Kristendommen

Report
Kompetansemål:
• Drøfte kristendommens syn på kjønn og
kjønnsroller
 Problemstilling
 Kristendommens
syn på kvinnen fra gammelt av
 Bibelen og kvinnesyn
 Middelalderen og kvinnesyn
 Kristendommens kvinnesyn i dag
 Konklusjon
 Kilder
 Hva
er kristendommens syn på kvinnen og
kjønnsroller?
Tertullian, en betydningsfull teolog i
oldkirken 155-220 e. Kr:
”- Det er kvinnene som er djevelens
inngangsport, og det er på grunn av henne at
Gud selv måtte dø.”
 Thomas Aquinas, en katolsk filosof og teolog
som levde i det trettende århundret:
”- Kvinnen er underkastet mannen på grunn av
sin svake natur, både når det gjelder hjerne
og kropp.”

 Martin
Luther (1483-1546):
”- Kvinner skal bøye seg for mannen som for en
herre hun frykter og ærer, og er underordnet
og lydig mot.”
 Paulus
brev Ef 5, 23-24:
”- Mannen er kvinnens hode, slik også Kristus
er menighetens hode. Slik menigheten
underordner seg Kristus, slik skal derfor
hustruene underordne seg sine menn i alle
ting”.
 Skrevet på en annen tid

Kvinner hadde ingen rettigheter


Kvinner hadde ingen rett på formue
Det fantes ingen lover mot kvinnemishandling
 Jesus



viser respekt for kvinner, uansett status
Tok med en prostituert kvinne som tilhenger
Taler til og velsigner en samaritansk kvinne
Setter kvinner likehøyt som menn

Setter alle mennesker likt
 videnskap.dk

skriver i en artikkel:
Den middelalderske katolske kirken



Kvinner opphørte fra å være mannens eiendom
Eget individ, egen verdighet
Voldtekt ble ikke lenger omtalt som ”hærverk på
mannens eiendom”
I
protestantiske kirker i dag har kvinner:





Egne rettigheter
kan ta utdannelse og jobbe
Kan blir prest
Rett på arv
Kan skilles uten problem
 Er
så å si likestilte med menn
 I en del kirkesamfunn, spesielt katolisismen:



Kvinner enda undertrykket
Kan bla. Ikke bli prester
Blir ofte stemplet som ”utspekulerte og
manipulerende”
 Har
forandret seg mye
 Bibelen er skrevet i en annen tid

Kan ikke tolkes direkte
 Kan
det bli stort bedre enn det er i Norge i
dag?
 Gud, fader
 http://fancyyface.wordpress.com/2009/02/1
9/hva-mener-ulike-filosofer-om-kj%C3%B8nnog-kj%C3%B8nnsroller/
 http://no.wikipedia.org/wiki/Katolsk_kirke
 http://sanctusrootsman.blogspot.com/2009/10/kirkenskvinnesyn-i-middelalderen.html

similar documents