Opettajan/kv-koordinaattorin tehtävät

Report
Työssäoppimisen ohjaus
Ohje mallin käyttöön
soveltuu pääosin käytettäväksi myös opiskelijoiden liikkuvuusjaksoilla
SUUNNITTELU JA
VALMENNUS
TYÖSSÄOPPIMISEEN
TYÖELÄMÄYHTEISTYÖN
SUUNNITELMA
Työpaikka-analyysi
Työpaikkarekisteri
Puitesopimus
Työpaikkaohjaajan koulutus
Henkilökohtainen suunnitelma
TYÖSSÄOPPIMISEN
ALOITUS
Tavoitteiden mukaisen
oppimisen ohjaaminen
Oppimistehtävät
Yhteistyö
työpaikkaohjaajan kanssa
TYÖSSÄOPPIMISEN
OHJAUS TYÖPAIKALLA
PALAUTE JA
KEHITTÄMISTARPEET
Palautteen keräys, analysointi ja
toiminnan kehittäminen
Ryhmäpalaute, kokemusten jakaminen
Dokumentointi
Tiedottaminen
TYÖSSÄOPPIMISEN
ARVIOINTI
Menetelmiä
Alkuperäinen malli kehitetty Ammattisilta ESR-projektissa
TYÖELÄMÄYHTEISTYÖN SUUNNITELMA
Työpaikka-analyysi
•
•
•
työssäoppimisen käsitteitä
työpaikka soveltuva opetussuunnitelman
tavoitteisiin
henkilö soveltuva työpaikkaohjaajaksi
Työpaikkaohjaajien koulutus
•
•
•
•
•
•
•
Työpaikkarekisteri
•
Ekamilla oma työpaikkaohjaajakoulutusmalli
koulutettu työpaikkaohjaaja / työpaikkaohjaaja, joka
tuntee pedagogisen mallin
järjestetään yritysten tarpeiden mukaisesti
toteutetaan monimuotoisesti
monialainen/alakohtainen
opettaja/kv-koordinaattori markkinoi systemaattisesti
koulutusta
opettaja/kv-koordinaattori kouluttaa työpaikkaohjaajia /
tiedottaa työpaikkaohjaajille pedagogisesta mallista ja
sen käytöstä
kaikki työpaikat dokumentoituina
Henkilökohtainen suunnitelma
Puitesopimus
•
sopimus, jossa sovitaan yrityksen/työpaikan
kanssa käytännön työtehtävien yhteydessä
järjestettävästä koulutuksesta, ammattiosaamisen näytöistä ja tutkintotilaisuuksien
järjestämisestä
•
•
•
osana henkilökohtaista suunnitelmaa on
työssäoppimisen suunnitelma
tarvittavan ammattitaidon hankkiminen tavoitteena
oppimissuunnitelmaan kirjattu, mitä opiskellaan
oppilaitoksessa ja mitä työpaikalla ja mitä mahdollisesti
muualla, jotta tarvittava ammattitaito saadaan hankittua
Alkuperäinen malli kehitetty Ammattisilta ESR-projektissa
SUUNNITTELU JA VALMENNUS TYÖSSÄOPPIMISEEN
Opettajan/kv-koordinaattorin tehtävät
•
•
•
•
•
kartoita sopivat työssäoppimispaikat ja henkilökontaktit
perehdytä työpaikkaohjaaja
perehdytä opiskelija työssäoppimisjaksolle, yleisiin
työturvallisuutta koskeviin asioihin, ammattiosaamisen
näyttöihin
ohjaa opiskelijaa työssäoppimispaikan valinnassa
huolehdi opiskelijakohtaisesta sopimuksesta
Pedagogiset ratkaisut
Työpaikkaohjaaja ja opettaja/kv-koordinaattori
opiskelijan ohjaajana
•
•
•
Työpaikkaohjaajan tehtävät
•
•
•
•
perehdy jakson tavoitteisiin ja arviointiin
perehdy ammattiosaamisen näyttöihin: mikä on näyttö,
näyttöjen tavoitteet, arviointi, laki ja säädökset
tiedota työssäoppimisjaksosta työpaikan henkilöstölle
päivitä oma työpaikkaohjaajaosaamisesi
valmistele työssäoppimisen kokonaisuutta
suunnittele alustavasti opiskelijan työtehtävät ja
ammattiosaamisen näyttö
varaa tilat, työvälineet ja luvat opiskelijan käyttöön
Opettaja/kv-koordinaattori työpaikkaohjaajan
mentorina
•
•
tutustu ohjausprosessimallin vaiheisiin oppilaitoksen
www-sivuilla
aukilue ammattitaitovaatimuksia yhdessä työpaikkaohjaajan kanssa
Opiskelijan tehtävät
•
•
•
perehdy jakson tavoitteisiin ja arviointiin
hanki työssäoppimispaikka yhteistyössä ohjaavan opettajan /
kv-koordinaattorin kanssa
laadi alustavasti työssäoppimisjakson tavoitteesi
Alkuperäinen malli kehitetty Ammattisilta ESR-projektissa
TYÖSSÄOPPIMISJAKSON ALOITUS
Opettajan/kv-koordinaattorin tehtävät
•
•
•
•
Pedagogiset ratkaisut
perehdytä työpaikkaohjaaja
käy tavoitekeskustelu opiskelijan kanssa
suunnittele ammattiosaamisen näyttöä
