Kansallinen palveluarkkitehtuuri ja siihen liittyvät

Report
Kansallinen
palveluarkkitehtuurityö
Marjukka Ala-Harja VM JulkICT
Palveluarkkitehtuurityön päälinjat
 Valtiovarainministeriö asettaa
Kansallisen palveluarkkitehtuurin
toteuttamisohjelman ja sille
poikkihallinnollisen ohjausryhmän.
 Työn etenemisestä raportoidaan
säännöllisesti ICT 2015 –
seurantaryhmälle ja talouspoliittiselle
ministerivaliokunnalle.
JulkICT
2
Kansalliseen palveluarkkitehtuuriin
sisältyvät 1/2
 Kansallinen palveluväylä, joka toteutetaan Viron Xroad ratkaisuun perustuen avoimilla rajapinnoilla ja
avoimella ohjelmakoodilla, ja jonka käyttöön julkinen
hallinto velvoitetaan ja jota tuetaan suunniteltavan
siirtymäaikataulun puitteissa
 Kansallinen sähköinen tunnistusmalli, jossa valtio
takaa kansalaisen sähköisen identiteetin ja jossa
tunnistusvälineitä voidaan tuottaa markkinaehtoisesti
 Kansalliset ratkaisut yritysten, muiden
organisaatioiden ja luonnollisten henkilöiden roolien ja
valtuutusten hallintaan
JulkICT
3
Kansallinen palveluväylä
JulkICT
4
Kansallinen tunnistusratkaisu –hanke suunnitelmat
 VM asettaa hankkeen ja sille ohjaus- sekä työryhmän,
toimikausi 13.1.2014-31.12.2016.
 Hankkeen tehtävänä on:
 Tarkentaa hankesuunnitelma kansallisen tunnistusratkaisun
toteuttamiseksi
 Tarkentaa kansallisen tunnistamisratkaisun toteutusmalli: selvittää
ja kuvata ratkaisumallissa yksityiskohtaisesti liiketoiminta-, hallintaja tekniset toimintamallit sähköisen tunnistamisen, roolien,
valtuuksien ja valtuutusten hallinnan sekä sähköisen allekirjoituksen
osalta
 Selvittää ratkaisumallin vaatimien lainsäädäntömuutosten tarve ja
käynnistää tarvittaessa lainsäädäntömuutosten vaatimat työryhmät
 Toteuttaa Kansallinen tunnistusratkaisu sekä rooli- ja
valtuutuspalvelu
 Hankkeen tulee tuottaa alustava ratkaisukuvaus 28.2.2014
mennessä, jonka jälkeen sähköisten tunnistuspalveluiden
tuottajien kanssa tehdään aiesopimus kansalliseen
tunnistusratkaisuun liittymisestä.
5
Tunnistusportaali
Käyttäjä
Tekee sopimuksen yhden
tai useamman
tunnistuspalvelutarjoajan
kanssa.
KV-yhteydet
(EU STORK)
Sähköisen palvelun
tuottaja saa yhdellä
sopimuksella kaikki
tunnistusvälineet ja niiden
käyttäjäkunnan.
Palvelut verkossa
sähköinen palvelu
Tunnistuspalvelut
Tunnistuspalvelu
Tunnistuspalvelu
Tunnistuspalvelu
Tunnistuspalvelu
Tunnistusportaali
sähköinen palvelu
Tunnistusportaali luo
luottamusverkoston,
yksi sopimus, SSO
kaikkien portaaliin
liitettyjen
palveluiden välillä
(ts. kaikkien
tunnistuspalveluiden
välillä)
Tunnistuspalvelu
Tunnistuspalvelu
Rooli- ja
valtuuspalvelu
sähköinen palvelu
sähköinen palvelu
sähköinen palvelu
4.
Tunnistusportaali
tarkastaa
varmenteen
sulkulistalta
varmenteen
voimassaolon
Tunnistusvälineet
perusmalli
Valtion
varmennepalvelu
kortti
Yks. tunn.
palvelu
mobiili
Valtion juurivarmenne
Yks. tunn.
palvelu
varmenne
uudet: NFC,
biometria jne.
Yks. tunn.
palvelu
?
Tunnistusvälineen
liikkeellelaskija voi
veloittaa
tunnistusvälineen
käytöstä kansalaista.
