переглянути презентацію

Report
Конференція 2014
ЛКА
Слайд 1
СКРИПКО Т.О.
Слайд 2
Інструменти побудови системи забезпечення інноваційного
розвитку малого і середнього підприємництва
Актуальність теми
Слайд 3
З метою активізації позитивних зрушень пріоритетними
напрямами реалізації національної економічної політики є
підвищення конкурентоспроможності економіки та
покращення інвестиційного клімату, забезпечення розвитку
високотехнологічних секторів економіки, стимулювання
інновацій.
Завдання побудови інноваційної моделі економічного
зростання вимагають формування та державної підтримки
сприятливого інвестиційного клімату для
підприємництва.
Слайд 4
Основна мета управління інвестиційною діяльністю – ефективне
забезпечення реалізації стратегії максимізації ринкової вартості
підприємства. У той же час економіка України вимагає істотних
інвестицій на якісно новому рівні формування інноваційних
продуктів та інфраструктури.
Інвестиційний клімат, інвестиційна
привабливість, інвестиційна активність інструменти побудови цілісної системи
забезпечення інноваційного розвитку
підприємницького сектору.
Слайд 5
Інвестиційний клімат – комплекс первинних умов здійснення
інвестиційної діяльності, система політичних, економічних,
організаційних та соціальних передумов інвестиційної діяльності,
яка визначає ступінь ефективного використання капіталовкладень.
Інвестиційний клімат є інструментом захисту інвестора від
інвестиційних ризиків. Інвестиційний клімат визначає переваги у
виборі об‘єкта інвестування.
Інвестиційний клімат на макро- і мезо- і мікрорівні охоплює
інвестиційну привабливість об‘єктів та інвестиційну активність
суб‘єктів інвестування.
інвестиційна привабливість
Слайд 6
Англо-американська школа : ототожнюють інвестиційну
привабливість підприємства із максимізацією його
вартості.
Українські дослідники : інвестиційна привабливість
розглядається як сукупність об‘єктивних передумов для
капіталовкладень, що охоплює фінансові, виробничі,
організаційні вимоги інвестора.
Інвестиційна привабливість =
інвестиційний потенціал + інвестиційний ризик.
Інвестиційна активність
Слайд 7
Інвестиційна активність підприємництва –
інтенсивність реалізації інвестицій;
- фактичний результат динамічної взаємодії
можливостей інвестування та рівня досягнення
запланованих цілей.
Слайд 8
інвестиційна політика
Інвестиційна політика – це сукупність дій та важелів впливу
державних інституцій на вибір та реалізацію інвестиційних рішень
на макроекономічному рівні. Важливим при цьому є спрямованість
реалізації інвестиційної політики на досягнення суспільнопріоритетних цілей розвитку.
Включає заходи ефективного використання наявного
інвестиційного потенціалу, оптимізацію умов для інвестування з
метою забезпечення соціально-економічного розвитку країни.
Інвестиційна політика виступає в якості складової частини
загальної економічної політики держави, відповідаючи за
структуру, масштаби та напрями використання інвестицій, а також
джерела інвестиційних ресурсів.
Слайд 9
Суб’єктів господарювання зареєстрованих у 2012/2011 +3,15%.
Діючих суб'єктів = понад 4 млн. (практично не змінилася).
Поступове (в межах ±2%) збільшення кількості юридичних та
зменшення кількості фізичних осіб-підприємців. Кількість
суб'єктів господарської діяльності у м.Києві -12,57 %,
Донецькій - 7,64 %,
Дніпропетровській - 7,34 %,
Харківській -6,97 %,
Одеській - 6,53 %,
Львівській - 6,12 %
Луганській -4,8 % областях.
Функціонування
малих і середніх підприємств в Україні
Рис. 1. Структура МП України за видами економічної діяльності у 2012р.
Слайд 10
Фінансові результати
Надходження до бюджетів
від суб’єктів МСП зі сплати
податків і зборів мають
тенденцію до повільного
зростання: за 2012р.
надійшло 289,3 млрд. грн.+8,6 % від 2012р.
Фінансовий результат до
оподаткування
прибуткових підприємств =
255,5 млрд. грн.
• рентабельність =2%.
• 40% підприємств
працювали збитково.
Найбільш від’ємне
значення фінансового
результату: операції з
нерухомим майном;
торгівля; будівництво;
діяльність транспорту та
зв’язку.
Слайд 11
Слайд 12 Основні джерела інвестування в основний
капітал
Обсяг
МЛРД.$
ПІІ, Валові
інвестиції
душу
Частка валових
на інвестицій
у
ВВП,%
населення, $
Слайд 13
Україна
55,5
1223
18
ЧЕХІЯ
46
4315
23,5
ПОЛЬЩА
100
2617
20,4
ТЕМП ЗМІН ВАЛОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ: В УКРАЇНІ + 5,2%,
ПАДІННЯ ОБСЯГІВ КАПІТАЛОВКЛАДЕНЬ У ЧЕХІЇ – 86,8%,
ПОЛЬЩІ – 87,7%. СУКУПНИЙ ЗОВНІШНІЙ БОРГ УКРАЇНИ НА
КІНЕЦЬ 2013 Р. - 140 МЛРД. ДОЛ. США, (80% ВВП), ТОБТО
3084 ДОЛ. НА ДУШУ НАСЕЛЕННЯ.
