de kun møder 2 ud af 5 dage på en uge, fordi
mesteren vil slå det direkte i hovedet på os: ‘Hvad fanden er
det for noget og sende mig? Så kan det fandeme være
lige meget, så er det mere til besvær end det er til gavn’.
Ja, det kan vi jo godt forstå…
The frustrerede…
Lærer: Jamen altså hvis, i stedet for at smide Torben ud, hvad
skulle man så? Skulle man ikke virkelig gå ind og få lavet
krybesporet anstændigt til dem, så vi har ekstra opdækning
på dem og sådan? Fortælle de øvrige elever: ‘Jamen kære
venner, de har altså nogle besværligheder. De er her og det
går langsommere med dem’. Til gengæld mener jeg jo, vi
holder dem ude af lediggang og druk og narko og kriminalitet
og alle de der forskellige ting. Det er der sgu ingen andre
socialinstitutioner, der kan gøre det til den pris vi kan. Vi er
langt de billigste.
The Socialarbejderen I…
PK: Hvad synes du så, der kræves for at være en god lærer
her på skolen?
Lærer: En god indlevelsesevne og en god empati og være en
god lytter og så være meget konkret i sine krav og være god
til stille meget små og få mål op, der er synlige og begribelige
for de unge elever. Og så kræver det generelt over hele linjen,
sådan generelt tanker, at andre mennesker altid har en positiv
hensigt med det, de gør, det er bare et spørgsmål om,
hvordan jeg kommer til at forstå dem, altså den vej rundt, skal
man hele tiden vende den.
The Socialarbejderen II…
PK: Så det er det vigtigste. Det er ikke så vigtigt egentlig om
man kan det fag, man underviser i?
Lærer: Nej det synes jeg ikke. Nej jeg synes faget er
pædagogik, specielt i grundforløbet, hvor eleverne ofte er
svage og sarte, socialt udsatte, der er det altså vigtigere at
holde dem fast i uddannelsen end at sige, hvordan man gør
det konkret faglige…
Den resignerede…
Lærer: Altså min gamle lærer i folkeskolen, han sagde til mig:
‘Du kan trække hesten ned til vandet, men du kan ikke tvinge
den til at drikke’. Jeg kan jo tvinge dem [eleverne] ind og
sætte dem på stolen, men jeg kan ikke tvinge dem til at lave
noget. Du skal selv ville. Og hvis du vil, så hjælper jeg dig alt
det, det skal være. Hvis du ikke vil, så er der andre, jeg
hellere vil bruge min tid på”.
All in all…
• Der er ikke er overensstemmelse mellem de krav, der fra
politisk hold stilles til erhvervsuddannelserne og den måde de
(aktuelt) fungerer på
• Der er ikke overensstemmelse mellem retorikken om ‘de
unge’ og deres anvendelse af uddannelsessystemet
• Uddannelsessystemet sorterende funktion overses i
diskussionen
Hvad er konsekvenserne for uddannelsen
af erhvervsskolelærerne?
• Der skal være sammenhæng mellem arbejdsopgaver, de
betingelser under hvilke de skal udføres og de
kompetencer lærerne skal erhverve sig gennem
uddannelse
• Der skal være overensstemmelse mellem lærernes
eksisterende kompetencer og uddannelsestilbuddet
• Lærerne skal have ‘tid’ til at gennemføre uddannelsen
• Skolerne skal have mulighed får at kunne foretage en
langsigtet planlægning af lærernes uddannelse, hvilket bla.
indebærer sikkerhed for finansiering
Hvis erhvervsuddannelsernes primære opgave er at levere
faglig uddannet arbejdskraft på højeste niveau, som
efterspørges i erhvervslivet, skal lærernes uddannelse
tilpasses dette
Hvis erhvervsuddannelsernes primære opgave er at kunne
rumme alle elever, uanset kompetenceniveau, skal
uddannelserne tilpasses dette
Hvis erhvervsuddannelserne skal rumme begge funktioner,
skal der måske være forskellige læreruddannelser,
målrettet forskellige elevgrupper
- hvilket i øvrigt ikke ændrer på at der sluses flere unge ind
i systemet, end det har kapacitet til – hvis alle skal
igennem…
ERHVERVSUDDANNELSER I
FREMTIDEN – UDFORDRINGER
OG MULIGHEDER
Peter Koudahl
[email protected]

similar documents