F2 Styrningen av skolan

Report
Styrningen av skolan
Anna Bendz
HT 2010
Politisk styrning
• Tron på möjligheten för staten att styra
samhällsutvecklingen på politisk väg
• Den politiska styrningskedjan
initiering
Beredning
Beslutsfattande
Implementering
kontroll
4 styrningsformer
•
•
•
•
Regelstyrning
Resultatstyrning
Ramstyrning
Målstyrning
Styrmedel
• Juridisk styrning
• Ekonomisk styrning
• Ideologisk styrning
Föreläsningens struktur
•
•
•
•
•
Det tidigare regelstyrda systemet
Motiv bakom förändringen
Det nuvarande styrsystemet
Ansvarsfördelning/aktörer och styrdokument
(Konsekvenser för läraryrket och
förutsättningar för politisk styrning)
Den regelstyrda skolan
• Detaljerade regler formulerades på central
nivå
• Läraren hade ganska litet handlingsutrymme
Varför förändra?
• Problem med regelstyrningen
– Litet handlingsutrymme för tjänstemännen
– Litet utrymme för anpassning
– Kunskaper hos centrala ledningen?
– Samhällets komplexitet ökar
– Offentliga sektorn växer
Lösningen på problemen
• Målstyrning
– Målen preciseras centralt, medel bestäms av
utföraren
– Ökad kommunal handlingsfrihet
– Ökad professionell handlingsfrihet
Hur styrs skolan idag?
Kommunaliserad:
– Kommunerna ska planera och organisera, samt ha
ekonomiskt ansvar
– Kommunerna ska ansvara för att utbildningen
genomförs i linje med centrala mål
Målstyrd:
Politikerna talar om vad skolan ska göra, men inte hur.
Lärare får tolka målen och välja vägar för att uppnå dem.
Kommunaliseringen av skolan
• Principbeslut 1988/89 (SOU 1988:20 och prop
1988/89:4)
• Statlig reglering av lärartjänsterna upphör 1989
• Beslut om ansvarsfördelning stat/kommun 1990:
–
–
–
–
Staten anger mål och riktlinjer
Målen fastslås i skollagen samt i läroplanerna
Kommunen är huvudmän
Statsbidrag till kommunerna
Fler steg i utvecklingen
•
•
•
•
Nya läroplaner, beslut 1993
Nytt betygssystem 1993
Ny skollag 2011
”nya gymnasieskolan” + ”nya grundskolan”
hösten 2011
Förändring i relation till styrformer
• Från regelstyrning till målstyrning
Exempel på mål
• . ”Utbildningen skall ge eleverna kunskaper
och färdigheter samt, i samarbete med
hemmen, främja deras harmoniska utveckling
till ansvarskännande människor och
samhällsmedlemmar.” (skollagen 1985:1100,
1:2)
Styrning med olika medel
• Juridisk styrning: mål och ramlagar
• Ekonomisk styrning: från stat till kommun
• Ideologisk styrning: delvis från stat till
kommun
Ansvarsfördelning och aktörer
• Nationell nivå: riksdag, regering, myndigheter
• Kommunal nivå: kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen, nämnd, förvaltning
• Skolnivå: Rektorer, lärare
Styrdokument
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Grundlagarna
Skollagen (ny 2011)
Förordningar
Läroplaner
Programmål
Kursplaner
Betygskriterier
Kommunal skolplan
Skolans lokala arbetsplan
Nya tider, nya reformer
•
•
•
•
•
Ny skollag
Nya läroplaner (och kursplaner)
Ny gymnasieskola
Ny grundskola och förskola
Ny vuxenutbildning
Den nya gymnasieskolan

similar documents