Asiakasyhteistyö, Katja Tuliniemi

Report
Kuntoutuksen historiaa
Katja Tuliniemi
ylilääkäri
23.3.2010
Kuntoutuksen historiaa
Aistivammaisten lasten ja nuorten
erityisopetus kuntoutuksen ensimmäisiä
muotoja (ensimmäinen kuurojen koulu
1846, sokeain koulu 1865)
Varhaisvaiheessa pitkälti satunnaisen
hyväntekeväisyyden varassa
Valtion rooli oli aina 1940-luvulle saakka
melko vaatimatonta
tuberkuloosiparantoloita ja joitakin
sairaaloita lukuun ottamatta
Kuntoutuksen historiaa
1947 Invalidihuoltolaki, sisälsi:
Lääkintähuollon: sairaanhoito,
apuneuvohuolto ja tarpeelliset
matkakorvaukset
Työhuollon: työhönsijoitustoiminta,
elinkeinon tai ammatin harjoittamisen
tukeminen
Koulutuksen: pohja- ja ammattikoulutus
sekä taloudellista tukea yleiskoulutusta
varten
Kuntoutuksen historiaa
 1960-luvun alusta lähtien pyrittiin
kuntoutuspalveluiden normalisointiin, haluttiin
sisällyttää kuntoutus sosiaali- ja
terveyspalveluihin niin hyvin kuin se oli
mahdollista
 1963 Sairausvakuutuslaki, tapaturma- ja
liikennevakuutuksen kuntoutuslait (-1965)
 1964 VKK:n perustaminen
 1965 Kelan kuntoutusorganisaation
perustaminen
Kuntoutuksen historiaa
1980-luvulla pyrittiin integroimaan
kuntoutus lopullisesti osaksi
terveyspalvelujärjestelmään
1980 WHO:n vammaisuusluokitus
1981 Vammaisten vuosi ja sen komiteat
1984 Valtava-uudistus
1987 Vammaispalvelulaki
Järjestelmän rakentuminen
Sosiaalihuollolle kuului aikanaan vastuu
invalidihuollon toteutumisesta vuodesta
1947 aina 1980-luvulle saakka
Yleisten palvelujärjestelmien kehittyessä
invalidihuoltolain merkitys väheni
jatkuvasti
Järjestelmän rakentuminen
Varsinainen invalidihuolto sosiaalihuollon
toimintana kuihtui ilman, että vastaavaa
palvelujärjestelmää olisi yhtenäisenä
syntynyt muualle
Muodostui varsin sekava
kuntoutusjärjestelmä
Kuntoutuksen kohteesta kuntoutujaksi
 Kuntoutuksen muuttuessa ovat myös
kuntoutuksen arvot muuttuneet, erityisesti näin
on tapahtunut näkemyksissä kuntoutuksen
kohteen kuntoutujan asemasta
 Kuntoutujan oma panos nähdään kuntoutuksen
lopputuloksen kannalta tärkeäksi
 Kuntoutujan asemaa haluttiin korostaa vuoden
1991 kuntoutusuudistuksessa, jolloin säädettiin
kuntoutuksen asiakasyhteistyötä säätelevä laki uudistettiin vuonna 2003
 Järjestelmien lakisääteisen yhteistyön ajateltiin
parantavan kuntoutujan asemaa
Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä
2003
 Laissa tarkoitetaan kuntoutujalla henkilöä, joka
hakee, tarvitsee tai käyttää kuntoutuspalveluja ja
jonka kuntoutus edellyttää sitä järjestävien
viranomaisten, muiden yhteisöjen tai laitosten
yhteistyötä työ- tai toimintakyvyn ylläpitämiseksi
tai palauttamiseksi, tarpeellisen koulutuksen
järjestämiseksi, työllistymisen tukemiseksi tai
kuntoutujan toimeentuloturvan järjestämiseksi
Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä
2003
 Laissa tarkoitetaan asiakasyhteistyöllä toimintaa,
joka sisältää viranomaisten ja palveluiden
järjestäjien keskinäisen yhteistyön periaatteista
ja menettelytavoista sopimisen sekä
kuntoutujien kuntoutustarpeita vastaavien
ratkaisujen etsimisen
Laki kuntoutuksen
asiakasyhteistyöstä
Sosiaali- ja terveydenhuollon
