Mari Tammur

Report
Põhikooli riikliku õppekava eesti
keele ainekava kohaldamine
õpiraskustega lastele I-III klassis
Mari Tammur
Ristiku Põhikool
Eellugu
• Uus õppekava
• Õppekava koolitused
• www.oppekava.ee
13.09.2011
Lähteülesanne
• Abistavad näpunäited tavakooli õpiraskustega
õpilaste õpetamiseks 1.-3. klassis
13.09.2011
Kellele?
•
•
•
•
Noorele õpetajale
Kogenud pedagoogile meeldetuletuseks
Usinale lapsevanemale
Üliõpilasele
Mitte midagi uut ega revolutsioonilist!
Õpiraskustega lapse õpetamine on katsetamine,
proovimine, pettumine, leidmine.
Pole olemas seda, mis sobiks kõigile!
13.09.2011
Meie + ja +Ristiku Põhikool on õpiraskustega laste kool
+pikaajalised kogemused
+staažikad õpetajad
+individuaalõppe kogemus
+eripedagoogikaalased koolitused
+eripedagoogiline kaader
-eakohase arenguga lastega kokkupuude väike
-nö teaduse tegijaid vähe
13.09.2011
Töö tegijad
•
•
•
•
•
Helgi Roosmaa - logopeed
Tiina Kaare – eripedagoog, klassiõpetaja
Liis Veske – eripedagoog, klassiõpetaja
Mari Tammur - logopeed
Triin Heinsalu – logopeed, klassiõpetaja
13.09.2011
Töö jaotus
•
•
•
•
•
•
Lugema õpetamisest
Kirjutama õpetamisest
I klassi õpitulemused ja õppesisu
II klassi õpitulemused ja õppesisu
III klassi õpitulemused ja õppesisu
Töölehed
13.09.2011
Ainekava
• I-III klassi ainekavad on esitatud tabelina
õpitulemused ja õppesisu toetub tabelis
riiklikule ainekavale, kuid õpitulemused on
esitatud rahuldaval tasemel, milleni peaksid
jõudma ka õpiraskustega lapsed –
logopeedi, tugiõppe õpetaja, abiõpetaja ja
IÕK abiga.
13.09.2011
1. Õpitulemused
jagunevad
• Suuline eneseväljendus
Kuulamine
Kõnelemine
• Lugemine
• Kirjutamine
Kirjatehnika
Õigekeelsus
Tekstiloome
13.09.2011
2. Õppesisu ja tegevused
• Kattuvad suures osas tavakoolis õpetatavaga
• Õpetajapoolse abi osakaal suurem
• Muutused:
-rühmatööd klassis,
-loovtööde kirjutamine lükkub edasi,
-häälikupikkuste vead me anname kauem
andeks,
-sulghäälikute õigekirja me veel ei nõua 3. klassi
lõpuks,
-kohustuslik kirjandus.
13.09.2011
3. Soovituslikud võtted
• Erinevate oskuste omandamiseks töövõtteid
• Ülesandetüüpe
• Näpunäiteid
jne
13.09.2011
Töölehed
• Kuuluvad ainekavade juurde kui näidised
• Ei ole süsteemis
• Ei ole kasutamiseks tervikuna – peaks
kohandama vastavalt lapse vajadustele.
• Töölehtede puhul on lähtutud:
-laps vajab eelteadmiste aktualiseerimist
-detailset juhendamist iga uue oskuse
omandamiseks
-näitlikustamist olenevalt lapse eripärast
• Eraldi õpetamist vajavad:
-tööjuhendi lugemine
-sellest arusaamine
-vastavalt sellele tegutsemine
-mitmeosaliste tööjuhendite mõistmine
-küsimuste esitamine konkreetse sõna kohta
lauses
-tagasipöördumine teksti juurde vastuse
leidmiseks
Töölehtede näiteid
•
•
•
•
•
Lihtlause moodustamine
Liitlause moodustamine
Omastava käände moodustamine
Tegusõnad
Funktsionaalne lugemine
Näidis
Tiina Kaare
• TÖÖLEHT
• klass: 3.klass
• õppeaine: eesti keel
• teema: Töö eesti rahvajutu tekstiga.