1.
KV-yhteydet
(EU STORK)
2.Tunnistusport
aali tuo
Tunnistus- näkyviin
palvelussa
käytettävissä
portaali
Tunnistusportaali luo olevat
luottamusverkoston, tunnistuspalv
yksi sopimus, SSO elut (palvelun
kaikkien portaaliin vaatimaturvat
aso voi
liitettyjen
palveluiden välillä rajoittaa
näitä).
(ts. kaikkien
tunnistuspalveluiden
välillä)
5.
Tunnistusportaalin
rajapinnasta
tunnistussanoma
palauttaa palvelulle ne
tiedot, jotka käyttäjä on
hyväksynyt välitettäväksi
palvelulle tai joita palvelu
saa käyttää (VTJ tai
varmennepalvelua
tarjoavan organisaation
tuottama rekisteri)
Käyttäjä haluaa käyttää
palvelua, johon tarvitaan
vahva sähköinen
tunnistaminen
sähköinen palvelu
kirjautuu
3.Henkilö
palveluun
käyttämällään
tunnistusvälineellä
sähköinen palvelu
Käyttäjä siirtyy
6.tunnistettuna
palveluun ja palvelulle
välitetään ne tiedot,
jotka käyttäjä on
hyväksynyt
välitettäväksi
Kansalliseen palveluarkkitehtuuriin
sisältyvät 2/2
 Kansalaisten, yritysten ja viranomaisten tarvitsemat
yhteiset palvelukanavat ja tietosuojan takaamiseksi
kansalaisten osalta omien julkisen hallinnon
rekisteritietojen katselu ja tiedon välityksen
hallintapalvelu
 Ohjelman toimeenpanon ja toteutettavien
kokonaisuuksien jatkuvan ylläpidon ja valvonnan
edellyttämät ohjaus- ja hallintamallit
JulkICT
8
Kansalaisen palveluympäristö
 Kansallisen Suomi.fi-portaalin ja kansalaisen
asiointitilin uusi ilmentymä ei enää vain keskitetysti
ylläpidettävä palvelujen esittelypalvelu, vaan
dynaamisesti
 julkishallinnon palvelutietoja ja sähköisiä palveluja
(tulossa oleva palvelutietovarannon beta-versio)
 henkilökohtaisia rekisteritietoja ja
viranomaisviestejä
 tilannekohtaisia tarpeita
yhdistelevä ja kansalaisille personoidusti palveluja
tarjoava palvelu
 Tarjolle jää myös tunnistautumattoman
kansalaisen julkisten palvelujen esittelynäkymä
Kansalaisen palveluympäristö -> työpöytä
– näkymä omiin tietoihin ja palveluihin
 Kansalaisen tunnistauduttua ja annettua suostumuksensa
hänen omia tausta-, elämäntilanne- palvelu- ja
asiakirjatietojaan tuodaan dynaamisesti esiin hallinnon
rekistereistä ja tietokannoista
 ”Minun veroni, eläkkeeni, koulutukseni, terveyteni…”
 Tarjoaa proaktiivisesti käyttäjälle personoituja palveluja,
tietovirtoja, viranomaisviestejä ja herätteitä
 Tarjoaa kansalaiselle turvallisen viestintäkanavan
viranomaisten suuntaan ja viranomaiselle mahdollisuuden
lähestyä kansalaista (asiointitili 2.0:” Lapsesi on tullut
oppivelvollisuusikään, tässä palveluvaihtoehdot ja
oheispalvelut, hae/ilmoittaudu tästä.”)
 Tarjoaa mahdollisuuden omien rekisteritietojen hallintaan
”Veroehdotuksesi
muutokset ilmoitettava
kolmen päivän sisällä.
Siirry tästä sähköiseen
veroilmoitukseen.”
”Lapsesi oppivelvollisuus
alkaa ensi syksynä.
Katso koulun tiedot ja sijainti.”
”Laboratoriokokeesi 30.5.
tulosten johdosta kutsumme sinut
vastaanotolle.
Varaa aika tästä.”
”Päätös hakemukseesi
on saapunut. Lataa päätös."