Основні проблеми іноземних інвесторів в Україні - відносини з
податковими органами (22,8%), неврегульованість процедур
перевірок та недосконале нормативно-правове регулювання
(по 14,5%). Серед інших проблемних питань відзначено
земельні, митні, дозвільні та реєстраційні, рейдерство
ПРОБЛЕМИ ІНВЕСТОРІВ В УКРАЇНІ
СЛАЙД 14
Інвестиційна політика
Державна інвестиційна
політику – комплекс заходів і
перспектив соціальноекономічного розвитку країни,
Інвестиційна політика є
структурним та кількісним
визначенням потреб в
інвестиційних ресурсах,
формуванням ефективної
пропозиції для залучення
інвестицій.
Слайд 15
Включає комплекс
правових,
адміністративних та
економічних заходів і
проявляється через
податкове й фінансовокредитне регулювання,
ліцензійні й дозвільні
правила.
Динаміка у світових рейтингах
Рейтинг умов ведення бізнесу
Міжнародної фінансової корпорації
«Doing Business-2013». Україна
перемістилася із 152-го на 137
місце, покрашення відбулося щодо
започаткування бізнесу (скасування
окремих процедур державної
реєстрації; спрощення дозвільних
процедур щодо установчих
документів; запровадження
електронної реєстрації суб’єктів
господарювання; скорочення
терміну державної реєстрації.
бізнесу)
Слайд 16
Індекс глобальної
конкурентоспроможності
- Україна піднялася на
9 позицій
за рахунок високого
середнього рівня освіти
населення та значної
ємності ринку
Слайд 17
Інфраструктура підтримки малого підприємництва на 1 січня 2013р.
Області
Бізнес-центри
Бізнес-інкубатори
Технопарки
Лізингові центри
2
Небанківські ФК
установи
Фонди підтримки
підприємництва
Інвестиційні фонди і
компанії
Інноваційні фонди і
компанії
Інформаційноконсультативні
установи
Кількість громадських
об’єднань суб’єктів
підприємництва,
одиниць
Кількість координаційних рад з
питань підприємництва,
одиниць
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Вінницька
8
3
2
6
125
14
34
23
56
80
33
Волинська
10
4
1
6
64
11
12
4
62
59
21
Донецька
28
5
2
38
376
8
216
120
630
115
46
Дніпропетровськ
а
4
1
-
4
59
1
7
-
7
104
43
Житомирська
3
1
1
-
35
2
-
2
254
128
29
Закарпатська
4
2
-
2
128
10
16
11
58
82
18
Запорізька
83
2
-
8
60
3
39
4
20
67
27
ІваноФранківська
16
3
1
2
26
1
2
-
24
52
19
Київська
12
5
-
12
57
13
5
-
90
100
37
Кіровоградська
23
1
-
4
39
4
-
1
58
46
26
Луганська
20
3
-
6
127
14
33
1
128
146
53
Львівська
16
2
1
15
142
15
21
1
53
73
29
Миколаївська
21
4
-
8
184
4
14
10
237
52
25
Одеська
31
4
-
7
25
10
12
10
25
108
24
Полтавська
14
2
1
10
29
14
72
26
375
88
31
Рівненська
3
3
1
4
144
1
3
1
11
45
21
Сумська
6
1
-
3
20
7
7
6
20
55
26
Тернопільська
7
2
1
3
59
2
-
1
24
52
18
Харківська
54
2
9
34
59
2
152
145
499
73
44
Херсонська
7
3
2
4
62
10
16
2
19
40
22
Хмельницька
3
1
2
3
50
3
1
1
54
73
15
Черкаська
4
3
-
5
81
2
3
1
42
56
25
Чернігівська
2
1
-
-
42
2
-
1
8
92
24
Чернівецька
3
1
-
1
32
10
2
1
20
50
14
28
118
6
10
20
4
346
57
1809
6
69
13
1522
2
380
49
1076
97
272
27
1
АР Крим
м. Київ
м. Севастополь
Всього:
3
1
531
2
76
46
73
535
4
3964
73
242
2
2275
3
756
*
3902
*
2205
698
Слайд 18
Заходи для інвестиційної активності
Переорієнтація бюджетних коштів, спрямованих на фінансовокредитну підтримку сектора МСП, від прямого забезпечення
фінансовими ресурсами до формування мережі регіональних
фондів кредитування, фонди взаємного кредитування і
страхування інвестицій; активізація процесу створення та
діяльності недержавних гарантійних і страхових установ.
Створення розвиненої ефективної інфраструктури підприємницької
діяльності, формування адекватних механізмів взаємодії держави з
громадськими об’єднаннями підприємців і встановлення
партнерства між владою та підприємцями.
Запровадження не державного, а саморегулювання,
корегулювання.
Слайд 20
Дякую за увагу
©Т.О.Скрипко

similar documents