اسلايد

Report
‫روش های نوین آموزشی در‬
‫بازنگری ‪90‬‬
‫دکتر غالمرضا حسن زاده‬
‫روند کنونی در تغییر کریکولوم های پزشکی به گونه ای است‬
‫که از معلم محوری (‪ )Teacher centered‬و دیسیپلین‬
‫محوری (‪ )Discipline based‬به سمت دانشجو محوری‬
‫)‪ (Student centered‬و ادغام یافتگی (‪)Integration‬‬
‫پیش میرود‪.‬‬
‫;‪(Harden et al.1997; Hook & Pfeiffer 2007‬‬
‫)‪Wijnen-Meijer et al. 2010‬‬
‫در برنامه پزشکی ‪ ،90‬مقرر گردید که ‪ 15‬درصد روش‬
‫آموزش‪،‬بر مبنای روش های نوین آموزشی باشد‪.‬‬
‫روش هایی که با توجه به امکانات و شرایط کالسی و‬
‫همچنین عالقه مندی مدرسین برای اجرا پیش بینی شدند‪،‬‬
‫عبارتند از‪:‬‬
‫‪.1‬یادگیری مبتنی بر تیم (‪)Team based learning‬‬
‫‪ .2‬یادگیری الکترونیک (‪)Electronic learning‬‬
‫‪.3‬یادگیری مبتنی بر مسئله(‪)Problem based learning‬‬
‫امکان سنجی‬
‫پاسخ به چند سؤال قبل از شروع کار ضروری بود‪:‬‬
‫‪ .1‬آیا روش های انتخاب شده با اهداف آموزشی مطابقت دارند؟‬
‫‪ .2‬آیا اعضای هیئت علمی برای ارائه این روش تدریس آموزش کافی دیده‬
‫اند؟‬
‫‪ ‬در صورت منفی بودن پاسخ توانمند سازی اعضای هیئت علمی الزم‬
‫است‪.‬‬
‫‪ .3‬آیا فضای فیزیکی‪ ،‬امکانات و تجهیزات اجازه این کار را می دهد؟‬
‫‪ .4‬آیا تجهیزات و امکانات جدید و یا تغییر در فضاهای فیزیکی الزم است؟‬
‫توانمند سازی‬
‫• برگزاری سه جلسه کارگاه و ارائه مشاوره الزم برای‬
‫مدرسینی که تقاضای برگزاری ‪ TBL‬را داشتند‪.‬‬
‫• برگزاری دو کارگاه و ارائه مشاوره به مدرسینی که‬
‫درخواست برگزاری ‪ e-Learning‬را داشتند‪.‬‬
‫• هماهنگی با یک استودیو برای ضبط و میکس کردن صدا‬
‫و اسالید های مدرسین‪.‬‬
‫‪TBL‬‬
‫یادگیری مبتنی بر تیم(‪ )TBL‬یک روش خالقانه در یادگیری مشارکتی‬
‫است که در آن از مطالعه فردی‪ ،‬مطالعه گروهی و روش حل مسئله‬
‫استفاده می گردد‪ .‬در این روش‪ ،‬بازخورد سریع به دانشجو داده می‬
‫شود و دانشجو برای مسئولیت پذیری و پاسخگویی آماده می گردد‪.‬‬
‫‪ )TBL‬دارای سه مرحله است‪:‬‬
‫یادگیری مبتنی بر تیم(‬
‫‪.1‬آمادگی ‪: preparation‬که در طی آن‪،‬دانشجویان منابعی را که از‬
‫قبل توسط مدرس تعیین شده است ‪،‬مطالعه می کنند‪.‬‬
‫‪.2‬آزمون های اطمینان از آمادگی ‪readiness assurance tests‬‬
‫)‪ :(RATs‬در این مرحله‪ ،‬سنجش دانش فردی و گروهی دانشجویان‬
‫انجام می گیرد‪.‬دانشجویان‪ ،‬برای کار تیمی آماده می شوند و عالوه‬
‫بر کسب دانش مورد نیاز‪ ،‬میتوانند سواالت را تحلیل نمایند‪.‬‬
‫‪.3‬کاربرد ‪ : application‬در این مرحله دانشجویان مفاهیم مورد نیاز‬
‫برای حل مسئله ای که توسط مدرس به آنها داده شده است‪،‬فرا‬
‫میگیرند‪.‬‬
‫)‪(Michaelsen et al. 2004‬‬
‫در طی برگزاری بلوک های مقدمات‪ ،‬تنفس و قلب از ‪ TBL‬استفاده‬
‫گردید ولی در بلوک اسکلتی‪-‬عضالنی ضمائم‪ ،‬این روش مورد‬
‫استفاده قرار نگرفت‪.‬‬
‫ساعت ‪TBL‬‬
