Undervisningsprocessen

Report
Bra skolor kännetecknas av:
En bra skola...
• Gemensam undervisningsplanering
• Klassrumsnära kompetensutveckling
• Auskultationer
• Effektiviserad tidsanvändning
Och att man…
•
•
•
•
•
•
•
...har enats om skolans mål
...fångar upp elever med svårigheter
...har tydlig ansvarsfördelning
...har fungerande relationer
...tar reda på hur det går
...har höga förväntningar
...lyfter fram kompetenta lärare
• (Hattie, Håkansson, Lundahl, Hjort, Scherp mfl)
1
Några nyckelord ur våra egna
utvärderingar
• Elev/skolråd: Mer fokus på arbetsro och
ledarskapet i klassrummet.
• Ämnesgrupper: Mer fokus på lärande,
bedömning, samsyn, prata ihop oss, lära av
varandra,
• Arbetslag: vi hinner inte prata om det
pedagogiska gemensamma frågorna så ofta som
vi vill…
2
Många olika processer i en skola
• Fritidsprocessen, mottagandet, mellanrummen, avslut,
elevhälsan, mat…
3
Undervisningsprocessen
”Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad
erfarenhet”
Skollag (2010:800) 1 kap. § 5
4
Syfte i eftermiddag
Fokusera på undervisning och lärande.
Synligöra lektionens olika delar ; inledning,
genomförande och avslut fördjupa oss i dem för
att skapa samsyn och för att lyfta den goda
lektionens betydelse för lärandet.
Lära av varandra och få ett underlag att använda
som idébank/checklista i det kollegiala lärandet
och i den vardagliga undervisningen.
5
Undervisningsprocessen
START
Planera
Inledning Genomföra Avsluta
Utvärdera
Vad är syftet?
Vad är det vi ska
lösa?
Definition av vad en process är
En process har ett tydligt syfte
Den har en tydlig startpunkt och slutpunkt
En process är repetitiv, dvs genomförs många gånger
Beskriva verksamheten ur elevens perspektiv
Förtydliga hur olika värden skapas för eleven
Skapa en helhetsförståelse för verksamheten
1
Lära och SLUT
sprida till Vad ska det vi
gör leda till för
andra
eleven?
Skolsystemets förbättringsresa
Lägga den
strukturella
grunden
säkerställa de
basala
villkoren
Excellent
Great
Good
Fair
Poor
Utveckla
professionen
Pedagogisk
innovation och
utbyte tvärs
skolor
Andra länder som gjort resan från good till great
Gemensam
undervisningsplanering
Lärarna har tydliga planeringsmöten flera gånger i veckan för
att fastslå gemensamma lektionsplaneringar utifrån elevernas
resultat.
Auskultationer med
återkoppling
Rektor lägger tid på lektionsbesök enligt definierade
utvecklingsområden.
Strukturerad återkoppling, så som ”Lesson studies”.
Lärarna utformar demonstrationslektioner.
Ämnesdidaktisk
klassrumsfokuserad
fortbildning
Kompetensutveckling formuleras utifrån elevresultat med ett
lärandeperspektiv.
Transparenta och
omfattande
karriärvägar
Läraryrket har tydliga och breda karriärsteg.
Lärare med goda resultat inspirerar andra.
Formativ bedömning
på systemnivå
Utvärderingarna säger bla
• Arbetsro
• Lust att lära
• Vi tycker nu och då att vi får ha fokus på annat än eleverna och
själva lärandet.
• Vi jobbar ju alla här inne med elever som är allt från 5-16 år,
olika individer med olika kvaliteter, hinder lustar , språk osv.
Det vis ka fokusera idag är på det generella men också på
detaljerna-på hur vi faktiskt gör, eller skulle vilja, bör göra.
• Vi ska lära av varandra.
• Kärnan-vi är en skola-undervisningen i fokus
9

similar documents