HMS-samarbeid på tvers av fagene i større prosjekt

Report
HMS-samarbeid på tvers av fagene –
i større prosjekt
Stillasdagene 05.09.2013
Jan Ivar Skjetne, Direktør V&M
Agenda
• REINERTSEN AS – Hvem er vi?
• REINERTSEN’s V&M-kontrakter for Statoil
• Grensesnitt mot ISO-leverandørene
• Største endringer ved ny Kontraktsmodell
• Utfordringer i grensesnitt mellom ISO og V&M, og
hvordan har RE valgt å løse disse
2
REINERTSEN AS
Konsernstruktur
ERR as / TRR as (50/50%)
ENGINEERING
FABRIKASJON
ENTREPRENØR
Trondheim, Oslo, Bergen,
Stavanger & Hammerfest
Orkanger
Trondheim, Oslo & Bodø
REINERTSEN AB
ooo REINERTSEN NWR
Stockholm, Gothenburgh,
Stenungsund and Malmö
Murmansk, Russland
INSTALLASJON
Trondheim
STORE PROSJEKTER
EPCI + V&M
ooo REINERTSEN NWR
Murmansk, Russland
Antall ansatte
Omsetning 2012
3
2.600
3.55 mrd. NOK
REINERTSEN O&G – Markedsområder
PROSESSANLEGG ONSHORE
OG OFFSHORE
VEDLIKEHOLD OG
MODIFIKASJONER
SUBSEA PIPELINES, RISERS
OG STRUKTUR
4
Heimdal New Power Generator module
5
HNPG – installation 29. july 2008
6
V&M-Kontrakt for Statoil
Heidrun
Heimdal
Grane
Tjeldbergodden
Troll A
Troll B
7
Troll C
Andel ISO-timer
Anlegg
ISO-leverandør
Heidrun
Linjebygg Offshore
20%
Heimdal
BIS Industrier
27%
Grane
Beerenberg
32%
Troll
Kaefer Energy
21%
TBO V&M
Kaefer Energy
63%
Totalt
% ISO
31%
ISO-timer utgjør en betydelig andel av V&M’s Anleggs-leveranser til Statoil på
avrop på Rammeavtaler
8
HMS tavle august -13
Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun
Heidrun
Heimdal
Grane
Troll
Tjeldbergodden
TOT
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Jul Aug
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
Tot
1
1
0
0
0
2
V&M Timer ISO Timer
64 193
51 335
36 439
107 139
27 830
286 936
16 192
19 048
17 061
27 817
47 970
128 088
% ISO
TRIF
20 %
27 %
32 %
21 %
63 %
31 %
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Røde
Gule
Hendelser Hendelser
0
0
0
1
1
2
Røde hendelser knyttet til ISO-fag
• Grane
Stillasarbeider falt under demontering av stillas (2012)
• TBO
- Fallende is under arbeid på Coldbox, personell fra ISOleverandør involvert i hendelsen (2012)
- Støtteben falt 66 meter under demontering av stillas
- Flere hendelser med fallende gjenstander siste 12 mnd
9
0
0
0
0
0
0
Grane – Demontering av stillas
• Under demontering av et stillas i område C26 på Grane 17.04.12
falt en stillasarbeider fra ISO-leverandør ned ca 2,35 meter og
landet på en stålbjelke
• Hendelsen er klassifisert med faktisk alvorlighetsgrad nivå 5 –
førstehjelpskade.
• Potensiell alvorlighetsgrad vurdert til nivå 2 – alvorlig
fraværsskade/ alvorlig personskade
10
11
Tjeldbergodden – Fallende is
Isdannelse (ca 25 kg) øverst på vestre vegg av coldbox,
løsner og faller ned ca. 12 meter. Isen treffer lysarmatur og
lander bak en person.
Det ble startet påfylling av perlitt (isoleringsmateriale)
mandag 12.12.2011 på det øverste nivået i coldboxen,
denne jobben ble ikke gjort ferdig denne dag og ble
gjenopptatt tirsdag 13.12.2011. Ut ifra video bilder ser vi at
isklumpen har minket i størrelse frem til tirsdag klokken
14:20 da den ramlet ned, traff lysarmaturen og ble splintret
opp. Det var da en person i umiddelbar nærhet 20cm) og en
som var noe lenger unna(ca 5 M)
Classification: Internal
Status: Draft
Konsekvenser
Denne hendelse har ikke ført til noen konsekvenser for
hverken personel eller utstyr.