”Olet aloittamassa
kokopäiväisen opiskelun
X:ssä. Löydät
tilanteeseesi
liityyvät palvelut
Opiskelijan
palveluoppaasta.”
”Kotikuntasi kaavoituksesta
on käynnissä sähköinen
kuuleminen – osallistu tästä”
Omat tiedot
”Asuinalueesi asuntojen
hintatiedot löytyvät nyt
ympäristöministeriön
verkkopalvelusta!
VTJ
OPH
Vero
ETK
Muokkaa tietoja
Lähetä palaute
Rekisterit
VTJ, KTJ, Vero, OPH, ETK,
SoTe…
”Tässä rekisteritiedoistasi
automaattisesti koottu CVpohja. Lisää vain oma esittely,
kuva ja yhteystiedot!”
Älykäs ja
ennustava
haku
Iteratiivinen
kehittäminen
Kansalaisneuvonnan
verkkokeskustelu
Haku
aihealueiden
mukaan
Kansalaisneuvonnan
kysymys-vastaus
tietokanta ja haku
Kirjautumista
edellyttävät palvelut
ja omien tietojen
tarkastelu
perusrekistereistä
12
17.5.2013
Suomi
.fi
Yrityksen palveluympäristö





Yritys-Suomi.fi–verkkopalvelun yhteyteen rakenteilla oleva yritysten
työpöytä, Oma-Yritys-Suomi –palvelu, joka kokoaa tunnistautuneelle
käyttäjälle yritystä koskevat julkishallinnon palvelut ja tieto-aineistot
yrityksen edustajan asiointi- ja tietotarpeiden mukaan.
Asiointitili, asiakkaan ja viranomaisen välinen viestinvälityskanava,
jollainen kehitetään vuosien 2014-2015 aikana kansallisena ratkaisuna
myös yritysten käyttöön.
Rooli- ja valtuutuspalvelu, jonka avulla varmistetaan yrityspalveluissa
mm. se, onko asioivalla henkilöllä oikeus asioida yrityksen tai yhteisön
puolesta.
Asiakaspalvelutehtävissä toimivan virkailijan rakenteilla oleva OmaYritys-Suomi-työpöytä, joka uudistaa palveluprosessit ja kokoaa yhteen
asiakaspalvelutyössä tarvittavan oikean ja ajankohtaisen tiedon, välineet
ja työkalut.
Yrityksen palveluympäristön osia on jo olemassa ja kokoavan palvelun
joitakin elementtejä toteutetaan osana Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelman (SADE-ohjelman) toteutusta. Täydentävien
elementtien suunnittelu käynnistetään vuoden 2014 alussa.
JulkICT
13
Hallinnon yhteentoimivuuspalvelut
(Virkamiehen näkymä)
 Julkisen hallinnon palvelutietovaranto –hankkeessa luodaan
julkisen hallinnon palvelujen kuvailutiedot sisältävän
tietovarannon beta-versio, joka valmistuu loppukeväästä 2014.
Tarkoituksena on jakaa julkisen hallinnon palvelujen
vakiomuotoiset kuvailutiedot avoimen rajapinnan kautta maksutta
käytettäväksi eri palveluissa.
 Avoimen datan portaali on osa avoimen tiedon ohjelmaa.
Projektissa toteutetaan keväällä 2014 valmistuva avoimen datan
palvelu, johon julkisen hallinnon tietovarannot kuvaillaan
keskitetysti ja varmistetaan kyseisten tietovarantojen
mahdollisimman helppo tunnistaminen, tekninen saatavuus,
saavutettavuus ja käyttöönotto.
JulkICT
14
Hallinnon yhteentoimivuuspalvelut
(Virkamiehen näkymä)

Yhteentoimivuusportaali ja siitä tuotettava uusi versio kokoaa julkisen hallinnon
yhteentoimivuutta edistävää suunnittelutietoa ja mahdollistaa tiedon jakamisen ja
uudelleenkäytön. Yhteentoimivuusportaali on keskeinen työkalu julkisen hallinnon
yhteentoimivuuden kehittämisessä.