viranomaisten sekä työvoima- ja
opetusviranomaisten sekä
Kansaneläkelaitoksen on oltava
keskenään yhteistyössä paikallisella,
alueellisella ja valtakunnallisella tasolla
Näiden viranomaisten tulee toimia
yhteistyössä myös muiden
palvelujärjestelmien kanssa
Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä,
paikallinen yhteistyö
Kunnan on huolehdittava, että sen alueella
toimiin kunnan tai kuntien yhteinen
asiakasyhteistyöryhmä, nimetään neljäksi
vuodeksi kerrallaan
Kunnan on tiedotettava ryhmästä
asukkailleen ja muille viranomaisille
Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä,
alueellinen yhteistyö
 Läänihallitus (vuoden 2010 alusta Länsi- ja SisäSuomen aluehallintovirasto AVI) asettaa kutakin
sairaanhoitopiiriä varten kuntoutuksen
asiakasyhteistyötoimikunnan neljäksi vuodeksi
kerrallaan
 Useampaa sairaanhoitopiiriä varten voi olla
yhteinen toimikunta
 Lääninhallituksen (nyk. AVI) tehtävänä on
yhteensovittaa läänin alueen toimikuntien työtä
Alueellinen yhteistyö
 Toimikuntaan kuuluu keskeisten kuntoutuksen
alalla toimivien sosiaali- ja terveydenhuollon
viranomaisten, kuntoutusasiakkaita edustavien
järjestöjen, muiden yhteisöjen ja laitosten,
opetus- ja työhallinnon sekä
Kansaneläkelaitoksen nimeämiä edustajia
 Toimikunta voi tarvittaessa kutsua kokouksiinsa
myös muiden viranomaisten, tapaturma-,
liikenne- ja työeläkevakuutusjärjestelmien sekä
muiden yhteisöjen ja laitosten sekä työnantajien
ja työntekijöiden edustajia, se voi kuulla myös
muita asiantuntijoita
Alueellinen yhteistyö
 Kuntoutuksen asiakasyhteistyötoimikunnan
tehtävänä on suunnitella, edistää ja seurata lain
mukaista viranomaisten sekä yhteisöjen ja
laitosten yhteistyötä sekä käsitellä
asiakasyhteistyötä koskevia periaatteellisia
tärkeitä kysymyksiä
 Toimikunnan on huolehdittava paikallisten
yhteistyöryhmien yhteistyön edistämisestä ja
järjestettävä tarvittavaa ohjausta ja koulutusta
Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin
asiakasyhteistyötoimikunnan kokoonpano 2008-2011
 Raija Eskola, Hallinto- ja kehittämispäällikkö, Kokkola
 Esa Rahja, Keski-Pohjanmaan vakuutuspiirin johtaja,
Kela
 Reetta Hjelm, Johtava hoitaja, Tunkkarin kuntayhtymä
 Paul Granvik, Sihteeri, Kokkolan vammaisneuvosto
 Matti Sykkö, Toimistonjohtaja, Klan työvoimatoimisto
 Minna Potinoja, Kuntoutusneuvoja, TYP
 Sirpa Salo, Toimintaterapeutti, Keski-Pohjanmaan
aikuiskoulutuskeskus
 Katja Tuliniemi, Ylilääkäri, K-PKS
 Kirsti Eneberg, Sivistystoimentarkastaja, Länsi- ja SisäSuomen aluehallintovirasto
 Pirjo Lehmusto, Lääninsosiaalitarkastaja Länsi- ja SisäSuomen aluehallintovirasto
Valtakunnallinen yhteistyö
 Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimii
valtioneuvoston neljäksi vuodeksi kerrallaan
asettama kuntoutusasian neuvottelukunta
 Tehtävänä on ohjata, kehittää ja yhteensovittaa
viranomaisten, yhteisöjen ja laitosten yhteistyötä
sekä alueellisten kuntoutuksen
asiakasyhteistyötoimikuntien toimintaa
 Valtakunnalliset Asiakasyhteistyön
neuvottelupäivät, viimeksi vuonna 2007
 Valtakunnallisia selvityksiä, esim.
Kuntoutuslaitosselvitys 2009, luovutettu ministeri
Paula Risikolle 20.1.2010

similar documents