V-2-95 (9-transformátory).

Report
Transformátory
V-2-95
Co to je transformátor?
V-2-95
Když se podíváme
dovnitř
Jádro z magneticky měkké oceli
Primární cívka
Magnetické pole
Sekundární cívka
V-2-95
? K čemu to je ?
 Transformátor je zařízení, které umožňuje
měnit střídavé napětí U1 na střídavé napětí U2
se stejným kmitočtem, ale jinou hodnotou
 Principem je elektromagnetická indukce
 základní část tvoří dvě cívky, které mají
společné jádro z magneticky měkké oceli
V-2-95
Značka transformátoru
V-2-95
U1 = vstupní napětí
U2 = výstupní napětí
N1 = počet závitů primární
cívky
N2 = počet závitů sekundární
cívky
Střídavý proud, procházející primární cívkou, vytváří v jádře transformátoru měnící
se magnetické pole.
Tím se v sekundární cívce indukuje střídavé napětí, které má stejný kmitočet jako
jako vstupní napětí.
V-2-95
Podíl efektivních hodnot
výstupního a vstupního napětí je
přibližně rovný podílu počtu závitů
sekundární a primární cívky.
Podíl p =
N
2
N2

N1
U
U1
se nazývá transformační poměr
N1
p>1
transformace nahoru
výstupní napětí je větší než vstupní napětí
p<1
transformace dolů
výstupní napětí je menší než vstupní napětí
V-2-95
2
Příklad:
Primární cívka transformátoru má 690 závitů. Kolik závitů by měla mít
sekundární cívka, aby transformátor bylo možné použít pro el. zvonek
určený pro 9 V, když máme k dispozici pouze síťové napětí 230 V?
N1 = 690
U2 = 9V
U1 = 230V
N2 = ?
N2

N1
N2
U
2
U1

9
690
230
N2
9
Sekundární cívka musí mít 27 závitů.
 690
230
N2 = 27
V-2-95
V-2-95
•
Elektrická síť v České republice a ve světě
V české elektrické síti nízkého napětí nalezneme střídavé napětí o frekvenci 50 Hz a efektivním napětím 230 V. Maximální
napětí (amplituda) během periody trvající 0,02 s je asi 325 V. Tato napětí jsou vztažena vůči zemi (pracovnímu vodiči).
Efektivní napětí v třífázové soustavě.
Udávané napětí třífázové soustavy je efektivní napětí mezi jejími každými dvěma fázemi, tzv. sdružené napětí. Např. běžná
soustava nn má sdružené napětí 400 V. Každá fáze přitom má efektivní napětí vůči střednímu vodiči (tzv. fázové napětí)
právě 230 V.
V Evropě je normalizován kmitočet 50 Hz, ve Spojených státech a Japonsku se používá v rozvodné soustavě kmitočet
60 Hz, navíc je napětí v domácnostech v těchto zemích zhruba poloviční (120 V) oproti Evropě (230 V).
Elektrotechnické normy a předpisy dělí elektrické napětí podle velikosti do následujících napěťových stupňů:
•
Malé napětí, značka mn, do 50 V
•
Nízké napětí, značka nn, 50 V až 1000 V
•
Vysoké napětí, vn, 1000 V až 75 kV
•
Velmi vysoké napětí, vvn 75 kV až 400 kV
•
Zvláště vysoké napětí, zvn 400 kV až 800 kV
•
Ultra vysoké napětí, uvn více než 800 kV
V-2-95
Pracovní list
• Co to je transformátor?
• Na jakém fyzikálním principu pracuje?
• Jaké jsou jeho hlavní části?
• Jak se značí počet závitů?
• Co to znamená když je transformační poměr
větší než 1?
V-2-95

similar documents