Julkisen hallinnon yhteinen metatietopalvelu, jonka kautta julkisen hallinnon
tietojärjestelmien tuottajat ja kehittäjät sekä tietojärjestelmät saavat käyttöönsä
yhteiset sanastot, ontologiat ja muut tarpeelliset luokitukset. Metatietopalvelu
edistää tietojen tehokkaampaa hyödyntämistä, avointa ja sujuvaa saatavuutta,
löytymistä ja säilymistä, tietojärjestelmien yhteentoimivuutta ja
tietojärjestelmäsuunnittelun tehokkuutta.

Julkisen hallinnon yhteinen asiakastietovaranto, jonka rakentamisen
mahdollisuuksia tutkitaan. Kussakin palvelutilanteessa erikseen määritellyillä
julkisen hallinnon toimijoilla olisi rajattu pääsy asiakastietovarannossa oleviin
asiakkaan palvelutietoihin palvelutarpeen mukaan joko asiakkaiden itsensä
antamien tai lainsäädännöllä määriteltyjen oikeuksien mukaisesti.
JulkICT
15
Julkisen hallinnon yhteentoimivuuspalvelut - rakenteilla
Yhteiskunnan
läpinäkyvyys ja
demokratia
Markkinat ja
innovaatiot
Hallinnon sisäisen
tehokkuus
Palvelujen
käyttäjät
Viranomaiset
Kansalaiset
Yritykset
Tutkijat
Yhteisöt
EU:n käyttäjä
...
Palvelujen käyttökohteet
Sähköisten
asiointipalvelujen
kehittäminen
Tiedon
analysointi,
tulkinta j a
laadunhallinta
Tiedon jalostus,
yhdistely ja
harmonisointi
Sovellusten
kehittäminen
”Yhteentoimivuuspalvelut”
Julkishallinnon
KA:n
kehittäminen
Kansallinen avoimen datan
portaali
Palvelutietovaranto
Tietojen ja
tietojärjestelmien
yhteentoimivuuden edistäminen
Julkishallinnon
toiminnan
yhdenmukainen
ja tietoturvallinen
kehittäminen
Yhteentoimivuus.fi
Julkishallinnon avoimen
tiedon hakemisto
Yhteentoimivuuden noudattamisen
sekä edistämisen suunnittelu-, tukija ohjemateriaalin julkaisualusta
Metatieto
Metatieto
Materiaali +
Metatieto
Julkisten palvelujen tuottajat/
järjestäjät
Avoimen datan tarjoajat
Julkisten palvelujen
kuvailutietorekisteri
Tiedon
tuottajat
Uuden
liiketoiminnan
innovointi
Kunnat
Valtion
virastot
Välillinen
hallinto
Julkishallinto
16
Alueelliset
toimijat
…
Julkisen hallinnon
yhteentoimivuuden edistäjät
KA:n
toteuttajat
Juhta
…
...
Kansallinen palveluarkkitehtuuri
(hankevaihe)
Ohry
Johtaminen
Tuki
Palveluväylä
Sähköinen identiteetti
Palvelukanavat
Arkkitehtuurin
suunnittelu
Henkilön tunnistus
Kansalaisen näkymä
Tietoturva ja
varautuminen
Komponenttien ja
toimintamallien
suunnittelu
Rooli- ja
valtuutuspalvelu
Yrityksen näkymä
Hallinnan
organisointi
Komponenttien ja
toimintamallien
toteuttaminen
Tavoitettavuustiedon
hallintapalvelu
Käyttöönotto/väylän
käyttöön siirtyminen
Toimeenpanon
hallinta
Ohjelmataso
Hanketaso
Projektitaso
Viranomaisen näkymä
Lainsäädäntö
Ketterät hankinnat
Palveluarkkitehtuurityön päälinjat
 Kokonaisuus toteutetaan
valtiovarainministeriön ohjauksessa viipymättä
ja kustannustehokkaasti Viron
yhteistyömahdollisuudet täysimääräisesti
hyödyntäen sekä tietosuoja- ja
tietoturvanäkökohdat huomioiden.
 Kansalaisten omien tietojen katselu- ja
hallinnointipalvelun mahdollistamiseksi
kansallisten perustietovarantojen tiedot
liitetään heti ensi vaiheessa palveluväylään.
JulkICT
18
Palveluarkkitehtuurityön päälinjat
 Kehitettävä kokonaisuus on osa
tietoyhteiskunnan välttämätöntä
infrastruktuuria ja siten keskitetysti
rahoitettu.