• eesmärgid:
-tööga saavutada, et õpilane
tutvub antud rahvajutule iseloomuliku sõnakasutusega, leiab
tekstist tänapäevastele sõnadele sobivad vasted;
-küsimustele vastamisel kasutab korduvat lugemist;
-tekstist saadud teabe põhjal suudab valikvastuste seast
iseseisvalt leida antud lausetele sobivad lõpud.
Sõnaselgitusi:
• poisinolk – noor, vähese haridusega poiss
• vandus nii, et suu suitses – vandus väga kõvasti ja
palju
• hurjutasid – riidlesid
• regi (ree) – suur kelk koorma vedamiseks
• moondab – muudab
• sedasi – niimoodi
• lumekamar – paks lumekoorik
Ülesanded
1. Leia ja asenda sulgudes olevad sõnad teksti
sõnadega.
Ühel peremehel oli ( tööline)…………………… .
Poiss vandus ( kõvasti ja palju )
……………………………… .
Suur must kogu keerles ümber ( suure kelgu )
…………….. .
Keegi ei kuulnud enam ( rumalusi )
……………………… poisi suust.
2. Loe. Leia igale lausele sobiv lõpp. Ringita selle ees
olev täht. Loe saadud jutuke.
Peremees ja perenaine pahandasid sulasega, sest
A poiss ei viitsinud tööd teha.
B poiss vandus kõvasti ja palju.
C poisile meeldis õhtuti kaua raamatut lugeda.
Peremees ja sulane sõitsid ükskord
A linna teatrisse.
B poisile uusi saapaid ostma.
C üle soo veskile.
Korraga
A vajusid poisi jalad läbi pehme lume soos
sisse.
B algas tihe lumesadu.
C läks koorem ümber.
Poiss hakkas
A nutma ja ema appi hüüdma.
B hirmsasti vanduma
C lõbusat laulu laulma.
Peremees tuli poisile appi. Ta ei näinud, et
A poiss nuttis haledasti.
B suur must lind istus poisi õlal.
C tulekera tantsis ümber poisi.
Kui poiss vandumise järele jättis,
A andis peremees talle kalja juua.
B sai ta oma jalad vabaks.
C märkas ta eemal halli hunti.
Lugemisest, kirjutamisest
• Metoodika Tartu Ülikoolist
eripedagoogika osakonnast.
• Peamised juhid ja õpetajad:
Karl Karlep
Kaja Plado
• Õppematerjalid abikooli õpikud, lugemismängud,
töövihikud kirjutamis-, lugemisraskuste ületamiseks,
skeemid, tabelid, tiivikud.
Õigekiri
• Pearõhk düsgraafiliste vigade ennetamisel
• ja korrigeerimisel
• Arendamine kontsentrilisuse printsiibil
• Lähtuma peab õpilase vajadustest
• Kasutama abimaterjale:
noobid, tähekaardid, liikuv aabits, tähetabelid,
tiivikud, skeemid.
Artikli jaotus
• Õigekirja oskuse osaoskused
• Kirjutamisoskuse kujunemiseks vajalikud
oskused I, II ja III klassis
• Häälikupikkuste õpetamise järjekord
• Töövõtteid ja harjutuste liike
Lugemine
•
•
•
•
Eakohase arenguga lapse lugemisoskusest
Lugemisraskuste kirjeldus
Lugemise eeldused
Õige lugemistehnika saavutamine
Funktsionaalne lugemine
•
•
•
•
Sõnavara laiendamine
Tervikpildi tekitamine tekstist
Teksti kohandamine
Töö tekstiga
Mängulisi võtteid lugemisoskuse arendamiseks.
Lõpetuseks
• Suur aitäh neile, kelle artiklid juba
oppekava.ee lehel üleval!
• Loodan, et ka meie töö on kellelegi abiks!
AITÄH!

similar documents