pptx - Asociace Vyšších odborných škol

Report
VALNÁ HROMADA AVOŠ
15. duben 2014
Koordinační výbor AVOŠ zvolený Valnou
hromadou dne 19. dubna 2012
Ing. Markéta Pražmová
PhDr. Karel Štix
za sekci ekonomickou:
PhDr. Dana Čapková
Ing. Milena Kolářová
PhDr. Eva Svobodová
za sekci humanitní:
PhDr. Jan Sehnal
PhDr. Eva Zátopková
PhDr. Marie Bílová
za sekci technickou:
RNDr. Jiří Homolka
Mgr. Ivana Vitisková,
Ing. Jana Vacková
předsedkyně AVOŠ
místopředseda AVOŠ
za sekci zdravotnickou:
PhDr. Karel Štix
PhDr. Miroslava Zoubková
PhDr. Dagmar Sitná, PhD.
za sekci zemědělskou:
Ing. Karel Dubský
Ing. Ivan Roušal
Ing. Markéta Pražmová
Dozorčí rada zvolená Valnou hromadou
AVOŠ dne 19. dubna 2012
Mgr. Václav Kočovský
předseda
Ing. Ludvika Jakešová
místopředsedkyně
PhDr. Věra Kmochová
PaedDr. Josef Erhart
Mgr. Ing. Michal Pospíšil
Počet a struktura členů AVOŠ k 15.4.2014
podle oborů a zřizovatele /z toho samostatné/
veřejné
15/0
soukromé
14/ 9
HUM
14/1
3/2
3/1
20/4
TECH
23/0
0
0
23/0
ZDRAV
24/1
6/4
1/0
31/5
ZEM
9/0
0
0
9/0
Celkem
85/2
obory
EKO
23/15
církevní
0
4/1
celkem
29/9
112/18
Informace o aktivitách a klíčových
tématech KV AVOŠ ve školním roce
2013/2014
Zápisy na stránkách
•
•
•
•
www.asociacevos.cz
aktivní spolupráce s odborem vzdělávání MŠMT, účast na
klíčových jednáních MŠMT a MZ, na jednáních PT RHSD
(MŠMT a MZ),UZS ČR, NUV
jednání s poslanci a senátory, realizace petiční akce
stanoviska KV AVOŠ k zásadním dokumentům, články v
odborných periodikách apod.
provedeno statistické zjišťování a vyhodnocení počtu
studujících a absolventů na VOŠ za rok 2013 včetně jejich
uplatnění na trhu práce
Shrnutí činnosti - výstupy
- Výsledky zjišťování a statistické vyhodnocení počtu
přihlášených, přijatých a skutečně studujících na VOŠ
ve školním roce 2013/2014 dle oborů vzdělání.
- Statistika počtu absolventů škol dle oborů vzdělání a
jejich uplatnění.
- Statistika počtu škol, které vydávají Europassydodatky k diplomům absolventa.
- Ukončení projektu Inovace vzdělávacích programů v
oborech DZZ,DZL,DNT,DZT,DDH,DFA v rámci OP VK
Zhodnocení činnosti - výstupy
-úspěšné završení petiční akce usnesením: Senát
žádá MŠMT a MZ
• vytvořit novou strategii vzdělávání, jehož součástí bude plnohodnotné
začlenění VOŠ do systému
• zajistit oboustrannou prostupnost VOŠ a VŠ.
-zajištění realizace úprav programu Bakaláři tak, že školy budou provádět
souběžně tisk diplomů s dodatky (Europassy) v češtině, angličtině a němčině
-intenzivní jednání s ministrem školství , s poslanci, s náměstkem sk.2,účast
na jednáních na všech úrovních a poskytování všech aktuálních informací VOŠ
-souhrnné statistické údaje za šk. rok 2013/2014: zdroj MŠMT, NUV a AVOŠ
•
počet VOŠ 174
počet studentů celkem 28 332
•
denní forma 8548 (z toho AVOŠ 6 688)
nově přijati 11 805 (z toho AVOŠ 9420)
ostatní formy 3 257 (z toho AVOŠ 2 732)
Vymezení základních cílů představitelů AVOŠ pro další
intenzivní jednání v roce 2014
•
Aktivně spolupracovat s odborem VOV na dopracování
Koncepčního záměru opatření sektoru VOV z roku 2011
•
Iniciovat vytvoření samostatného zákona o VOŠ
•
Jednoznačně vymezit jasná kritéria - parametry
oboustranné prostupnosti mezi studenty (absolventy)
VOŠ a VŠ
•
Porovnat základní oborové profily absolventa VOŠ s
profily absolventů bakalářských studií VŠ
•
Účast na „kulatých stolech“ k problematice VOV
Vymezení hlavních požadavků představitelů AVOŠ vůči
MŠMT a MZ při tvorbě koncepce VOV
-vymezit přenositelné kredity ECTS
-porovnat akreditované vzdělávací programy a jednotlivé předměty na
základě minimálních standardů vzdělávání (u oborů zdravotnických a
sociálních již existují společné pro VOŠ a VŠ)
-u ostatních oborů vypracovat minimální standardy vzdělávání
-pro stanovení parametrů prostupnosti důsledně vycházet z jednotného
evropského kvalifikačního rámce EQF (Dis i Bc úroveň 6)
-vše řešit v kontextu mezinárodních procesů uznávání profesního
terciárního vzdělávání ( např. Europassy)
-provést důkladnou analýzu potřeb trhu práce na počet absolventů
profesního terciárního vzdělávání VOŠ a VŠ
Definovat shody a rozdíly mezi profesním terciárním
vzděláváním (VOŠ) a klasickým bakalářským
studiem (VŠ) a navrhnout legislativní opatření
-iniciovat provedení analýzy uplatnitelnosti absolventů jednotlivých
vzdělávacích (studijních)programů a forem vzdělávání VOŠ a VŠ a porovnat
je s celkovým počtem absolventů v terciárním vzdělávání v členění na:
•
profesní odborné vzdělávání ( denní,ostatní formy)
•
klasické vysokoškolské vzdělávání univerzitního typu
•
u Bc. studií VŠ provést analýzu poměru zastoupení teoretických a
odborných předmětů a praxe – u srovnatelných oborů na VOŠ
DOPORUČENÍ a žádost KV AVOŠ:
Sledovat pravidelně všechny aktuality na www.asociacevos.cz

Neprodleně informovat o všech změnách v údajích o škole paní
Růžičkovou([email protected])

Aktivně se zapojit do programů Domu zahraniční spolupráce v
rámci nového programu ERASMUS+.

Důsledně vydávat každému absolventovi Dodatek k diplomu i v
anglickém jazyce.
Kontakt:Boumová Sylvie koordinátorka Národního centra Europass
tel:274022342 [email protected]
 Zjišťovat údaje o počtu absolventů a jejich uplatnění.
Poděkování
představitelům těch škol a jejich pedagogům,
kteří dosahují výborné vzdělávací výsledky
a jejichž hlavním cílem je absolvent
uplatnitelný na trhu práce
Děkuji Vám za pozornost
Markéta Pražmová
předsedkyně AVOŠ

similar documents