pidä aktiivisesti yhteyttä työpaikkaan ja opiskelijaan
Työpaikkaohjaaja ja /kv-koordinaattori opiskelijan
ohjaajana
•
•
•
•
Työpaikkaohjaajan tehtävät
•
•
•
perehdytä opiskelija työpaikkaan ja työturvallisuuteen;
henkilöstö, tilat, työtehtävät, toiminnot, käytänteet
osallistu tavoitekeskusteluun ja ammattiosaamisen näytön
suunnitteluun
Opettaja/kv-koordinaattori työpaikkaohjaajan
mentorina
•
•
Opiskelijan tehtävät
•
•
•
•
•
täsmennä tavoitteesi
osallistu tavoitekeskusteluun ja ammattiosaamisen näytön
suunnitteluun
kirjaa oppimis- ja työtehtäväsi
pilko perehdytystäsi osiin opiskelijan tarpeiden mukaan
sovi opiskelijan kanssa työssäoppimisjakson pelisäännöt
sovi ja kirjaa milloin ja miten annat ohjausta ja arviointia
oppimisesta
selvitä mitä opiskelija jo osaa ja mitä tavoitteiden mukaista
osaamisten tasoa hän tavoittelee
ohjaa opiskelijaa tekemään monipuolisia työtehtäviä
avaa ohjausprosessimallia
aukilue ammattitaitovaatimuksia yhdessä
työpaikkaohjaajan kanssa
tue työpaikkaohjaajaa ohjaustyössä ja palautteen
antamisessa
luo oppimistilanteita esim. tehtävien annolla yhdessä
työpaikkaohjaajan kanssa
Alkuperäinen malli kehitetty Ammattisilta ESR-projektissa
TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS TYÖPAIKALLA
Opettajan/kv-koordinaattorin tehtävät
•
•
•
•
•
•
•
pidä yhteyttä opiskelijaan
ohjaa ja tue opiskelijaa
tue työpaikkaohjaajaa
täsmennä oppimistavoitteet
täsmennä arviointikriteerit
suunnittele työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näyttö
anna ohjaavaa arviointia työssäoppimisesta
Työpaikkaohjaajan tehtävät
•
•
•
•
•
•
pidä yhteyttä oppilaitokseen
tarkista opiskelijan suunnitelman eteneminen
opeta työtehtäviä
ohjaa oppimista ja anna palautetta
suunnittele työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näyttö
ole esimerkkinä hyvästä ammattilaisesta
Opiskelijan tehtävät
•
•
•
•
•
•
•
tee oppimista tukevat työtehtävät
vastaa omalta osaltasi tavoitteiden toteutumisesta
pidä yhteyttä ohjaavaan opettajaan/kv-koordinaattoriin
osallistu työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen
suunnitteluun ja toteutukseen
täytä työssäoppimispäiväkirja
hanki tietoa aktiivisesti kyselemällä
hakeudu muiden työntekijöiden joukkoon, ole yhteydessä
työpaikkaohjaajaan ja muihin työntekijöihin
Pedagogiset ratkaisut
Työpaikkaohjaaja ja opettaja/kv-koordinaattori opiskelijan
ohjaajana
•
•
•
•
säätele ohjaustasi opiskelijan tarpeiden mukaan (opeta
taitoja)
käytä vaihdellen erilaisia ohjaustyylejä ja –keinoja
tue ja kehitä opiskelijan itsearviointia
käy ohjauskeskusteluja ja anna palautetta säännöllisesti
Työpaikkaohjaaja ja opettaja/kv-koordinaattori oppimisen
arvioijana
•
•
•
•
tarkastele oppimista suhteessa jakson tavoitteisiin
rohkaise ja kannusta
anna palautetta siitä, mitä opiskelija jo osaa
anna palautetta siitä, mitä opiskelijan on vielä opittava
Opettaja/kv-koordinaattori työpaikkaohjaajan mentorina
•
•
•
aukilue arviointikohteita ja –kriteereitä yhdessä
työpaikkaohjaajan kanssa
tue työpaikkaohjaajaa ohjaustyössä ja palautteen
antamisessa
sovi väliarviointi / muistuta työpaikkaohjaajaa
väliarvioinnista
Alkuperäinen malli kehitetty Ammattisilta ESR-projektissa
TYÖSSÄOPPIMISEN ARVIOINTI
Opettajan/kv-koordinaattorin tehtävät
•
•
•
•
arvioi työssäoppiminen
arvioi ammattiosaamisen näyttö
johda arviointikeskustelua
arvioi työpaikan soveltuvuus tutkinnon työssäoppimispaikaksi
Työpaikkaohjaajan tehtävät
•
•
•
arvioi työssäoppiminen
arvioi ammattiosaamisen näyttö
anna palautetta oppilaitoksille
Opiskelijan tehtävät
•
•
•
tee itsearviointi
osallistu arviointikeskusteluun
hoida käytännön asiat (avainten luovutus yms.)
