HJERNENERVER

Report
 hjernenerver
• fra cerebrum (diencephalon)
• fra hjernestamme
 spinalnerver
• fra medulla spinalis
 spinalnerver
• fra medulla spinalis
 spinalnerver
• autonome
Sympaticus
- udspringer fra
sidehorn i medulla
spinalis i :
• pars thoracica
• to øverste
segmenter i pars
lumbalis
Parasympaticus
- fra udspringskerner i
hjernestammen
- fra det nederste af medulla
spinalis
(som en del af
cauda quina)
- betegnelsen for de 12 par perifere
nerver, som udgår direkte fra hjernen
eller hjernestammen
apparent udspring:
det sted på hjernens- eller
hjernestammens overfladen, hvor nerven
kommer til syne
nerve = samling af nervecelleudløbere, omgivet
af beskyttende skeder
Hvert axon
omkranset af
endoneurium
trofisk centrum
= nervecellelegeme tilhørende
nervecelleudløber
i det apparente udspring
trofisk centrum
for sensitive nervetråde i det apparente udspring,
- ligger i et perifere ganglier
trofisk centrum
for motoriske nervetråde i det apparente udspring,
- ligger i motoriske udspringskerner i hjernestammen
trofisk centrum
for parasympatiske nervetråde i det apparente
udspring,
- ligger i parasympatisk udspringskerne i
hjernestammen
INDDELING EFTER FUNKTION
•
indeholder kun sensitive tråde
(I: n. olfactorius + II: n. opticus + IIX: n. vestibulo-cochlearis)
= lugt, syn, hørelse og ligevægt
•
•
indeholder kun motoriske tråde
(IV: n. trochlearis + VI: n. abducens + XI: n. accessorius + XII: n. hypoglossus)
= øjeæblets bevægemuskler, ryg- og halsmuskulatur
samt tungemuskulatur
indeholder blandede nervetråde:
•
III: n. oculomotorius
motorisk - til øjets og øjelågets bevægemuskler
autonomt/parasympatisk - til pupillens lukkemuskel
•
V : n. trigeminus
sensorisk - fra ansigt, øje samt næse- og mundhule
motorisk - til bla. tyggemuskler
•
VII: n. facialis
sensorisk - fra smagsløg på forreste 2/3-del af tunge
motorisk - til bla ansigtsmuskulatur
autonomt/parasympatisk- til spyt- og tårekirtler
(undt. gl. parotidea, som innerveres af tråde fra n. glossopharyngeus)
indeholder blandede nervetråde:
•
IX: n. glossopharyngeus
sensorisk - fra bageste 1/3-del af tungen (føle + smag) og fra
arterier (blodtryk og iltindhold i blod)
autonomt - til gl. parotidea (spytkirtel)
motorisk - til m. stylopharyngeus
•
X: n. vagus
sensorisk – fra strubelåg (smag)
motorisk - til muskler i gane, svælg, strubehoved og spiserør
autonomt - til alle organer i brysthule og næsten alle i
bughulen
udspringsområde
I.
n. olfactorius
II . n. opticus
III.
n. oculomotorius
IV . n. trochlearis
V.
n. trigeminus
VI. n. abducens
VII. n. facialis
VIII. n. vestibulo-cochlearis
IX. n. glossopharyngeus
X.
n. vagus
XI. n. accessorius
XII. n. hypoglossus
hjernenerver
n. olfactorius
I
n. opticus
II
n. oculomotorius
III
n. trochlearis
IV
n. trigeminus
V
n. abducens
VI
n. facialis
VII
n. vestibulo-cochlearis
VIII
n. glossopharyngeus
XI
n. vagus
X
n. accessorius
XI
n. hypoglossus
XII
n. olfactorius:
løber fra bulbus
olfactorius gennem
tractus olfactorius til
substantia perforata
anterior og videre til
lugtcentre i hjernen,
rhinencephalon
n. opticus:
løber fra øjet bagud til
chiasma opticus og
videre gennem tractus
opticus til corpus
geniculatum lat.
og herfra til
synscentret i hjernen
De øvrige 10 hjernenerver (med apparent udspring på hjernestammen),
udspringer fra hjernenerve-kerner i hjernestammen
Hjernervekernerne er:

udspringskerner for somatisk motoriske nervetråde, som går direkte
til effektor-organ (stribet muskulatur)

udspringskerner for autonome nervetråde, som går til perifert
autonomt ganglie. Her dannes synapse med nervetråde til effektororgan (fx kirtel)

terminalkerner for sensoriske nervetråde fra perifert sensorisk
ganglie (fx fra hud)



n. olfactorius (lugt), 1. hjernenerve
receptororgan: næseslimhinde med lugtfølsomme nerveceller
n. opticus (syn), 2. hjernenerve
receptororgan: retina med lysfølsomme nerveceller
n. vestibulo-cochlearis (ligevægt og hørelse), 8. hjernenerve
dobbeltnerve af n. vestibularis og n. cochlearis
receptororganer:

sanseceller i indre øres buegange og forgård (ligevægt)

sanseceller i snegl (hørelse)

n. olfactorius (lugt), 1. hjernenerve
receptororgan: næseslimhinde med lugtfølsomme nerveceller
bulbus olfactorius
tractus olfactorius



apparent udspring på lugtekolben (bulbus olfactorius)
trofisk centrum for 1. neuron i det apparente udspring, er
cellelegeme for lugtetråde i slimhindeepithelet i loftet af cavitas
nasii
synapse mellem lugtetråde og nerveceller i bulbus olfactoria
apparent udspring
trofisk centrum
synapse
lamina cribosa
ossis ethmoidalis
(sibenet)
n. olfactorius-tråde
løber fra bulbus
olfactorius gennem
tractus olfactorius
til
substantia
perforata anterior
(små huller i
hjernebasis)
(ingen
overkrydsning)



afferente impulser fra substantia perforata ant. løber videre til lugtcentre i
medialfladen af temporallapperne (rød)
lugtecentret er i tæt kontakt med hippocampus, som er en del af det limbiske
system
en specialitet er, at lugtetrådene (fila olfactoria) fornys hele tiden, i modsætning til
alle andre nerveceller

n. opticus (syn), 2. hjernenerve
receptororgan: retina med lysfølsomme nerveceller
synscentret
area 17
på
lobus
occipita
-lis
tredje neuron er en
multipolar nervecelle
hvis axon fortsætter ind i
n. opticus
(= ”perifere nerveganglie”)
andet neuron er en
• bipolar nervecelle
første neuron er en
• tapcelle (rød), eller
• stavcelle (grå)
n. opticus
løber bagud
medialt i orbita,
til
canalis opticus
De to synsnerver
løber sammen i
chiasma opticum,
hvor laterale tråde
løber igennem
ukrydset, mens de
mediale tråde
krydser
midtlinien.
Nervetrådene
(krydsede og ikke
krydsede)
fortsætter i
tractus opticus,
(løber ”rundt om”
mesencephalon)
diencephalon
corpus geniculatum
laterale
tractus
opticus
chiasma
opticum
nervetråde fra tractus opticus går til corpus geniculatum laterale
(kernegruppe på bageste del af thalamus)
• i thalamus danner nervetråden synapse med multipolare
nerveceller • - og afferente impulser fortsætter til area17/lobus occipitalis
(synscenter)

similar documents