‫بلوک‬
‫ساعت کل‬
‫بلوک‬
‫مقدمات‬
‫بلوک تنفسی‬
‫بلوک قلب‬
‫گروه الف‬
‫‪96‬‬
‫‪16‬‬
‫گروه ب‬
‫‪96‬‬
‫‪4‬‬
‫گروه الف‬
‫‪27‬‬
‫‪3‬‬
‫گروه ب‬
‫‪27‬‬
‫‪3‬‬
‫گروه الف‬
‫‪49‬‬
‫‪2‬‬
‫گروه ب‬
‫‪49‬‬
‫‪2‬‬
‫یادگیری الکترونیک‬
‫این روش‪ ،‬صرفا“ در بلوک مقدمات برای گروه الف به میزان‬
‫دو ساعت و در گروه ب به میزان شش ساعت برگزار شد‪.‬‬
‫در سایر بلوک ها‪ ،‬از این روش استفاده نشد‪.‬‬
‫موانع استفاده از روش های نوین‬
‫درآموزش نظری‬
‫‪.1‬عالقه مندی مدرسین به روش های سنتی و تسلط آنها به‬
‫سخنرانی‬
‫‪.2‬نگرانی مدرسین از پوشش ندادن محتوای درس‬
‫‪.3‬عدم توانمند سازی تمامی مدرسین‬
‫‪.4‬نامناسب بودن فضای فیزیکی کالس ها از نظر تعدادی از‬
‫مدرسین‬
‫آموزش عملی‬
‫در آموزش عملی آناتومی‪،‬تغییرات قابل توجهی ایجاد شد ‪:‬‬
‫‪.1‬برگزاری جلسه معرفی گروه آناتومی و ارائه توصیه های‬
‫الزم جهت شرکت در کالس های عملی به ویژه سالن‬
‫تشریح‪.‬‬
‫‪.2‬برگزاری جلسات تقدیر از اهدا کنندگان جسد به عنوان یکی‬
‫از ارکان احترام به بدن انسان و آغاز آموزش اخالق حرفه‬
‫ای‪.‬‬
‫‪ .3‬برگزاری کالس های عملی آناتومی در چهار ایستگاه‬
‫مختلف‪.‬‬
‫ایستگاه های کالس عملی‬
‫‪ .1‬مولتی مدیا‬
‫‪ .2‬موالژ‬
‫‪Prosection .3‬‬
‫‪ .4‬آناتومی کاربردی‬
‫نام ایستگاه زمان‬
‫مولتی مدیا‬
‫‪ 30‬دقیقه‬
‫نوع فعالیت‬
‫اهداف‬
‫•‬
‫• مشاهده فیلم به صورت‬
‫انفرادی به مدت ‪ 10‬دقیقه‬
‫• نمایش فیلم با توضیحات استاد‬
‫•‬
‫به مدت ‪ 10‬دقیقه‬
‫• پرسش و پاسخ و بحث گروهی‬
‫•‬
‫به مدت ‪ 10‬دقیقه‬
‫•‬
‫مشاهده بخش هایی که در‬
‫حالت معمول غیر قابل‬
‫دسترس است‬
‫ایجاد تصور فضایی از‬
‫بخش های مختلف‬
‫مشاهده و بررسی عملکرد‬
‫عناصر به صورت جداگانه‬
‫یادگیری تلفظ صحیح واژه‬
‫های تخصصی‬
‫نام ایستگاه‬
‫زمان‬
‫نوع فعالیت‬
‫موالژ‬
‫‪ 30‬دقیقه‬
‫• توضیح مطالب توسط استاد‬
‫به مدت ‪15‬دقیقه‬
‫• مرور مطالب تدریس شده‬
‫توسط دانشجویان و پرسش و‬
‫پاسخ به مدت ‪ 15‬دقیقه‬
‫اهداف‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫مشاهده و ملموس سازی بخش‬
‫های مختلف و نام گذاری آنها‬
‫جایگذاری صحیح عناصر‬
‫مختلف‬
‫ایجاد تصور فضایی از بخش‬
‫های مختلف‬
‫مشاهده و بررسی عملکرد‬
‫عناصر به صورت جداگانه‬
‫اهداف‬
‫نام ایستگاه‬
‫زمان‬
‫نوع فعالیت‬
‫‪Prosection‬‬
‫‪ 30‬دقیقه‬
‫• توضیح مطالب توسط استاد به •‬
‫مدت ‪20‬دقیقه‬
‫•‬
‫• مرور مطالب تدریس شده‬
‫توسط دانشجویان و پرسش و‬
‫پاسخ به مدت ‪ 10‬دقیقه‬
‫•‬
‫مشاهده بخش های مختلف در‬
‫بدن انسان‬
‫مشاهده واریاسیون های‬
‫مختلف‬
‫ایجاد تصور فضایی از بخش‬
‫های مختلف و مجاورت‬
‫های آنها‬
‫نام ایستگاه‬
‫زمان‬
‫‪‬آناتومی کاربردی‬
‫‪ 30‬دقیقه‬
‫‪o‬آناتومی سطحی‬
‫‪o‬آناتومی رادیولوژی‬
‫نوع فعالیت‬
‫• توضیح مطالب توسط استاد به‬
‫مدت ‪15‬دقیقه بر روی یکی از‬
‫دانشجویان از طریق نشان دادن‬
