DZIAŁALNOŚĆ ODPŁATNA POŻYTKU PUBLICZNEGO

Report
DZIAŁALNOŚĆ NIEODPŁATNA
I ODPŁATNA POŻYTKU PUBLICZNEGO
W ORGANIZACJACH POZARZĄDOWYCH
Gostyń, 13 sierpnia 2013 roku
Zgodnie z prawem – ustawą o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, organizacja pozarządowa
może prowadzić:
• działalność nieodpłatną pożytku publicznego – jest to
działalność statutowa organizacji (w części obejmującej
działalność pożytku publicznego), za którą nie jest
pobierane wynagrodzenie,
• działalność odpłatną pożytku publicznego – jest to
działalność statutowa organizacji (w części obejmującej
działalność pożytku publicznego), za którą jest pobierane
wynagrodzenie (nie wyższe jednak niż koszty
bezpośrednie tej działalności),
• działalność gospodarczą.
DZIAŁALNOŚĆ NIEODPŁATNA
POŻYTKU PUBLICZNEGO
Działalnością nieodpłatną pożytku
publicznego jest taka działalność
(prowadzona w sferach pożytku
publicznego), za którą organizacja nie
pobiera opłat (wynagrodzenia).

Zasady prowadzenia działalności nieodpłatnej
przez organizacje pozarządowe:
 Organizacja realizuje któryś z ustawowych zadań
pożytku publicznego i ma to odzwierciedlenie w
statucie.
 Nie może pobierać opłat za swoje działania, a co za
tym idzie nie może wystawiać rachunków albo faktur.
 Finansuje swoją nieodpłatną działalność pożytku
publicznego m.in. z dotacji, darowizn, składek
członkowskich.
DZIAŁALNOŚĆ ODPŁATNA
POŻYTKU PUBLICZNEGO
• Działalnością odpłatną pożytku
publicznego jest działalność statutowa
organizacji pozarządowej, mieszcząca się
w zestawie zadań publicznych, opisanych
w ustawie o pożytku publicznym, za
którą organizacja pobiera opłaty
(wynagrodzenie).
• Działalność odpłatna pożytku publicznego potocznie
nazywana jest też działalnością statutową odpłatną.
Organizacja za swoje usługi czy produkty (np.
szkolenia, publikacje) pobiera opłaty, których
wysokość nie może być wyższa od wartości
bezpośrednich kosztów tej działalności. Działalność
odpłatna polega więc na sprzedaży usług i towarów po
kosztach ich „wyprodukowania”,
• organizacja nie zarabia na tym, tylko uzyskuje zwrot
poniesionych nakładów,
• w tym celu należy dokonać kalkulacji kosztów.
Formy działalności odpłatnej
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
przewiduje następujące rodzaje działalności odpłatnej
pożytku publicznego:
• Sprzedaż towarów lub usług wytworzonych lub
świadczonych przez osoby bezpośrednio korzystające z
działalności pożytku publicznego, w szczególności w
zakresie rehabilitacji oraz przystosowania do pracy
zawodowej osób niepełnosprawnych (w tym pobieranie
opłat od osób korzystających z działalności organizacji).
• Sprzedaż przedmiotów darowizny na cele prowadzenia
działalności pożytku publicznego.
• Dochód z odpłatnej działalności pożytku
publicznego może służyć wyłącznie
realizacji zadań należących do celów
statutowych organizacji.
• Ustawa nakłada obowiązek rachunkowego
wyodrębnienia działalności odpłatnej oraz działalności
nieodpłatnej w stopniu umożliwiającym określenie
przychodów, kosztów i wyników działalności.
• Nie można prowadzić działalności odpłatnej pożytku
publicznego i działalności gospodarczej tego samego
rodzaju, tj. w odniesieniu do tego samego przedmiotu
działalności.
• Działalność odpłatna pożytku publicznego staje się
działalnością gospodarczą, jeśli wykracza poza ramy
określone w ustawie o działalności pożytku
publicznego.
• Stanie się tak wtedy, gdy pobierana przez organizację
odpłatność jest wyższa od tej, jaka wynika z kalkulacji
bezpośrednich kosztów tej działalności oraz jeśli
wynagrodzenie osób fizycznych w danej organizacji z
tytułu zatrudnienia przy wykonywaniu statutowej
działalności nieodpłatnej i odpłatnej przekracza 1,5krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w
sektorze przedsiębiorstw ogłaszanego przez GUS za
rok poprzedni.
Koszty bezpośrednie
• Działalność odpłatna pożytku publicznego
staje się działalnością gospodarczą w
szczególności, jeżeli pobierana przez
organizację odpłatność jest wyższa od tej,
jaka wynika z kalkulacji bezpośrednich
kosztów tej działalności, i dlatego jest tak
ważne wyliczenie kosztów bezpośrednich.
Jak obliczamy koszty
bezpośrednie?
• Z kalkulacji ma wynikać, jakie koszty są bezpośrednio związane z
danym działaniem i jak została ustalona cena, wynagrodzenie, które
pobiera organizacja. Wynika z tego, że taką kalkulację należy
sporządzić przed rozpoczęciem pobierania opłat.
• Na zakończenie przedsięwzięcia należy podsumować i sprawdzić czy
ze względu na np. oszczędności lub większą liczbę uczestników niż
planowaliśmy nie powstał dochód. Zgodnie z ustawą ma być on
przekazany na działalność statutową.
• Z komentarza do ustawy i interpretacji Departamentu Pożytku
Publicznego wynika, że taki dochód nie powinien wystąpić i jedynie w
pojedynczych sytuacjach, nieplanowanych, niezależnych od naszej
organizacji dochód powstały na danym działaniu nie zmieni nam
kwalifikacji działalności z odpłatnej na gospodarczą. Sytuacja
uzyskiwania dochodu nie powinna się powtarzać.
Do kosztów bezpośrednich zalicza się:
• wartość zużytych materiałów bezpośrednich,
• koszty pozyskania i przetworzenia związane
bezpośrednio z produkcją,
• inne koszty poniesione w związku z
doprowadzeniem produktu do postaci i miejsca,
w jakich się znajduje w dniu wyceny.
Koszty, które nie mogą być zaliczone do kosztów
wytworzenia produktu (zarówno bezpośrednich jak
i pośrednich). Są to:
• koszty będące konsekwencją niewykorzystanych zdolności
produkcyjnych i strat produkcyjnych,
• koszty ogólnego zarządu, które nie są związane z
doprowadzaniem produktu do postaci i miejsca, w jakich
się znajduje na dzień wyceny,
• magazynowania wyrobów gotowych i półproduktów,
chyba że poniesienie tych kosztów jest niezbędne w
procesie produkcji,
• kosztów sprzedaży produktów.

similar documents