Revolutionerna

Report
En av upplysningstidens främste var
Francois de Voltaire
Du ska utveckla din förmåga att
• använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar
av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och
utvecklingslinjer,
• kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att
skapa historisk kunskap,
• reflektera över sin egen och andras användning av historia i
olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
• använda historiska begrepp för att analysera hur historisk
kunskap ordnas, skapas och används.
• Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till
industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och
människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av
världen. Migration inom och mellan länder.
• Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska
ideologier.
• Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att
påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom
uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
• Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
• Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra
delar av världen.
Hur historia används och historiska begrepp
• Exempel på hur 1800-och 1900-talet kan avläsas i våra dagar genom
traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
• Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet
betyder och hur de används i historiska sammanhang.
• Detta ska du läsa:
1) Historia A s. 105-110
2) Historien pågår s. 94-96 Källa 1-2
3) Dina anteckningar från youtube klippen:
http://www.youtube.com/watch?v=G9AQiTSOmdo
http://www.youtube.com/watch?v=c4yRMhQZKEM
• Bedömning:
• Jag bedömer din delaktighet på lektionerna samt hur du
arbetar med de uppgifter som du skriver i din anteckningsbok.
Du kommer att få ett skriftligt prov onsdag v. 43 (22/10)
• På 1700-talet skapade vetenskapsmännen en ny vetenskaplig
metod som byggde på erfarenhet och experiment.
• Vetenskapen skulle visa hur världen fungerade, inte längre
Bibeln.
• Redan på 1600-talet hade Isaac Newton upptäckt tyngdlagen.
• Förr hade kyrkan kunnat förklara allt, men nu skulle folk bli
upplysta.
• Logik och förnuft var det som gällde nu.
• År 1751 gav Denis Diderot ut 1:a delen av ett stort
uppslagsverk, ENCYKLOPEDIN
• I den fanns fakta om allt mellan himmel och jord.
• Meningen var att folk skulle förstå hur världen fungerade.
• Diderot ville få folk att förstå att kunskap och flit var det som
kunde bygga upp ett bättre samhälle.
• Diderot fick hjälp av flera författare, bla. Montesquieu, Voltair
och Rosseau.
• Att vi fördelar makten mellan ett styrande, ett beslutande och
ett dömande organ är tack vare dessa upplysningsmän.
Maktfördelningsprincipen kom att betyda mycket.
• Exempel på sidor:
• Fram till 1750 hade de flesta länder enväldiga kungar och en
privilegierad adel. Kyrkan bestämde vad folk skulle tro.
• De nya vetenskaperna förordar maktfördelning och ett jämlikt
samhälle.
• Upplysningsfilosofernas politiska budskap började göra sig
gällande.
• Mellan 1750 och 1945 så hade ett verkligt folkstyre, dvs
demokrati införts i de flesta länder i Västeuropa och USA.
• Fler och fler fick rösträtt.
• Politiska partier började bildas.
• Klyftan mellan det gamla samhället med envälde och det nya
samhället blev allt större. I många länder knakade det rejält i
fogarna och folk tog till vapen för att få igenom sina rättigheter.
• Så skedde i Frankrike, med den franska
revolutionen.
• I Storbritannien behövdes ingen revolution. Makten hade redan
flyttats från kungen till parlamentet, som visserligen bestod av
storgodsägare som hade tagit makten.
• I början av 1800-talet hade bara 1% av Europas folk rösträtt.
1. Amerikanska revolutionen
• I Nordamerika hade kolonisatörer från Spanien, Frankrike och
Storbritannien slagit sig ner.
• Dessa grupper bråkar om landområden och segrare blir
Storbritannien.
• Kolonierna styrs av hemmaländerna i Europa.
• Kolonisterna känner sig diskriminerade av Storbritannien, de får
inte utveckla sin industri, tvingas till att betala höga skatter osv.
• Man vägrar lyda och det blir krig mellan kolonister och
Storbritannien.
• Se följande youtube-klipp och anteckna i din skrivbok:
http://www.youtube.com/watch?v=G9AQiTSOmdo
• Strukturerar orsaker – följder Skriv ner dessa på stencilen.
2. Franska revolutionen:
• Kungamakten var stark i Frankrike. Kung Ludvig XVI var
enväldig och hade genom en rad krig försämrat landets
ekonomi. (Sjuårskriget) Missväxt rådde.
• För att få ekonomin att gå ihop krävde adeln tullavgifter av
köpmännen när de fraktade varor över deras mark.
• Bönder och hantverkare fick betala höga skatter.
• Folket i Frankrike hade hört talas om de nya idéerna från
upplysningsfilosoferna och påverkades.
• Borgare, bönder och hantverkare slog sig samman och man
lyckades genomföra en statskupp och kungen och drottningen
fängslades.
• Nu ville man skapa ett rättvisare samhälle. FRIHET; JÄMLIKHET
OCH BRODERSKAP ropade man.
• Du ska under filmens gång föra anteckningar.
• Du ska nu få titta på en metod som visar hur man redogör för
historiska händelser.
• Besvara dessa frågor:
1. Vad är en revolution?
2. Vilka 4 revolutioner har varit särskilt viktiga?
3. Varför blir det revolution?
En historisk modell: (A4 sida )
Vilka är förutsättningarna/orsakerna till franska revolutionen?
Vilka blev resultaten och konsekvenserna av franska revolutionen?
En historisk modell
En historiska händelse
____________________
Förutsättningar/Orsaker
Resultat/Konsekvenser
• Läs källa 1 och 2 om mänskliga rättigheter från Franska
revolutionen. Sidan 94-96 i Historien pågår.
• Vi diskuterar och besvarar frågorna.
• Läs källa 1.
1. Vilka rättigheter ska alla människor ha?
2. Vem ska makten utgå från?
3. Vad betyder likhet inför lagen?
4. Ska det finnas något som begränsar yttrandefriheten?
• Läs källa 2.
1. Vilka skillnader finns i de 4 första artiklarna jämfört med den
första förklaringen i källa 1?
2. Vad är det som hindrar kvinnan att utöva sina rättigheter?
3. Vad betyder ” rätt att bestiga schavotten” och ”rätt att bestiga
talarstolen” i artikel 10?
4. Varför är ”fritt utbyte av tankar och åsikter” så viktigt för kvinnan
enligt Marie Gouze?
• Ni kommer att få studera 9 bilder från franska revolutionen.
Alla är propagandabilder (= är ett meddelande eller en framställning som är
avsedd att föra fram en agenda, ett visst budskap)
• Varje bild har en fråga som ni ska besvara:
1. Vad vill tecknaren säga med bilden. Använd orden privilegier, tre stånd
politisk makt.
2. Vem i Frankrike kan ha haft nytta av denna bild?
3. Vad visar bilden? På vilken sida stod konstnären?
4. Varför är bonden så välklädd?
5. Varför skildrar de franska revolutionärerna engelsmannen William Pitt såhär?
6. Vilken samhällsklass kan ha använt denna bild? Motivera ditt svar.
7. På vilket sätt påverkade revolutionen allt i samhället?
8. Vad i bilden visar att det är en slags propagandabild?
9. Vad i bilden avslöjar att detta är en satir? (=syfte är att förlöjliga eller håna
någon)

similar documents