Stáhnout

Report
INDUKOVANÉ NAPĚTÍ
A NÁHRADNÍ SCHÉMA
ASYNCHRONNÍHO STROJE
Indukované napětí
 Asynchronní stroj se elektricky chová
podobně jako transformátor : změna toku
indukuje ve vinutí napětí. Proto lze odhadnout,
že napěťová rovnice bude mít podobný tvar :
Ui  4,44   f  N  kv
Indukované napětí
Ui  4,44   f  N  kv
Φ
tok jednoho pólu [Wb]
f
frekvence [Hz]
N
počet závitů v sérii [-]
kv
činitel vinutí
Činitel vinutí
Činitel vinutí má hodnotu nanejvýš 1 (kv <=1) a
zavádí do vztahu mírný pokles ind.napětí
způsobený
 rozložením vinutí do více drážek (jednotlivá
napětí se pak sčítají fázorově s urč. fáz.
posunem, nikoliv algebraicky)
 tzv.zkráceným krokem cívky (cívka pak
nevytvoří max.tok dosazovaný do vztahu pro
indukované napětí)
Převod asynchronního stroje
 Převod je definován jako poměr indukovaných
napětí ve statoru a rotoru při skluzu s=1, kdy
platí f1 = f2
U i1 4,44    f1  N1  kv1 N1  kv1
p


U i 20 4,44    f1  N 2  kv 2 N 2  kv 2
Náhradní schéma stroje
Statorové i rotorové vinutí má činný odpor R a rozptylovou reaktanci Xϭ. V rotoru
komplikuje situaci skutečnost, že se frekvence mění se skluzem a tedy se zatížením
stroje . Při změně frekvence mění i ind.napětí a reaktance dle naznačeného vztahu,
kde Xϭ2 a Ui20 je ind.napětí a reaktance při s = 1. Oba obvody tedy za tohoto stavu
nelze přepočíst a spojit jako u transformátoru.
s  U i 20  j  s  X  2  I 2  R2  I 2  0
Náhradní schéma stroje
V předchozím rotorovém obvodu platí rovnice
s Ui 20  j  s  X 2  I 2  R2  I 2  0
Vytvoříme ekvivalentní obvod tak,
že předchozí rovnici vynásobíme zlomkem
I 2 p 2  R2 I 2
p U i 20  j  p  X  2  
 0
p
s
p
2
p2
ps
:
U i1  j  X  21  I 21 
kde
Ui20 . p = Ui1
viz definice převodu
R2 . p2 = R21
přepočtený rotorový odpor na stator
X2 . p2 = X21
přepočtená rotorová rozptylová reaktance na stator
I2/p = I21
rotorový proud přepočtený na stator
R21
 I 21  0
s
Náhradní schéma stroje
Rotorový obvod se změnil tak, že indukované napětí je shodné se statorovým
a oba obvody lze galvanicky spojit.
Náhradní schéma stroje
Schéma bylo navíc doplněno o odpor RFe reprezentující ztráty v železe
a mechanické ztráty stroje.
Asynchronní stroje se na vstupních svorkách chová jako transformátor,
který má v sekundárním obvodu odpor, který se mění se skluzem a tedy
se zatížením stroje na hřídeli.
Náhradní schéma stroje
Pro lepší znázornění toku výkonů se upravuje rotorová část náhradního schématu
tak, že se odpor rozdělí na 2 části
R21
1 s
 R21  R21 
s
s
Náhradní schéma pak vypadá následovně
Tok výkonu, ztráty motoru
P1
příkon
ΔPj1
jouleovy ztráty ve statoru
ΔPj2
jouleovy ztráty v rotory
ΔPFe ztráty v železe
Pδ
výkon přes vzd.mezeru
P
výkon na hřídeli
Stav naprázdno
Motor nemá zátěž na hřídeli, točí se prakticky synchronně, charakteristiku
lze měřit až od cca 30% Un, kdy se motor roztočí na plné otáčky.
Charakteristika naprázdno Io = f(U) je opět zakřivená vlivem sycení, ztráty
naprázdno, prakticky jen ztráty v železe, jsou úměrné U2 , účiník strmě klesá.
Pro Un odečítáme jmenovité hodnoty naprázdno.
Stav nakrátko
Rotor je zabržděn, stav je podobný stavu nakrátko trafa.
Charakteristika I = f(U) je opět lineární, pouze při vysokém proudu se
začínají sytit zuby rozptylovým tokem a charakteristika se ohne k vyšším
proudům. Ztráty ve vinutí rostou úměrně I2 i U2 . Účiník je téměř konstatní.

similar documents