 Palveluiden ylläpidon keskitetty rahoitus
voidaan osoittaa tiedonhallinnan
kehittämisestä vastaavalle virastolle.
 Kehittämisvaiheen investointimenoiksi on
laskettu 120 milj.
JulkICT
19
Palveluarkkitehtuurityön päälinjat
 Valtiovarainministeriön johdolla valmistellaan
talouspoliittiselle ministerivaliokunnalle
1.2.2014 mennessä ehdotus Kansallisen
palveluarkkitehtuurin toimeenpanovastuiden
organisoinnista Väestörekisterikeskukseen
perustettavaan, valtiovarainministeriön
ohjauksessa toimivaan, operatiiviseen
yksikköön.
 Valtiovarainministeriön ohjaustehtäviin ja
toimeenpanosta vastaavan viraston käyttöön
kiinnitetään alkuvaiheessa 15
henkilötyövuoden suuruinen työpanos.
JulkICT
20
Palveluarkkitehtuurityön päälinjat
 Valmistellaan valtiovarainministeriön johdolla
yhteistyössä ainakin LVM:n, MMM:n, OKM:n sekä
TEM:n kanssa ehdotus toimialat ylittävien kansalliseen
tiedonhallintaan sekä ICT:n ja tiedon hyödyntämiseen
liittyvien toimeenpanotason tehtävien ja palvelujen
sekä niiden rahoituksen, ohjauksen ja hoitamisen
organisoinnista valtiovarainministeriön ohjauksessa
toimivaan yhteen toimivaltaiseen viranomaiseen.
 Ehdotus tuodaan talouspoliittisen ministerivaliokunnan
päätettäväksi viimeistään toukokuussa 2014, jolloin
päätös viraston perustamisesta voidaan tehdä osana
hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanoa.
JulkICT
21
Selkeät tietohallinnon rakenteet tietovirasto
JulkICT
22
Tietoviraston tehtäviä
 Viraston ydinvastuualueena olisivat toimialat ylittävien
kansalliseen tiedonhallintaan sekä ICT:n ja tiedon
hyödyntämiseen liittyvät virastotason
toimeenpanovastuut valtiovarainministeriön JulkICTtoiminnon ohjauksessa. Keskeiset vastuualueet ovat
seuraavat:




Kansallisen palveluarkkitehtuurin kehittäminen, omistajuus ja valvonta
Kansallisen ICT-strategian ja tietopoliittisten tavoitteiden toimeenpano
valtiovarainministeriön ohjauksessa
Kansallisen yhteentoimivuuden edellyttämien standardien ja spesifikaatioiden
laatiminen
Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen, ylläpito, hallinnon ohjeistaminen ja
toimeenpanon ohjaus/valvonta
JulkICT
23
Tietoviraston tehtäviä












Yhteisten sähköisten palvelujen (esim. omat rekisteritiedot -palvelu, sähköinen
tunnistaminen, asiointitili, Suomi.fi) omistajuus ja kehittäjävastuu
Yhteisten toimialariippumattomien palvelujen omistajuus ja tilaaminen TORIpalvelukeskukselta ja mahdollisesti muilta palvelukeskuksilta (kuntien osalta)
Valtion ICT-hankesalkun operatiivinen hallinta ja hankkeiden tekninen ja
toiminnallinen arviointi
Julkisen tiedon tehokkaan tuotannon ja hyödynnettävyyden varmistaminen
Julkisen hallinnon kannalta olennainen tietoturvan tilannekuva ja valvonta
TUVE:n operatiivinen ohjaus ja valvonta
Tietojohtamiseen liittyvä yleinen osaamisen kehittäminen ja koulutusten
koordinointi
ICT-kehittämisen ja yhteisten palvelujen käyttöönoton tuki
Projektipäällikköpalvelut (esim. ketterät menetelmät)
ICT-hankintojen tuki ja nopeuttaminen, esikaupalliset hankinnat, JulkICT lab
Kuntien kehittämiskeskus kuntien yhteisten palvelujen osalta tarkemmin
suunniteltavin osin
Merkittävien sektorit ylittävien ICT-kehittämishankkeiden vetovastuu
JulkICT
24

similar documents