Pedagogiset ratkaisut
Työpaikkaohjaaja ja opettaja/kv-koordinaattori
opiskelijan ohjaajana
•
•
•
•
•
•
tue opiskelijan itsearviointia
Työpaikkaohjaaja ja opettaja/kv-koordinaattori
osaamisen arvioijana
tue opiskelijan itsearviointia
tarkastele osaamista suhteessa ennalta määriteltyihin
arviointikohteisiin ja –kriteereihin
käy arviointikeskustelu ja arvioi ammattiosaamisen
näyttö
tuo selvästi esiin vahvuudet ja kehittämistarpeet
anna arvosana ammattiosaamisen näytöstä, kirjaa
arvosanan perusteet
Opettaja/kv-koordinaattori työpaikkaohjaajan mentorina
•
aukilue arviointikohteita ja –kriteereitä yhdessä
työpaikkaohjaajan kanssa
•
tee tarkentavia kysymyksiä, pyydä esimerkkejä
•
tue työpaikkaohjaajaa arvioinnissa ja arvosanan
antamisessa
Alkuperäinen malli kehitetty Ammattisilta ESR-projektissa
PALAUTE JA KEHITTÄMISTARPEET
Palautteen keräys, analysointi ja kehittämistarpeet
•
•
•
•
kerää palaute opiskelijalta ja työpaikkaohjaajalta
arviointikeskustelun yhteydessä
jaksoa ohjannut opettaja/kv-koordinaattori tekee koonnin
palautteista
palaute analysoidaan koulutusalalla
työssäoppimistiimi koordinoi palautteen keräystä ja
kehittämistarpeiden analysointia
Dokumentointi
•
palautelomakkeet säilytetään koulutusalalla
Ryhmäpalaute ja kokemusten jakaminen
Tiedottaminen
•
jaksoa ohjannut opettaja/opettajat/kv-koordinaattori
järjestävät ryhmäkohtaisen palautetilaisuuden, jonka
tavoitteena on työssäoppimiseen liittyvien kokemusten
jakaminen
•
palautekoonnit toimitetaan tiedoksi työpaikoille ja
oppilaitoksen johdolle
Alkuperäinen malli kehitetty Ammattisilta ESR-projektissa
Menetelmiä työssäoppimisen arviointiin*
Avaintaito 2
Viestintä vierailla kielillä
Kielitaitoasteikko
Kielitaidon arviointi ulkomaan
työssäoppimisjaksolla
Avaintaito 3
Matemaattinen osaaminen ja
perusosaaminen luonnontieteiden ja
tekniikan aloilla
Avaintaito 4
Digitaaliset taidot
PowerPoint-esitys
Jaksoarviointi
Avaintaito 5
Oppimistaidot
Avaintaito 7
Aloitekyky ja yrittäjyys
Laajeneva mind map
Lokikirja ulkomaan työssäoppimisjaksolle
Lokikirja sähköisenä
Lokikirja paperilla
Oppimispäiväkirjaa kirjoittamassa
Oppimispäiväkirja-analyysi
Paras palvelukonsepti
Mysteerilaatikko
Avaintaito 8
Tietoisuus kulttuurista ja kulttuurin
ilmaisumuodot
Paras kaveri -mitali
Ryhmäblogi
*Menetelmiä kehitettiin kuuteen avaintaitoon.
Alkuperäinen malli kehitetty Ammattisilta ESR-projektissa

similar documents