‫‪Landmark‬ها و لمس آنها با بیان‬
‫کاربرد بالینی‬
‫• تمرین مطالب تدریس شده توسط‬
‫دانشجویان بر روی بیمارنما یا‬
‫همکالسی به مدت ‪ 15‬دقیقه‬
‫• توضیح مطالب توسط استاد به‬
‫کمک تصاویر رادیولوژی به مدت‬
‫‪ 20‬دقیقه‬
‫• مرور مطالب تدریس شده توسط‬
‫دانشجویان و پرسش و پاسخ به‬
‫مدت ‪10‬دقیقه‬
‫اهداف‬
‫•‬
‫شناخت ‪Landmark‬ها و‬
‫بررسی تصویرعناصر‬
‫داخلی بر روی سطح بدن‬
‫بیان روش های دسترسی‬
‫به عناصر داخلی از طریق‬
‫سطح بدن‬
‫ارزیابی عناصر داخلی از‬
‫طریق سطح بدن‬
‫•‬
‫بررسی آناتومی عضو از‬
‫طریق تصاویر رادیولوژی‬
‫بررسی اولیه تصاویر‬
‫رادیولوژیکی و مقایسه‬
‫عناصر طبیعی و غیر‬
‫طبیعی‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫آناتومی کاربردی و استفاده از مدل‬
‫های تشریح‬
‫در جلسات عملی بلوک اسکلتی – عضالنی ضمایم عالوه بر‬
‫جلسات معمول در ‪ 4‬ایستگاه ‪ ،‬جلساتی برای مدل سازی‬
‫با‬
‫ابزارهای ساده مانند کاغذ برگزار شد‪.‬‬
‫برگزاری راند مشترک علوم پایه و علوم بالینی‬
‫با حضور تعدادی از اعضای هیات علمی گروه های‬
‫داخلی ‪ ،‬آناتومی‪ ،‬فیزیولوژی‪ ،‬بیوشیمی‪ ،‬اخالق‬
‫پزشکی وتعدادی از دستیاران داخلی وآناتومی و‬
‫اینترنها و تعدادی از دانشجویان ورودی ‪ 90‬در‬
‫بخش داخلی بیمارستان امام خمینی ره برگزار شد‪.‬‬
‫دانشجویان با بیمار مالقات کردند و بحثهای‬
‫راند مشترکی در خصوص بیماری فرد انجام شد‪.‬‬
‫از توجه شما متشکرم‬
Slide Master
• Your Text here
• Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adip iscing elit, sed diam no n u
mmy nibh euismod tincidunt ut laoreet do lore magna aliquam er at v olut
pat. Ut wisi enim ad mi ni m venia m, quis nostrud exerci tatio n ulla mco
rper susc ip it lobor tis nisl ut aliquip ex ea commodo cons equat.
• Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse mo les
tie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla fac ilisis at vero eros et ac
cumsan et iusto odio dign issim qui bla ndit praesent lup tatum zzril dele
nit augue duis dolore te fe ug ait nulla facilisi
Print Master
• Your Text here
• Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adip iscing elit, sed
diam no n u mmy nibh euismod tincidunt ut laoreet do lore m
agna aliquam er at v olut pat. Ut wisi enim ad mi ni m venia m,
quis nostrud exerci tatio n ulla mco rper susc ip it lobor tis nisl
ut aliquip ex ea commodo cons equat.
• Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit
esse mo les tie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla fac
ilisis at vero eros et ac cumsan et iusto odio dign issim qui bla
ndit praesent lup tatum zzril dele nit augue duis dolore te fe ug
ait nulla facilisi

similar documents