Potentiale:
Alvorlig personskade – rød 2
Granskningsgruppen har vurdert potensialet i denne hendelse til alvorlig personskade. Person står ca. 20 cm
fra nedfallsstedet og var i gang med at forberede oppheising av sekk med perlitt. Sansynligheten for at isen
hadde truffet personen er stor da deler som faller ned, avhengig av størrelse og vekt, kan komme lenger vekk
fra veggen. (sveveeffekt)
Materiel skade – grøn 5
Classification: Internal
Status: Draft
Her ser vi isen som
sitter på coldboxen
1
Classification: Internal
2011-12-19
Personell jobber på
topp av coldbox
Her ser vi isen
enda tydeligere.
Personell jobber på
nivået under
24 timer før hændelsen
1
Classification: Internal
2011-12-19
Grensesnitt V&M og ISO
• V&M er pålagt å bruke Selskapets
Rammeleverandør på Anlegget
• V&M avroper ISO-leveranser på sine oppdrag
• V&M har på oppdragsnivå ansvar for prosjektering,
anskaffelse og utførelse på Anlegget gjennom avrop fra
ISO-leverandøren
• Gjennomløpende HMS-ansvar på oppdragsnivå ligger hos
V&M-leverandøren med ISO-leverandøren som UL
16
Utfordringer
• Potensiale for konflikter og prioriteringer mellom ulike
«kunder» på Anlegget.
• Samkjøring av HMS-møter og –aktiviteter offshore
• Kampanjer ol spisses på relevante aktiviteter
• Kontraktsmodellene gir lite insentiv til «smarte» løsninger, TT
er nesten fraværende som alternativ til stillas
• V&M ledelse offshore har HMS-ansvar, men mindre
påvirkningsmulighet ovenfor ISO-leverandøren enn i «gamle
dager» da ISO var direkte UL til V&M-kontraktør
17
Verktøy for etterlevelse
Verktøy for etterlevelse
(A-standard i REINERTSEN)
STYRINGSSYSTEM O&G
Veiledning i bruk av A-standard
.
REOG 10
FELLESPROSESSER
HOVEDPROSESS
Prosjektadm
Prosjektstyring
Usikkerhet
Grensesnitt
PED
HMS
KS
Verifikasjon
Registrer avvik, RUH,
forbedringsforslag
Revisjonsdato:
25.01.13
Prosesseier:
Leder prosessanlegg
A-standard
−
−
−
−
−
risikohåndtering
planlegging
oppgaveforståelse
deltakelse (lagets
vurdering)
rollemodell
Engasjement i alle ledd
−
Alle skal være pådrivere!
Hva har RE gjort for å ivareta HMS i oppdrag
• RE har grensesnitt mot alle ISO-leverandørene
• Gjennomfører årlige verifikasjoner som del av RE’s
totale monitoreringsprogram
• Som del av verifikasjonene gjennomgås
leverandørenes HMS-filosofi, og det verifiseres
hvordan ledelsen kommuniserer dette gjennom linja
til operatørene på oppdragene
19
Hva har RE gjort for å ivareta HMS i oppdrag
• På land
• ISO er definert som «eier» av sine aktiviteter i
gjennomføring av oppdragene
• Prosjekteringsressurser fra ISO-leverandørene er tett
integrert som del av vårt team sittende i RE’s lokaler
• Bidragsyter i studier, utførelses- og assistanseoppdrag
• Estimerer, planlegger og jobbsetter ISO-aktivitetene
• Deltar aktivt i alle faser inkl. concurrent-sesjoner der dette kjøres
på oppdrag
• ISO er aktiv bidragsyter i HMS-dugnad og sesjoner for
risiko-identifisering med spesiell fokus på ISO-leveransene
20
Hva har RE gjort for å ivareta HMS i oppdrag
• På Anleggene
• ISO deltar i morgenmøter hav/land
• I kveldsmøtene på Anleggene deltar ledelse fra V&M
og ISO for å planlegge og koordinere neste dags
aktiviteter
• Felles vernerunder med vekt på stedlig ledelse, orden
og ryddighet
• Deltagelse på felles HMS-møter hvor relevant
21
Veien videre
• HMS er kulturbygging, og skapes over tid
• Vi skal fortsatt jobbe med tett integrering mellom V&M og ISO
• Alle aktiviteter på felles planplattform for å unngå interessekonflikt
mellom ulike «kunder»
• V&M plassledelse har et gjennomløpende ansvar for HMS i
oppdraget, og skal løpende verifisere at det jobbes sikkert
• Løpende samkjøring av ISO-leverandørene i vår arbeidsmetodikk og
HMS-krav i gjennomføring
• Etablert fora på alle Anlegg på ledelsesnivå for bla å diskutere
problemstillinger innen HMS og risiko i gjennomføring
22
Spørsmål?
23

similar documents